Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Sekela Ukubusa KukaJehova!

Sekela Ukubusa KukaJehova!

Uyakufanelekela, Jehova, yebo Nkulunkulu wethu, ukwamukela inkazimulo nodumo namandla, ngoba wadala zonke izinto.”​ISAM. 4:11.

IZINGOMA: 112, 133

1, 2. Umuntu nomuntu kufanele aqiniseke ngani? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

NJENGOBA sichazile esihlokweni esedlule, uDeveli uthi uJehova akabusi kahle futhi abantu bangaphila kangcono uma bezibusa bona. Ingabe uqinisile uSathane? Ngokwesibonelo, ake sithi abantu abakhetha ukuzibusa babengaphila phakade. Ingabe bebengaphila kangcono ngaphandle kokubuswa uNkulunkulu? Ingabe wena ubungajabula kakhudlwana ukube ubungazibusa futhi uphile phakade?

2 Akekho ongakuphendulela leyo mibuzo. Umuntu nomuntu kufanele acabangisise ngale ndaba. Lapho enza kanjalo, kufanele kube sobala ukuthi ukubusa kukaNkulunkulu kulungile futhi kufanele. Kungcono kunakho konke futhi kufanele sikusekele ngenhliziyo yethu yonke. IBhayibheli lisinikeza izizathu ezisenza siqiniseke ngalokho. Ngokwesibonelo, cabanga ngalokho imiBhalo esitshela kona ngokufaneleka kokubusa kukaJehova.

UJEHOVA UNELUNGELO LOKUBUSA

3. Kungani uJehova kunguye yedwa ofanelekela ukubusa?

3 UJehova uyakufanelekela ukubusa amazulu nomhlaba ngoba unguNkulunkulu uMninimandla Onke futhi  unguMdali. (1 IziKr. 29:11; IzE. 4:24) Encwadini yesAmbulo 4:11, abangu-144,000 abayobusa noKristu ezulwini, babonakala embonweni bethi: “Uyakufanelekela, Jehova, yebo Nkulunkulu wethu, ukwamukela inkazimulo nodumo namandla, ngoba wadala zonke izinto, nangenxa yentando yakho zaba khona zadalwa.” Kuyiqiniso ngempela, ngenxa yokuthi uJehova wadala zonke izinto, unelungelo lokubusa abantu kanye nezingelosi.

4. Kungani ukumelana nokubusa kukaNkulunkulu kuwukuyisebenzisa kabi inkululeko yokuzikhethela?

4 USathane akadalanga lutho. Yingakho engakufanelekeli ukubusa amazulu nomhlaba. Ngenxa yokuqhosha uSathane, u-Adamu no-Eva bavukela ukubusa kukaJehova. (Jer. 10:23) Yiqiniso, njengezidalwa ezinenkululeko yokuzikhethela babengakhetha ukungabuswa uNkulunkulu. Ingabe lokho kwabanika ilungelo lokwenza kanjalo? Cha. Inkululeko yokuzikhethela yenza abantu benze izinqumo ezinhle usuku nosuku. Nokho, ayibaniki igunya lokuvukela uMdali noMniki-kuphila wabo. Kusobala ukuthi ukumelana noNkulunkulu kuwukuyisebenzisa kabi inkululeko yokuzikhethela. Njengabantu, kufanele sibuswe uJehova.

5. Kungani singaqiniseka ngokuthi izinqumo zikaNkulunkulu zilungile?

5 Kunesinye isizathu esenza uJehova akufanelekele ukubusa. Usebenzisa igunya lakhe ngobulungisa. Uthi: “NginguJehova, Lowo obonisa [uthando], ubulungisa, nokulunga emhlabeni; ngoba yilezi izinto engijabula ngazo.” (Jer. 9:24) Akabheki imithetho ebhalwe abantu abanesono ukuze abone ukuthi yikuphi okulungile nokungalungile. Kunalokho ukuba nobulungisa kwenza kube nguye okhiphela abantu imithetho yokulungile nokungalungile. ‘Ukulunga nokwahlulela kuyisisekelo sesihlalo sakhe sobukhosi,’ ngakho singaqiniseka ngokuthi yonke imithetho, izimiso nezinqumo zakhe zilungile. (IHu. 89:14; 119:128) Ngokuphambene nalokho, naphezu kwezinsolo zokuthi ukubusa kukaNkulunkulu akufaneleki, uSathane uhlulekile ukwenza umhlaba ube nokubulungisa.

