Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Bonisa Ukholo​—⁠Unqume Ngokuhlakanipha!

Bonisa Ukholo​—⁠Unqume Ngokuhlakanipha!

‘Qhubeka ucela ngokholo, ungangabazi neze.’​—JAK. 1:6.

IZINGOMA: 81, 70

1. Yini eyabangela ukuba uKhayini enze isinqumo esibi futhi yaba yini imiphumela?

UKHAYINI kwakufanele enze isinqumo: Alawule imizwelo yakhe engaphelele noma avumele isono simlawule. Imiphumela yanoma yini ayeyonquma ukuyenza yayiyothinta ukuphila kwakhe konke. Njengoba wazi, uKhayini akenzanga isinqumo esihle. Isinqumo sakhe sabangela ukuba agcine ebulale umfowabo othembekile u-Abela. Isinqumo sikaKhayini saphinde sonakalisa ubuhlobo bakhe noMdali.—Gen. 4:3-16.

2. Libaluleke kangakanani ikhono lethu lokwenza izinqumo ezinhle?

2 Nathi kunezinqumo okufanele sizenze. Akuzona zonke izinqumo ezisho ukufa nokuphila. Nokho, izinqumo zethu eziningi zingakushintsha ngokuphelele ukuphila kwethu. Yingakho ikhono lokwenza izinqumo ezinhle lingasisiza siphile ukuphila okungenazo izinkinga ezinkulu, okunokuthula, okungenazo izinxushunxushu, izimpikiswano nokudumazeka.—IzAga 14:8.

3. (a) Ukuze senze izinqumo ezihlakaniphile, yini okufanele sibe nokholo kuyo? (b) Yimiphi imibuzo esizoxoxa ngayo?

3 Yini ezosisiza ukuba senze izinqumo ezihlakaniphile? Ngokuqinisekile kudingeka sibe nokholo kuNkulunkulu, singakungabazi ukuzimisela kwakhe namandla akhe okusisiza ukuba sihlakaniphe. Kudingeka sibe nokholo eZwini likaJehova  nasendleleni yakhe yokwenza izinto, sisethembe isiqondiso sikaNkulunkulu esiphefumulelwe. (Funda uJakobe 1:5-8.) Njengoba sisondela kuye futhi uthando lwethu ngeZwi lakhe lukhula, sigcina sizethemba iziqondiso zakhe. Lokho kubangela ukuba njalo sifune isiqondiso seZwi likaNkulunkulu ngaphambi kokwenza izinqumo. Kodwa singalithuthukisa kanjani ikhono lethu lokwenza izinqumo? Ingabe ukuzimisela kwethu ukwenza isinqumo kusho ukuthi ngeke sisishintshe kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani?

NGEKE SIKUBALEKELE UKWENZA IZINQUMO

4. Yisiphi isinqumo u-Adamu okwadingeka asenze futhi kwaba namiphi imiphumela?

4 Kusukela ekuqaleni kokuphila kwabantu, bekulokhu kudingeka ukuba amadoda nabesifazane benze izinqumo ezibalulekile. U-Adamu kwadingeka ukuba akhethe ukuthi uzolalela uMdali wakhe noma u-Eva. Wayezimisele ukwenza isinqumo, kodwa ucabanga ukuthi wenza isinqumo esihle? Umkakhe owayekhohlisiwe wabangela ukuba enze isinqumo esibi kakhulu esamlahlekisela ngokuphila ePharadesi futhi ekugcineni wafa. Leso sinqumo saba yisiqalo semiphumela emibi. Namanje sisabhekana nemiphumela yesinqumo esibi sika-Adamu.

5. Kufanele sisibheke kanjani isidingo sokwenza izinqumo?

5 Abanye abantu bacabanga ukuthi ukuphila bekungaba ngcono ukube bekungadingeki senze izinqumo. Ingabe nawe uzizwa ngendlela efanayo? Khumbula ukuthi uJehova akenzanga abantu bafana namarobhothi, angakwazi ukucabanga nokwenza izinqumo. Empeleni iBhayibheli lisifundisa indlela yokwenza izinqumo ezihlakaniphile. Njengoba uJehova efuna ukuba sizenzele izinqumo, ukwenza kanjalo kuyosizuzisa. Cabanga ngobunye bobufakazi balokho.

