Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIHLOKO ESIFUNDWAYO 26

Siza Abanye Babhekane Nokucindezeleka

Siza Abanye Babhekane Nokucindezeleka

“Nonke yibani nomqondo ofanayo, nibonisa ukuzwelana, ninothando lobuzalwane, ninobubele besisa, nithobekile engqondweni.”—1 PET. 3:8.

INGOMA 107 Isibonelo Saphezulu Sothando

AMAZWIBELA *

1. Singamlingisa kanjani uBaba wethu onothando uJehova?

UJEHOVA usithanda kakhulu. (Joh. 3:16) Sifuna ukumlingisa uBaba wethu onothando. Ngakho sizama ‘ukuzwelana’ nabo bonke futhi sibonise ‘uthando lobuzalwane nobubele besisa,’ kodwa lokhu sikwenza “ikakhulukazi kulabo abahlobene nathi okholweni.” (1 Pet. 3:8; Gal. 6:10) Lapho abantu esikhonza nabo bebhekana nezinkinga ezicindezelayo, sifuna ukubasiza.

2. Yini esizoxoxa ngayo kulesi sihloko?

2 Bonke abafuna ukukhonza uJehova bayobhekana nezimo ezicindezelayo. (Marku 10:29, 30) Kungase kudingeke sibhekane nezinkinga eziningana njengoba leli zwe esiphila kulo lisondela ekupheleni. Yini esingayenza ukuze sisizane? Ake sixoxe ngalokho esingakufunda kulokho okwenzeka kuLoti, uJobe noNawomi. Sizoxoxa nangezinye izinselele abafowethu nodadewethu ababhekana nazo namuhla bese sibona ukuthi singabasiza kanjani.

YIBA NESINEKE

3. Ngokweyesi-2 Petru 2:7, 8, yisiphi isinqumo esingesihle uLoti asenza, futhi kwaba namiphi imiphumela?

3 ULoti wenza isinqumo esingesihle lapho ekhetha ukuphila nabantu baseSodoma ababeziphatha kabi ngokwedlulele. (Funda eyesi-2 Petru 2:7, 8.) ISodoma laliyindawo enhle ekhiqizayo, kodwa uLoti wabhekana nezinkinga eziningi ngokukhetha ukuyohlala khona. (Gen. 13:8-13; 14:12) Kungenzeka umkakhe wayeyithanda kakhulu le ndawo nabantu bakhona waze wahluleka nokulalela uJehova. Walahlekelwa ukuphila  kwakhe lapho uNkulunkulu enisa imvula yomlilo nesibabule eSodoma. Cabanga nangamadodakazi amabili kaLoti. Abesilisa ababethembisene umshado nabo bafela eSodoma. ULoti walahlekelwa umuzi wakhe, izinto ayenazo futhi okubuhlungu kunakho konke, umkakhe wafa. (Gen. 19:12-14, 17, 26) Phakathi nale nkathi ecindezelayo, ingabe uJehova wambonisa isineke uLoti? Yebo.

Ngenxa yozwela uJehova wathumela izingelosi ukuba zisindise uLoti nomndeni wakhe (Bheka isigaba 4)

4. UJehova wambonisa kanjani isineke uLoti? (Bheka isithombe esisesembozweni.)

4 Nakuba uLoti akhetha ukuhlala eSodoma, uJehova wambonisa umusa ngokuthumela izingelosi ukuba zimsindise yena nomndeni wakhe. Nokho, kunokuba asheshe awulalele umlayezo wezingelosi ophuthumayo aphume eSodoma, uLoti ‘walibala.’ Izingelosi kwadingeka zimbambe ngesandla yena nomndeni wakhe ukuze baphume babaleke. (Gen. 19:15, 16) Izingelosi zabe sezimtshela ukuba abalekele ezintabeni. Kunokuba alalele uJehova, uLoti wacela ukuya edolobheni eliseduze. (Gen. 19:17-20) UJehova wamlalela ngesineke futhi wamvumela ukuba aye kulelo dolobha. Kamuva uLoti wesaba ukuhlala lapho wabe esesuka eya ezintabeni, yona kanye indawo uJehova ayethe akaye kuyo kwasekuqaleni. (Gen. 19:30) Ngempela uJehova wambonisa isineke uLoti! Singamlingisa kanjani?

5-6. Singamlingisa kanjani uJehova njengoba kushiwo kweyoku-1 Thesalonika 5:14?

5 NjengoLoti, umzalwane noma udade angase enze izinqumo ezingahlakaniphile ezingamdalela izinkinga ezinkulu. Uma lokho kwenzeka, kufanele senzenjani? Singase sifune ukumtshela ukuthi uvuna lokho akutshalile futhi ngempela kube kunjalo. (Gal. 6:7) Nokho, singenza okuhle kunalokho. Singalingisa indlela uJehova amsiza ngayo uLoti. Kanjani?

