Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UJehova Uyabathanda Labo ‘Abathela Izithelo Ngokukhuthazela’

UJehova Uyabathanda Labo ‘Abathela Izithelo Ngokukhuthazela’

“Kepha leyo eyawela enhlabathini enhle, lena iyilabo . . . [abathela] izithelo ngokukhuthazela.”—LUKA 8:15.

IZINGOMA: 68, 72

1, 2. (a) Kungani kusikhuthaza ukubona labo abashumayela ngokwethembeka emasimini angatheli? (Bheka isithombe esisekuqaleni.) (b) UJesu wathini mayelana nokushumayela “endaweni yakubo”? (Bheka umbhalo waphansi.)

USERGIO nomkakhe u-Olinda sebevile eminyakeni engu-80 futhi bakhonza njengamaphayona e-United States. Sekunzima ngabo ukuhamba ngenxa yezinyawo eziqaqambayo. Noma kunjalo, njalo ekuseni baya endaweni ephithizelayo edolobheni futhi bafika lapho ngo-7 ekuseni; sekuphele amashumi eminyaka bekwenza lokhu. Bafike bahlale eduze kwesitobhi sebhasi bese behambisela abantu abadlulayo izincwadi zethu ezisekelwe eBhayibhelini. Abantu abaningi ababanaki kodwa bayaqhubeka behlezi lapho futhi bemomotheka. Emini bayatotoba baphindele ekhaya. Ngakusasa ekuseni bayavuka benze okufanayo. Empeleni, uSergio no-Olinda bashumayela izindaba zoMbuso ngokwethembeka njalo ekuseni izinsuku eziyisithupha ngesonto unyaka wonke.

2 NjengoSergio no-Olinda, abazalwane nodade abaningi kuwo wonke umhlaba, sekuphele amashumi eminyaka beshumayela  emasimini angatheli. Uma ubhekene nesimo esifanayo, siyakuncoma ngokukhuthazela kwakho. * Ukuba qotho njengoba sikhonza uJehova kuyabaqinisa abanye—ngisho nalabo asebekhonze uNkulunkulu isikhathi eside. Phawula lokho okushiwo ababonisi abajikelezayo: “Lapho ngisebenza ensimini nabazalwane nodade abathembekile, isibonelo sabo singinika amandla.” “Ukwethembeka kwabo kungikhuthaza ukuba ngikhuthazele futhi ngishumayele ngesibindi.” “Isibonelo sabo singithinta inhliziyo.”

3. Sizoxoxa ngamiphi imibuzo emithathu futhi kungani?

3 Ukuze sizimisele nakakhulu ukufeza umsebenzi wokushumayela uJesu asinike wona, ake sixoxe ngezimpendulo zale mibuzo emithathu: Kungani ngezinye izikhathi sizizwa sidikibele? Singathela kanjani izithelo? Yini ezosisiza siqhubeke sithela izithelo ngokukhuthazela?

YINI ENGASENZA SIDIKIBALE?

4. (a) Ukusabela okungekuhle kwamaJuda amaningi kwamthinta kanjani uPawulu? (b) Kungani uPawulu azizwa ngale ndlela?

4 Uma uke wazizwa udikibele ngenxa yokushumayela ensimini engatheli, cishe uzoyiqonda indlela uPawulu ayezizwa ngayo. Phakathi neminyaka ecishe ibe ngu-30 yenkonzo yakhe, wasiza abantu abaningi ukuba babe abafundi bakaKristu. (IzE. 14:21; 2 Kor. 3:2, 3) Noma kunjalo, akazange akwazi ukuguqula amaJuda amaningi ukuba abe abakhulekeli beqiniso. Kunalokho, amaningi ayemphikisa futhi amanye aze amshushisa. (IzE. 14:19; 17:1, 4, 5, 13) Lokho kusabela okungekuhle kwamaJuda kwamthinta kanjani uPawulu? Wavuma: “Ngikhuluma iqiniso kuKristu . . . nginosizi olukhulu nobuhlungu obungapheli enhliziyweni yami.” (Roma 9:1-3) Kungani uPawulu azizwa ngale ndlela? Ngoba wayewuthanda umsebenzi wokushumayela. Wayeshumayela kumaJuda ngoba wayewakhathalela ngokujulile. Ngakho, kwakumzwisa ubuhlungu uPawulu ukuwabona enqaba umusa kaNkulunkulu.