6, 7. Yisiphi isinqumo ama-Israyeli okwakudingeka asenze futhi kungani kwakunzima ukwenza isinqumo esihlakaniphile? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

6 Lapho esezinzile eZweni Lesithembiso, ama-Israyeli asendulo ayenesinqumo esilula nesibalulekile okwakudingeka asenze: Ukukhonza uJehova noma ukukhonza omunye unkulunkulu (noma abanye onkulunkulu). (Funda uJoshuwa 24:15.) Lokho kwakungase kubonakale kuyisinqumo esilula. Nokho, isinqumo sawo sasingasho ukufa nokuphila. Phakathi nezikhathi zabaHluleli, ngokuphindaphindiwe ama-Israyeli enza izinqumo ezingahlakaniphile. Amshiya uJehova akhulekela onkulunkulu bamanga. (AbaHl. 2:3, 11-23) Cabanga nangalokho okwenzeka kamuva emlandeni wabantu bakaNkulunkulu lapho kwakuphoqeleka ukuba benze isinqumo. Umprofethi u-Eliya wakubeka kwacaca okwakufanele bakhethe kukho: Ukukhonza uJehova noma ukukhonza unkulunkulu wamanga uBhali. (1 AmaKh. 18:21) U-Eliya wabakhuza abantu ngokuba manqikanqika. Ungase ucabange ukuthi lesi kwakuyisinqumo esilula ngoba kuhlale kuzuzisa futhi kuwukuhlanipha ukukhonza uJehova. Eqinisweni, akekho umuntu onengqondo okufanele akuthande ukukhonza uBhali. Noma kunjalo, lawo ma-Israyeli ‘ayexhugela phakathi kwemibono emibili.’ Ngokuhlakanipha, u-Eliya wawanxusa ukuba akhethe indlela engcono kakhulu yokukhulekela—ukukhonza uJehova.

7 Kungani kwakungase kube nzima kulawo ma-Israyeli ukwenza isinqumo esihlakaniphile? Okokuqala, ayengasenalo ukholo kuJehova futhi enqaba ukulalela izwi lakhe. Awazange angenise ulwazi olunembile noma ukuhlakanipha kukaNkulunkulu futhi ayengathembeli kuJehova. Ukwenza ngokuvumelana nolwazi olunembile kwakuzowasiza enze izinqumo ezihlakaniphile.  (IHu. 25:12) Ngaphezu kwalokho, ayesevumele ukuthonywa abanye futhi aze abavumela ukuba bawenzele izinqumo. Abantu ababengamkhonzi uJehova, ababephila nama-Israyeli bathonya ukucabanga kwawo, benza ukuba ama-Israyeli abalandele. UJehova wayewaxwayisile ngaphambili ukuthi into enjengaleyo ingenzeka.​—Eks. 23:2.

INGABE ABANYE KUFANELE BASENZELE IZINQUMO?

8. Yisiphi isifundo esibalulekile mayelana nokwenza izinqumo esisifunda emlandweni wama-Israyeli?

8 Izibonelo okukhulunywe ngazo ngenhla zisinika isifundo esicacile. Umuntu ngamunye kithi kufanele azenzele izinqumo futhi izinqumo ezihlakaniphile nezifanele zisekelwe olwazini olunembile lwemiBhalo. EyabaseGalathiya 6:5 isikhumbuza ukuthi: “Yilowo nalowo uyothwala owakhe umthwalo.” Akufanele sivumele omunye umuntu asenzele izinqumo. Kunalokho, kufanele sizitholele lokho okulungile emehlweni kaNkulunkulu bese sikhetha ukukwenza.

9. Kungani kungaba ingozi ukuvumela abanye basenzele izinqumo?

9 Singawela kanjani engozini yokuvumela abanye ukuba basenzele izinqumo? Ukucindezela kontanga kungabangela ukuba senze izinqumo ezimbi. (IzAga 1:10, 15) Noma kunjalo, kungakhathaliseki ukuthi abanye bazama kangakanani ukusicindezela, kuwumthwalo wethu ukulalela unembeza wethu oqeqeshwe ngeBhayibheli. Ezimweni eziningi, uma sivumela abantu basenzele izinqumo, kufana nokuthi sikhetha ukulandela bona. Nakuba lokhu kuyisinqumo, kodwa kuyisinqumo esingaholela enhlekeleleni.

10. Yisiphi isixwayiso uPawulu okwadingeka asinikeze abaseGalathiya?

10 Umphostoli uPawulu wabaxwayisa ngokucacile abaseGalathiya ngengozi yokuvumela abanye ukuba babenzele izinqumo. (Funda eyabaseGalathiya 4:17.) Abanye ebandleni babefuna ukwenzela abanye izinqumo ukuze babahlubule kubaphostoli. Kungani? Labo bantu abangamagovu babefuna ukuvelela. Babegabadela futhi bengakuhloniphi ukuthi amaKristu abakanye nawo kufanele azenzele ezawo izinqumo.

