UNGAKWAZI YINI UKUKHETHA UKUTHI UFUNA IKUSASA LAKHO LIBE NJANI? Abanye abantu bakholelwa ukuthi abakwazi ukuzinqumela ukuthi ikusasa labo lizoba njani. Abanye bathi izinto zenzeka ngenhlanhla, abanye bathi uNkulunkulu wayevele esebanqumele bengakazalwa ukuthi ikusasa labo liyoba njani. Lapho behluleka ukufinyelela imigomo yabo, bavele baphethe ngokuthi babengayidalelwe leyo nto.

Abanye bayadumazeka lapho bebona ukuthi akukho abangakwenza ukuze bagweme izingcindezi zokuphila nokungabi naqiniso okukhona emhlabeni. Kungenzeka bayazama ukwenza ukuphila kwabo kube ngcono kodwa izimpi, ubugebengu, izinhlekelele zemvelo nokugula, kwenza imizamo yabo ingaphumeleli. Bayazibuza, ‘Ngizihluphelani vele?’

Kuyiqiniso ukuthi izinto ezenzekayo ekuphileni zingaziphazamisa kakhulu izinhlelo zakho. (UmShumayeli 9:11) Nokho, ungakwazi ukulawula ikusasa lakho uma sekuziwa endabeni yokuphila phakade. Empeleni, iBhayibheli libonisa ukuthi ikusasa lakho lincike ezinqumweni ozenzayo. Cabanga ngalokhu elikushoyo.

Njengoba isizwe sakwa-Israyeli sase silungele ukungena eZweni Lesithembiso, uMose owayengumholi waso washo la mazwi: “Ngibeke ukuphila nokufa phambi kwakho, isibusiso nesiqalekiso; kumelwe ukhethe ukuphila ukuze uqhubeke uphila, wena nenzalo yakho, ngokuthanda uJehova uNkulunkulu wakho, ngokulalela izwi lakhe nangokunamathela kuye.”—Duteronomi 30:15, 19, 20.

“Ngibeke ukuphila nokufa phambi kwakho, isibusiso nesiqalekiso; kumelwe ukhethe ukuphila.” —Duteronomi 30:19

UNkulunkulu wawakhulula ama-Israyeli ebugqilini baseGibhithe, futhi wawathembisa inkululeko nenjabulo eZweni Lesithembiso. Kodwa lokho kwakungeke kuzenzakalele. Ukuze bazithole lezi zibusiso, kwakumelwe ‘bakhethe ukuphila.’ Kanjani? ‘Ngokuthanda uNkulunkulu, ngokulalela izwi lakhe nangokunamathela kuye.’

Nawe kufanele ukhethe, futhi lokho okukhethayo kuzonquma ukuthi ikusasa lakho lizoba njani. Ngokukhetha ukuthanda uNkulunkulu, ukulalela lokho akutshela kona nokunamathela kuye, uyobe ukhetha ukuphila—ukuphila phakade emhlabeni oyipharadesi. Ungazenza kanjani lezi zinto ezibalwe kuleli vesi?

KHETHA UKUTHANDA UNKULUNKULU

Uthando luwubuntu bukaNkulunkulu obuphawuleka kakhulu. Umphostoli uJohane wabhala la mazwi: “UNkulunkulu uluthando.” (1 Johane 4:8) Yingakho uJesu lapho ebuzwa ukuthi imuphi umthetho obaluleke kunayo yonke, athi: “Kumelwe uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho.” (Mathewu 22:37) Akumelwe sifune ukuba abangane bakaNkulunkulu ngoba simesaba, isizathu sethu kufanele kube ukuthi siyamthanda. Kungani-ke kufanele sikhethe ukuthanda uNkulunkulu?

Indlela uJehova athanda ngayo abantu iyafana nendlela abazali abanothando abathanda ngayo izingane zabo. Nakuba benesono futhi bewenza amaphutha, abazali abanothando bayazifundisa, bazikhuthaze, bazisekele futhi baziyale izingane zabo ngoba bafuna zijabule futhi ziphumelele ekuphileni. Yini abazali abayilindele ezinganeni zabo? Bafuna izingane zabo zibathande futhi zibalalele, ukuze zizuze esiqondisweni sabo. Akufanele yini uBaba wethu osezulwini  ongenaphutha alindele ukuba simbonise uthando futhi simbonge ngakho konke asenzele kona?