5. (a) Yini esishukumisela ukuba sishumayeze omakhelwane bethu? (b) Kungani kungasimangazi ukuthi ngezinye izikhathi sizizwa sidikibele?

5 NjengoPawulu nathi sishumayeza abantu ngoba siyabakhathalela. (Math. 22:39; 1 Kor. 11:1) Kungani? Ngoba siye sazibonela ngokwethu izibusiso ezitholwa yilabo abakhetha ukukhonza uJehova. Lapho sicabanga ngabantu abasensimini yethu, siye sifikelwe umcabango othi, ‘Kumelwe sibasize ukuze bangalahlekelwa yizibusiso zikaNkulunkulu.’ Ngakho, siqhubeka sibakhuthaza ukuba bafunde iqiniso ngoJehova nangenjongo yakhe ngabantu. Empeleni, sisuke sithi kulabo esibashumayezayo: ‘Siniphathele isipho esihle. Sicela nisithathe.’ Ngakho lapho abantu besenqaba leso sipho, akumangazi ukuthi singase sizwe ‘ubuhlungu ezinhliziyweni zethu.’ Ukuzizwa ngaleyo ndlela akusho ukuthi sintula ukholo, kodwa kubonisa ukuthi siyawuthanda umsebenzi wethu wokushumayela. Ngakho naphezu kwezimo ezidikibalisayo siyakhuthazela. Cishe iningi lethu liyavumelana namazwi ka-Elena osekuphele iminyaka engaphezu kwengu-25 ephayona, uthi: “Kunzima ukushumayela. Noma kunjalo, awukho omunye umsebenzi ongcono kunalo engingawenza.”

SINGAZITHELA KANJANI IZITHELO?

6. Sizophendula muphi umbuzo futhi lokho sizokwenza kanjani?

6 Kungani singaqiniseka ngokuthi singaba nayo inkonzo ethelayo kungakhathaliseki ukuthi sishumayela kuphi? Ukuze siphendule lo mbuzo obalulekile ake sihlole imifanekiso kaJesu emibili akhuluma kuyo  ngesidingo ‘sokuthela izithelo.’ (Math. 13:23) Owokuqala umayelana nomvini.

7. (a) Ubani omelelwa umvini, umlimi namagatsha? (b) Sifuna ukuthola impendulo yamuphi umbuzo?

7 Funda uJohane 15:1-5, 8UJesu wathi kubaphostoli bakhe: “UBaba uyakhazinyuliswa ngalokhu, ukuba niqhubeke nithela izithelo eziningi futhi nizibonakalise ningabafundi bami.” UJesu wazibiza ngokuthi ‘ungumvini,’ uJehova “ungumlimi” kanti abafundi bakhe wathi ‘bangamagatsha.’ * Pho, siyini isithelo abalandeli bakaKristu okumelwe basithele? Kulo mfanekiso, uJesu akashongo ngokuqondile ukuthi siyini lesi sithelo, kodwa wasinika ulwazi olwanele oluzosisiza sithole impendulo.

8. (a) Kulo mfanekiso, kungani isithelo singabhekiseli ekwenzeni abafundi abasha? (b) Yini ephambene nothando lukaJehova?

