Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIHLOKO ESIFUNDWAYO 21

Uyambonga Yini UNkulunkulu Ngezipho Akuphe Zona?

Uyambonga Yini UNkulunkulu Ngezipho Akuphe Zona?

“Ziningi izinto ozenzile, Jehova Nkulunkulu wami, ngisho nemisebenzi yakho emangalisayo nemicabango yakho kithi.”​—IHU. 40:5.

INGOMA 5 Imisebenzi KaNkulunkulu Emangalisayo

AMAZWIBELA *

1-2. Ngokwencwadi yeHubo 40:5, yiziphi izipho uJehova aye asipha zona, futhi kungani sizoxoxa ngazo?

UJEHOVA unguNkulunkulu ophanayo. Cabanga ngezinye izipho aye asipha zona: umhlaba oyikhaya lethu elihle; ingqondo yethu eyenziwe ngokumangalisayo; neZwi lakhe eliyigugu, iBhayibheli. Ngalezi zipho ezintathu, uJehova uye wasipha indawo yokuhlala, wasinika ikhono lokucabanga nelokukhuluma futhi wasisiza sathola izimpendulo ezibalulekile ekuphileni.—Funda iHubo 40:5.

2 Kulesi sihloko, sizoxoxa kafushane ngalezo zipho ezintathu. Lapho sizindla ngalezo zipho, sizomazisa futhi simjabulise nakakhulu uMdali wethu onothando, uJehova. (IsAm. 4:11) Sizokwazi nokusiza labo abaye badukiswa imfundiso yokuziphendukela kwemvelo.

IPLANETHI YETHU EHLUKILE

3. Kungani umhlaba uhlukile?

3 Ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kubonakala ngokucacile endleleni adala ngayo ikhaya lethu, umhlaba. (Roma 1:20; Heb. 3:4) Akhona amanye amaplanethi azungeza ilanga njengomhlaba wethu, kodwa wona uhlukile ngenxa yokuthi unazo zonke izinto ezidingekayo ukuze umuntu akwazi ukuphila.

4. Kungani singathi umhlaba ungcono kakhulu kunesikebhe esenziwe umuntu?

4 Umhlaba singawufanisa nesikebhe esincane esisolwandle. Kodwa kunomehluko omkhulu phakathi kwesikebhe esakhiwe umuntu, esigcwele abantu nomhlaba wethu. Ngokwesibonelo, bangahlala isikhathi eside kangakanani abantu kuleso sikebhe uma kungadingeka bazenzele umoya-mpilo wabo,  ukudla namanzi, bese belahla imfucuza kuso leso sikebhe? Bangasheshe bafe. Ngokuphambene nalokho, umhlaba ukwazi ukusekela ukuphila kwezigidi zabantu nezilwane. Ukhiqiza umoya-mpilo, ukudla namanzi esiwadingayo, futhi akwenzeki lezi zinto ziphele. Ukungcola akuyi kwenye iplanethi, noma kunjalo umhlaba uhlala umuhle futhi sikwazi ukuhlala kuwo. Kungenzeka kanjani lokho? UJehova udale umhlaba wakwazi ukuzihlanza wona ngemijikelezo. Sizoxoxa kafushane ngaleyo mijikelezo emibili emangalisayo, umjikelezo womoya-mpilo nomjikelezo wamanzi.

5. Uyini umjikelezo womoya-mpilo, futhi yini esingaqiniseka ngayo?

5 Umoya-mpilo igesi edingwa abantu nezilwane ukuze baqhubeke bephila. Izidalwa eziphilayo ziphefumula umoya ohlanzekile omningi unyaka ngamunye. Zona lezo zidalwa zikhipha igesi okuthiwa i-carbon dioxide. Nokho, lezi zidalwa azisoze zawuphefumula wonke umoya-mpilo uze uphele futhi nomkhathi awusoze wagcwala i-carbon dioxide eningi. Kungani? Yingoba uJehova wadala nezinhlobonhlobo zezitshalo—kusukela ezihlahleni ezinkulu kuya ezitshalweni ezincane ezikhula emanzini—eziphefumula i-carbon dioxide bese zikhipha umoya-mpilo. Ngenxa yokuthi lo mjikelezo ukhiqiza umoya esiwuphefumulayo, singaqiniseka ngokuthi ayiqiniso amazwi asencwadini yezEnzo 17:24, 25, athi: “UNkulunkulu . . . unika bonke abantu ukuphila nomoya.”

