Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Unjani UNkulunkulu?

Unjani UNkulunkulu?

Lapho sifunda okwengeziwe ngomuntu othile, simazi kangcono futhi ubungane bethu naye buyaqina. Ngokufanayo, lapho sifunda okuningi ngobuntu bukaJehova simazi kangcono futhi ubungane bethu naye buyaqina. Amandla, ukuhlakanipha, ukulunga nothando izici zobuntu bukaNkulunkulu ezivelele kunazo zonke.

UNKULUNKULU UNAMANDLA AMAKHULU

“Maye Nkosi EnguMbusi Jehova! Bheka wena ngokwakho wenze amazulu nomhlaba ngamandla akho amakhulu.”JEREMIYA 32:17.

Ubufakazi bokuthi uNkulunkulu unamandla sibubona ezintweni azidalile. Ngokwesibonelo, uma umi ngaphandle elangeni, yini oyizwayo esikhumbeni sakho? Uzwa ukushisa kwelanga, okuwumphumela wamandla kaNkulunkulu okudala. Linamandla kangakanani ilanga? Ukushisa kwalo kulinganiselwa ku-15 000 000°C. Ngomzuzwana, ilanga likhipha ukushisa okulingana nokuqhuma kwamabhomu enuzi ayizigidi.

Nokho, ilanga lincane uma liqhathaniswa nezigidigidi zezinkanyezi ezisemkhathini. Ososayensi bathi kunenkanyezi okuthiwa i–UY Scuti enkulu kangangokuba kungadingeka ilanga uliphinde izikhathi ezingaba ngu-1 700 ukuze lilingane nayo. Le nkanyezi inkulu kangangokuba uma ibingabekwa lapho okumi khona ilanga, ibingaze ifike eplanethini iJupiter, okusho ukuthi ibingawugwinya umhlaba. Lokho  kusisiza siqonde ukuthi uJeremiya wayesho ukuthini lapho ethi uJehova wenze amazulu nomhlaba ngamandla akhe amakhulu.

Sizuza kanjani emandleni kaNkulunkulu? Ukuze siphile, sidinga ilanga nazo zonke ezinye izinto ezisemhlabeni. UNkulunkulu uphinde asebenzise amandla akhe ukuze asize abantu. Kanjani? Ngesikhathi uJesu esemhlabeni, uJehova wamnikeza amandla okwenza izimangaliso. Siyafunda: “Izimpumputhe ziyabona futhi, nezinyonga ziyahamba, abanochoko bayahlanzwa nezithulu ziyezwa, nabafileyo bayavuswa.” (Mathewu 11:5) Kuthiwani namuhla? IBhayibheli lithi: “Unika okhatheleyo amandla.” Liphinde lithi: “Labo abathemba uJehova bayothola amandla kabusha.” (Isaya 40:29, 31) UNkulunkulu angasinikeza “amandla angaphezu kwavamile” ukuze sikwazi ukubhekana nezingcindezi nezinkinga zokuphila. (2 Korinte 4:7) Ukwazi ukuthi uNkulunkulu unothando ngale ndlela futhi usebenzisa amandla akhe ngenxa yethu, akukwenzi yini ufune ukusondela kuye?

UNKULUNKULU UHLAKANIPHILE

“O Jehova, yeka ukuthi miningi kangakanani imisebenzi yakho! Yonke uyenzé ngokuhlakanipha.” IHUBO 104:24.

Njalo lapho sifunda ngezinto uNkulunkulu azenzile, kuhlale kusimangaza ukuhlakanipha anakho. Empeleni kunezifundo ososayensi abazenzayo lapho becwaninga ngezinto uJehova azidalile, bese besebenzisa lokho abakufundile ukuze basungule izinto ezithile. Lezo zinto zingaba izinto ezincane njenge-glue noma izinto ezinkulu njengamabhanoyi.