8 Ekhuluma ngoYise, uJesu wathi: “Wonke amagatsha akimi angatheli izithelo uyawasusa.” Ngamanye amazwi, uJehova usibheka njengezinceku zakhe kuphela lapho sithela izithelo. (Math. 13:23; 21:43) Ngakho, kulo mfanekiso, izithelo umKristu ngamunye okumelwe azithele azinakubhekisela kubantu esibasizile baba abafundi bakaJesu. (Math. 28:19) Ngoba lokho bekungasho ukuthi oFakazi abathembekile abangaphumeleli ekwenzeni abafundi ngenxa yokushumayela ensimini engatheli bafana namagatsha angatheli asemfanekisweni kaJesu. Ukucabanga ngaleyo ndlela kuyiphutha. Asikwazi uphoqa abantu ukuba babe abafundi bakaJesu. Ngakho, kuphambene nothando lukaJehova ukuphetha ngokuthi inceku yaKhe ayifaneleki ngenxa yokwehluleka ukwenza into engaphezu kwamandla ayo. Noma yini uJehova athi siyenze ihlale ifinyeleleka.—Dut. 30:11-14.

9. (a) Sithela izithelo ngokwenza muphi umsebenzi? (b) Sizoxoxa ngamuphi umfanekiso futhi kungani?

9 Pho, ziyini izithelo okumelwe sizithele? Kuyacaca ukuthi izithelo zibhekisela emsebenzini ngamunye wethu akwazi ukuwufeza. Yimuphi umsebenzi uJehova awunike zonke izinceku zakhe? Ukushumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. * (Math. 24:14) Umfanekiso kaJesu womhlwanyeli uyakuqinisekisa lokhu. Ake sixoxe ngalo mfanekiso wesibili.

10. (a) Kulo mfanekiso, yini emelelwa yimbewu nenhlabathi? (b) Yini ethelwa ikhaba likakolweni?

10 Funda uLuka 8:5-8, 11-15. Emfanekisweni womhlanyeli, imbewu “iyizwi likaNkulunkulu,” noma umyalezo woMbuso. Inhlabathi imelela inhliziyo yomuntu engokomfanekiso. Imbewu eyawela enhlabathini enhle, yamila izimpande, yahluma futhi yakhula yaba isitshalo. Ngemva kwalokho isitshalo ‘sathela isithelo ngokuphindwe ngekhulu.’ Uma leso sitshalo bekuyikhaba likakolweni besiyothela siphi isithelo? Ingabe besiyothela ikhaba likakolweni elincane? Cha, isitshalo sikhiqiza imbewu entsha, engase ikhule ibe ikhaba. Kulo mfanekiso, imbewu eyodwa kakolweni ithela isithelo ngokuphindwe ngekhulu. Lo mfanekiso usebenza kanjani enkonzweni yethu namuhla?

Singazithela kanjani izithelo ngokukhuthazela? (Bheka isigaba 11)

11. (a) Umfanekiso womhlwanyeli usebenza kanjani enkonzweni yethu? (b) Siyikhiqiza kanjani imbewu entsha yoMbuso?

11 Ngesikhathi abazali bethu abangamaKristu noma abanye oFakazi besitshela ngoMbuso kaNkulunkulu, kwakusengathi batshala imbewu enhlabathini enhle. Bajabula lapho beqaphela ukuthi siyazamukela izindaba zoMbuso ezifana nembewu. Njengoba inhlabathi enhle emfanekisweni  kaJesu yayiyigcina imbewu, nathi sazamukela izindaba zoMbuso futhi sabambelela kuzo. Ngenxa yalokho, izindaba zoMbuso ezifana nembewu zamila izimpande, zakhula futhi ngokuhamba kwesikhathi zalungela ukuthela izithelo. Njengoba ikhaba likakolweni likhiqiza imbewu entsha hhayi ikhaba elisha, nathi asikhiqizi abafundi abasha kodwa sikhiqiza imbewu entsha yoMbuso. * Siyikhiqiza kanjani imbewu entsha yoMbuso? Njalo lapho sishumayeza abantu ngoMbuso, kufana nokuthi sisuke sisakaza imbewu eyatshalwa ezinhliziyweni zethu. (Luka 6:45; 8:1) Lo mfanekiso usifundisa ukuthi uma nje siqhubeka sishumayela izindaba zoMbuso, ‘sithela izithelo ngokukhuthazela.’

