Ngenxa yokwanda kokwephulwa komthetho uthando lwabaningi luyophola.”​MATH. 24:12.

IZINGOMA: 60, 135

1, 2. (a) Amazwi kaJesu akuMathewu 24:12 ayebhekisela kobani ekuqaleni? (b) Incwadi yezEnzo ibonisa kanjani ukuthi amaKristu amaningi angekhulu lokuqala aqhubeka ebonisa uthando? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

OKUNYE uJesu akusho mayelana ‘nesiphelo sesimiso sezinto’ ukuthi “uthando lwabaningi [lungase luphole].” (Math. 24:3, 12) Ngekhulu lokuqala, amaJuda ayethi angabantu bakaNkulunkulu, avumela uthando lwawo ngoNkulunkulu lwaphola.

2 Ngakolunye uhlangothi, ngaleso sikhathi amaKristu amaningi ayematasa “ememezela izindaba ezinhle ngoKristu” futhi ebonisa ukuthi ayamthanda uNkulunkulu, amaKristu akanye nawo nabantu abangewona amakholwa. (IzE. 2:44-47; 5:42) Noma kunjalo, abanye abalandeli bakaJesu bangekhulu lokuqala bavumela uthando lwabo lwaphola.

3. Yini okungenzeka yenza uthando lwamanye amaKristu lwaphola?

3 Ngesikhathi ekhuluma namaKristu angekhulu lokuqala ase-Efesu, uJesu Kristu wathi: “Nginalokhu ngawe, ukuthi awusenalo uthando owawunalo ekuqaleni.” (IsAm. 2:4) Sasingaba yini esinye isizathu salokhu? Laba bafundi bakaJesu bangekhulu lokuqala kungenzeka babethonywe umbono wezwe wokuphila ngokwezifiso zenyama. (Efe. 2:2, 3) Indawo yase-Efesu yasendulo yayigcwele abantu abaziphethe kabi njengasezindaweni eziningi namuhla. Kwakuyindawo enhle ehlala izigwili, lapho abantu babegxila kakhulu ezintweni zikanokusho, ekungcebelekeni nasekuphileni okuntofontofo. Ngokusobala indlela yabo yokuphila yaluminyanisa uthando lwabo. Ngaphezu kwalokho ukuziphatha okubi nobufebe kwakuthe chithi saka.

4. (a) Uthando luye lwaphola ngaziphi izindlela namuhla? (b) Uthando lwethu lungavivinywa kuziphi izinto ezintathu?

4 Isiprofetho sikaJesu mayelana nokuphola kothando siyasebenza nasosukwini lwethu. Namuhla uthando lwabantu ngoNkulunkulu luyancipha. Abantu abaningi baye bamfulathela futhi bathembela ezinhlanganweni zabantu njengezingaxazulula izinkinga. Yingakho, phakathi kwabantu abangamkhulekeli uNkulunkulu uthando luqhubeka luphola. Njengoba kwakunjalo ngebandla lase-Efesu langekhulu lokuqala, amaKristu eqiniso namuhla angazithela ngabandayo futhi avumele uthando lwawo luphole. Sizoxoxa ngokuthi (1) ukuthanda uJehova, (2) ukuthanda amaqiniso eBhayibheli, (3) nokuthanda abafowethu kungavivinyeka kanjani.

UKUTHANDA UJEHOVA

5. Kungani kumelwe sithande uNkulunkulu?

5 Ngosuku olufanayo ngaphambi kokuba uJesu axwayise ngokuphola kothando, wagcizelela ukuthi ubani okumelwe simthande kunabo bonke. Wathi: “‘Kumelwe uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho.’ Lona ngumyalo omkhulu kunayo yonke futhi ungowokuqala.” (Math. 22:37, 38) Ngempela, ukuthanda uNkulunkulu kusisiza sigcine imithetho yaKhe, sikhuthazele futhi sizonde okubi. (Funda iHubo 97:10.) Nokho, uSathane nezwe lakhe balwa kanzima ukuze basenze singamthandi uNkulunkulu.