11. Singabasiza kanjani abanye njengoba bezenzela izinqumo?

11 UPawulu wabeka isibonelo esihle ekuhlonipheni inkululeko yabafowabo yokuzikhethela.  (Funda eyesi-2 Korinte 1:24.) Namuhla, abadala kufanele balandele leso sibonelo lapho benikeza iseluleko kumuntu okufanele azenzele isinqumo. Bayakujabulela ukunikeza abanye emhlambini ukwaziswa okusekelwe eBhayibhelini. Noma kunjalo, abadala baqapha ukuba bangenzeli abafowabo nodadewabo izinqumo. Ukwenza kanjalo kunengqondo ngoba wonke umuntu uyobhekana nemiphumela yezinqumo zakhe. Nasi isifundo esibalulekile: Singabasiza ngothando abanye ngokubakhumbuza izimiso noma imiyalo engokomBhalo. Noma kunjalo, abanye banelungelo nomthwalo wokuzenzela izinqumo. Lapho benza lokhu ngokuhlakanipha, bayazuza. Ngokusobala, kufanele sigweme ukuthambekela ekucabangeni ukuthi sinelungelo lokwenzela abafowethu nodadewethu izinqumo.

Abadala abanothando basiza abanye ukuba bafunde ukuzenzela izinqumo(Bheka isigaba 11)

UNGAVUMELI IMIZWA ITHONYE INDLELA OWENZA NGAYO IZINQUMO

12, 13. Kungani kuyingozi ukwenza lokho okufunwa yinhliziyo yethu lapho sicasukile noma sidikibele?

12 Abantu abaningi banombono wokuthi kufanele benze lokho okufunwa inhliziyo. Kodwa ukwenza lokho kungaba ingozi. Empeleni lokho kungqubuzana nemiBhalo. IBhayibheli lisixwayisa ngokuthi singavumeli inhliziyo yethu engaphelele isithonye lapho senza izinqumo. (IzAga 28:26) Ukulandisa kweBhayibheli kubonisa imiphumela edabukisayo yokwenza lokho okufunwa yinhliziyo. Inkinga eyinhloko ngabantu abangaphelele ukuthi “inhliziyo ikhohlisa ngaphezu kwanoma yini enye futhi yenza ngokuphelelwa yithemba.” (Jer. 3:17; 13:10; 17:9; 1 AmaKh. 11:9) Ngakho, kungenzekani kithi lapho senza lokho okufunwa inhliziyo?

13 Inhliziyo yomKristu ibalulekile, ngoba siyalwa ukuba sithande uJehova ngenhliziyo yethu yonke nokuba sithande umakhelwane wethu njengoba sizithanda thina. (Math. 22:37-39) Kodwa imiBhalo ekhonjiwe esigabeni esidlule iqokomisa ingozi yokuvumela imizwa ithonye imicabango nezenzo zethu. Ngokwesibonelo, kungenzekani lapho senza izinqumo sicasukile? Cishe impendulo isobala uma sike sakwenza lokhu esikhathini esidlule. (IzAga 14:17; 29:22) Singakwazi yini ukwenza izinqumo ezinengqondo lapho sidikibele? (Num. 32:6-12; IzAga 24:10) Khumbula ukuthi iZwi likaNkulunkulu libonisa ukuhlakanipha kokuba “yisigqila somthetho kaNkulunkulu.” (Roma 7:25) Ngokusobala, imizwa yethu ingasikhohlisa kalula uma siyivumela ukuba isithonye lapho senza izinqumo ezibalulekile.

LAPHO KUFANELE USHINTSHE UMQONDO

14. Sazi kanjani ukuthi ukushintsha isinqumo kungase kufaneleke ngezinye izikhathi?

14 Kudingeka senze izinqumo ezihlakaniphile. Noma kunjalo, lokho akusho ukuthi kufanele senqabe ukushintsha isinqumo ebesisenzile. Kukhona izikhathi lapho kudingeka siphinde sicabangisise ngesinqumo mhlawumbe bese siyasishintsha. Phawula isibonelo sikaJehova mayelana nabaseNineve ngesikhathi sikaJona. “UNkulunkulu weqiniso wayibona imisebenzi yabo, ukuthi babebuyile endleleni yabo embi; ngakho uNkulunkulu weqiniso wadabuka ngenhlekelele ayekhulumé ukuthi uzobabangela yona; akabange esayibangela.” (Jona 3:10) Ngemva ngokubona ukuphenduka kwabaseNineve nokushintsha kwesimo sabo sengqondo, uJehova wasishintsha isinqumo sakhe. Ngokwenza kanjalo wabonisa ukucabangela, ukuthobeka nozwela. Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu akenzi izinqumo ezibangelwa yisifuthefuthe sentukuthelo yesikhashana, okuyinto abantu abaningi abayenzayo.

