Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INqabayokulinda—Efundwayo  |  March 2017

U-Asa, UJehoshafati, UHezekiya, UJosiya

Khonza UJehova Ngenhliziyo Ephelele!

Khonza UJehova Ngenhliziyo Ephelele!

“O Jehova, ngiyakuncenga, ngicela ukhumbule indlela engihambe ngayo phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo ephelele.”—2 AMAKH. 20:3.

IZINGOMA: 52, 65

1-3. Kusho ukuthini ukukhonza uJehova “ngenhliziyo ephelele”? Nikeza isibonelo.

NJENGOBA singaphelele siyohlale siwenza amaphutha. Nokho, siyambonga uJehova ngokuthi akasebenzelani nathi “ngokwezono zethu,” uma nje siphenduka futhi ngokholo nangokuthobeka sisondela kuye ngesisekelo somhlatshelo wesihlengo sikaJesu. (IHu. 103:10) Noma kunjalo, njengoba uDavide atshela uSolomoni, ukuze ukukhulekela kwethu kwansuku zonke kwamukeleke kuJehova, kumelwe ‘simkhonze ngenhliziyo ephelele.’ (1 IziKr. 28:9) Singakwenza kanjani lokho njengoba singabantu abangaphelele?

2 Ukuze sibone indlela esingakwenza ngayo lokhu, singaqhathanisa ukuphila kweNkosi u-Asa nokweNkosi u-Amaziya. Womabili la makhosi akwaJuda enza okuhle emehlweni kaJehova kodwa u-Asa wakwenza ngenhliziyo ephelele. (2 IziKr. 15:16, 17; 25:1, 2; IzAga 17:3) Womabili ayengaphelele futhi ayewenza amaphutha. Nokho, u-Asa akazange achezuke ezindleleni zikaNkulunkulu, ngoba inhliziyo yakhe ‘yayiphelele’ kuNkulunkulu. (1 IziKr. 28:9) Ngakolunye uhlangothi, u-Amaziya wayengazinikele ngokuphelele kuJehova. Ngemva kokunqoba izitha zikaNkulunkulu,  wathatha onkulunkulu bazo wabe eseqala ukubakhonza.—2 IziKr. 25:11-16.

3 Ukukhonza uNkulunkulu ngenhliziyo ephelele kusho ukuzinikela kuye ngokuphelele. EBhayibhelini, igama elithi “inhliziyo” ngokuvamile libhekisela kumuntu wangaphakathi. Lokho kuhlanganisa izifiso, imicabango, imikhuba, isimo sengqondo, amakhono, izisusa nemigomo yomuntu. Ngakho umuntu okhonza uJehova ngenhliziyo ephelele akayena umzenzisi. Akamkhonzi uJehova ngoba egcina icala. Kuthiwani ngathi? Uma thina, nakuba singabantu abangaphelele, siqhubeka sizinikela ngokuphelele kuNkulunkulu singazenzisi, siyobe sikhonza uNkulunkulu ngenhliziyo ephelele.—2 IziKr. 19:9.

4. Sizoxoxa ngani manje?

4 Ukuze siqonde ukuthi kusho ukuthini ukukhonza uNkulunkulu ngenhliziyo ephelele, ake sihlole ukuphila kuka-Asa nokwamanye amakhosi akwaJuda akhonza uNkulunkulu ngenhliziyo ephelele—uJehoshafati, uHezekiya noJosiya. Wonke la makhosi awenza amaphutha kodwa uJehova wawamukela. Kungani uNkulunkulu aphetha ngokuthi amkhonze ngenhliziyo ephelele futhi thina singawalingisa kanjani?

