Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ungaphila Phakade Emhlabeni

Ungaphila Phakade Emhlabeni

LELO ITHEMBA ELIJABULISA NGEMPELA! UMdali wethu usithembise ukuthi uzosinika ukuphila okuphakade, lapha emhlabeni. Nokho, abantu abaningi abakukholelwa lokho. Bavame ukuthi, ‘Ukufa kudaliwe. Njengoba sizalwa, kufanele sife futhi.’ Abanye bayakukholelwa ukuthi abantu bangaphila phakade, kodwa hhayi la emhlabeni. Bathi ukuphila okuphakade sikuthola ngemva kokufa, lapho sesiya ezulwini. Wena ucabangani?

Ngaphambi kokuba uphendule, cabanga ngalokho okushiwo iBhayibheli ngale mibuzo emithathu elandelayo: Indlela umuntu adalwe ngayo, ibonisa ukuthi kwakufanele aphile isikhathi esingakanani? Kungani vele uNkulunkulu adala umhlaba nabantu? Kwaqala kanjani ukufa?

INDLELA EMANGALISAYO UMUNTU ADALWE NGAYO

Umuntu uhluke kakhulu kunazo zonke izinto ezikhona emhlabeni uNkulunkulu azidala. Kanjani? IBhayibheli lithi ngumuntu kuphela owenziwa waba ‘umfanekiso’ kaNkulunkulu futhi ‘wafana’ naYe. (Genesise 1:26, 27) Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi abantu banobuntu obufana nobukaNkulunkulu, njengothando futhi bathanda ukulunga.

Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu wabadala bakwazi ukucabanga, ukuhlukanisa okulungile kokungalungile futhi baba nesifiso sokusondelana naye. Yingakho sikwazi ukujabulela imvelo nezinto ezinhle ezisemhlabeni, amakhono okudweba, umculo, nezinkondlo. Ngaphezu kwalokho, ngabantu kuphela abakwazi ukukhonza uMdali. Lezi zinto zenza kube nomahluko omkhulu phakathi kwabantu nazo zonke izinto ezidaliwe emhlabeni.

Cabanga ngalokhu: Ingabe uNkulunkulu wayengabadala abantu babe nobuntu obufana nobakhe kanye namakhono ahlukahlukene, ukube wayefuna baphile isikhashana nje? UNkulunkulu wadala abantu ngale ndlela ukuze bakujabulele ukuphila lapha emhlabeni phakade.

LOKHO UNKULUNKULU AYEKUHLOSILE

Nokho abanye bathi kwakungeyona inhloso kaNkulunkulu ukuba abantu baphile phakade emhlabeni. Bathi wadala umhlaba ukuze ube ikhaya labantu lesikhashana, indawo yokuhlunga nokuvivinya abantu ukuze kubonakale ukuthi ubani okufanele aphile naye ezulwini phakade. Ukube lokho bekuyiqiniso, bekuyosho ukuthi uNkulunkulu uyena obangela bonke ububi nobuhlungu obugcwele  emhlabeni. Kodwa uNkulunkulu akanjalo. IBhayibheli lisho lokhu ngaye: “Ngoba zonke izindlela zakhe ziwubulungisa. UNkulunkulu wokuthembeka, okungekho ukungabi nabulungisa kuye; ulungile futhi uqotho yena.”—Duteronomi 32:4.

IBhayibheli lisitshela lokho uNkulunkulu ayekuhlosile ngomhlaba ngala mazwi: “Ngokuqondene namazulu, wona angakaJehova, kodwa umhlaba uwuniké abantwana babantu.” (IHubo 115:16) UNkulunkulu wadala umhlaba ukuze ube ikhaya elihle labantu, wadala nazo zonke ezinye izinto ezazizobenza bakujabulele ukuphila phakade.—Genesise 2:8, 9.

