Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIHLOKO ESIFUNDWAYO 24

Gumbuqela Yonke Imicabango Emelene Nolwazi NgoNkulunkulu!

Gumbuqela Yonke Imicabango Emelene Nolwazi NgoNkulunkulu!

“Sigumbuqela imicabango kanye nayo yonke into ephakeme ephakanyiswe yamelana nolwazi ngoNkulunkulu.”—2 KOR. 10:5.

INGOMA 124 Yiba Qotho Njalo

AMAZWIBELA *

1. Yisiphi isixwayiso umphostoli uPawulu asibhalela amaKristu agcotshiwe?

“YEKANI,” kuxwayisa umphostoli uPawulu. Yini okumelwe siyiyeke? “Yekani ukulolongwa nifane nalesi simiso sezinto.” (Roma 12:2) UPawulu washo la mazwi kumaKristu angekhulu lokuqala. Kungani asho lesi sixwayiso kumadoda nabesifazane ababezinikezele kuNkulunkulu futhi begcotshwe ngomoya ongcwele?—Roma 1:7.

2-3. USathane uzama kanjani ukusenza silahle uJehova, kodwa singazisiphula kanjani “izinto ezimbelwe ngokuqinile” ezingqondweni zethu?

2 UPawulu wayekhathazekile ngoba kubonakala sengathi amaKristu athile ayethonywe indlela yokucabanga embi namafilosofi agqugquzelwa yizwe likaSathane. (Efe. 4:17-19) Lokhu kungenzeka nakithi. USathane, ongunkulunkulu walesi simiso sezinto, usebenzisa amaqhinga ahlukahlukene ukuze asenze silahle uJehova. Elinye lawo ukusebenzisa noma yisiphi isifiso sobugovu esingase sibe naso noma ukufuna ukuvelela. Angasebenzisa nendlela esikhule ngayo, isiko lethu noma imfundo esinayo ukuze asenze sicabange njengaye.

3 Singakwazi yini ukusiphula “izinto ezimbelwe ngokuqinile” ezingqondweni zethu? (2 Kor. 10:4) Qaphela indlela uPawulu aphendula ngayo: “Sigumbuqela imicabango kanye  nayo yonke into ephakeme ephakanyiswe yamelana nolwazi ngoNkulunkulu; futhi sithumba yonke imicabango ukuze siyenze ilalele uKristu.” (2 Kor. 10:5) Yebo, ngosizo lukaJehova singakwazi ukuyishintsha indlela esicabanga ngayo. Njengoba nje ukuphuza umuthi kusisiza lapho sidle ushevu, iZwi likaNkulunkulu lingasisiza silwe noshevu esiwudliswa yizwe likaSathane.

“NGOKUSHINTSHA INGQONDO YENU”

4. Yiluphi ushintsho abaningi kithi okwadingeka balwenze lapho bamukela iqiniso?

4 Khumbula ushintsho okwadingeka ulwenze lapho uqala ukwamukela iqiniso leZwi likaNkulunkulu futhi unquma ukukhonza uJehova. Iningi lethu kwadingeka liyeke ukwenza izinto ezimbi. (1 Kor. 6:9-11) Yeka indlela esimbonga ngayo uJehova ngokusisiza sinqobe imikhuba emibi!

5. Yiziphi izinto ezimbili okumelwe sizenze ezikweyabaseRoma 12:2?

5 Nokho, akumelwe nanini sibe nomuzwa wokuthi akusadingeki senze izinguquko. Nakuba sesiyekile ukwenza izono ezinkulu esasizenza ngaphambi kokuba sibhapathizwe, kusadingeka sigweme noma yini engasilingela ukuba siphindele kulokho esasikwenza ngaphambili. Singakwenza kanjani lokho? UPawulu uyaphendula: “Yekani ukulolongwa nifane nalesi simiso sezinto, kodwa maniguqulwe ngokushintsha ingqondo yenu.” (Roma 12:2) Kudingeka senze izinto ezimbili. Okokuqala, kudingeka ‘siyeke ukulolongwa’ noma ukuthonywa yileli zwe. Okwesibili, kudingeka ‘siguqulwe’ ngokushintsha indlela esicabanga ngayo.

