Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Yini UNkulunkulu Ayenzile?

Yini UNkulunkulu Ayenzile?

Uma ufisa ukwazi othile kahle, kungakusiza ukwazi ukuthi yini lowo muntu ayifezile, kanye nezinkinga adlule kuzo. Ngendlela efanayo, uma ufuna ukwazi uNkulunkulu kahle, kufanele wazi izinto azenzile. Kungase kukumangaze ukuthola ukuthi zingakanani izinto azenzile ezisisizayo manje nezizosisiza esikhathini esizayo.

UNKULUNKULU WADALA ZONKE IZINTO EZIDALELA THINA

UJehova uNkulunkulu unguMdali Omkhulu, futhi “izimfanelo zakhe ezingabonakali zibonakala ngokucacile kusukela ekudalweni kwezwe kuye phambili, ngoba ziqondakala ngezinto ezenziwe.” (Roma 1:20) “UnguMenzi womhlaba ngamandla akhe, Lowo ngokuhlakanipha kwakhe olimisa liqine izwe elikhiqizayo, naLowo owawelula amazulu ngokuqonda kwakhe.” (Jeremiya 10:12) Indalo ibonisa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda.

Ake ucabange ngokuthi kwasisiza kanjani ukuthi uNkulunkulu wasidala “ngomfanekiso wakhe.” (Genenise 1:27) Ukusidala ngale ndlela kwasenza sakwazi ukubonisa ubuntu bakhe ngokwezinga elithile. Wasenza sakwazi ukuqonda indlela acabanga ngayo nalokho akubheka njengokubalulekile. Uma sizama ukuphila ngokuvumelana nalokho yena akubheka njengokubalulekile, sijabula nakakhulu futhi sazi ukuthi siphilelani. Ngaphezu kwalokho wasenza sakwazi ukuba abangane bakhe.

Uma sibuka izinto uNkulunkulu azidalile, siyabona ukuthi uzizwa kanjani ngathi. Umphostoli uPawulu wathi, uNkulunkulu ‘akazishiyanga engenabufakazi ngoba wenza okuhle, esinika izimvula ezivela ezulwini nezinkathi ezinezithelo, egcwalisa izinhliziyo zethu ngokudla nangokwenama okukhulu.’ (IzEnzo 14:17) UNkulunkulu akagcinanga ngokusinika izinto esizidingayo ukuze siqhubeke siphila. Wasinika nezinto eziningi ezihlukahlukene ezenza sikujabulele ukuphila. Konke lokhu kumane kuyingxenye encane kakhulu yalokho ayesifunela kona.

 UJehova wadala umhlaba ukuze abantu baphile kuwo phakade. IBhayibheli lithi: “Umhlaba uwuniké abantwana babantu,” futhi ‘akazange awudalele ize nje, kodwa wawubumba ukuze uhlalwe ngisho nokuhlalwa.’ (IHubo 115:16; Isaya 45:18) Obani ayefuna bahlale kuwo, futhi wayefuna bahlale isikhathi esingakanani? “Abalungile bayokudla ifa lomhlaba, futhi bayohlala kuwo kuze kube phakade.”—IHubo 37:29.

Yingakho uJehova adala indoda yokuqala nowesifazane, u-Adamu no-Eva, futhi wababeka emhlabeni oyipharadesi ‘ukuba bawulime futhi bawunakekele.’ (Genesise 2:8, 15) UNkulunkulu wabanikeza umyalo okabili: “Zalani nande, nigcwalise umhlaba niwunqobe.” (Genesise 1:28) U-Adamu no-Eva babenethuba lokujabulela ukuphila phakade emhlabeni. Nokho, bakhetha ukungamlaleli uNkulunkulu ngakho balahlekelwa ithuba lokuba phakathi ‘kwabalungile abayokudla ifa lomhlaba.’ Kodwa sizobona ukuthi lokho abakwenza akukushintshanga lokho uJehova ayekuhlosile ngathi nangomhlaba. Okwamanje, ake sixoxe ngokunye uNkulunkulu akwenzile.

