Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Imibuzo Evela Kubafundi

Imibuzo Evela Kubafundi

Ingabe izimfanelo ezibalwe kweyabaseGalathiya 5:22, 23 ziwukuphela ‘kwezithelo zomoya’?

Lawo mavesi akhuluma ngezimfanelo zobuKristu ezingu-9: “Izithelo zomoya ziluthando, injabulo, ukuthula, ukubekezela, umusa, ubuhle, ukholo, ubumnene, ukuzithiba.” Nokho, akufanele sibheke lezo zimfanelo njengokungathi ziwukuphela kwezimfanelo ezinhle umoya kaNkulunkulu osisiza sibe nazo.

Phawula lokho okwabhalwa umphostoli uPawulu emavesini andulela lawo: “Imisebenzi yenyama . . . iwubufebe, ukungcola, ukuziphatha okubi, ukukhonza izithombe, umkhuba wokusebenzisa imimoya, ubutha, ukuxabana, umhawu, isifuthefuthe sentukuthelo, imibango, ukuhlukana, amahlelo, umona, izikhathi zokudakwa, imibuthano exokozelayo, nezinto ezifana nalezi.” (Gal. 5:19-21) Ngakho uPawulu wayengakhuluma nangezinye izinto ‘eziyimisebenzi yenyama’ njengalezo okukhulunywa ngazo kweyabaseKolose 3:5. Ngokufanayo, ngemva kokubala izimfanelo ezinhle ezingu-9, wabhala: “Akukho mthetho omelene nezinto ezinjalo.” Ngakho uPawulu wayengazami ukubala zonke izimfanelo ezinhle esingaba nazo sisizwa umoya ongcwele.

Lokhu kubonakala kahle lapho siqhathanisa lolu hlu lwezimfanelo nalokhu uPawulu akubhalela ibandla lase-Efesu, wathi: “Izithelo zokukhanya zihlanganisa zonke izinhlobo zobuhle nokulunga neqiniso.” (Efe. 5:8, 9) Lokho kusitshela ukuthi ‘ubuhle,’ ukulunga neqiniso kuyingxenye ‘yezithelo zokukhanya,’ kodwa futhi lezi zimfanelo zibuye zibe ingxenye ‘yezithelo zomoya.’

Ngokufanayo, uPawulu wanxusa uThimothewu ukuba ‘aphishekele ukulunga, ukuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu, ukholo, uthando, ukukhuthazela, ubumnene’​—izimfanelo ezinhle eziyisithupha. (1 Thim. 6:11) Kulezo zimfanelo, zintathu kuphela (ukholo, uthando nobumnene) ezibalwe njengengxenye ‘yezithelo zomoya.’ Nokho, uThimothewu wayezophinde adinge usizo lomoya ukuze abe nezinye izimfanelo: ukulunga, ukuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu, nokukhuthazela.​—Qhathanisa neyabaseKolose 3:12 neyesi-2 Petru 1:5-7.

Ngakho akukhona ukuthi eyabaseGalathiya 5:22, 23 inalo lonke uhlu lwezimfanelo zobuKristu. Umoya kaNkulunkulu ungasisiza sibe nezimfanelo ezingu-9 ezibalwe ‘njengezithelo zomoya.’ Kodwa kunezinye izimfanelo esizidingayo njengoba sikhula siba ngamaKristu avuthiwe futhi ‘sigqoka ubuntu obusha obadalwa ngokwentando kaNkulunkulu ngokulunga kweqiniso nokuthembeka.’​—Efe. 4:24.