“Ngokuqondene namazulu, wona angakaJehova, kodwa umhlaba uwuniké abantwana babantu.”​—IHubo 115:16

IBhayibheli liyasicacisela nesizathu sikaNkulunkulu sokudala abantu. Watshela abantu bokuqala ukuba ‘bagcwalise umhlaba bawunqobe, bathotshelwe yizo zonke izidalwa eziphilayo ezihamba phezu komhlaba.’ (Genesise 1:28) Kwakuyilungelo elikhulu ukunakekela ikhaya labo, iPharadesi! Ngakho, u-Adamu no-Eva nenzalo yabo babenethemba lokuphila phakade emhlabeni, hhayi ezulwini.

KUNGANI SIFA?

Pho, kungani sifa? IBhayibheli lisitshela ukuthi enye yezingelosi, kamuva eyaziwa ngokuthi uSathane uDeveli, yazama ukuphazamisa izinhlelo zikaNkulunkulu e-Edene. Kanjani?

USathane wakhohlisa abazali bethu bokuqala, u-Adamu no-Eva, wabenza balalela yena esikhundleni sikaNkulunkulu. Lapho uSathane ethi kubo uNkulunkulu ubagodlela okuthile okuhle—ilungelo lokuzinqumela ukuthi yini elungile nengalungile—bakhetha ukumlalela, bafulathela uNkulunkulu. Yaba yini imiphumela? Ngokuhamba kwesikhathi bafa, njengoba uJehova ayebaxwayisile. Balahlekelwa ukuphila okuphakade emhlabeni oyipharadesi.—Genesise 2:17; 3:1-6; 5:5.

Ukungalaleli kuka-Adamu no-Eva kwalimaza bonke abantu. IZwi likaNkulunkulu lithi, “Ngomuntu oyedwa [u-Adamu] isono sangena ezweni nokufa kwangena ngesono, futhi kanjalo ukufa kwasakazekela kubantu bonke.” (Roma 5:12) Siyafa ngenxa yokuthi abazali bethu bokuqala basithelela ngesono, hhayi ngoba ‘kuyicebo likaNkulunkulu eliyimfihlakalo.’

UNGAKWAZI UKUPHILA PHAKADE EMHLABENI

Ukungalaleli okwenzeka e-Edene akuzange kuyishintshe inhloso kaNkulunkulu ngabantu nangomhlaba. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu unothando nobulungisa, wenza indlela yokusikhulula esonweni nasekufeni. Umphostoli uPawulu uyichaza kanje le ndaba: “Ngoba inkokhelo yesono ngukufa, kodwa isipho uNkulunkulu asinikezayo ngukuphila okuphakade ngoKristu Jesu iNkosi yethu.” (Roma 6:23) Ngenxa yothando, uNkulunkulu “wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa [uJesu Kristu], ukuze wonke umuntu obonisa ukholo kuyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade.” (Johane 3:16) Ngokuvuma ukuba abe umhlatshelo wesihlengo wezono zethu, uJesu wakwazi ukubuyisa konke okwalahleka ngenxa ka-Adamu. *

Maduze, isithembiso sikaNkulunkulu sokwenza umhlaba ube yipharadesi sizogcwaliseka. Nawe ungazijabulela izibusiso zesikhathi esizayo uma ulalela amazwi kaJesu athi: “Ngenani ngesango elincane; ngoba ibanzi futhi ivulekile indlela eholela ekubhujisweni, baningi abangena ngayo; kanti lincane isango futhi inyinyekile indlela eholela ekuphileni, bambalwa abayitholayo.” (Mathewu 7:13, 14) Ikusasa lakho lincike kulokho ozokukhetha. Uzokhethani?

^ isig. 17 Ukuze uthole nokunye mayelana nesihlengo nendlela esingakuzuzisa ngayo, bheka isahluko 5 sencwadi ethi Lingasifundisani IBhayibheli? enyatheliswa oFakazi BakaJehova, iyatholakala naku-www.jw.org/zu.