6. Uyini umphumela wokungamthandi uNkulunkulu?

6 Abantu abasizungezile banombono osontekile ngothando. Kunokuba bathande uMdali, abantu ‘bazithanda’ bona. (2 Thim. 3:2) Leli zwe elibuswa uSathane likhuthaza “isifiso senyama nesifiso samehlo nokugabisa ngalokho umuntu aziphilisa ngakho.” (1 Joh. 2:16) Umphostoli uPawulu waxwayisa amaKristu akanye nawo mayelana nokujabulisa inyama, wathi: “Ukunaka inyama kusho ukufa, . . . ngoba ukunaka inyama kusho ubutha noNkulunkulu.” (Roma 8:6, 7) Ngempela, labo abathanda izinto ezibonakalayo noma abajatshuliswa izifiso zobulili bagcina bedumazekile noma bezizwise ubuhlungu obukhulu.​—1 Kor. 6:​18; 1 Thim. 6:9, 10.

7. Yiziphi izingozi abalandeli bakaKristu ababhekene nazo namuhla?

7 Kwamanye amazwe, abantu abathile abadumile bagqugquzela imibono engahloselwe ukwenza abantu bathande uNkulunkulu noma bakholelwe kuye njengokuthi uNkulunkulu akekho, akaziwa nokuthi izinto zazenzakalela. Baye benza abantu abaningi bakholelwa ukuthi abantu abakholelwa kuMdali kuphakathi kokuthi bakhohliseka kalula noma bayiziphukuphuku. Ngesikhathi esifanayo, kudunyiswa kakhulu ososayensi, okwenza abantu bangamnaki uMdali wethu. (Roma 1:25) Uma sinaka izimfundiso ezinjalo, sizoqhelelana noJehova futhi uthando lwethu luzophola.​—Heb. 3:12.

8. (a) Yini edumaza iningi labantu bakaJehova? (b) Yisiphi isiqinisekiso esisithola encwadini yeHubo 136?

8 Ukuvumela ukunqotshwa ukudumazeka nakho kungenza ukholo lwethu lube buthaka futhi kusenze singabe sisamthanda uNkulunkulu. Kuleli zwe elibi elilawulwa uSathane sonke siyadumazeka ngezinye izikhathi. (1 Joh. 5:19) Mhlawumbe kumanje sinezinkinga ezibangelwa ukukhula, ukungabi nempilo enhle noma ukucindezela kwezimo zomnotho. Singase silwe nokuzizwa singafaneleki, ukufisa okuthile kodwa singakutholi noma ukushiyeka komuntu. Nokho, akufanele nanini sivumele lezo zimo noma imizwa isenze siphethe ngokuthi uJehova usishiyile. Kunalokho, kufanele sizindle ngamazwi asiqinisekisa ngokuthi uJehova uyohlale esithanda. Lawo mazwi siwathola encwadini yeHubo 136:23, elithi: “Wasikhumbula ngesikhathi sisesimweni esiphansi: Ngoba umusa wakhe wothando umi kuze kube nini nanini.” Ngempela, uJehova akasoze ayeka ukuthanda izinceku zakhe. Ngakho, singaqiniseka ngokuthi uyasizwa lapho ‘simncenga’ ukuze asisize futhi aphendule.​—IHu. 116:1; 136:24-26.

9. Yini eyanika uPawulu amandla okuba angayeki ukuthanda uNkulunkulu?

9 Njengomhubi, uPawulu wathola amandla lapho ezindla ngendlela uJehova amsekela ngayo. UPawulu wabhala: “UJehova ungumsizi wami; ngeke ngesabe. Umuntu angangenzani?” (Heb. 13:6) Lokho kuqiniseka ngothando lukaJehova kwasiza uPawulu ukuba abhekane nezinkinga zokuphila. Akazange avumele izimo ezimbi zimdikibalise. Empeleni, ngesikhathi eboshiwe, uPawulu wabhala izincwadi eziningi ezikhuthazayo. (Efe. 4:1; Fil. 1:7; Filem. 1) Ngisho nalapho eshushiswa ngonya akayekanga ukuthanda uNkulunkulu. Yini eyamnika amandla? Waqhubeka encike “[kuNkulunkulu] wenduduzo yonke osiduduza osizini lwethu lonke.” (2 Kor. 1:3, 4) Singasilingisa kanjani isibonelo sikaPawulu futhi siqhubeke sithanda uJehova?