6. Yisiphi isizathu esifakazela ukuthi uJehova okufanelekelayo ukubusa umhlaba?

6 UJehova unolwazi nokuhlakanipha okudingekayo ukuze anakekele amazulu nomhlaba ngakho uyakufanelekela ukubusa. Ngokwesibonelo, uNkulunkulu wanikeza iNdodana yakhe amandla okwelapha izifo odokotela ababengakwazi ukuzelapha. (Math. 4:23, 24; Marku 5:25-29) NgokukaJehova lokhu kwakungesona isimangaliso. Uyakuqonda ukwakheka komzimba womuntu futhi uyakwazi ukulungisa noma yimuphi umonakalo. Ngendlela efanayo uyakwazi nokuvusa abafile nokuvimba izinhlekelele zemvelo.

7. Ukuhlakanipha kukaJehova kukudlula kanjani ukuhlakanipha kwezwe elilawulwa uSathane?

7 Kuleli zwe elithonywa uSathane abantu basafuna indlela yokuxazulula izimpikiswano phakathi kwezizwe. UJehova kuphela onokuhlakanipha okungaletha ukuthula emhlabeni. (Isaya 2:3, 4; 54:13) Njengoba sifunda ngolwazi nokuhlakanipha kukaJehova, sizizwa njengomphostoli uPawulu, owabhala: “O ukujula kwengcebo nokuhlakanipha nolwazi lukaNkulunkulu! Yeka ukuthi zingezingaphenyeki kanjani izahlulelo zakhe nokuthi zingezingenakuthungathwa kanjani izindlela zakhe!”​—Roma 11:33.

UKUBUSA KUKAJEHOVA KUNGCONO KUNAKHO KONKE

8. Yini oyithandayo ngendlela uJehova abusa ngayo?

8 IBhayibheli alikhulumi nje kuphela ngelungelo likaJehova lokubusa. Libonisa  nokuthi kungani ukubusa kwakhe kungcono kunokwabanye. Esinye isizathu ukuthi ubusa ngendlela enothando. Isithinta izinhliziyo ngempela indlela abusa ngayo. ‘Unesihe nomusa, uyephuza ukuthukuthela uchichima [uthando] neqiniso.’ (Eks. 34:6) UNkulunkulu uyazihlonipha izinceku zakhe. Indlela asinakekela ngayo ingcono kunendlela thina esingazinakekela ngayo. Ngokuphambene nalokho okushiwo uDeveli, uJehova akazincishi lutho oluhle izinceku zakhe ezithembekile. Yingakho anikela ngeNdodana yakhe eyigugu ukuze sibe nethemba lokuphila okuphakade!​—Funda iHubo 84:11; Roma 8:32.

9. Sazi kanjani ukuthi uNkulunkulu unaka umuntu ngamunye?

9 UJehova akakhathaleli nje kuphela ukuphila kwabantu bebonke. Kunalokho, unaka umuntu ngamunye. Ngokwesibonelo, phakathi nezikhathi zabahluleli, kwaphela iminyaka engu-300 uJehova elokhu emisa abahluleli futhi ebanika amandla okusindisa isizwe sakwa-Israyeli ezitheni zaso. Phakathi naleyo nkathi enzima, wakwazi ukubona owesifazane ongeyena umIsrayeli. Igama lalona wesifazane kwakunguRuthe, wadela izinto eziningi ukuze akhulekele uNkulunkulu weqiniso. UJehova wamupha umyeni nendodana. Kodwa akupheleli lapho. Lapho uRuthe esevusiwe, uyothola ukuthi indodana yakhe yaba ukhokho kaMesiya. Cabanga ngendlela ayozizwa ngayo lapho ethola ukuthi kunencwadi ebizwa ngegama lakhe eBhayibhelini, ekhuluma ngokuphila kwakhe!​—Ruthe 4:13; Math. 1:5, 16.

10. Kungani indlela uJehova abusa ngayo ingacindezeli?

10 Indlela uJehova abusa ngayo ayicindezeli futhi uyacabangela. Isinika inkululeko futhi isenza sijabule. (2 Kor. 3:17) UDavide wayichaza ngale ndlela: ‘Injabulo isendaweni yakhe.’ (1 IziKr. 16:7, 27) Ngokufanayo, umhubi u-Ethani wabhala: “Bayajabula abantu abakwaziyo ukumemeza kwenjabulo. O Jehova, bayaqhubeka behamba ekukhanyeni kobuso bakho. Usuku lonke bayajabula ngegama lakho futhi bayaphakanyiswa ngokulunga kwakho.”​—IHu. 89:15, 16.