INHLIZIYO KA-ASA “YAYIPHELELE KUJEHOVA”

5. Yiziphi izinqumo eziwujuqu u-Asa azithatha?

5 U-Asa waba yinkosi yesithathu kwaJuda ngemva kokuhlukana kukaJuda nezizwe eziyishumi zombuso wakwa-Israyeli wasenyakatho. Wasusa izithombe, waxosha nezifebe zesilisa zasethempelini. Waze wasusa ngisho nogogo wakhe uMahakha wangabe esaba “yindlovukazi ngoba weyenzele isigxobo esingcwele isithombe esisabekayo.” (1 AmaKh. 15:11-13) Ngaphezu kwalokho, u-Asa wanxusa abantu bakhe ukuba ‘bafune uJehova . . . futhi balalele umthetho nomyalo.’ Wakukhuthaza ngempela ukukhulekela kweqiniso.—2 IziKr. 14:4.

6. U-Asa wasabela kanjani lapho abaseTopiya behlasela izwe?

6 UJehova wabusisa uJuda ngokuthula iminyaka eyishumi yokuqala yokubusa kuka-Asa. Kamuva uZera umTopiya waphuma namadoda angu-1 000 000 nezinqola zempi ezingu-300 ukuze ahlasele uJuda. (2 IziKr. 14:1, 6, 9, 10) U-Asa wasabela kanjani kulokhu kuhlaselwa? Wathembela ngokuphelele kuJehova. (Funda eyesi-2 IziKronike 14:11.) Ephendula umthandazo ka-Asa osuka enhliziyweni, uNkulunkulu wasiza u-Asa wanqoba ngokuphelele, walibhubhisa lonke ibutho labaseTopiya. (2 IziKr. 14:12, 13) Ngisho nalapho amakhosi ayengathembekile kuye, uJehova wayewasiza anqobe izitha zawo ngenxa yegama lakhe. (1 AmaKh. 20:13, 26-30) Nokho, u-Asa wancika kuNkulunkulu futhi uJehova wawuphendula umthandazo wakhe. Kuyavunywa, kamuva u-Asa akenzanga ngokuhlakanipha. Ngokwesibonelo, wacela usizo enkosini yaseSiriya kunokulucela kuJehova. (1 AmaKh. 15:16-22) Noma kunjalo, uNkulunkulu waqhubeka ebheka inhliziyo ka-Asa ‘njengeyayiphelele kuJehova zonke izinsuku zakhe.’ Singamlingisa kanjani u-Asa ekwenzeni okuhle?—1 AmaKh. 15:14.

7, 8. Ungamlingisa kanjani u-Asa ekukhonzeni uJehova?

7 Ngamunye kithi angahlola inhliziyo yakhe ukuze abone ukuthi iphelele yini kuNkulunkulu. Zibuze, ‘Ingabe ngizimisele ukujabulisa uJehova, ukumelela ukukhulekela kweqiniso nokuvikela abantu bakhe kunoma yiliphi ithonya elibi?’ Cabanga ngesibindi u-Asa okwadingeka abe naso ukuze amelane noMahakha,  ‘owayeyindlovukazi’ yezwe! Kungenzeka ukuthi akekho umuntu omaziyo owenza njengoMahakha, kodwa zikhona izimo ongalingisa kuzo intshiseko ka-Asa. Ngokwesibonelo, ungenzenjani uma ilungu lomndeni wakho noma umngane wakho omkhulu ona, angaphenduki futhi kudingeke ukuba asuswe? Ingabe ubuyothatha isinyathelo esiwujuqu, uyeke ukuzihlanganisa naye? Inhliziyo yakho iyokushukumisela ukuba wenzeni?

8 Njengo-Asa, ungabonisa ukuthi inhliziyo yakho iphelele ngokuncika ngokuphelele kuNkulunkulu ngisho nalapho ukuphikiswa kubonakala kungapheli. Ungase ugconwe noma wenziwe inhlekisa esikoleni ngokumelela iqiniso njengomunye woFakazi BakaJehova. Osebenza nabo bangase bakudelele lapho uthatha izinsuku ukuze wenze izinto ezingokomoya noma lapho ungasebenzi isikhathi esengeziwe emsebenzini. Ezimweni ezinjalo, thandaza kuNkulunkulu njengoba kwenza u-Asa. Ngesibindi ncika kuJehova, ukumelele ngokuqinile lokho owaziyo ukuthi kulungile futhi kuwukuhlakanipha. Khumbula ukuthi uNkulunkulu waqinisa futhi wasiza u-Asa, ngakho nawe uzokuqinisa.

