Kwenzekani lapho sifa?

ABANYE ABANTU BAKHOLELWA ukuthi siyaqhubeka siphila sikwesinye isimo, kanti abanye bakholelwa ukuthi lapho sifa konke kuyaphela. Yini oyikholelwayo?

LOKHO OKUSHIWO IBHAYIBHELI

“Abafileyo bona abazi lutho.” (UmShumayeli 9:5) Lapho sifa, asibe sisaba khona.

OKUNYE ESIKUFUNDA EBHAYIBHELINI

  • Indoda yokuqala u-Adamu, yabuyela othulini lapho ifa. (Genesise 2:7; 3:19) Ngokufanayo, bonke abafayo babuyela othulini.UmShumayeli 3:19, 20.

  • Abantu abafayo bathethelelwa zonke izono zabo. (Roma 6:7) Lapho umuntu efa akashushiswa kwenye indawo ngenxa yezono zakhe.

Ingabe abafileyo bangaphinde baphile?

UBUNGATHINI?

  • Yebo

  • Cha

  • Mhlawumbe

LOKHO OKUSHIWO IBHAYIBHELI

“Kuyoba khona uvuko.” IzEnzo 24:15.

YINI ENYE ESINGAYIFUNDA EBHAYIBHELINI?