Ngezikhathi zeBhayibheli, imiqulu yayenziwa kanjani futhi isetshenziswa kanjani?

Umqulu wesikhumba sakamuva nowephepha eliqinile wencwadi ka-esteri, kusukela ngekhulu le-18 leminyaka

IVangeli likaLuka likhuluma ngoJesu evula umqulu ka-Isaya, ewufunda futhi ewugoqa. Ekuphetheni kweVangeli likaJohane, uJohane ukhuluma ngomqulu, uthi akakwazi ukubhala emqulwini wakhe ngazo zonke izinto uJesu azenza.Luka 4:16-20; Johane 20:30; 21:25.

Imiqulu yayenziwa kanjani? Kwakuhlanganiswa isikhumba noma i-papyrus ukuze kwenziwe ikhasi elide eligoqekayo. Ngemva kwalokho kwakufakwa induku ukuze kugoqwe ikhasi. Okubhaliwe kwakuba izigaba ezimfushane ezehlayo ekhasini elide eligoqekayo. Uma umqulu umude kakhulu kwakufakwa izinduku ezimbili, ekuqaleni nasekugcineni, ukuze umfundi awuvule ngesandla esisodwa bese ewugoqa ngesinye isandla aze afike esigabeni asifunayo.

I-Anchor Bible Dictionary ithi “Umqulu wawumude ngokwanele (ngokuvamile wawuba amamitha angu-10) kangangokuba kwakungabhalwa incwadi yonke kuwo.” Ngokwesibonelo kulinganiselwa ukuthi iVangeli likaLuka lalingadinga umqulu omude ngamamitha angu-9,5. Ngezinye izikhathi, umqulu wawucwecwa kahle emaceleni ngetshe i-pumice bese ufakwa udayi.

Babengobani “abapristi abakhulu” okukhulunywa ngabo emiBhalweni YamaKristu YesiGreki?

Kusukela ngesikhathi kusungulwa ubupristi kwa-Israyeli, kwakuba umuntu oyedwa kuphela owayeba umpristi omkhulu, okwakuyisabelo umuntu ayesenza ukuphila kwakhe konke. (Numeri 35:25) U-Aroni waba umpristi omkhulu wokuqala. Leso sabelo sabe sesidluliselwa endodaneni yakhe endala. (Eksodusi 29:9) Inzalo ka-Aroni yabesilisa yakhonza njengabapristi kodwa bambalwa kakhulu kuyo ababa abapristi abakhulu.

Lapho ama-Israyeli ebuswa ezinye izizwe, ababusi abangewona ama-Israyeli babebeka futhi basuse abapristi abangamaJuda noma nini lapho bethanda. Nokho, kubonakala sengathi cishe bonke abakhethwa kamuva bebevela emindenini ehlonishwayo, ikakhulukazi ohlwini lozalo luka-Aroni. Kusobala ukuthi inkulumo ethi “abapristi abakhulu” ibhekisela kumalungu avelele obupristi. Kungenzeka abapristi abakhulu babehlanganisa izinhloko ezingu-24 zemindeni yabapristi; abapristi abavela emindenini ehlonishwayo; kanye nabapristi abakhulu abayekiswa ukuba abapristi njengo-Anase.1 IziKronike 24:1-19; Mathewu 2:4; Marku 8:31; IzEnzo 4:6.