11. Yini engasenza siqiniseke nakakhulu ukuthi ukubusa kukaJehova kungcono kunakho konke?

11 Ukuzindla njalo ngokulunga kukaJehova kungasiqinisekisa nakakhulu ngokuthi ukubusa kwakhe kungcono kunakho konke. Sizozizwa njengomhubi owathi: “Usuku emagcekeni akho lungcono kuneziyinkulungwane kwenye indawo!” (IHu. 84:10) Ngempela kungcono ukuba semagcekeni kaJehova. Njengoba uJehova enguMdali onothando uyazi ukuthi yini esiyidingayo ukuze sijabule futhi leso sidingo uyasanelisa ngempela. Noma yini asicela ukuba siyenze isuke izuzisa thina futhi isenza sijabule. Ngisho noma lokho asicela khona kungase kudinge sidele okuthile.​—Funda u-Isaya 48:17.

12. Iyiphi into eyinhloko esenza sisekele ukubusa kukaJehova?

12 IBhayibheli lifundisa ukuthi ngemva kweMinyaka Eyinkulungwane Yokubusa KukaKristu, abanye abantu bayovukela ukubusa kukaJehova. (IsAm. 20:7, 8) Yini engabangela ukuba benze into embi kanje? Phela uDeveli uyobe esekhululiwe futhi inhloso yakhe kuyoba ukudukisa abantu. Nakanjani uyobenza babe nobugovu njengoba enza namanje. Angase azame ukwenza abantu bakholelwe ukuthi bangaphila phakade ngaphandle kokulalela uJehova. Kuyobe kungamanga aluhlaza cwé lawo. Nokho iphuzu liwukuthi: Ingabe siyowakholelwa yini amanga anjalo? Ngeke sikhohliswe uDeveli uma simthanda uJehova futhi  simkhonza ngenxa yokuthi ulungile nokuthi unelungelo lokubusa emazulwini nasemhlabeni. Asisoze safuna ukuphila ngaphandle kokubuswa uJehova.

SEKELA UKUBUSA KUKAJEHOVA NGOBUQOTHO

13. Ukwenza izinto ngendlela uJehova afuna ngayo kubonisa kanjani ukuthi siyamsekela?

13 Ngokuqinisekile, kumelwe sibe qotho lapho sisekela ukubusa kukaJehova. Njengoba sesibonile, unelungelo lokubusa futhi indlela abusa ngayo ingcono kakhulu. Ukubusa kukaJehova singakusekela ngokuhlala siqotho futhi simkhonza ngokwethembeka. Iyiphi enye indlela esingabonisa ngayo ukuthi siyakusekela ukubusa kukaJehova? Singabonisa ngokuthi senze izinto ngendlela uJehova afuna ngayo. Lapho senza izinto ngendlela uJehova abengenza ngayo, sisuke sibonisa ukuthi siyayithanda futhi siyayisekela indlela abusa ngayo.​—Funda eyabase-Efesu 5:1, 2.

14. Izinhloko zemindeni nabadala bangamlingisa kanjani uJehova?

14 Lapho sifunda iBhayibheli sithola ukuthi uJehova ulisebenzisa ngendlela enothando igunya lakhe. Izinhloko zemindeni nabadala abathanda indlela abusa ngayo uJehova, azifuni izinto ngenkani noma zizenze izingqongqo. Kunalokho zilingisa uJehova. UPawulu wenza lokho kanye ngokulingisa uNkulunkulu neNdodana yakhe. (1 Kor. 11:1) UPawulu akazange abaphoxe abanye noma abaphoqelele ukuba benze okuthile. Kunalokho wabancenga. (Roma 12:1; Efe. 4:1; Filem. 8-10) Yileyo ndlela uJehova enza ngayo. Yileyo ndlela futhi bonke abathanda nabasekela ukubusa kukaJehova okufanele benze ngayo.

15. Ukuhlonipha abaholayo kubonisa kanjani ukuthi siyayithanda indlela uJehova abusa ngayo?

15 Sibasekela kanjani ababekwe uJehova ukuba bahole? Sibasekela ngokubambisana nabo ngenhlonipho futhi lokho kubonisa ukuthi sisekela nokubusa kukaJehova.  Ngisho noma singaqondi ngokuphelele noma singavumelani nesinqumo abasenzayo, siyaqhubeka sisisekela leso sinqumo. Lokhu kuhluke kakhulu endleleni izwe elenza ngayo, nokho le yindlela okwenziwa ngayo ngaphansi kokubusa kukaJehova. (Efe. 5:22, 23; 6:1-3; Heb. 13:17) Kuyasizuzisa ukwenza kanjalo ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyasithanda.