6. Uyini umjikelezo wamanzi, futhi ubonisani? (Bheka nebhokisi elithi “ Isipho SikaJehova Somjikelezo Wamanzi.”)

6 Amanzi ahlala ewuketshezi emhlabeni ngenxa yokuthi iplanethi yethu isendaweni efanele ukusuka elangeni. Ukube ibisondele elangeni, wonke amanzi ebeyosha aphele bese umhlaba usala womile futhi ungenazidalwa eziphilayo. Ukube ibiqhele kancane elangeni, wonke amanzi ebeyoba yiqhwa futhi umhlaba ubuyoba ibhola nje eligcwele iqhwa. Ngenxa yokuthi uJehova uwubeke endaweni efanele, umjikelezo wamanzi uyakwazi ukusekela ukuphila. Ilanga lishisa amanzi ezilwandle, bese umhwamuko wamanzi uyanyuka ukuze wakhe amafu. Unyaka ngamunye, ilanga lihwamula amanzi amaningi kakhulu ukwedlula lawo asezilwandle nasemifuleni. Umhwamuko wamanzi ube usuhlala emkhathini isikhathi esingaba izinsuku eziyishumi ngaphambi kokuba wehle usuyimvula noma usuyiqhwa. Amanzi agcina ebuyele ezilwandle nasemifuleni futhi lo mjikelezo ulokhu uphindaphinda. UJehova wenza lo mjikelezo ukuze umhlaba uhlale unamanzi. Lokho kubonisa ukuthi uhlakaniphile futhi unamandla.—Jobe 36:27, 28; UmSh. 1:7.

7. Yiziphi ezinye izindlela esingabonisa ngazo ukuthi siyabonga ngesipho okukhulunywa ngaso encwadini yeHubo 115:16?

7 Yini engasisiza sibonise ukubonga ngeplanethi yethu emangalisayo nazo zonke izinto ezinhle ezikuyo? (Funda iHubo 115:16.) Okunye okungasisiza ukuzindla ngezinto uJehova asenzele zona. Lokho kuyosenza simbonge usuku nosuku ngenxa yezinto ezinhle asiphe zona. Siyobonisa nokuthi siyabonga ngomhlaba ngokuthi sigcine indawo esihlala kuyo ihlanzekile.

INGQONDO YETHU EMANGALISAYO

8. Kungani singathi ingqondo yethu yenziwe ngendlela emangalisa ngempela?

8 Ingqondo yomuntu yenziwe ngendlela emangalisa ngempela. Ngesikhathi usesibelethweni sikamamakho, ingqondo yakho yayakheka ngendlela uJehova ayidale ngayo futhi izinkulungwane zamangqamuzana amasha obuchopho zazakheka umzuzu nomzuzu! Abacwaningi bathi ingqondo yomuntu omdala inamangqamuzana okuthiwa ama-neuron acishe  abe ngu-100 bhiliyoni. La mangqamuzana ahlanganiswe kahle ukuze akhe ubuchopho obungaba amakhilogremu angu-1,5 isisindo. Cabanga ngezinto ezimbalwa ingqondo ekwazi ukuzenza.

9. Yini efakazela ukuthi ikhono lethu lokukhuluma liyisipho esivela kuNkulunkulu?

9 Ikhono lethu lokukhuluma liyisimangaliso. Ake ucabange ngalokho okwenzekayo lapho sikhuluma. Lapho ukhuluma igama ngalinye, ingqondo yakho ixhumanisa ukunyakaza kwemisipha engaba ngu-100 yolimi lwakho, yomphimbo, yezindebe, yemihlathi neyesifuba. Ukuze ukwazi ukuphimisela kahle amagama, leyo misipha kufanele inyakaze ngokulandelana nangokuhleleka. Ngokuphathelene nekhono lokukhuluma izilimi ezihlukahlukene, ucwaningo olubhalwe ngo-2019 lubonisa ukuthi izingane ezisanda kuzalwa zingakwazi ukuzwa nokuhlukanisa amagama. Lolu cwaningo luqinisekisa lokho abacwaningi abaningi abakukholelwayo, ukuthi sizalwa sinekhono lokuzwa futhi sifunde izilimi. Ngokuqinisekile, ikhono lethu lokukhuluma liyisipho esivela kuNkulunkulu.—Eks. 4:11.