UNKULUNKULU USINIKEZE IZWI LAKHE

IBhayibheli liphinde libizwe ngokuthi iZwi likaNkulunkulu. Kungani uJehova asinikeza iBhayibheli? Wayefuna sifunde ngaye. (IzAga 2:1-5) Kuyiqiniso ukuthi iBhayibheli aliyiphenduli yonke imibuzo esingase sibe nayo ngoNkulunkulu ngoba vele ayikho incwadi engayiphendula yonke leyo mibuzo. (UmShumayeli 3:11) Kodwa yonke into eseBhayibhelini iyasisiza simazi uNkulunkulu. Indlela asebenzelana ngayo nabantu isenza sibone ukuthi ungumuntu onjani. Siyakwazi nokubona ukuthi ngabantu abanjani abathandayo nangabathandi. (IHubo 15:1-5) Sifunda nokuthi uyini umbono wakhe endabeni yokumkhonza, ukuziphatha nokuba nemali nezinye izinto. Ukufunda ngalokho iNdodana yakhe uJesu Kristu eyakusho neyakwenza, kusisiza siqonde kahle uhlobo lomuntu uJehova ayilo.—Johane 14:9.

Esinye isizathu esenza ukuba uJehova asinikeze iZwi lakhe iBhayibheli, ukuthi lingasisiza sifunde indlela yokuthola injabulo futhi sazi ukuthi siphilelani. EBhayibhelini uJehova uyasitshela ukuthi singaba kanjani nomndeni ojabulayo, saneliseke futhi sikwazi ukubhekana nezinkinga. IBhayibheli liphinde libe nezimpendulo zemibuzo ebalulekile njengothi, Kungani kunokuhlupheka okungaka? nothi, Lisiphatheleni ikusasa? Sizoxoxa ngezimpendulo zale mibuzo kulo magazini. IBhayibheli libuye lichaze nalokho uNkulunkulu akwenzile ukuze aqinisekise ukuthi lokho ayekuhlosile ekuqaleni kuzofezeka.

Kunezinye izinto eziningi ezibonisa ukuthi iBhayibheli liyincwadi emangalisa ngempela evela kuNkulunkulu. Kwathatha iminyaka engu-1 600 ukuba amadoda angu-40 abhale iBhayibheli aliqede. Noma kunjalo, linomyalezo owodwa ngoba konke ayekubhala kwakuvela kuNkulunkulu. (2 Thimothewu 3:16) Ngokungafani nezinye izincwadi zakudala, iBhayibheli alizange lishintshe kuyo yonke le minyaka njengoba ubufakazi obuvela ezinkulungwaneni zemiBhalo yesandla yeBhayibheli yakudala bubonisa. Ngaphezu kwalokho, iBhayibheli liye laqhubeka likhona nakuba kube nemizamo eminingi yokuvimba ukuhunyushwa, ukukhiqizwa nokufundwa kwalo. Namuhla, liyincwadi ekhiqizwa futhi ehunyushwa kakhulu kunezinye. Ukuba khona kweBhayibheli kuwubufakazi bokuthi “izwi likaNkulunkulu wethu lona, liyokuma kuze kube nini nanini.”—Isaya 40:8.

UNKULUNKULU WENZA ISIQINISEKISO

Okunye okubalulekile uNkulunkulu akwenza, ukuba aqinisekise ukuthi lokho akuhlosile kuzokwenzeka ngempela. Njengoba kubonisiwe ekuqaleni, uNkulunkulu wayefuna abantu baphile phakade emhlabeni. Kodwa lapho u-Adamu ekhetha ukungamlaleli uNkulunkulu, walahlekisela yena nezingane zakhe ithuba lokuphila phakade. “Ngomuntu oyedwa isono sangena ezweni nokufa kwangena ngesono, futhi kanjalo ukufa kwasakazekela kubantu bonke ngenxa yokuthi bonke bonile.” (Roma 5:12) Ngenxa yokungalaleli kuka-Adamu, kwakubonakala sengathi lokho uNkulunkulu ayekuhlosile kwakungeke kusenzeka. Yini uNkulunkulu ayenza?

