Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Ingozi Yokungaliqondi Kahle IBhayibheli

Ingozi Yokungaliqondi Kahle IBhayibheli

Intombazanyana yabona intuthu iphuma koshimula befektri, iba sengathi amafu. Ngakho yaphetha ngokuthi le fektri yenza amafu. Ukungaqondi okuncane okunjalo komntwana kungase kuhlekise. Nokho, ukungaqondi okukhulu kungathinta ukuphila kwethu. Ngokwesibonelo, ukungaziqondi iziyalezo ezisebhodleleni lomuthi kungaba nemiphumela emibi kakhulu.

Ukungaqondi ngezindaba ezingokomoya kungaba yingozi nakakhulu. Ngokwesibonelo, abanye abazange baziqonde izimfundiso zikaJesu. (Johane 6:48-68) Kunokufuna ukwazi okwengeziwe, benqaba konke uJesu ayekufundisa. Bazilahlekisela.

Uyalifunda yini iBhayibheli ukuze likuqondise? Kuyancomeka lokho. Nokho, ikhona yini ingozi yokuthi ungase ungakuqondi okufunde kulo? Lokho kuyenzeka kubantu abaningi. Cabanga ngezinto ezintathu abantu abavame ukungaziqondi.

  • Abanye abantu abawuqondi kahle umyalo weBhayibheli wokuba ‘sesabe uNkulunkulu weqiniso.’ Bacabanga ukuthi kumelwe sesabe uNkulunkulu ngoba sesaba isijeziso. (UmShumayeli 12:13) Kodwa uNkulunkulu akafuni ukuba labo abamkhonzayo bazizwe ngaleyo ndlela ngaye. Uthi: “Ungesabi, ngoba nginawe. Ungaqalazi ngapha nangapha, ngoba nginguNkulunkulu wakho. Ngizokuqinisa. Impela ngizokusiza.” (Isaya 41:10) Ukwesaba uNkulunkulu kusho ukumhlonipha ngokujulile.

  • Ingabe umhlaba uzoshiswa ngomlilo?

    Abanye abantu abawaqondi la mazwi aphefumulelwe: “Kukhona isikhathi esimisiwe sayo yonke into, . . . isikhathi sokuzalwa nesikhathi sokufa.” Baphetha ngokuthi uNkulunkulu unqumela wonke umuntu ukuthi uyokufa nini. (UmShumayeli 3:1, 2) Nokho, la mavesi akhuluma ngokuphila komuntu nokuthi sonke sizokufa. IZwi likaNkulunkulu liphinde lisifundise nokuthi izinqumo zethu zingabuthinta ubude besikhathi esizosiphila. Ngokwesibonelo, sifunda ukuthi: “Ukwesaba uJehova kuyokwenezela izinsuku.” (IzAga 10:27; IHubo 90:10; Isaya 55:3) Kanjani? Ngokwesibonelo, ukuhlonipha iZwi likaNkulunkulu kuzosenza sigweme imikhuba engemihle enjengokudakwa nokuziphatha okubi.—1 Korinte 6:9, 10.

  • Lapho iBhayibheli lithi amazulu nomhlaba “abekelwe umlilo,” abanye bacabanga ukuthi yinto eyokwenzeka ngokoqobo, bese bephetha ngokuthi uNkulunkulu uyowubhubhisa lo mhlaba esihlala kuwo. (2 Petru 3:7) Kodwa uNkulunkulu uthembisa ukuthi akasoze avumela ukuba lo mhlaba ubhujiswe ngokoqobo. UNkulunkulu “usekelé umhlaba phezu kwezindawo zawo ezimisiweyo; Ngeke untengantengiswe kuze kube nini nanini, noma kuze kube phakade.” (IHubo 104:5; Isaya 45:18) Yindlela eyonakele okwenziwa ngayo izinto kulo mhlaba eyoqedwa njengokungathi ibhujiswe ngomlilo, hhayi umhlaba esihlala kuwo. Igama elithi amazulu lingabhekisela ngokuqondile esibhakabhakeni, emkhathini ogcwele izinkanyezi noma endaweni uNkulunkulu ahlala kuyo. Konke lokhu ngeke kubhujiswe.

KUNGANI ABANTU BENGALIQONDI IBHAYIBHELI NGEZINYE IZIKHATHI?

Njengoba ungase ubone kulezi zibonelo, abantu bavame ukungawaqondi kahle amavesi abawafunda eBhayibhelini. Kodwa kungani uNkulunkulu engavumela ukuba lokho kwenzeke? Abanye bangathi: ‘Uma uNkulunkulu ehlakaniphile futhi azi konke, ubengasinika incwadi ebhalwe ngokucacile ebingaqondwa yiwo wonke umuntu. Kungani engakwenzanga lokho?’ Cabanga ngezizathu ezintathu ezenza abantu bangaliqondi iBhayibheli.