12. (a) Yisiphi isifundo esingasifunda emfanekiseni kaJesu womvini nasemfanekisweni womhlwanyeli? (b) Leso sifundo sikuthinta kanjani?

12 Yisiphi isifundo esingasifunda emfanekiseni kaJesu womvini nasemfanekisweni womhlwanyeli? Le mifanekiso isisiza siqonde ukuthi ukuthela izithelo akuxhomekile endleleni abantu abasabela ngayo ensimini yethu. Kunalokho kuxhomeke ekubeni qotho. UPawulu washo into efanayo lapho ethi: “Umuntu ngamunye uyokwamukela umvuzo wakhe ngokomshikashika wakhe.” (1 Kor. 3:8) Umvuzo uxhomeke emsebenzini hhayi emphumeleni walowo msebenzi. UMatilda osephayone iminyaka engu-20 uthi: “Kuyangijabulisa ukwazi ukuthi uJehova uvuza imizamo esiyenzayo.”

SINGAKHUTHAZELA KANJANI NJENGOBA SITHELA IZITHELO?

13, 14. NgokweyabaseRoma 10:1, 2, yiziphi izizathu ezabangela ukuba uPawulu angadikibali lapho abantu bengasabeli ezindabeni zoMbuso?

13 Yini ezosisiza siqhubeke sithela izithelo ngokukhuthazela? Njengoba sibonile, uPawulu wadikibala lapho amaJuda engasabeli kahle ezindabeni zoMbuso. Noma kunjalo akazange ayeke ukuwashumayeza. Phawula lokho akusho encwadini yakhe ayibhalela amaKristu aseRoma ngendlela ayezizwa ngayo ngalawo maJuda: “Ukuthakazela kwenhliziyo yami nokubanxusela  kwami kuNkulunkulu, ngempela, kuwukuba basindiswe. Ngoba ngiyabafakazela ukuthi banentshiseko ngoNkulunkulu; kodwa hhayi ngokolwazi olunembile.” (Roma 10:1, 2) Yisiphi isizathu uPawulu asiqokomisa esamenza waqhubeka nenkonzo yakhe?

14 Okokuqala uPawulu wachaza ukuthi kungani aqhubeka eshumayeza amaJuda. Washukunyiswa “ukuthakazela kwenhliziyo” yakhe. Kwakuyisifiso sakhe ukuba amaJuda athile asindiswe. (Roma 11:13, 14) Okwesibili, uPawulu ‘wawanxusela kuNkulunkulu.’ Wathandaza kuNkulunkulu wamnxusa ukuba asize amaJuda amukele izindaba zoMbuso. Okwesithathu uPawulu wathi: “Banentshiseko ngoNkulunkulu.” Wabona okuhle kuwo. Wayazi ukuthi lawo maJuda ashisekayo ayengaba abafundi bakaJesu abashisekayo njengaye.

15. Singamlingisa kanjani uPawulu? Nikeza izibonelo.

15 Singamlingisa kanjani uPawulu? Okokuqala, sizama ukuhlala sinesifiso esijulile sokuthola ‘abathambekele ngokufanele ekuphileni okuphakade.’ Okwesibili, ngomthandazo sinxusa uJehova ukuba avule izinhliziyo zabaqotho. (IzE. 13:48; 16:14) USilvana, osekuphele iminyaka ecishe ibe ngu-30 ephayona, uthi, “Lapho ngisensimini, ngaphambi kokuba ngingene emzini, ngithandaza kuJehova ngimcele ukuba angiphe isimo sengqondo esihle.” Siphinde sithandaze kuNkulunkulu sicele ukuba izingelosi zisiqondise kwabanhliziyo ziqotho. (Math. 10:11-13; IsAm. 14:6) URobert, osephayone iminyaka engaphezu kwengu-30, uthi: “Kuyajabulisa ukusebenza nezingelosi ezaziyo ukuthi kwenzekani ekuphileni komninikhaya.” Okwesithathu, sizama ukubona okuhle kubantu. UCarl, umdala osekuphele iminyaka engu-50 ebhapathiziwe, uthi: “Ngifuna noma uphawu oluncane olubonisa ukuthi umuntu unesithakazelo, mhlawumbe ukumomotheka, umusa noma ukubuza umbuzo ngobuqotho.” Yebo, njengoPawulu, singathela izithelo ngokukhuthazela.