9. Singabonisa kanjani ukuthi sinenhliziyo ephelele lapho sishumayela?

9 Izinceku zikaNkulunkulu azizicabangeli nje zona kuphela. U-Asa wakhuthaza ukukhulekela kweqiniso. Nathi ngokufanayo sisiza abanye ukuba “bafune uJehova.” Yeka ukuthi uJehova kumelwe ukuba ujabula kanjani lapho esibona sikhuluma nabanye ngaye, ngenxa yothando lwangempela esinalo ngaye nokukukhathalela ngokujulile ukuphila kwabantu!

UJEHOSHAFATI WAFUNA UJEHOVA

10, 11. Ungamlingisa kanjani uJehoshafati?

10 UJehoshafati, indodana ka-Asa, “waqhubeka ehamba endleleni kayise u-Asa.” (2 IziKr. 20:31, 32) Kanjani? Njengoyise, uJehoshafati wakhuthaza abantu ukuba bafune uJehova. Lokho wakwenza ngokuhlela umkhankaso wokufundisa kusetshenziswa “incwadi yomthetho kaJehova.” (2 IziKr. 17:7-10) Waze waya ngisho nasembusweni wakwa-Israyeli osenyakatho, nasezintabeni zakwa-Efrayimi, ukuze “ababuyisele kuJehova.” (2 IziKr. 19:4) UJehoshafati wayeyinkosi ‘eyafuna uJehova ngayo yonke inhliziyo yayo.’—2 IziKr. 22:9.

11 Sonke singaba nengxenye emkhankasweni wokufundisa, uJehova abangela ukuba wenziwe namuhla. Ingabe kuwumgomo wakho wanyanga zonke ukufundisa abanye ngeZwi likaNkulunkulu njengoba uzama ukushukumisela izinhliziyo zabo ekukhonzeni uNkulunkulu? Ngokuzikhandla kwakho nangesibusiso sikaNkulunkulu, ungakwazi ukuqalisa isifundo seBhayibheli. Ingabe lowo umgomo owuthandazelayo? Uzimisele yini ukwamukela le nselele, uze ngisho usebenzise isikhathi sakho sokuphumula? NjengoJehoshafati owaya kwa-Efrayimi ukuze asize abantu babuyele ekukhulekeleni kweqiniso, nathi singazama ukufinyelela labo asebepholile. Ngaphezu kwalokho, abadala bebandla bahlela ukuvakashela nokusiza labo abasusiwe abasensimini yebandla asebeziyekile izono zabo.

12, 13. (a) Wasabela kanjani uJehoshafati lapho ebhekene nesimo esesabekayo? (b) Kungani kufanele silingise uJehoshafati ngokuvuma ubuthakathaka bethu?

12 Njengoyise u-Asa, uJehoshafati wayelokhu ezinikele kuNkulunkulu ngisho nalapho ehlaselwa isitha esinamandla. (Funda eyesi-2 IziKronike 20:2-4.) UJehoshafati wesaba! Nokho “wazimisela ukuba afune uJehova.” Emthandazweni, wavuma ngokuthobeka ukuthi abantu  bakhe ‘abanawo amandla phambi kwalesi sixuku esikhulu’ nokuthi yena nabantu bakhe abazi ukuthi bazokwenzenjani. Wancika ngokuphelele kuJehova, ethi: “Amehlo ethu abheke kuwe.”—2 IziKr. 20:12.

13 Ngezinye izikhathi, njengoJehoshafati, nathi singase singazi ukuthi sizokwenzenjani, size ngisho sesabe. (2 Kor. 4:8, 9) Kodwa khumbula ukuthi uJehoshafati wakuvuma obala emthandazweni wakhe ukuthi yena nabantu bakhe bayesaba. (2 IziKr. 20:5) Labo abahola ngokomoya emindenini bangalingisa uJehoshafati ngokucela isiqondiso sikaJehova nangokuthandazela amandla okubhekana nezinkinga zomndeni. Ungabi namahloni okuthi umndeni wakho uzwe ukunxusa kwakho. Uzobona ukuthi uyamethemba uJehova. UNkulunkulu wamsiza uJehoshafati, ngakho nawe uzokusiza.