UJehova wenza ngokuvumelana nobuntu bakhe. Wajezisa u-Adamu no-Eva ngenxa yezenzo zabo, kodwa ngothando wenza izinhlelo zokunakekela inzalo yabo. Ngokuhlakanipha kwakhe, uJehova wathola indlela yokuxazulula inkinga eyayivelile, wabe esesho isixazululo ngaso leso sikhathi. (Genesise 3:15) INdodana kaNkulunkulu uJesu Kristu, yiyo eyayizoba  indlela yokukhulula abantu esonweni nasekufeni. Kwakuzokwenzeka kanjani lokho?

Ukuze akhulule abantu emonakalweni owawudalwe u-Adamu, uJehova wathumela uJesu emhlabeni ukuze afundise abantu indlela yokuthola ukuphila nokuba ‘anikele ngokuphila kwakhe‚ kube yisihlengo sabaningi.’ * (Mathewu 20:28; Johane 14:6) UJesu wayengabahlenga abantu ngoba wayengenaso isono njengoba no-Adamu ayengenaso ekuqaleni. Kodwa ngokungafani no-Adamu, uJesu walalela uNkulunkulu kwaze kwaba sekufeni. UJehova wamvusa waphinde waphila ezulwini ngoba wayengakufanele ukufa. UJesu wayesenganikeza abantu abalalelayo ithuba lokuphila phakade, okuyinto u-Adamu ahluleka ukuyenza. “Ngoba njengoba nje ngokungalaleli komuntu oyedwa abaningi baba yizoni, ngokufanayo futhi ngokulalela komuntu oyedwa abaningi bayoba ngabalungileyo.” (Roma 5:19) Ngesihlengo sikaJesu, uNkulunkulu uzogcwalisa isithembiso sakhe sokwenza abantu baphile emhlabeni phakade.

Sifunda okuningi ngoJehova endleleni axazulula ngayo izinkinga ezabangelwa ukungalaleli kuka-Adamu. Sifunda ukuthi ayikho into engavimba uJehova ukuba afeze lokho ayekuhlosile ekuqaleni, akushilo ‘kuyophumelela ngokuqinisekile.’ (Isaya 55:11) Sifunda nokuthi uJehova usithanda kakhulu. “Ngalokhu uthando lukaNkulunkulu lwaboniswa kithi, ngoba uNkulunkulu wathumela iNdodana yakhe ezelwe yodwa ezweni ukuze sizuze ukuphila ngayo. Uthando lukulesi sici, akukhona ukuthi thina siye samthanda uNkulunkulu, kodwa ukuthi yena wasithanda futhi wathumela iNdodana yakhe njengomhlatshelo oyisihlawulelo wezono zethu.”—1 Johane 4:9, 10.

UNkulunkulu akazange “agodle ngisho neNdodana yakhe siqu kodwa wayinikela ngenxa yethu sonke,” ngenxa yalokho singaqiniseka ngokuthi uyosinika “ngomusa zonke ezinye izinto” asithembise zona. (Roma 8:32) Yini uNkulunkulu asithembise ukusenzela yona? Qhubeka ufunde ukuze uthole impendulo.

YINI UNKULUNKULU AYENZILE? UJehova udale abantu ukuze baphile emhlabeni phakade. Usinikeze iBhayibheli ukuze sifunde ngaye. NgoJesu Kristu, uNkulunkulu usihlengile futhi waqinisekisa ukuthi lokho ayekuhlosile kuzofezeka

^ isig. 16 Ukuze ufunde okwengeziwe ngesihlengo, bheka isahluko 5 sencwadi ethi Lingasifundisani IBhayibheli? ekhiqizwa oFakazi BakaJehova. Ungayithola ku-www.jw.org/zu.