Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIHLOKO ESIFUNDWAYO 46

Ingabe Uyasinakekela Isihlangu Sakho Esikhulu Sokholo?

Ingabe Uyasinakekela Isihlangu Sakho Esikhulu Sokholo?

“Thathani isihlangu esikhulu sokholo.”—EFE. 6:16.

INGOMA 119 Kumelwe Sibe Nokholo

AMAZWIBELA *

1-2. (a) Ngokweyabase-Efesu 6:16, kungani sidinga “isihlangu esikhulu sokholo”? (b) Yimiphi imibuzo esizoxoxa ngayo?

UNASO yini “isihlangu esikhulu sokholo”? (Funda eyabase-Efesu 6:16.) Ngokungangabazeki unaso. Njengesihlangu esikhulu esivikela ingxenye enkulu yomzimba, ukholo lukuvikela emathonyeni aleli zwe elonakele awukuziphatha okubi, udlame nokungamlaleli uNkulunkulu.

2 Nokho, siphila “ezinsukwini zokugcina” futhi ukholo lwethu luzolokhu luvivinywa. (2 Thim. 3:1) Ungasihlola kanjani isihlangu sakho sokholo ukuze uqiniseke ukuthi siqinile? Ungahlala kanjani usibambe ngokuqinile? Ake sixoxe ngezimpendulo zale mibuzo.

HLOLISISA ISIHLANGU SAKHO

Ngemva kokulwa empini, amasosha ayeqikelela ukuthi ayazilungisa izihlangu zawo (Bheka isigaba 3)

3. Yini amasosha ayeyenza ngezihlangu zawo, futhi kungani?

3 Ezikhathini zeBhayibheli, amasosha ayevame ukuba nezihlangu ezimbozwe ngesikhumba. Ayezifaka uwoyela ukuze isikhumba singasheshi ukuguga, nezindawo eziyinsimbi zingagqwali. Uma isosha lithola ukuthi isihlangu salo sonakele, laliqikelela ukuthi liyasilungisa ukuze lihlale likulungele ukulwa empini. Lesi sibonelo sisebenza kanjani okholweni lwethu?

4. Kungani kumelwe uhlole isihlangu sakho sokholo, futhi kufanele ukwenze kanjani lokho?

4 Njengamasosha asendulo, kumelwe usihlole njalo isihlangu sakho sokholo futhi usinakekele ukuze uhlale ukulungele ukulwa. NjengamaKristu, sisempini engokomoya futhi izitha  zethu zihlanganisa imimoya emibi. (Efe. 6:10-12) Akekho umuntu okufanele akwenzele umsebenzi wokunakekela isihlangu sakho sokholo. Ungaqiniseka kanjani ukuthi ukulungele ukubhekana novivinyo? Okokuqala, kumelwe uthandaze ucele usizo kuNkulunkulu. Kudingeka usebenzise neZwi likaNkulunkulu ukuze likusize uzibheke ngendlela uNkulunkulu akubheka ngayo. (Heb. 4:12) IBhayibheli lithi: “Thembela kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda.” (IzAga 3:5, 6) Unalokho engqondweni, kunganjani ucabange ngezinqumo osanda kuzenza muva nje. Ngokwesibonelo, ingabe uke wabhekana nenkinga enkulu yezimali? Uye wasikhumbula yini isithembiso sikaJehova esikweyamaHebheru 13:5 esithi: “Angisoze ngakushiya noma ngikulahle nganoma iyiphi indlela”? Ingabe leso sithembiso sakwenza waqiniseka ngokuthi uJehova uzokusiza? Uma kunjalo, lokho kubonisa ukuthi uyasinakekela isihlangu sakho sokholo.

5. Yini ongase uyithole lapho uhlola ukholo lwakho?

5 Kungase kukumangaze ongakuthola lapho uhlolisisa ukholo lwakho. Ungathola ukuthi kunobuthaka osunesikhathi ungabuqapheli. Ngokwesibonelo, ungathola ukuthi ukukhathazeka ngokweqile, amanga nokudikibala kuye kwalulimaza ukholo lwakho. Uma lokho kuye kwenzeka kuwe, ungaluvikela kanjani ukholo lwakho lungonakali nakakhulu?