6 UJehova wathumela izingelosi, hhayi nje ukuba zimxwayise uLoti, kodwa nokuba zimsize asinde enhlekeleleni eyayizokwehlela iSodoma. Ngendlela efanayo, kungase kudingeke sixwayise umfowethu uma sibona ukuthi lokho akwenzayo kuzomdalela izinkinga. Kodwa singase siphinde simsize. Ngisho noma ephuza ukusebenzisa iseluleko seBhayibheli esimnika sona, kudingeka sibe nesineke. Masilingise leziya zingelosi ezimbili. Kunokuba siphelelwe isineke futhi siziqhelelanise nomfowethu noma udadewethu, kufanele sifune izindlela ezingokoqobo esingamsiza ngazo. (1 Joh. 3:18) Kungase kudingeke simbambe ngesandla ngomqondo ongokomfanekiso, simsize asebenzise iseluleko esihle asinikezwayo.—Funda eyoku-1 Thesalonika 5:14.

7. Singayilingisa kanjani indlela uJehova ayembheka ngayo uLoti?

7 UJehova wayengase agxile emaphutheni kaLoti. Kunokuba enze lokho, waphefumulela umphostoli uPetru ukuba akhulume ngoLoti njengomuntu olungile. Sijabula kakhulu ngokuthi uJehova uyawathethelela amaphutha ethu! (IHu. 130:3) Singayilingisa yini indlela uJehova ayembheka ngayo uLoti? Uma sigxila ezimfanelweni ezinhle zabafowethu nodadewethu, sizokwazi ukubabonisa isineke. Kuyoba lula ngabo ukuba bamukele usizo esibanikeza lona.

YIBA NOZWELA

8. Uzwela luyosisiza senzeni?

8 Ngokungafani noLoti, ukuhlupheka kukaJobe akubangelwanga isinqumo esingahlakaniphile ayesenzile. Nokho, wabhekana nobunzima obukhulu, walahlekelwa izinto ayenazo, isithunzi ayenaso emphakathini futhi wagula. Okubi nakakhulu ukuthi izingane zakhe zonke zafa. Abangane bakhe abathathu bammangalela ngamanga. Yisiphi isizathu esenza ukuba laba bangane  abathathu bakaJobe bangambonisi uzwela? Abazange bazame ukusiqonda kahle isimo ayekuso. Ngenxa yalokho, basheshe bafinyelela iziphetho ezingafanele futhi bamahlulela ngokhahlo. Singakugwema kanjani ukwenza iphutha elifanayo? Ngokukhumbula ukuthi uJehova kuphela owazi wonke amaqiniso ngesimo umuntu asuke ekuso. Lalelisisa izinto azishoyo lowo muntu. Ungagcini nje ngokulalela lokho akushoyo; zama ukuzwa ubuhlungu abuzwayo. Yilapho kuphela lapho siyokwazi khona ukuzwelana nomfowethu noma udadewethu.

9. Uzwela luyosenza sigwemeni, futhi kungani?

9 Uzwela luyosenza singahambi sifafaza izinkinga zabantu kwabanye. Umuntu ohlebayo akalakhi ibandla; uyalibhidliza. (IzAga 20:19; Roma 14:19) Akanamusa futhi akabacabangeli abanye, amazwi akhe angamlimaza umuntu ocindezelekile. (IzAga 12:18; Efe. 4:31, 32) Kuyosisiza ukubheka izimfanelo ezinhle zomuntu bese sicabanga ngendlela esingamsiza ngayo abhekane nezinkinga zakhe!

Lalelisisa lapho umfowenu noma udadewenu ekhuluma inkulumo ewuwangala bese umduduza ngesikhathi esifanele (Bheka izigaba 10-11) *

10. Amazwi akuJobe 6:2, 3 asifundisani?

10 Funda uJobe 6:2, 3Ngezinye izikhathi uJobe wayekhuluma “inkulumo ewuwangala.” Noma kunjalo, kamuva wavuma ukuthi lokho ayekushilo kwakuyiphutha. (Jobe 42:6) NjengoJobe, umuntu obhekene nesimo esimcindezelayo angakhuluma inkulumo ewuwangala, asho izinto angazisola ngazo kamuva. Kufanele sisabele kanjani? Kunokuba simgxeke, kufanele simbonise uzwela. Khumbula ukuthi uJehova wayengahlosile ukuba sibe nezinkinga nezingcindezi esibhekana nazo namuhla. Ngakho kuyaqondakala uma isikhonzi esithembekile sikaJehova sikhuluma singacabanganga lapho sicindezelekile. Ngisho noma  umuntu esho izinto eziyiphutha ngoJehova noma ngathi, akufanele sisheshe sithukuthele noma simahlulele ngalokho akushilo.—IzAga 19:11.