Bonisa ukuthi uyamthanda uJehova (Bheka isigaba 10)

10. Yini esingayenza ukuze sihlale sithanda uJehova?

10 UPawulu washo indlela eyinhloko yokuzigcina simthanda uJehova. Wabhalela ayekholwa nabo: “Thandazani ningaphezi.” Kamuva wabhala: “Phikelelani emthandazweni.” (1 Thes. 5:17; Roma 12:12) Umthandazo uyisisekelo sobuhlobo obuqinile noNkulunkulu. (IHu. 86:3) Lapho siba nesikhathi sokuveza imicabango nemizwa yethu ejulile, sivele sisondelane noBaba wethu osezulwini, ‘uMuzwi womthandazo.’ (IHu. 65:2) Ngaphezu kwalokho, lapho siqaphela ukuthi uJehova uyayiphendula imithandazo yethu, simthanda nakakhulu. Siyaqaphela kunanini ngaphambili ukuthi “uJehova useduze nabo bonke abambizayo.” (IHu. 145:18) Ukuqiniseka ngokuthi uJehova uyasithanda kuzosisiza nalapho sibhekana nezinye izinto eziyovivinya ukholo lwethu.

UKUTHANDA AMAQINISO EBHAYIBHELI

11, 12. Yini esingayenza ukuze siwathande ngokujulile amaqiniso eBhayibheli?

11 NjengamaKristu, siyalamukela futhi siyalazisa iqiniso. IZwi likaNkulunkulu lingumgogodla weqiniso. Ngesikhathi ethandaza kuBaba wakhe, uJesu wathi: “Izwi lakho liyiqiniso.” (John 17:17) Ngakho, ukuthanda iqiniso kuqala ngokuba nolwazi olunembile ngeZwi likaNkulunkulu. (Kol. 1:10) Nokho, kuningi okuhilelekile kunokufundela ukwazi nje ngekhanda. Qaphela indlela umbhali ophefumulelwe weHubo 119 asisiza ngayo ukuba siqonde okushiwo ukuthanda amaqiniso eBhayibheli. (Funda iHubo 119:97-100.) Ingabe siyazinika isikhathi sokuzindla noma sokucabanga, ngamavesi eBhayibheli phakathi nosuku? Ukwazisa kwethu amaqiniso eBhayibheli kuyokhula lapho sizindla ngezindlela esizuza ngazo ngokuwasebenzisa ekuphileni kwethu.

12 Umhubi waphinde wathi: “Yeka indlela amazwi akho abé bushelelezi ngayo olwangeni lwami, adlula uju emlonyeni wami!” (IHu. 119:103) Ngokufanayo, singajabulela ukudla okumnandi okungokomoya okusekelwe eBhayibhelini esikuthola enhlanganweni kaNkulunkulu. Singawavumela agxile ukuze siwakhumbule “amazwi ajabulisayo” eqiniso futhi siwasebenzise ukuze sisize abanye.​—UmSh. 12:10.

13. Yini eyasiza uJeremiya ukuba athande amaqiniso eBhayibheli futhi kwamthinta kanjani?

13 Umprofethi uJeremiya wayewathanda amaqiniso eBhayibheli. Qaphela indlela amazwi kaNkulunkulu athinta ngayo inhliziyo yakhe. “Amazwi akho atholakala, ngawadla; izwi lakho kimi liba ngukwethaba nokujabula kwenhliziyo yami; ngoba igama lakho libizwé phezu kwami, Jehova Nkulunkulu wamabutho.” (Jer. 15:16) Kufana nokuthi uJeremiya wawadla amazwi ayigugu kaNkulunkulu ngokuzindla ngawo. Ngaleyo ndlela wakha ukwazisa okusuka enhliziyweni ngelungelo lokuphatha igama likaNkulunkulu. Ingabe ukuthanda amaqiniso eBhayibheli kuye kwasenza saqaphela ilungelo esinalo lokuphatha igama likaNkulunkulu nokushumayela ngoMbuso wakhe kulesi sikhathi sokuphela?