10. Singabonisa kanjani ukuthi siyabonga ngesipho sethu sokukhuluma esisiphiwe uNkulunkulu?

10 Enye indlela esingabonisa ngayo ukuthi siyabonga ngesipho sethu sokukhuluma, iwukuchazela labo abakholelwa emfundisweni yokuziphendukela kwemvelo ukuthi kungani sikholelwa ukutheni uNkulunkulu owadala zonke izinto. (IHu. 9:1; 1 Pet. 3:15) Labo abakhuthaza le mfundiso bathi umhlaba, nakho konke okukuwo kwazivelela nje ngengozi. Sisebenzisa iBhayibheli namanye amaphuzu esesixoxe ngawo kulesi sihloko, singakwazi ukuvikela uBaba wethu wasezulwini futhi sichazele labo abazimisele ukulalela ukuthi kungani thina siqiniseka ngokuthi uJehova unguMdali wamazulu nomhlaba.—IHu. 102:25; Isaya 40:25, 26.

11. Kungani ingqondo yethu imangaza?

11 Ikhono lethu lokukhumbula izinto liyamangaza. Esikhathini esidlule, omunye umbhali wathi ingqondo yomuntu ingakwazi ukukhumbula ulwazi olusemiqulwini yezincwadi ezingaba ngu-20 miliyoni. Nokho, manje kucatshangwa ukuthi singakwazi ukukhumbula okuningi kakhulu kunalokho. Njengoba sinale nkumbulo engaka, yini ngokukhethekile esikwazi ukuyenza?

12. Sihluke kanjani ezilwaneni ngokuphathelene nokufunda indlela okufanele siphile ngayo?

12 Kuzo zonke izidalwa ezisemhlabeni, abantu kuphela abakwazi ukufunda indlela okufanele baphile ngayo ngokukhumbula izinto ezenzeke esikhathini esidlule. Ngenxa yalokho, singafunda ukuziphatha ngendlela efanele futhi sishintshe nendlela esicabanga nesiphila ngayo. (1 Kor. 6:9-11; Kol. 3:9, 10) Empeleni, singakwazi ukuqeqesha unembeza wethu ukuze sibone umehluko phakathi kokulungile nokungalungile. (Heb. 5:14) Singafunda ukubonisa uthando, uzwela nesihe. Singafunda nokulingisa ubulungisa bukaJehova.

13. Ngokuvumelana nencwadi yeHubo 77:11, 12, kufanele sisisebenzise kanjani isipho sethu sokukhumbula izinto?

 13 Enye indlela esingabonisa ngayo ukuthi siyabonga ngesipho sokukhumbula izinto, iwukuzama ukukhumbula zonke izikhathi uJehova aye asisiza futhi wasiduduza ngazo esikhathini esidlule. Lokhu kuzosenza siqiniseke ngokuthi uzosisiza nasesikhathini esizayo. (Funda iHubo 77:11, 12; 78:4, 7) Enye indlela iwukukhumbula izinto ezinhle abanye abantu abasenzela zona futhi sibonge ngazo. Abacwaningi baye bathola ukuthi abantu ababongayo bajabula kakhulu. Kuhle nokulingisa uJehova ngokuthi ezinye izinto sizikhohlwe. Ngokwesibonelo, uJehova unenkumbulo ephelele, kodwa uma siphenduka, unquma ukusithethelela futhi awakhohlwe amaphutha esiwenzile. (IHu. 25:7; 130:3, 4) Ufuna nathi senze okufanayo lapho abanye bexolisa ngokwenza amaphutha asizwisa ubuhlungu.—Math. 6:14; Luka 17:3, 4.