11. Abadala bangamlingisa kanjani u-Elihu lapho benikeza iseluleko?

11 Ngezinye izikhathi, umuntu obhekene nesimo esicindezelayo udinga nokuba anikwe iseluleko noma isiyalo esiwusizo. (Gal. 6:1) Abadala bangamsiza kanjani umuntu onjalo? Bangalingisa u-Elihu owalalela uJobe wambonisa uzwela. (Jobe 33:6, 7) U-Elihu weluleka uJobe ngemva kokuba eseyiqonda indlela ayecabanga ngayo. Abadala abalingisa isibonelo sika-Elihu bayolalelisisa futhi bazame ukuqonda isimo umuntu abhekene naso. Khona-ke, lapho benikeza iseluleko, bayokwazi kangcono ukufinyelela inhliziyo yalowo muntu.

KHULUMA AMAZWI ADUDUZAYO

12. Kwamthinta kanjani uNawomi ukushonelwa umyeni namadodana akhe amabili?

12 UNawomi wayengowesifazane oqotho owayemthanda uJehova. Kodwa ngemva kokufa komyeni wakhe namadodana akhe amabili, wafuna ukushintsha igama lakhe, angabe esaba uNawomi kodwa abe “uMara,” okusho ukuthi ‘uMunyu,’ noma usizi. (Ruthe 1:3, 5, 20, 21) Umalokazana kaNawomi uRuthe akazange amlahle ngesikhathi ebhekene nosizi. URuthe akazange agcine ngokumsiza ngezindlela ezingokoqobo kodwa wayemduduza nangamazwi. URuthe wabonisa ukuthi uyamthanda futhi uyamsekela uNawomi ngamazwi alula nasuka enhliziyweni.—Ruthe 1:16, 17.

13. Kungani labo abashonelwa abantu abashade nabo bedinga ukusekelwa?

13 Lapho umuntu esikhonza naye eshonelwa umuntu ashade naye, uyakudinga ukuba simsekele. Abantu abashadile bangafaniswa nezihlahla ezimbili ezikhule ndawonye. Njengoba iminyaka ihamba, izimpande zazo ziyabophana zihlangane. Lapho kusishulwa isihlahla esisodwa, esesibili singalimala. Ngendlela efanayo, lapho umuntu eshonelwa umuntu ashade naye, angase abe lusizi isikhathi eside. UPaula, * owashonelwa umyeni wakhe kungazelelwe, uthi: “Ukuphila kwami kwavele kwashintsha ngokuphelele, ngazizwa ngiphelelwa amandla. Ngalahlekelwa umngane wami omkhulu. Ngangikhuluma ngayo yonke into nomyeni wami. Wayejabula nami futhi engisekela ezikhathini ezinzima. Wayengilalela lapho ngisezinhlungwini. Ukushona kwakhe kwathatha ingxenye enkulu yokuphila kwami.”

Singabaduduza kanjani labo abashonelwe abantu abashade nabo? (Bheka izigaba 14-15) *

14-15. Singamduduza kanjani umuntu oshonelwe umuntu ashade naye?

14 Singamduduza kanjani umuntu oshonelwe umuntu ashade naye? Into yokuqala ebalulekile okufanele siyenze ukukhuluma naye, ngisho noma sizizwa singakhululekile noma singazi ukuthi sizothini. UPaula, okukhulunywe ngaye ngaphambili, uthi: “Ngiyazi ukuthi abantu abakhululeki ukuxoxa nomuntu oshonelwe. Bakhathazeka ngokuthi bangase basho izinto eziyiphutha. Kodwa kungcono ukusho into eyiphutha kunokungasho lutho.” Umuntu ososizini cishe akalindele ukuba sisho izinto ezinkulu. UPaula uthi: “Kuyangiduduza ngempela lapho abangane befika bethi, ‘Duduzeka dadewethu.’”

15 UWilliam, oseneminyaka ashonelwa umkakhe, uthi: “Kuyangijabulisa lapho abanye bengixoxela ngomkami; kungenza ngibone ukuthi babemthanda futhi bemhlonipha. Lokhu kungisize kakhulu. Amazwi abo ayangiduduza ngempela ngoba ngangimthanda kakhulu umkami futhi ubebalulekile kimi.” UBianca ongumfelokazi uyachaza:  “Ngiyaduduzeka lapho abanye bethandaza nami futhi bengifundela amavesi ambalwa. Kuyangisiza ukubezwa bekhuluma ngomyeni wami nalapho bengilalela uma ngibaxoxela ngaye.”