UHEZEKIYA WAQHUBEKA NOKWENZA OKULUNGILE

14, 15. UHezekiya wakubonisa kanjani ukuncika ngokuphelele kuNkulunkulu?

14 Ngokungafani noJehoshafati, ukuze uHezekiya aziwe njenkosi ‘eyanamathela kuJehova,’ kwadingeka anqobe ithonya elibi likayise owayekhulekela izithombe. UHezekiya “wasusa izindawo eziphakeme waphihliza izinsika ezingcwele zaba izicucu wanquma isigxobo esingcwele wayichoboza yaba izicucu inyoka yethusi uMose ayeyenzile” eyayisisetshenziswa ekukhulekeleni izithombe. Wayezinikele ngokuphelele kuJehova, ngoba “waqhubeka egcina imiyalo yakhe uJehova ayeyiyale uMose.”—2 AmaKh. 18:1-6.

15 Ngisho nangesikhathi i-Asiriya, elaliwumbuso wezwe ngaleso sikhathi, lihlasela uJuda futhi lisabisa ngokubhuqa iJerusalema, uHezekiya wancika kuJehova ngenhliziyo yakhe yonke. USaneheribi iNkosi yase-Asiriya, wadelela uJehova futhi wazama nokusabisa uHezekiya ukuze acele umaluju. Nokho, emthandazweni uHezekiya wabonisa ukuwethemba ngokuphelele amandla kaJehova okusindisa. (Funda u-Isaya 37:15-20.) UNkulunkulu waphendula umthandazo wakhe ngokuthumela ingelosi eyabulala abase-Asiriya abangu-185 000.—Isaya 37:36, 37.

16, 17. Ungamlingisa kanjani uHezekiya njengoba ukhonza uNkulunkulu?

16 Kamuva uHezekiya wagulela ukufa. Wanxusa uJehova ukuba akhumbule indlela ahambe ngayo phambi kwaKhe. (Funda eyesi-2 AmaKhosi 20:1-3.) Siyazi ukuthi ngokwemiBhalo, esikhathini esiphila kuso ngeke sikwazi ukucela uNkulunkulu ukuba asiphulukise ngokuyisimangaliso noma andise izinsuku zokuphila kwethu. Noma kunjalo, ngamunye wethu angalingisa uHezekiya emthandazweni wakhe, athi kuJehova: ‘Ngihambe phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo ephelele.’ Ingabe uyakholelwa ukuthi uJehova angakwazi futhi uzimisele ukukusindisa ngisho nalapho ugula?—IHu. 41:3.

17 Lapho sizindla ngesibonelo sikaHezekiya, singase sibone isidingo sokususa noma yini ephazamisa ubuhlobo bethu noNkulunkulu noma esichezukisayo ekukhulekeleni kweqiniso. Ngokusobala, asifuni ukulingisa izwe elidumisa abantu njengokungathi bangonkulunkulu ezingosini zokuxhumana. Kuyavunywa, amanye amaKristu ayakujabulela ukuxoxa nemindeni yawo noma nabangane abakhulu esebenzisa lezi zingosi. Kodwa abaningi kuleli zwe bazisebenzisa ngokweqile izingosi zokuxhumana, belandela abesilisa nabesifazane abangabazi nhlobo. Noma bachithe isikhathi esiningi bebuka izithombe noma befunda ngalabo bantu. Kunengozi yokugcina usubanjwe izinto ezingabalulekile. UmKristu  angagcina esekhukhumele lapho abaningi bethanda izithombe azifakayo futhi angaze acasuke uma abanye beyeka ukumlandela kulezo zingosi. Ucabanga ukuthi umphostoli uPawulu noma u-Akhwila noPrisila bebengasichitha yini isikhathi esiningi usuku ngalunye befaka izithombe ezingosini zokuxhumana noma belandela umuntu ongeyena umKristu? Sifunda ukuthi uPawulu ‘wayematasa kakhulu ngezwi.’ UPrisila no-Akhwila basebenzisa isikhathi sabo ukuze bachaze “indlela kaNkulunkulu ngokuqonde ngokwengeziwe” kwabanye. (IzE 18:4, 5, 26) Singazibuza, ‘Ingabe ngiyakugwema ukudumisa abantu njengokungathi bangonkulunkulu noma ukuchitha isikhathi esiningi ezintweni ezingathi shu?’—Funda eyabase-Efesu 5:15, 16.