“UNGASIVUMELI ISANDLA SAKHO SIPHUMULE”

16, 17. (a) Yisiphi isifundo esingasifunda esiqondisweni esitholakala kumShumayeli 11:6? (b) Chaza indlela ukuhlwanyela okungabathinta ngayo labo abasibonayo.

16 Ngisho noma kubukeka sengathi izindaba zoMbuso esizishumayelayo azizifinyeleli izinhliziyo zabantu, akufanele siwabukele phansi amandla umsebenzi wokuhlwanyela onawo kubantu. (Funda umShumayeli 11:6.) Kuyavunywa ukuthi abantu abaningi abasilaleli kodwa bayakubona esikwenzayo. Bayayiqaphela indlela ehloniphekile esigqoka ngayo, indlela esiziphatha ngayo nokumomotheka kwethu. Ngokuhamba kwesikhathi, ukuziphatha kwethu kungabasiza abanye babone ukuthi imibono yabo emibi ngathi, iyiphutha. USergio no-Olinda okukhulunywe ngabo ekuqaleni bakubona lokhu.

17 USergio uthi: “Ngenxa yokugula, kwaphela isikhathi esithile singayi endaweni esasijwayele ukuma kuyo. Lapho sibuyela, abantu abadlulayo basibuza ukuthi, ‘Benikuphi? Besinikhumbula.’” Emomotheka u-Olinda uthi: “Abashayeli bamabhasi lapho bedlula basibingelela abanye bamemeza bathi, ‘Muhle umsebenzi wenu!’ Baze bacela ngisho nomagazini bethu.” Okwabamangaza ukuthi, kunendoda eyeza kubo enqoleni, yafike yabanika izimbali futhi yababonga ngomsebenzi abawenzayo.

18. Kungani uzimisele ‘ukuthela izithelo ngokukhuthazela’?

18 Uma nje ‘singazivumeli izandla zethu ziphumule’ emsebenzini wokuhlwanyela imbewu yoMbuso, siyobamba iqhaza elibalulekile ekunikezeni ‘ubufakazi ezizweni zonke.’ (Math. 24:14) Ngaphezu kwakho konke, singathola injabulo enkulu ebangelwa ukwazi ukuthi uJehova uyasamukela ngoba uyabathanda bonke ‘abathela izithelo ngokukhuthazela.’

^ isig. 2 Ngisho noJesu waqaphela ukuthi ukushumayela “endaweni yakubo” kwakuyinselele—bonke abalobi bamaVangeli babhala ngalokhu.—Math. 13:57; Marku 6:4; Luka 4:24; Joh. 4:44.

^ isig. 7 Nakuba amagatsha kulo mfanekiso ebhekisela kulabo abanethemba lokuphila ezulwini, lo mfanekiso uqukethe izifundo ezizuzisa zonke izinceku zikaNkulunkulu.

^ isig. 9 Nakuba ‘ukuthela izithelo’ kuphinde kubhekisele ekuvezeni “izithelo zomoya,” kulesi sahluko nakwesilandelayo, sizogxila ekuvezeni “isithelo sezindebe” noma ukushumayela ngoMbuso.—Gal. 5:22, 23; Heb. 13:15.

^ isig. 11 Ngezinye izikhathi, uJesu wayesebenzisa izibonelo zokuhlwanyela nokuvuna ukuze afanekise umsebenzi wokwenza abafundi.—Math. 9:37; Joh. 4:35-38.