Sibonisa ukuthi siyabonga ngesipho sengqondo yethu ngokusisebenzisela ukudumisa uJehova (Bheka isigaba 14) *

14. Singabonisa kanjani ukuthi siyabonga ngesipho esimangalisayo sengqondo yethu?

14 Singabonisa ukuthi siyabonga ngesipho esimangalisayo sengqondo yethu ngokuthi sisisebenzisele ukudumisa Lowo owasipha sona. Abanye basebenzisa ingqondo yabo ukuze bazinqumele bona ukuthi yini elungile nengalungile. Kodwa ngenxa yokuthi sidalwe uJehova, kungengqondo ukulindela ukuba imithetho yakhe ibe ngcono kakhulu kunemithetho esingazibekela yona thina. (Roma 12:1, 2) Lapho simlalela, siba nokuthula. (Isaya 48:17, 18) Sithola nokuthi siphilelani—siphilela ukudumisa uMdali wethu noBaba wethu futhi simjabulise.—IzAga 27:11.

IBHAYIBHELI—ISIPHO ESIYIGUGU

15. Isipho esiyiBhayibheli sibonisa kanjani ukuthi uJehova uyabathanda abantu?

15 IBhayibheli liyisipho sothando esivela kuNkulunkulu. UBaba wethu wasezulwini wasebenzisa abantu ukuze balibhale ngenxa yokuthi usithanda ngempela njengezingane zakhe. NgeBhayibheli, uJehova uphendula imibuzo ebalulekile esingazibuza yona ekuphileni, enjengale: Sivelaphi? Kungani siphila? Lisiphatheleni  ikusasa? UJehova ufuna zonke izingane zakhe zithole izimpendulo zale mibuzo, ngakho uye wenza ukuba iBhayibheli lihunyushelwe ezilimini eziningi. Namuhla, iBhayibheli eliphelele noma eliyizingxenye litholakala ngezilimi ezingaphezu kuka-3 000! IBhayibheli liyincwadi ehunyushwa nenyatheliswa kakhulu kunazo zonke ezinye emlandweni. Kungakhathaliseki ukuthi abantu bahlala kuphi noma bakhuluma luphi ulimi, abaningi banethuba lokufunda umlayezo weBhayibheli ngolimi abaluncela.—Bheka ibhokisi elithi “ Ukutholakala KweBhayibheli Ngezilimi Zase-Afrika.”

16. Ngokwencwadi kaMathewu 28:19, 20, singabonisa kanjani ukuthi siyabonga ngeBhayibheli?

16 Singabonisa ukuthi siyabonga ngeBhayibheli ngokulifunda nsuku zonke, sizindle ngalokho elikufundisayo futhi senze konke okusemandleni ukuze sikusebenzise ekuphileni kwethu. Ngaphezu kwalokho, sibonisa uNkulunkulu ukuthi siyabonga ngokwenza konke esingakwenza ukuze sitshele abantu abaningi lokho iBhayibheli elikufundisayo.—IHu. 1:1-3; Math. 24:14; funda uMathewu 28:19, 20.

17. Yiziphi izipho esixoxe ngazo kulesi sihloko, futhi sizoxoxa ngani esihlokweni esilandelayo?

17 Kulesi sihloko sixoxe ngezipho uNkulunkulu asiphe zona okuyikhaya lethu, umhlaba; ingqondo yethu emangalisayo; neZwi likaNkulunkulu, iBhayibheli. Kodwa kunezinye izipho uJehova aye asipha zona esingakwazi ukuzibona ngamehlo. Sizoxoxa ngazo esihlokweni esilandelayo.

INGOMA 12 Nkulunkulu Omkhulu, Jehova

^ par. 5 Lesi sihloko sizosisiza simbonge uJehova futhi sibonge nangezipho ezintathu aye asipha zona. Sizophinde sisisize sikwazi ukubonisana nalabo abangabazayo ukuthi uNkulunkulu ukhona.

^ par. 64 INCAZELO YESITHOMBE: Udade ufunda olunye ulimi ukuze afundise abantu abasuka kwamanye amazwe iqiniso leZwi likaNkulunkulu.