UJOSIYA WAGCINA IMIYALO KAJEHOVA

18, 19. Ungathanda ukumlingisa ngaziphi izindlela uJosiya?

18 UJosiya iNkosi , umzukulu kaHezekiya, naye wagcina imiyalo kaJehova ‘ngayo yonke inhliziyo yakhe.’ (2 IziKr. 34:31) Lapho esevile eminyakeni engu-12, “wafuna uNkulunkulu kaDavide” futhi lapho eseneminya engu-20 waqala ukususa izithombe kwaJuda. (Funda eyesi-2 IziKronike 34:1-3.) UJosiya wayekushisekela ukwenza lokho okujabulisa uNkulunkulu, ukwedlula amakhosi amaningi akwaJuda. Noma kunjalo, lapho kutholakala imibhalo yomthetho kaMose okungenzeka ukuthi kwakungeyokuqala futhi ifundelwa uJosiya, wasibona isidingo sokwenza intando kaNkulunkulu ngokugcwele. Wanxusa abanye ukuba bakhonze uJehova. Umphumela waba ukuthi abantu “abazange baphambuke ekulandeleni uJehova” zonke izinsuku zokuphila kukaJosiya.—2 IziKr. 34:27, 33.

19 NjengoJosiya, abasebasha kufanele baqale ukufuna uJehova besebancane. Kungenzeka ukuthi iNkosi uManase eyayisiphendukile, yafundisa uJosiya ngomusa kaNkulunkulu. Nina enisebasha sondelani kwasebekhulile abathembekile emndenini nasebandleni futhi nifunde ngendlela uJehova ababusise ngayo. Khumbulani nokuthi ukufundwa kwemiBhalo kwathinta inhliziyo kaJosiya yabe isimshukumisela ukuba athathe isinyathelo. Ukufunda iZwi likaNkulunkulu kunganishukumisela ukuba nithathe isinyathelo esizonenza nijabule nakakhulu futhi kuqinise ubuhlobo benu noNkulunkulu kunikhuthaze ukuba nisize abanye bafune uNkulunkulu. (Funda eyesi-2 IziKronike 34:18, 19.) Ukutadisha iBhayibheli kunganisiza niqaphele izindlela eningathuthuka ngazo enkonzweni yenu. Lapho nilifunda, zikhandleni njengoba kwenza uJosiya.

KHONZA UJEHOVA NGENHLIZIYO EPHELELE!

20, 21. (a) Yini amakhosi amane esixoxe ngawo afana ngayo? (b) Yini esizoxoxa ngayo esihlokweni esilandelayo?

20 Ingabe uyayibona inzuzo yokuhlola indlela amakhosi amane akwaJuda esixoxe ngawo akhonza ngayo uJehova ngenhliziyo ephelele? Ayeshiseka ekwenzeni intando kaNkulunkulu futhi ayezinikele ngokuphelele ekuyifezeni. Aqhubeka enza intando kaNkulunkulu. Akwenza lokho nalapho ebhekene nezitha ezesabekayo. Okubaluleke nakakhulu, ayekhonza uJehova ngezisusa ezihlanzekile.

21 Njengoba sizobona esihlokweni esilandelayo, amakhosi amane esixoxe ngawo enza emaphutha. Nokho, lapho uMhloli wenhliziyo ewacubungula, wabona ukuthi izinhliziyo zawo zaziphelele kuye. Nathi asiphelele. Njengoba uJehova esihlola, ingabe uphetha ngokuthi simkhonza ngenhliziyo ephelele? Masixoxe ngalo mbuzo esihlokweni esilandelayo.