ZIVIKELE EKUKHATHAZEKENI NGOKWEQILE, AMANGA NOKUDIKIBALA

6. Yiziphi izibonelo zezinto okudingeka sikhathazeke ngazo?

6 Zikhona izinto okudingeka sikhathazeke ngazo. Ngokwesibonelo, kufanele sikhathazeke ngokujabulisa uJehova noJesu. (1 Kor. 7:32) Uma senza isono esikhulu, sikhathazeka ngesidingo sokulungisa ubuhlobo bethu noNkulunkulu. (IHu. 38:18) Siyakhathazeka nangokujabulisa umuntu esishade naye nangenhlalakahle yamalungu omndeni wethu neyamanye amaKristu.—1 Kor. 7:33; 2 Kor. 11:28.

7. NgokwezAga 29:25, kungani kungadingeki sesabe umuntu?

7 Ngakolunye uhlangothi, ukukhathazeka ngokweqile kungalulimaza ukholo lwethu. Ngokwesibonelo, singase sihlale sikhathazeke ngokuba nokudla okwanele nezingubo zokugqoka. (Math. 6:31, 32) Lokho kungasenza sigxile ekuqongeleleni izinto zaleli zwe. Singase siqale ngisho nokuthanda imali. Uma sikuvumela lokhu kwenzeke, ukholo lwethu kuJehova lungaba buthaka futhi singalimala kakhulu ngokomoya. (Marku 4:19; 1 Thim. 6:10) Noma singase sibe izisulu zolunye uhlobo lokukhathazeka ngokweqile—ukukhathazeka kakhulu ngalokho abanye abantu abakucabangayo ngathi. Singase sesabe ukugconwa noma ukushushiswa ngaphezu kokwesaba ukudumaza uJehova. Ukuze sizivikele kuleyo ngozi, kumelwe sinxuse uJehova asinikeze ukholo nesibindi esisidingayo ukuze sinqobe le nkinga.—Funda izAga 29:25; Luka 17:5.

(Bheka isigaba 8) *

8. Kufanele sisabele kanjani emangeni?

8 USathane, ‘uyise wamanga,’ usebenzisa labo abamsekelayo ukuze asakaze amanga ngoJehova nangabafowethu nodadewethu. (Joh. 8:44) Ngokwesibonelo, izihlubuki zisakaza amanga futhi zisonta amaqiniso ngenhlangano kaJehova kumawebusayithi nakuyithelevishini nangezinye izindlela. Lawo manga ‘ayimicibisholo evuthayo’ kaSathane. (Efe. 6:16) Kufanele sisabele kanjani lapho othile esitshela amanga anjalo? Siyenqaba ukumlalela! Kungani? Yingoba sinokholo  kuJehova futhi siyabethemba abafowethu. Empeleni, siyakugwema ukuxhumana nezihlubuki. Asivumeli lutho nanoma ubani asenze siphikisane nazo.

9. Ukudikibala kungasilimaza kanjani?

9 Ukudikibala kungalwenza buthaka ukholo lwethu. Asikwazi ukungazinaki izinkinga zethu. Empeleni, uma singazinaki singazilimaza thina. Ngezinye izikhathi singazizwa sidikibele. Kodwa akufanele sihlale sicabanga ngezinkinga zethu njalo. Uma senza kanjalo, singalahlekelwa ithemba elihle uJehova asinikeze lona. (IsAm. 21:3, 4) Ukudikibala kungasenza sibe buthaka, kusiqede namandla. (IzAga 24:10) Kodwa akudingeki lokho kwenzeke.

10. Ufundani encwadini eyabhalwa omunye udade?

10 Cabanga ngendlela udade wase-United States aluqinisa ngayo ukholo lwakhe njengoba enakekela umyeni wakhe ogula kabi kakhulu. Encwadini ayibhalela indlunkulu, wathi: “Isimo sethu besicindezela futhi ngezinye izikhathi besiye sizizwe sidikibele, kodwa asizange siphelelwe ithemba. Ngibonga kakhulu ngakho konke uJehova asinika kona ukuze siqinise ukholo lwethu futhi sikhuthazeke. Siyasidinga ngempela lesi seluleko nesikhuthazo. Kusenza siqhubeke sikhonza uJehova, sikwazi nokukhuthazelela izilingo zikaSathane.” Kulesi sibonelo salo dade sifunda ukuthi singakwazi ukunqoba ukudikibala! Kanjani? Khumbula ukuthi izilingo zakho ziwuvivinyo oluvela kuSathane. Bheka uJehova njengoMthombo wenduduzo. Yiba nokwazisa ngokudla okungokomoya asinika kona.