16. Bazenza kanjani izinqumo labo abasekela ukubusa kukaJehova?

16 Enye indlela esingabonisa ngayo ukuthi sisekela ukubusa kukaJehova, indlela esenza ngayo izinqumo. UJehova akasiniki uhide lwemithetho yayo yonke into. Kunalokho, ukuze asiqondise uveza indlela azizwa ngayo eBhayibhelini. Ngokwesibonelo, akasiniki uhide lwemithetho mayelana nokuthi amaKristu kufanele agqoke kanjani. Kunalokho, eBhayibhelini uyasibonisa ukuthi ufuna sikhethe izimpahla zokugqoka ezinesizotha nendlela yokuzilungisa efanele umKristu. (1 Thim. 2:9, 10) Uyafisa nokuthi singabakhubi abanye noma sibaphazamise ngendlela esigqoke ngayo. (1 Kor. 10:31-33) Ngokuyinhloko lapho senza izinto ngendlela uJehova afuna ngayo sisuke sibonisa ukuthi siyayithanda futhi siyayisekela indlela abusa ngayo.

Sekela ukubusa kukaJehova lapho wenza izinqumo nasekhaya (Bheka izigaba 16-18)

17, 18. Yiziphi ezinye izindlela abantu abashadile abangabonisa ngayo ukuthi basekela ukubusa kukaJehova?

17 Cabanga ngendlela abantu abashadile abangabonisa ngayo ukuthi basekela ukubusa kukaJehova. Kufanele benzenjani uma beba nezinkinga ezinkulu mhlawumbe ezibaqeda amandla? Kungakuhle uthi ukucabanga ngendlela uJehova asebenzelana ngayo no-Israyeli. Wayezibiza ngomyeni waleso isizwe sasendulo. (Isaya 54:5; 62:4) Ubudlelwano bukaJehova no-Israyeli obunjengomshado babunezinkinga eziningi ngempela. Nokho, uJehova akazange asheshe amlahle u-Israyeli. Wayelokhu ebabonisa umusa futhi wabaqotho esivumelwaneni ayesenze nabo. (Funda iHubo 106:43-45.) Nathi sidonseleka kuJehova ngenxa yothando lwakhe.

18 Ngokufanayo, abantu abashadile abathanda indlela uJehova enza ngayo izinto bayamlingisa. Abagijimeli ukwenza izinto ngendlela yabo ukuze babalekele umshado onezinkinga. Bayaqaphela ukuthi uJehova obahlanganise ndawonye futhi ufuna bahlale ‘benyamanye.’ Ukuziphatha kabi ngokocansi yisona kuphela isizathu esingokomBhalo sokwahlukanisa. (Math. 19:5, 6, 9) Lapho bezama izindlela zokulungisa izinkinga basuke bebonisa ukuthi basekela indlela elungile uJehova abusa ngayo.

19. Kufanele senzenjani uma sona kuNkulunkulu?

19 Njengoba sinesono sizokwenza izinto ezimdumazayo uJehova ngezinye izikhathi. Uyakwazi lokhu futhi ngenxa yokuthi uyasithanda wenza amalungiselelo okusihlenga ngeNdodana yakhe. Ngakho, lapho sona kufanele sicele uJehova asithethelele. (1 Joh. 2:1, 2) Kunokuthi silokhu sicabanga ngakho, kufanele sifunde emaphutheni ethu. Uma sihlala siseduze noJehova uzosithethela, asiduduze futhi asisize sikwazi ukubhekana kahle nezimo ezifanayo ngesikhathi esizayo.​—IHu. 103:3.

20. Kungani kufanele sisekele ukubusa kukaJehova manje?

20 Ezweni elisha bonke abantu bayobuswa uJehova futhi bayofunda izindlela zakhe zokulunga. (Isaya 11:9) Nokho, kwamanje siyafunda ngazo futhi maduze kuzocaca ukuthi ngempela uJehova okufanele abuse. Manje isikhathi sokuba sisekela ukubusa kukaJehova ngokuthi sibeqotho, simkhonze futhi sizimisele ukumlingisa kukho konke esikwenzayo.