LALELA IZWI LAKHE

Ngokolimi lokuqala iBhayibheli elalibhalwe ngalo, igama elithi “lalela” livame ukuba nomqondo “wokwenza okuthile.” Akukhona yini lokho esisuke siqonde ukukusho enganeni uma sithi kuyo, “Lalela abazali bakho”? Ngakho, ukulalela izwi likaNkulunkulu kusho ukufunda nokwenza lokho asitshela kona. Nakuba singeke simuzwe uNkulunkulu ekhuluma, siyakwazi ukumlalela ngokufunda nangokwenza lokho akushoyo eZwini lakhe, iBhayibheli.—1 Johane 5:3.

Ukuze abonise ukubaluleka kokulalela izwi likaNkulunkulu, uJesu wathi: “Umuntu akumelwe aphile ngesinkwa sodwa, kodwa nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova.” (Mathewu 4:4) Siyakudinga ukudla futhi kubalulekile ekuqiniseni imizimba yethu, kodwa ukuzondla ngeZwi likaNkulunkulu kubaluleke nakakhulu. Kungani? Inkosi ehlakaniphile, uSolomoni, yachaza: “Ukuhlakanipha kuyisivikelo njengoba nje nemali iyisivikelo; kodwa inzuzo yolwazi iwukuthi ukuhlakanipha kona kuyabalonda abaninikho.” (UmShumayeli 7:12) Ulwazi nokuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu kungasivikela namuhla, kusisize sikwazi nokwenza izinqumo ezihlakaniphile ezingasenza sithole ukuphila okuphakade esikhathini esizayo.

UKUNAMATHELA KUYE

Emfanekisweni esikhulume ngawo esihlokweni esingaphambili, uJesu wathi: “Lincane isango futhi inyinyekile indlela eholela ekuphileni, bambalwa abayitholayo.” (Mathewu 7:13, 14) Ukuze sikwazi ukuhamba endleleni enjalo, sidinga umuntu oyazi kahle leyo ndlela ukuze asihole sikwazi ukufika lapho esiya khona—ekuphileni okuphakade. Ngakho sinesizathu esihle sokuzigcina siseduze noNkulunkulu. (IHubo 16:8) Singakwenza kanjani lokho?

Usuku nosuku kunezinto eziningi okufanele sizenze, nezinye esifisayo ukuzenza. Izinto ezinjalo zingasiphazamisa, zinciphise noma zisiqede ngokuphelele isikhathi sokucabanga ngezinto uNkulunkulu afuna sizenze. Yingakho iBhayibheli lisikhumbuza: “Qaphelisisani ukuthi indlela enihamba ngayo ayinjengeyabantu abangahlakaniphile kodwa injengeyabahlakaniphileyo, nizithengisisela ithuba, ngoba izinsuku zimbi.” (Efesu 5:15, 16) Ngokwenza ubungane bethu noNkulunkulu buze kuqala ekuphileni kwethu, sizigcina siseduze naye.—Mathewu 6:33.

YINI WENA OZOYIKHETHA?

Nakuba kungekho ongakwenza ukuze ushintshe izinto ezenzeka esikhathini esidlule, kukhona ongakwenza ukuze wena nabantu obathandayo nibe nekusasa elihle. IBhayibheli lisitshela ukuthi uBaba wethu osezulwini, uJehova uNkulunkulu, usithanda ngokujulile futhi uyasitshela ukuthi yini ayilindele kithi. Phawula lokho okushiwo umprofethi uMika:

“Ukutshelile, muntu wasemhlabeni, okuhle. Yini uJehova ayicela kuwe ngaphandle kokuba ubonise ubulungisa, uthande umusa futhi ube nesizotha ekuhambeni noNkulunkulu wakho?”—Mika 6:8.

Uzosamukela yini isimemo sikaJehova sokuba uhambe naye, ukuze uthole izibusiso ezizohlala phakade azibekele labo abanamathela kuye? Yini ozoyikhetha?