6. Yini esiyifunda emazwini kaJesu akuMathewu 12:43-45?

6 Ukuguquka uPawulu ayekhuluma ngakho kuhilela okungaphezu kokushintsha indlela esibukeka ngayo. Lokhu kuthinta zonke izingxenye zokuphila kwethu. (Bheka ibhokisi elithi “ Uguqukile Noma Wenza Sengathi Uguqukile?”) Kudingeka sishintshe  ingqondo yethu—indlela esicabanga ngayo nesenza ngayo izinto kanye nezifiso zethu. Yingakho sonke kudingeka sizibuze, ‘Ingabe izinguquko engizenzayo ukuze ngibe umKristu ngizenza ngokusuka enhliziyweni noma ngizenzela abantu?’ Emazwini akhe abhalwe kuMathewu 12:43-45, uJesu wabonisa lokho okudingeka sikwenze. (Funda.) La mazwi aqokomisa iqiniso elibalulekile: Akwanele ukulahla imicabango emibi; kudingeka sifake ukucabanga kukaNkulunkulu esikhundleni semicabango emibi.

“KUFANELE NENZIWE BASHA EMANDLENI ASHUKUMISA INGQONDO YENU”

7. Singakushintsha kanjani lokho esiyikho ngaphakathi?

7 Ingabe singakwazi ukushintsha lokho esiyikho ngempela ngaphakathi? IZwi likaNkulunkulu liyaphendula: “Kufanele nenziwe basha emandleni ashukumisa ingqondo yenu, futhi nigqoke ubuntu obusha obadalwa ngokwentando kaNkulunkulu ngokulunga kweqiniso nokuthembeka.” (Efe. 4:23, 24) Ngakho, singakwazi ukushintsha lokho esiyikho ngaphakathi, kodwa akulula. Kudingeka senze okungaphezu kokucindezela izifiso ezimbi nokuzibamba ekwenzeni okubi. Kudingeka sishintshe ‘amandla ashukumisa ingqondo.’ Lokho kuhlanganisa ukushintsha izifiso zethu, indlela esenza ngayo izinto kanye nezisusa zethu. Lokhu kudinga umzamo oqhubekayo.

8-9. Okwenzeka kumzalwane othile kusiqokomisa kanjani isidingo sokushintsha lokho esiyikho ngaphakathi?

8 Cabanga ngesibonelo somzalwane owayenguphumasilwe. Ngemva kokuyeka ukuphuza nokulwa, wafanelekela ukubhapathizwa, wanikeza ubufakazi obuhle edolobheni elincane ayephila kulo. Kodwa ngolunye usuku kusihlwa, ngemva nje kokuba ebhapathiziwe, wabhekana nenselele engalindelekile. Indoda edakiwe yeza emzini wakhe yathi ifuna ukulwa naye. Ekuqaleni umzalwane wazithiba. Kodwa lapho le ndoda ihlambalaza igama likaJehova, yabe isiyinyathele emsileni. Lo mzalwane waphuma endlini wayishaya le ndoda. Yayiyini inkinga? Nakuba ukufunda iBhayibheli kwamsiza wagwema ukulwa, wayengakawashintshi amandla ashukumisa ingqondo. Ngamanye amazwi, wayengakashintshi lokho ayikho ngempela ngaphakathi.

9 Noma kunjalo, lo mzalwane akazange adikibale. (IzAga 24:16) Esizwa abadala, waqhubeka ethuthuka. Ngokuhamba kwesikhathi wafanelekela ukuba umdala. Ngolunye usuku kusihlwa, ngaphandle kwamagceke eHholo LoMbuso, wabhekana nenselele efana naleyo ayebhekane nayo eminyakeni ethile ngaphambili. Indoda edakiwe yayifuna ukushaya omunye wabadala. Lo mzalwane wenzani? Ngomoya ophansi nangokuthobeka, waxoxa nale ndoda edakiwe, ulaka lwayo lwabohla wabe eseyisiza ukuba iye ekhaya. Yini eyamsiza? Umfowethu washintsha amandla ashukumisa ingqondo. Uye washintshwa waba umuntu onokuthula ngempela nothobekile. Lokhu kuye kwadumisa uJehova.