Indlela iso lomuntu elidalwe ngayo iyamangalisa

Ayikho enye into ebonisa ukuhlakanipha kukaNkulunkulu njengomzimba womuntu. Ngokwesibonelo, cabanga indlela ingane eyakheka ngayo. Ukukhula kwengane kuqala ngeseli elilodwa elincane elisuke linazo zonke izici zofuzo. Lelo seli liyahlukana libe amaseli amaningi afanayo. Ngesikhathi esifanele, lawo maseli ayashintsha abe amaseli egazi, ezinzwa, nawamathambo. Ngokushesha kube sekuvela izitho zomzimba bese ziyaqala ukusebenza. Ngezinyanga ezingu-9 leliya seli elilodwa lisuke seliwumntwana omncane owakhiwe amabhiliyoni amaseli. Ukuhlakanipha okunjalo kwenza abaningi bavumelane nombhali weBhayibheli owathi: “Ngizokudumisa ngoba ngenziwe ngokumangalisayo ngendlela eyesabekayo.”—IHubo 139:14.

Sizuza kanjani ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu? UMdali uyazi ukuthi sidingani ukuze sijabule. Ngenxa yokuhlakanipha nolwazi analo, usinika izeluleko esebenzisa iZwi lakhe, iBhayibheli. Ngokwesibonelo, lithi: “Qhubekani . . . nithethelelana ngokukhululekile.” (Kolose 3:13) Siwusizo yini leso seluleko? Yebo. Odokotela bathole ukuthi ukuthethelela kungasiza umuntu alale kahle futhi kugcine umfutho wakhe wegazi usesilinganisweni esifanele. Kunganciphisa namathuba okucindezeleka nezinye izinkinga zempilo. UNkulunkulu ufana nomngane ohlakaniphile ohlale esinikeza izeluleko eziwusizo nezisizuzisayo. (2 Thimothewu 3:16, 17) Ngeke yini ufise ukuba nomngane onjalo?

 UNKULUNKULU ULUNGILE

“UJehova ungumthandi wobulungisa.”IHUBO 37:28.

UNkulunkulu uhlale enza okulungile. Empeleni, ‘kukude noNkulunkulu weqiniso ukwenza ngendlela yokukhohlakala, noMninimandla onke ukwenza ngokungabi nabulungisa!’ (Jobe 34:10) Izahlulelo zakhe zilungile, njengoba umhubi asho: “[Jehova,] uyokwahlulela izizwe ngobuqotho.” (IHubo 67:4) Ngenxa yokuthi uJehova “ubona lokho inhliziyo eyikho,” abantu abazenzisayo ngeke bamkhohlise kodwa uyohlale ebona okuyiqiniso futhi ekhipha izahlulelo ezilungile. (1 Samuweli 16:7) UNkulunkulu uyazibona nezenzo ezingalungile nokukhohlisa okusemhlabeni, futhi uthembisa ukuthi maduze ‘ababi bazonqunywa emhlabeni.’—IzAga 2:22.

Noma kunjalo, uNkulunkulu akazikhiphi izahlulelo ngendlela enesihluku futhi akumjabulisi ukujezisa abantu. Uma kudingeka abonise umusa, wenza kanjalo. IBhayibheli lithi “uJehova unesihe futhi unomusa” ngisho nakubantu ababi, uma bephenduka ngobuqotho. Akukona yini ukulunga kwangempela lokho?—IHubo 103:8; 2 Petru 3:9.

Sizuza kanjani ngokuthi uNkulunkulu ulungile? Umphostoli uPetru wathi: “UNkulunkulu akakhethi, kodwa ezizweni zonke umuntu omesabayo futhi enze ukulunga uyamukeleka kuye.” (IzEnzo 10:34, 35) Ngenxa yokuthi uNkulunkulu ulungile, akabandlululi futhi akakhethi. Noma ngabe singabaluphi uhlanga, siqhamuka kuliphi izwe, sifundile noma asifundile, noma sihlala kuphi singakwazi ukwamukelwa nguye nokumkhonza.

