Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Amakhosi Alwayo Esikhathini Sokuphela

Amakhosi Alwayo Esikhathini Sokuphela

Ezinye iziprofetho okukhulunywa ngazo kuleli shadi zichaza izenzakalo ezenzeka ngesikhathi esisodwa. Zonke zifakazela ukuthi siphila ‘esikhathini sokuphela.’—Dan 12:4.

 • ImiBhalo IsAm. 11:7; 12:13, 17; 13:1-8, 12

  Isiprofetho “Isilo sasendle” sibuse umhlaba izinkulungwane zeminyaka. Esikhathini sokuphela, ikhanda laso lesikhombisa liyalimala. Kamuva, ikhanda liyalulama futhi “wonke umhlaba” ulandela isilo. USathane usebenzisa leso silo ukuze ‘alwe nabasele.’

  Ukugcwaliseka Ngemva kukaZamcolo, ohulumeni abayizitha zikaJehova babusa abantu. Emakhulwini eminyaka kamuva, phakathi neMpi Yezwe I, uMbuso waseBrithani waphelelwa amandla. Waphinde waba namandla lapho uhlangana neMelika. Esikhathini sokuphela, uSathane ubelokhu esebenzisa bonke ohulumeni emhlabeni ukuze ashushise abantu bakaNkulunkulu.

 • ImiBhalo Dan. 11:25-45

  Isiprofetho Phakathi nesikhathi sokuphela, inkosi yasenyakatho ilwa nenkosi yaseningizimu, belwela amandla okubusa.

  Ukugcwaliseka IJalimane ilwa noMbuso WamaNgisi NamaMelika. Ngo-1945, iSoviet Union nabayisekelayo iba inkosi yasenyakatho. Ngo-1991, iSoviet Union iyawa, futhi kamuva, iRussia nabayisekelayo iba inkosi yasenyakatho.

 • ImiBhalo Isaya 61:1; Mal. 3:1; Luka 4:18

  Isiprofetho UJehova uthumela “isithunywa” sakhe ukuze ‘silungise indlela’ ngaphambi kokuba uMbuso KaMesiya umiswe. Lesi sithunywa siqala ‘ukumemezela izindaba ezinhle kwabampofu.’

  Ukugcwaliseka Kusukela ngo-1870 kuqhubeke, uC. T. Russell nabangane bakhe bayazikhandla ukuze bachaze amaqiniso eBhayibheli. Ngo-1881, baqaphela ukuthi kubalulekile ukuba izinceku zikaNkulunkulu zishumayele. Banyathelisa izihloko ezinjengesithi “Kufuneka Abashumayeli Abangu-1 000” nesithi “Bagcotshelwe Ukushumayela.”

 • ImiBhalo Math. 13:24-30, 36-43

  Isiprofetho Umuntu othile utshala ukolweni, bese isitha sitshala ukhula kuleyo nsimu. Ukhula luyakhula lubeluningi, ukolweni ungabe usabonakala. Ngesikhathi sokuvuna, ukhula luyahlukaniswa kukolweni.

  Ukugcwaliseka Kusukela ngo-1870, umehluko phakathi kwamaKristu eqiniso nawamanga waqala ukubonakala ngokwengeziwe. Phakathi nesikhathi sokuphela, amaKristu eqiniso ayaqoqwa futhi ahlukaniswe nenkolo yamanga.

 • ImiBhalo Dan. 2:31-33, 41-43

  Isiprofetho Izinyawo zensimbi nobumba ezesithombe esenziwe ngezinto ezihlukahlukene.

  Ukugcwaliseka Ubumba lumelela abantu abavamile abavukela uMbuso WamaNgisi NamaMelika. Labo bantu bawenza ube buthaka lo mbuso, bese ungakwazi ukubusa ngamandla anjengawensimbi.

 • ImiBhalo Math. 13:30; 24:14, 45; 28:19, 20

  Isiprofetho “Ukolweni” uqoqelwa “enqolobaneni” futhi “inceku ethembekileyo neqondayo” imiswa phezu “kwabendlu.” ‘Izindaba ezinhle zoMbuso’ ziqala ukushunyayelwa “emhlabeni wonke owakhiwe.”

  Ukugcwaliseka Ngo-1919, kumiswa inceku ethembekile phakathi kwabantu bakaNkulunkulu. Kusukela ngaleso sikhathi, abaFundi BeBhayibheli bazikhandla ekwenzeni umsebenzi wokushumayela. Namuhla, oFakazi BakaJehova bashumayela emazweni angaphezu kuka-200 futhi banyathelisa izincwadi namavidiyo asiza kufundwe iBhayibheli ngezilimi ezingaphezu kuka-1 000.