10. Yini ehilelekile ekwenzeni lezi zinguquko?

10 Lezi zinguquko azenzeki ngokushesha futhi azizenzakaleli. Kungase kudingeke senze “umzamo wenkuthalo” iminyaka eminingi. (2 Pet. 1:5) Izinguquko ngeke zenzeke ngoba nje sinesikhathi eside sikhonza uJehova. Kumelwe senze konke okusemandleni ukuze sishintshe lokho esiyikho ngempela. Kunezinto eziningana ezibalulekile ezizosisiza senze lolu shintsho. Ake sihlole ezinye zazo.

 INDLELA ESINGASHINTSHA NGAYO AMANDLA ETHU ASHUKUMISA INGQONDO

11. Umthandazo usisiza kanjani sishintshe amandla ethu ashukumisa ingqondo?

11 Umthandazo uyinto yokuqala ebalulekile. Kumelwe sithandaze njengomhubi owathi: “O Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekile impela, ufake ngaphakathi kimi umoya omusha, ogxilile.” (IHu. 51:10) Kumelwe sivume ukuthi kuyadingeka sishintshe amandla ethu ashukumisa ingqondo futhi kumelwe sicele usizo lukaJehova. Singaqiniseka kanjani ukuthi uJehova uzosisiza senze ushintsho? Singakhuthazwa isithembiso uJehova asenza kuma-Israyeli ayenenkani ngosuku lukaHezekeli: “Ngiyobanika inhliziyo eyodwa, ngifake nomoya omusha ngaphakathi kubo . . . ngibanike inhliziyo yenyama [okungukuthi, ekulungele ukulandela isiqondiso sikaNkulunkulu].” (Hez. 11:19) UJehova wayekulungele ukusiza lawo ma-Israyeli ukuba ashintshe futhi ukulungele ukusisiza nathi.

12-13. (a) IHubo 119:59 libonisa ukuthi yini okudingeka sizindle ngayo? (b) Yimiphi imibuzo okufanele uzibuze yona?

12 Ukuzindla kuyisinyathelo sesibili esibalulekile. Njengoba sifunda iZwi likaNkulunkulu nsuku zonke, kudingeka sizinike isikhathi sokuzindla noma esokucabanga ngokujulile ngemicabango nemizwa okudingeka siyishintshe. (Funda iHubo 119:59; Heb. 4:12; Jak. 1:25) Kumelwe sibheke ukuthi kukhona yini okubonisa ukuthi sithanda amafilosofi abantu. Kudingeka sivume ngokwethembeka ukuthi buyini ubuthakathaka bethu bese sisebenza kanzima ukuze sibunqobe.

13 Ngokwesibonelo, zibuze: ‘Ingabe nginawo umona enhliziyweni yami?’ (1 Pet. 2:1) ‘Ingabe ngizibona ngingcono kunabanye ngenxa yendlela engikhule ngayo, imfundo noma imali enginayo?’ (IzAga 16:5) ‘Ingabe ngibabukela phansi labo abangenazo izinto enginazo noma abolunye uhlanga?’ (Jak. 2:2-4) ‘Ingabe ngiyazithanda izinto ezisezweni likaSathane?’ (1 Joh. 2:15-17) ‘Ingabe ngiyakuthanda ukuzijabulisa ngezinto ezinokuziphatha okubi noma ezinodlame?’ (IHu. 97:10; 101:3; Amose 5:15) Indlela ophendula ngayo le mibuzo ingakwenza ubone lapho kudingeka ulungise khona. Ngokushintsha indlela yokucabanga ‘embelwe ngokuqinile,’ siyojabulisa uBaba wethu osezulwini.—IHu. 19:14.