Bonisa ukuthi uyawathanda amaqiniso eBhayibheli (Bheka isigaba 14)

14. Yini esingayenza ukuze siwathande ngokujulile amaqiniso eBhayibheli?

14 Ngaphandle kokufunda iBhayibheli noma izincwadi zethu ezisekelwe eBhayibhelini, yini enye esingayenza ukuze siwathande ngokujulile amaqiniso eBhayibheli? Singaba khona njalo emihlanganweni yebandla. Ngokuyinhloko kusetshenziswa INqabayokulinda ukuze sifundiswe ngeBhayibheli masonto onke. Ukuze sithole umqondo wendaba okuxoxwa ngayo, kudingeka sisilungiselele kahle isifundo ngasinye seNqabayokulinda. Enye indlela yokwenza lokhu ukufunda imiBhalo ekhonjiwe. Namuhla, INqabayokulinda ingadawunilodwa engosini ethi jw.org/zu noma ifundwe kuyi-JW Library app ngezilimi eziningi. Eminye imishini inezindlela eziningi zokuvula kalula umBhalo okhonjiwe esifundweni ngasinye. Nokho noma iyiphi indlela esiyisebenzisayo, ukufunda imiBhalo ngokucophelela futhi sizindle ngayo kuyosenza siwathande ngokujulile amaqiniso eBhayibheli.​—Funda iHubo 1:2.

UKUTHANDA ABAFOWETHU

15, 16. (a) NgokukaJohane 13:34, 35, yisiphi isibopho esinaso? (b) Ukuthanda abafowethu kuhlobana kanjani nokuthanda uJehova neBhayibheli?

15 Ngobusuku bakhe bokugcina esemhlabeni, uJesu wathi kubafundi bakhe: “Ngininika umyalo omusha, wokuba nithandane; njengoba nje nami nginithandile, ukuba nani nithandane. Bonke bayokwazi ngalokho ukuthi ningabafundi bami, uma ninothando phakathi kwenu.”​—Joh. 13:34, 35.

16 Ukuthanda abafowethu nodadewethu kuhlobene nokuthanda kwethu uJehova. Empeleni, asikwazi ukuthanda uJehova sibe singabathandi abafowethu. Umphostoli uJohane wabhala: “Ongamthandi umfowabo, ambonileyo, akunakwenzeka ukuthi uyamthanda uNkulunkulu, angambonanga.” (1 Joh. 4:20) Ngaphezu kwalokho, ukuthanda uJehova nabafowethu kuhlobene nokuthanda kwethu iBhayibheli. Kungani? Kungenxa yokuthi ukuthanda amaqiniso eBhayibheli kusenza siyilalele ngokusuka enhliziyweni imiyalo esemiBhalweni emayelana nokuthanda uNkulunkulu nabafowethu.​—1 Pet. 1:22; 1 Joh. 4:21.

Bonisa ukuthi uyabathanda abafowethu nodadewethu (Bheka isigaba 17)

17. Yiziphi ezinye izindlela esingabonisa ngazo uthando?

17 Funda eyoku-1 Thesalonika 4:9, 10. Yiziphi ezinye izindlela esingabonisa ngazo uthando ebandleni? Umfowethu noma udadewethu osekhulile angase adinge usizo ngokuya emihlanganweni yobuKristu. Umfelokazi angase adinge usizo ngezinto ezidinga ukulungiswa endlini. (Jak. 1:27) Kungakhathaliseki ukuthi basha noma badala, abafowethu nodadewethu abadikibele, abacindezelekile noma ababhekene nezilingo badinga ukuba sibanake, sibakhuthaze futhi sibaduduze. (IzAga 12:25; Kol. 4:11) Sisuke sinikeza ubufakazi bokuthi siyabathanda abafowethu lapho sisho ngamazwi futhi sibonise nangezenzo ukuthi sibakhathalela ngokujulile “labo abahlobene nathi okholweni.”​—Gal. 6:10.

18. Yini ezosisiza lapho siba nokungaboni ngasolinye okungatheni nesikholwa nabo?

18 IBhayibheli labikezela ukuthi ‘izinsuku zokugcina’ zalesi simiso esibi sezinto zaziyobonakala ngabantu abangacabangeli nabanobugovu. (2 Thim. 3:1, 2) Ngakho njengamaKristu, kumelwe sisebenze kanzima ukuze siqhubeke sithanda uNkulunkulu, amaqiniso eBhayibheli nabafowethu. Yiqiniso, ngezinye izikhathi sizoba nokungaboni ngaso linye okungatheni nesikholwa nabo. Nokho, yeka ukuthi kuyisibusiso kanjani ebandleni lapho uthando lusishukumisela ukuba silungise noma yikuphi ukungaboni ngasolinye ngendlela enothando! (Efe. 4:32; Kol. 3:14) Kwangathi singelokothe sivumele uthando lwethu luphole! Kunalokho, kwangathi singaqhubeka sithanda ngokujulile uJehova, iZwi lakhe nabafowethu.