Ingabe uyasinakekela “isihlangu esikhulu sokholo”? (Bheka isigaba 11) *

11. Ukuze sihlole ukholo lwethu, yimiphi imibuzo okufanele sizibuze yona?

11 Lapho uhlola isihlangu sakho sokholo, zikhona yini izindawo ezidinga ukulungiswa? Phakathi nezinyanga ezimbalwa ezidlule, ukwazile yini ukugwema ukunqotshwa ukukhathazeka ngokweqile? Ukwazile yini ukwenqaba ukulalela nokuphikisana nezihlubuki ngamanga eziwasakazayo? Ukwazile yini ukubhekana nokudikibala? Uma kunjalo, ukholo lwakho luqinile. Kodwa kumelwe sihlale siqaphile ngoba uSathane unezinye izikhali azisebenzisayo  ukuze alwe nathi. Ake sixoxe ngesisodwa sazo.

ZIVIKELE EKUTHANDENI IZINTO ZALELI ZWE

12. Ukuthanda izinto zaleli zwe kungabangela ukuba senzeni?

12 Ukuthanda izinto zaleli zwe kungasiphazamisa futhi kusenze singasinaki isihlangu sethu sokholo. Umphostoli uPawulu wathi: “Umuntu okhonza njengesosha akazihileli kwezentengiselwano, ukuze akwazi ukuthola ukwamukelwa yilowo owambhalisa njengesosha.” (2 Thim. 2:4) Amasosha aseRoma ayengavunyelwe ukwenza eminye imisebenzi. Yini eyayingenzeka uma isosha lalingawulaleli lowo mthetho?

13. Kungani isosha kungafanele lihileleke kwezentengiselwano?

13 Cabanga ngalesi simo. Ekuseni, iqembu lamasosha liqeqeshelwa ukulwa ngenkemba, kodwa elinye lawo alikho. Leli elingekho lisedolobheni liyodayisa ukudla. Kusihlwa, amasosha ahlola izikhali zawo futhi alola izinkemba zawo. Kodwa isosha elidayisa ukudla lilungisa ukudla elizokudayisa ngakusasa. Nokho, ngosuku olulandelayo, isitha siyahlasela kungalindelekile. Yimaphi kula masosha ayobe ekulungele ukulwa ngaleso sikhathi futhi ajabulise umkhuzi wawo? Wena ubungathanda ukuba seduze namasosha alungele impi noma ukuba nesosha eliphazanyiswa ibhizinisi?

14. Njengamasosha kaKristu, yini ebalulekile kithi?

14 Njengamasosha ahlale elungele impi, akukho okusiphazamisa emgomweni wethu oyinhloko—ukujabulisa uJehova noKristu. Lokhu sikubheka njengokubaluleke kakhulu kunanoma yini esingayithola ezweni likaSathane. Siyaqikelela ukuthi siba nesikhathi namandla esiwadingayo okukhonza uJehova nokugcina isihlangu sethu sokholo nazo zonke izikhali zethu ezingokomoya zisesimweni esihle.

15. Yisiphi isixwayiso uPawulu asinikeza sona, futhi kungani?

15 Kumelwe sihlale siqaphile njalo! Kungani? Umphostoli uPawulu wathi “labo abazimisele ngokuceba” ‘bayaduka okholweni.’ (1 Thim.  6:9, 10) Amazwi athi ‘bayaduka’ abonisa ukuthi singase siphazanyiswe ukufuna izinto esingazidingi. Singase sibe ‘nezifiso ezingenangqondo nezilimazayo.’ Kunokuba sivumele lezo zifiso zakheke ezinhliziyweni zethu, kumelwe sikhumbule ukuthi ziyizikhali zikaSathane ezingasilimaza.