16. (a) Yini okudingeka siyenze ukuze siduduze abashonelwe abantu ababathandayo? (b) NgokukaJakobe 1:27, yimuphi umthwalo esinawo?

16 Njengoba nje uRuthe ahlala noNawomi owayesengumfelokazi, nathi kudingeka siqhubeke simsekela umuntu oshonelwe umuntu amthandayo. UPaula, okukhulunywe ngaye ngaphambili, uthi: “Ngemva nje kokushonelwa umyeni wami, baningi abantu abangisekela. Kodwa njengoba isikhathi sihamba, abantu baqhubeka nokuphila kwabo. Noma kunjalo, ukuphila kwami kwase kushintshe ngokuphelele. Kuyasiza ngempela lapho abanye bekhumbula ukuthi umuntu oshonelwe udinga ukusekelwa ngisho nangemva kwezinyanga noma ngemva kweminyaka eshonelwe.” Kuyiqiniso ukuthi abantu abafani. Abanye bayashesha ukusamukela isimo. Nokho, abanye baba lusizi njalo lapho benza izinto ababezenza nomuntu ababeshade naye. Abantu abasabeli ngendlela efanayo lapho beshonelwe. Masikhumbule ukuthi uJehova usinika ilungelo nomthwalo wokunakekela labo abashonelwe abantu ababathandayo.—Funda uJakobe 1:27.

17. Kungani labo abaye bashiywa abantu ababeshade nabo bedinga ukusekelwa?

17 Abanye abantu abashadile kudingeka babhekane nosizi nokucindezeleka kokushiywa umuntu abashade naye. UJoyce, owashiywa umyeni wakhe wathandana nomunye  owesifazane, uthi: “Ubuhlungu bokudivosa babubukhulu kangangokuba kwakuyoba ngcono ukube umyeni wami wayefile. Ukube wayefele engozini yemoto noma eye wagula, wayeyobe engazikhethelanga ukungishiya. Kodwa umyeni wami wakhetha ukungilaxaza. Wangehlisa isithunzi futhi wangihlazisa.”

18. Yini esingayenza ukuze sisize labo abashonelwe nabashiywe abantu abashade nabo?

18 Lapho sibenzela izenzo zomusa labo abashonelwe nabashiywe abantu abashade nabo, sisuke sibaqinisekisa ngokuthi siyabathanda. Ngaphezu kwalokho, badinga abangane. (IzAga 17:17) Ungazibonakalisa kanjani ungumngane kubo? Ungabamemela esidlweni esilula. Ungacela ukuzilibazisa nabo noma uye nabo ensimini. Okunye ongakwenza ukubamemela ekukhulekeleni komkhaya. Uma wenza kanjalo, uzojabulisa uJehova ngoba “useduze nalabo abaphukile enhliziyweni” futhi ‘ungumahluleli wabafelokazi.’—IHu. 34:18; 68:5.

19. Ngokweyoku-1 Petru 3:8, yini esizimisele ukuyenza?

19 Maduze, lapho uMbuso kaNkulunkulu usubusa emhlabeni, zonke ‘izingcindezi ziyolibaleka.’ Silangazelela isikhathi lapho ‘izinto zangaphambili zingeke zikhunjulwe, futhi zingeke zifike enhliziyweni.’ (Isaya 65:16, 17) Okwamanje, masisekelane futhi sibonise ngezwi nangezenzo ukuthi siyabathanda bonke abafowethu nodadewethu.—Funda eyoku-1 Petru 3:8.

INGOMA 111 Sinezizathu Zokujabula

^ isig. 5 ULoti, uJobe noNawomi bamkhonza ngobuqotho uJehova, kodwa kwakusadingeka babhekane nezikhathi ezicindezelayo ekuphileni kwabo. Lesi sihloko sikhuluma ngalokho esingakufunda kulokho ababhekana nakho. Sixoxa nangokuthi kungani kubalulekile ukuba sibe nesineke nozwela futhi sikhulume ngokududuzayo nabafowethu nodadewethu lapho bebhekene nezinkinga.

^ isig. 13 Amagama akulesi sihloko ashintshiwe.

^ isig. 57 INCAZELO YEZITHOMBE: Umzalwane uphatheke kabi, ukhuluma “inkulumo ewuwangala” futhi umdala umlalele ngesineke. Kamuva, lapho lo mzalwane esehlise umoya, umdala uyamkhuthaza.

^ isig. 59 INCAZELO YEZITHOMBE: Indoda nomkayo bachitha isikhathi nomzalwane osanda kushonelwa umkakhe. Babuka izithombe ezibakhumbuza umkakhe.