14. Kungani ukukhetha abangane abahle kubalulekile?

14 Ukukhetha abangane abahle kuyisinyathelo sesithathu esibalulekile. Kungakhathaliseki ukuthi siyaqaphela noma cha, abantu esizihlanganisa nabo banethonya elikhulu kithi. (IzAga 13:20) Emsebenzini noma esikoleni, sizungezwe abantu abangeke basisize sicabange ngendlela efunwa uNkulunkulu. Nokho, singathola abangane abahle kakhulu emihlanganweni yethu yobuKristu. Yilapho esikhuthazwa khona ukuze “sivuselelane uthando nemisebenzi emihle.”—Heb. 10:24, 25.

‘NISIMAMISWE OKHOLWENI’

15-16. USathane uzama kanjani ukushintsha indlela esicabanga ngayo?

15 Nokho, khumbula ukuthi uSathane uzimisele ukushintsha indlela esicabanga ngayo. Usebenzisa lonke uhlobo lwemfundiso ukuze asiqhelise eqinisweni leZwi likaNkulunkulu.

16 USathane uyaqhubeka ebuza umbuzo awubuza u-Eva ensimini yase-Edene: “Ingabe uNkulunkulu ushilo ngempela ukuthi . . . ?” (Gen. 3:1) Kuleli zwe elibuswa uSathane, sivame ukuzwa imibuzo engasenza singabaze, enjengethi: ‘Ingabe uNkulunkulu  akafuni ngempela ukuba abantu bobulili obufanayo bashade? Ingabe uNkulunkulu akafuni ngempela ukuba ugubhe uKhisimusi nezinsuku zokuzalwa? Ingabe uNkulunkulu ulindele ngempela ukuba wenqabe ukumpontshelwa igazi? Ingabe uNkulunkulu onothando ulindele ngempela ukuba ugweme ukuzihlanganisa nabantu obathandayo abasusiwe?’

17. Yini okufanele siyenze lapho kuphakama imibuzo engasenza singabaze izinkolelo zethu, futhi eyabaseKolose 2:6, 7 ibonisa ukuthi ungaba yini umphumela?

17 Kudingeka siqiniseke ukuthi izinkolelo zethu ziyiqiniso. Uma singakwazi ukuphendula le mibuzo, ingasenza singabaze ngempela. Lokho kungabaza ngokuhamba kwesikhathi kungashintsha indlela esicabanga ngayo bese kuqeda ukholo lwethu. Yini-ke okudingeka siyenze? IZwi likaNkulunkulu lisitshela ukuthi sishintshe indlela esicabanga ngayo, ukuze sizitholele ngokwethu “okuyintando kaNkulunkulu enhle neyamukelekayo nepheleleyo.” (Roma 12:2) Ngokutadisha njalo, singakwazi ukuqiniseka ngamaqiniso esiwafunde eBhayibhelini. Singaqiniseka ngokuphelele ukuthi imithetho nezimiso zikaJehova zilungile. Njengesihlahla esinezimpande eziqinile, siyogxila ‘sisimamiswe okholweni.’—Funda eyabaseKolose 2:6, 7.

18. Yini ezosisiza sizivikele ethonyeni elibi lezwe likaSathane?

18 Nguwe kuphela ongaqinisa ukholo lwakho, ngakho qhubeka wenziwa musha emandleni ashukumisa ingqondo. Thandaza njalo ucele uJehova akusize ngomoya wakhe. Zindla futhi uqhubeke uhlola ukucabanga kwakho nezisusa zakho. Funa abangane abahle abayokusiza ushintshe indlela ocabanga ngayo. Ngokwenza kanjalo, uyozivikela ethonyeni elibi lezwe likaSathane futhi uyophumelela ekugumbuqeleni “imicabango kanye nayo yonke into ephakeme ephakanyiswe yamelana nolwazi ngoNkulunkulu.”—2 Kor. 10:5.

INGOMA 50 Umthandazo Wami Wokuzinikezela

^ isig. 5 Indlela esicabanga ngayo ithonywa yindlela esikhule ngayo, isiko lethu nemfundo esinayo. Cishe siyaqaphela ukuthi kunzima ukushintsha indlela ethile yokucabanga neyokwenza izinto ngenxa yokuthi isiyingxenye yobuntu bethu. Lesi sihloko sizosibonisa ukuthi singayishintsha kanjani indlela embi yokucabanga okungenzeka sinayo.