16. Ukulandisa okukuMarku 10:17-22 kufanele kusishukumisele ukuba sizibuze miphi imibuzo?

16 Ake sithi sinayo imali yokuthenga izinto eziningi zaleli zwe. Sisuke senza okungafanele yini lapho sithenga izinto esizifunayo kodwa esingazidingi? Cha. Kodwa cabanga ngale mibuzo: Ngisho noma sinayo imali yokuthenga into ethile, sinaso ngempela yini isikhathi namandla okuyisebenzisa nokuyinakekela? Kungenzeka yini sithande kakhulu izinto esinazo? Ingabe ukuthanda izinto zaleli zwe kungasibangela ukuba senze njengensizwa eyenqaba isimemo sikaJesu sokukhonza uNkulunkulu ngokugcwele? (Funda uMarku 10:17-22.) Akuve kungcono ukuphila ukuphila okulula nokusebenzisa isikhathi namandla ethu ekwenzeni intando kaNkulunkulu!

SIBAMBE USIQINISE ISIHLANGU SAKHO SOKHOLO

17. Yini okungafanele siyikhohlwe?

17 Akumelwe sikhohlwe ukuthi sisempini nokuthi kumelwe sihlale sikulungele ukulwa  nsuku zonke. (IsAm. 12:17) Abafowethu nodadewethu ngeke basibambele isihlangu sethu sokholo. Kumelwe thina sizibambele sona sisiqinise.

18. Kungani amasosha endulo ayesibamba asiqinise isihlangu sawo?

18 Endulo, isosha lalihlonishwa uma linesibindi empini. Kodwa kwakungaba ihlazo uma lalingaphindela ekhaya lingasiphethe isihlangu salo. Isazi-mlando saseRoma uTacitus sabhala: “Kwakuyihlazo elikhulu ukubuya ungasiphethe isihlangu sakho.” Yingakho amasosha ayeqikelela ukuthi asibamba asiqinise isihlangu sawo.

Udade ongumKristu usibambe wasiqinisa isihlangu sakhe esikhulu sokholo ngokuthandaza, ngokufunda iZwi likaNkulunkulu, ngokuya njalo emihlanganweni nangokuya njalo ensimini (Bheka isigaba 19)

19. Singasibamba kanjani sisiqinise isihlangu sethu sokholo?

19 Isihlangu sethu sokholo sisibamba sisiqinise ngokuya njalo emihlanganweni yobuKristu nangokushumayela ngoJehova nangoMbuso wakhe. (Heb. 10:23-25) Ngaphezu kwalokho, siyathandaza futhi sifunde iZwi likaNkulunkulu nsuku zonke bese sisebenzisa iseluleko nesiqondiso salo kukho konke esikwenzayo. (2 Thim. 3:16, 17) Uma senza kanjalo, asikho isikhali sikaSathane esiyosilimaza unomphela. (Isaya 54:17) Isihlangu sethu esikhulu sokholo sizosivikela. Sizoba nesibindi, sisebenze ngokubambisana nabafowethu nodadewethu. Ngeke nje sigcine ngokunqoba izimpi zansuku zonke kodwa sizothola nelungelo lokuba ngasohlangothini lukaJesu lapho enqoba uSathane nalabo abamsekelayo.—IsAm. 17:14; 20:10.

INGOMA 118 “Siphe Ukholo Olwengeziwe”

^ par. 5 Amasosha ayedinga isihlangu ukuze azivikele. Ukholo lwethu lufana nesihlangu. Njengesihlangu esingokoqobo, ukholo lwethu kudingeka lunakekelwe. Lesi sihloko sixoxa ngalokho esingakwenza ukuze siqiniseke ukuthi isihlangu sethu esikhulu sokholo sisesimweni esihle.

^ par. 58 INCAZELO YEZITHOMBE: Lapho kuvela umbiko wezihlubuki ezisakaza amanga ngoFakazi BakaJehova ku-TV, umndeni woFakazi uyayicisha ngaso leso sikhathi.

^ par. 60 INCAZELO YEZITHOMBE: Kamuva, ekukhulekeleni komkhaya, ubaba usebenzisa imiBhalo ukuze aqinise ukholo lomndeni wakhe.