15. Yini engaholela ekutheni sishintshe isinqumo?

 15 Kungase kube nezikhathi lapho kungaba kuhle ngathi ukushintsha isinqumo. Kungaba yilapho izimo zishintsha. Ngezinye izikhathi lapho izimo zishintsha uJehova wayesishintsha isinqumo sakhe. (1 AmaKh. 21:20, 21, 27-29; 2 AmaKh. 20:1-5) Kokunye, ukwaziswa okusha kungaba yisizathu esiqinile sokushintsha isinqumo. INkosi uDavide yanikezwa ukwaziswa okuyiphutha ngomzukulu kaSawulu uMefibhosheti. Kamuva lapho uDavide ethola ukwaziswa okuyiqiniso, wasishintsha isinqumo sakhe. (2 Sam. 16:3, 4; 19:24-29) Ngezinye izikhathi, kungaba ukuhlakanipha ngathi ukwenza okufanayo.

16. (a) Yiziphi ezinye zeziqondiso eziwusizo ekwenzeni izinqumo ezihlakaniphile? (b) Kufanele sizibheke kanjani izinqumo esesizenzile futhi kungani?

16 IZwi likaNkulunkulu lisiyala ukuba singaxhamazeli lapho kudingeka senze izinqumo ezibalulekile. (IzAga 21:5) Lapho sizinika isikhathi sokuhlolisisa wonke amaqiniso ahilelekile, maningi amathuba okuphumelela. (1 Thes. 5:21) Ngaphambi kokwenza isinqumo, inhloko yomndeni kufanele izinike isikhathi sokucwaninga imiBhalo nezincwadi zobuKristu, ilalele nemibono yabanye emndenini wayo. Khumbula ukuthi uNkulunkulu wanxusa u-Abrahama ukuba alalele umkakhe. (Gen. 21:9-12) Nabadala kufanele bazinike isikhathi sokucwaninga. Uma bengamadoda acabangelayo nanesizotha, ngeke bakwesabe ukulahlekelwa isithunzi lapho kutholakala ukwaziswa okusha nokuwusizo okwenza kudingeke bashintshe isinqumo ababesenzile. Kufanele bakulungele ukushintsha indlela yabo yokucabanga nezinqumo zabo lapho kufaneleka futhi sonke senza kahle uma silandela leso sibonelo. Lokhu kungathuthukisa ukuthula nokuhleleka ebandleni.—IzE. 6:1-4.

YENZA NGOKUVUMELANA NEZINQUMO ZAKHO

17. Yini engasisiza ukuba senze izinqumo ezizuzisayo?

17 Ezinye izinqumo zinzima kunezinye. Lezo ezinzima zidinga ukucatshangisiswa futhi zithandazelwe kakhulu, okungathatha isikhathi. Amanye amaKristu kufanele enze isinqumo sokuthi azoshada yini noma cha nokuthi azoshada nobani. Esinye isinqumo esibalulekile esingaletha izibusiso eziningi esokuthi ungayiqala nini futhi kanjani inkonzo yesikhathi esigcwele. Kulezo zimo, kubalulekile ukuqiniseka ngokuphelele ngokuthi uJehova angakunika isiqondiso esihlakaniphile. (IzAga 1:5) Ngakho, kubalulekile ukusebenzisa iBhayibheli njengomthombo weseluleko esizuzisayo nokufuna isiqondiso sikaJehova ngomthandazo. Ungakhohlwa ukuthi uJehova angasinika izimfanelo esizidingayo ukuze senze izinqumo ezivumelana nentando yakhe. Lapho kudingeka wenze izinqumo ezibalulekile, kumelwe uhlale uzibuza le mibuzo: ‘Ingabe lesi sinqumo sizonikeza ubufakazi bokuthi ngiyamthanda uJehova? Ingabe sizoletha injabulo nokuthula emndenini wami? Ingabe sizobonisa ukuthi ngiyabekezela futhi nginomusa?’

18. Kungani uJehova elindele ukuba sizenzele izinqumo?

18 UJehova akasiphoqi ukuba simthande futhi simkhonze. Kumele sizikhethele. Ngokuvumelana nenkululeko yokuzikhethela asinika yona, uyawuhlonipha umthwalo nelungelo lethu ‘lokuzikhethela thina’ ukuthi sizomkhonza yini. (Josh. 24:15; UmSh. 5:4) Kodwa ulindele ukuba senze ngokuvumelana nezinqumo zethu silandele isiqondiso sakhe. Ngokholo endleleni kaJehova yokwenza izinto nasezimisweni zakhe azinika ngothando, singenza izinqumo ezihlakaniphile futhi sihlale sigxilile ezindleleni zethu zonke.—Jak. 1:5-8; 4:8.