UNkulunkulu akakhethi, futhi singazuza kuye kungakhathaliseki ukuthi singabaluphi uhlanga noma siqhamuka kuphi

UNkulunkulu usinikeze unembeza ukuze usisize siqonde futhi sizuze ekulungeni kwakhe. IBhayibheli lichaza unembeza ngokuthi umthetho ‘olotshwe ezinhliziyweni zethu, ofakazelana nathi’ ukuthi senza okulungile noma senza okungalungile yini. (Roma 2:15) Kusisiza ngani lokho? Uma siwuqeqeshe kahle unembeza, ungasisiza ukuba sibalekele izinto ezingasilimaza noma izinto ezingalungile. Lapho senze iphutha ungasisiza ukuba siphenduke futhi silungise  lokho esikwenzile. Ngakho ukuqonda ukuthi uNkulunkulu ulungile kuyasisiza futhi kusisondeza kuye!

UNKULUNKULU ULUTHANDO

“UNkulunkulu uluthando.”1 JOHANE 4:8.

UNkulunkulu unamandla, uhlakaniphile futhi ulungile, kodwa iBhayibheli alisho ukuthi ungamandla, ukuhlakanipha noma ukulunga. Lithi uluthando. Kungani? Kuyiqiniso ukuthi amandla kaNkulunkulu amsiza ukuba enze okuthile futhi ukulunga kwakhe kanye nokuhlakanipha kuqondisa indlela enza ngayo. Kodwa uthando yilona olushukumisa uNkulunkulu ukuba enze okuthile. Uthando lulawula yonke into ayenzayo.

Nakuba uNkulunkulu ayengaswele lutho, uthando lwakhe lwamshukumisela ukuba enze izidalwa ezihlakaniphile kokubili ezulwini nasemhlabeni, ukuze zizuze othandweni lakhe nasekunakekelweni nguye. Ngenxa yokuthi akanawo umona, wenza umhlaba ukuze ube yikhaya elifanele labantu. Uyaqhubeka ebonisa abantu uthando ‘ngokwenza ilanga lakhe liphumele abantu ababi nabahle nangokwenza imvula ine phezu kwabantu abalungile nabangalungile.’—Mathewu 5:45.

Ngaphezu kwalokho, “uJehova unothando futhi unesihe.” (Jakobe 5:11) Ubabonisa uthando labo abenza imizamo yokumazi nokusondela kuye. UNkulunkulu uthanda umuntu ngamunye. Eqinisweni, ‘uyakukhathalela.’1 Petru 5:7.

Sizuza kanjani othandweni lukaNkulunkulu? Siyakujabulela ubuhle bokushona kwelanga. Kuyasijabulisa ukuzwa ingane ihleka. Siyalujabulela uthando esiluboniswa ilungu lomndeni. Lezi zinto azizona isidingo, kodwa zenza ukuphila kujabulise.

Siyazuza nakwenye indlela uNkulunkulu asibonisa ngayo uthando: umthandazo. IBhayibheli liyasikhuthaza: “Ningakhathazeki ngalutho, kodwa kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngomthandazo nangokunxusa kanye nokubonga.” Njengobaba onothando, uNkulunkulu ulindele ukuba sifune usizo kuye lapho kunezinto ezisikhathazayo. Uma senza kanjalo, uJehova ngenxa yothando lwakhe olungenabugovu, usithembisa ukusinikeza ‘ukuthula okudlula konke ukucabanga.’—Filipi 4:6, 7.

Lokho esixoxe ngakho, amandla kaNkulunkulu, ukuhlakanipha, ukulunga kanye nothando lwakhe akukusizi yini ukuba uthole isithombe sokuthi uNkulunkulu unjani ngempela? Ukuze umthande nakakhulu uNkulunkulu, sikumema ukuba ufunde ngalokho akwenzile nalokho asazokwenzela kona.

UNJANI UNKULUNKULU? Ngokungafani nanoma ubani omunye, uJehova unamandla amakhulu, uhlakaniphile futhi ulungile. Kodwa into esiyithanda kakhulu ngoJehova ukuthi unothando