 • ImiBhalo Dan. 12:11; IsAm. 13:11, 14, 15

  Isiprofetho Isilo sasendle esinezimpondo ezimbili siyahola ekwenzeleni ‘isilo sasendle umfanekiso’ futhi siwunika “umoya.”

  Ukugcwaliseka UMbuso WamaNgisi NamaMelika uyahola ekusunguleni iNhlangano Yezizwe (i-League of Nations). Le nhlangano isekelwa ezinye izizwe. Kusukela ngo-1926 kuya ku-1933, inkosi yasenyakatho nayo yaba ingxenye yale nhlangano. Njengenhlangano yeZizwe Ezihlangene (i-UN) eyalandela ngemva kwayo, le Nhlangano Yezizwe inikezwa udumo okumelwe lunikwe uMbuso kaNkulunkulu.

 • ImiBhalo Dan. 8:23, 24

  Isiprofetho Inkosi enobuso obunolaka ibangela “incithakalo ngendlela emangalisayo.”

  Ukugcwaliseka UMbuso WamaNgisi NamaMelika uye wabulala abantu abaningi futhi wabangela umonakalo omkhulu. Ngokwesibonelo, phakathi neMpi Yezwe II, iMelika yaphonsa amabhomu amabili e-athomu ezweni eliyisitha sabo. Lezi zikhali zabangela umonakalo omkhulu ongakaze ubekhona ngaphambili.

 • ImiBhalo Dan. 11:31; IsAm. 17:3, 7-11

  Isiprofetho Isilo “esinombala obomvu” esinezimpondo eziyishumi siyaphuma kwalasha futhi siyinkosi yesi-8. Incwadi kaDaniyeli ibiza le nkosi ngokuthi “isinengiso esibangela incithakalo.”

  Ukugcwaliseka Phakathi neMpi Yezwe II, iNhlangano Yezizwe iyaphela. Ngemva kwempi, kusungulwa i-UN. NjengeNhlangano Yezizwe ebingaphambi kwayo, i-UN nayo inikezwa udumo okumelwe lunikwe uMbuso kaNkulunkulu. I-UN izohlasela inkolo.

 • ImiBhalo 1 Thes. 5:3; IsAm. 17:16

  Isiprofetho Izizwe zikhipha isimemezelo esithi “ukuthula nokulondeka,” futhi “izimpondo eziyishumi” “nesilo sasendle” kuhlasela “isifebe” futhi kuyasibhubhisa. Ngemva kwalokho, izizwe ziyabhujiswa.

  Ukugcwaliseka Izizwe ziyothi sezikulethile ukuthula nokulondeka emhlabeni. Ngemva kwalokho, izizwe ezisekela i-UN zizobhubhisa izinhlangano zenkolo yamanga. Lokho kuzoba ukuqala kosizi olukhulu. Lolo sizi luzophela lapho uJesu ebhubhisa lonke izwe likaSathane e-Armagedoni.

 • ImiBhalo Hez. 38:11, 14-17; Math. 24:31

  Isiprofetho UGogi uhlasela izwe labantu bakaNkulunkulu. Ngemva kwalokho, izingelosi ziqoqa “abakhethiweyo.”

  Ukugcwaliseka Inkosi yasenyakatho, ibambisene nabo bonke ohulumeni bomhlaba, ihlasela abantu bakaNkulunkulu. Esikhathini esithile ngemva kokuba kuqale lokhu kuhlasela, abagcotshiwe abasele bazoqoqelwa ezulwini.

 • ImiBhalo Hez. 38:18-23; Dan. 2:34, 35, 44, 45; IsAm. 6:2; 16:14, 16; 17:14; 19:20

  Isiprofetho ‘Ogibele ihhashi elimhlophe’ uqedela “ukunqoba kwakhe” ngokuthi abhubhise uGogi namabutho akhe. “Isilo sasendle” siphonswa “echibini lomlilo,” futhi itshe liphihliza isithombe esikhulu.

  Ukugcwaliseka UJesu, iNkosi yoMbuso kaNkulunkulu, uzosindisa abantu bakaNkulunkulu. UJesu, abangu-144 000 abazobusa naye nebutho lezingelosi, bazobhubhisa zonke izizwe ezihlasela abantu bakaNkulunkulu. Lokho kuyoba ukuphela kwezwe likaSathane.