  1. IBhayibheli libhalelwe ukuba liqondwe abathobekile abazimisele ukufunda. UJesu wathi kuYise: “Ngikudumisa obala, Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngoba uzifihle ngokucophelela lezi  zinto kwabahlakaniphileyo nakongqondongqondo, wazambulela izingane.” (Luka 10:21) IBhayibheli libhalwe ngendlela yokuba liqondwe yilabo kuphela abanesimo sengqondo esifanele. Abantu abaziphakamisayo—okuyinto evamile “kwabahlakaniphileyo nakongqondongqondo”—bavame ukungaliqondi iBhayibheli. Kodwa abantu abafunda iBhayibheli benesimo sengqondo ‘sengane’—abathobekile nabazimisele ukufunda—bavuzwa ngokuqonda umyalezo kaNkulunkulu. Yeka ukuthi libhalwe ngobuhlakani obungakanani iBhayibheli!

  2. IBhayibheli lihloselwe abantu abalufuna ngobuqotho usizo lukaNkulunkulu lokuliqonda. UJesu wabonisa ukuthi abantu babezodinga usizo ukuze bakuqonde ngokugcwele ayekufundisa. Babezoluthola kanjani? UJesu wachaza: “Umsizi, umoya ongcwele, uBaba azowuthumela egameni lami, wona uyonifundisa zonke izinto.” (Johane 14:26) Ngakho uNkulunkulu unika abantu umoya wakhe ongcwele—amandla akhe asebenzayo—ukuze abasize baqonde lokho abakufunda eBhayibhelini. Nokho, uNkulunkulu akabaniki abantu abanganciki kuye ukuze abasize, ngakho iBhayibheli livame ukubadida. Umoya ongcwele uphinde wenze amaKristu anolwazi ukuba asize labo abafisa ukuliqonda ngokwengeziwe.—IzEnzo 8:26-35.

  3. Amanye amavesi eBhayibheli angaqondwa abantu ngesikhathi esithile kuphela. Ngokwesibonelo, umprofethi uDaniyeli watshelwa ukuba abhale okuthile okwakuyokwenzeka esikhathini esasiseza. Ingelosi yathi kuye: “Daniyeli, yenza la mazwi abe yimfihlo futhi uyivale incwadi, kuze kube isikhathi sokuphela.” Emakhulwini eminyaka edlule, abantu abaningi baye bafunda incwadi yeBhayibheli kaDaniyeli kodwa bangayiqonda kahle. Empeleni, ngisho noDaniyeli uqobo wayengaziqondi ezinye zezinto ayezibhala. Wavuma ngokuthobeka: “Mina ngezwa, kodwa ngangingaqondi.” Ngokuhamba kwesikhathi, abantu babeyosiqonda ngokunembile isiprofetho sikaNkulunkulu esasibhalwe uDaniyeli, kodwa ngesikhathi esifanele esimiswe uNkulunkulu. Ingelosi yachaza: “Hamba, Daniyeli, ngoba la mazwi enziwe aba yimfihlo futhi avaliwe kuze kube sesikhathini sokuphela.” Obani ababeyoqonda okwakushiwo uNkulunkulu? “Abekho nhlobo ababi abayoqonda; kodwa abanokuqondisisa bayoqonda.” (Daniyeli 12:4, 8-10) Ngakho, uNkulunkulu akayembuli incazelo yamavesi eBhayibheli athile kuze kube yisikhathi esifanele.

Ingabe isikhathi sake sabangela oFakazi BakaJehova ukuba bangakuqondi okushiwo iBhayibheli? Yebo. Kodwa lapho sekuyisikhathi sokuba uNkulunkulu acacise izinto, oFakazi babeshesha ukulungisa indlela abaqonda ngayo. Bakholelwa ukuthi ngokwenza kanjalo balingisa abaphostoli bakaJesu, ababekulungisa ngokuthobeka ukucabanga kwabo noma nini lapho uJesu ebalungisa.—IzEnzo 1:6, 7.

Lokho okucatshangwa intombazanyana ngokuthi avelaphi amafu kungase kube ukungaqondi okuncane. Nokho, lokho iBhayibheli elikufundisayo kubaluleke kakhulu kuwe. Umyalezo weBhayibheli ubaluleke kakhulu ukuba umuntu angazama ukuziqondela wona. Ngakho, funa usizo ukuze ukuqonde lokho okufundayo. Funa labo abatadisha iBhayibheli ngengqondo ethobekile, abancika emoyeni ongcwele kaNkulunkulu ukuze baqonde iBhayibheli futhi abakholelwa ukuthi siphila esikhathini lapho uNkulunkulu efuna siliqonde kakhulu kunanini ngaphambili. Unganqikazi ukukhuluma noFakazi BakaJehova noma ukufunda lokho abaye bakucwaninga engosini yabo i-jw.org/zu. IBhayibheli liyathembisa: “Uma . . .  umemeza ufuna ukuqonda. . . , uyoluthola ulwazi ngoNkulunkulu.”—IzAga 2:3-5.