Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Gxila Kokubaluleke Kunakho Konke

Gxila Kokubaluleke Kunakho Konke

Ukuze abantu bazi ukuthi wena, ogama lakho linguJehova, wena wedwa ungoPhezukonke emhlabeni wonke.”​IHu. 83:18.

IZINGOMA: 46, 136

1, 2. (a) Iyiphi indaba ebalulekile ethinta isintu sonke? (b) Kubaluleke kangakanani ukuyiqonda leyo ndaba?

IMALI iyinto ebalulekile kubantu abaningi namuhla. Bagxila ekuqongeleleni ingcebo noma bazama ukuvikela lokho abanakho. Okubaluleke kakhulu kwabanye imindeni, ukuba nempilo enhle noma izinto abazifezile.

2 Noma kunjalo, okubaluleke ngempela kunakho konke ukulwela ukubusa kukaJehova. Kumelwe siqaphe ukuze singayikhohlwa lento ebaluleke kangaka. Kungenzeka kanjani lokho? Ngokuthi sigxile kakhulu izintweni ezivamile zansuku zonke kangangokuthi size sikhohlwe ukuthi kubaluleke kangakanani ukulwela ukubusa kukaNkulunkulu. Kokunye singase sivumele izinkinga zethu ukuba zisenze singabe sisakubona ukubaluleka kokulwela ukubusa kukaJehova. Ngakolunye uhlangothi, lapho sikuqonda ukulwela ukubusa kukaJehova, siyokulungela kangcono ukubhekana nezinkinga zansuku zonke. Uma sikuqonda ukubusa kukaJehova siyosondelana naye.

KUNGANI KUBALULEKILE?

3. USathane wathini ngokubusa kukaNkulunkulu?

3 Isenzo sikaSathane uDeveli senza kwaphakama imibuzo  ngokufaneleka kokubusa kukaJehova. USathane uthi ukubusa kukaNkulunkulu kunenkohlakalo futhi uncisha abantu okuhle. Ngokwakhe, abantu bangajabula futhi baphile kangcono uma bezibusa. (Gen. 3:1-5) USathane uphinde athi akekho umuntu ongaba qotho ngempela kuNkulunkulu. Uthi uma noma bani engacindezeleka kakhulu angayeka ukusekela ukubusa kukaJehova. (Jobe 2:4, 5) Ngenxa yalokho okwenziwa uDeveli, uJehova uye wavumela abantu bazibuse ukuze bazibonele imiphumela ebuhlungu yokuphila ngaphandle kokubuswa uNkulunkulu.

4. Kungani kumelwe kucace ukuthi ubani okufanele abuse?

4 UJehova wayazi ukuthi izinsolo zikaDeveli zingamanga. Pho kungani uNkulunkulu eye wayeka kudlule isikhathi eside futhi enika noSathane ithuba lokubonisa ukuthi uqinisile? Impendulo yalo mbuzo ithinta abantu nezingelosi. (Funda iHubo 83:18.) Kakade u-Adamu no-Eva abakusekelanga ukubusa kukaJehova futhi kusukela lapho baningi ababalingisayo. Lokhu kwenza abanye bazibuze ukuthi kungenzeka yini ukuthi uSathane wayeqinisile. Uma nje ungakaphenduleki lombuzo kubantu noma ezingelosini, ngeke kube khona ukuthula phakathi kwezizwe, izinhlanga, imindeni nakubantu ngabanye. Lapho uJehova esekulwele ukubusa kwakhe, zonke izingelosi nabantu bazozithoba ngaphansi kokubusa kwakhe okulungile. Kuyoba nokuthula ezulwini nasemhlabeni.​—Efe. 1:9, 10

5. Yini okufanele siyenze ukuze sisekele ukubusa kukaJehova?

5 UNkulunkulu uzolilwela ilungelo lakhe lokubusa, ukubusa kukaSathane nokwabantu akusoze kwaphumelela kuzoqedwa nya. Abaqotho bazobe bebonisile ukuthi bangakusekela ukubusa kukaNkulunkulu futhi ukubusa kukaNkulunkulu ngoMbuso kaMesiya kuzonqoba. (Isa. 45:23, 24) Uyafuna yini ukuba omunye walabo abanomlando wokugcina ubuqotho abasekele ukubusa kukaJehova? Akungabazeki ukuthi uyafuna. Ukuze sigcine ubuqotho, kudingeka sigxile kuleyo ndaba ebalulekile nokuthi ibaluleke kangakanani.

UKULWELA UKUBUSA KUKAJEHOVA KUBALULEKILE KUNOKUSINDISWA KWABANTU

6. Kubaluleke kangakanani ukulwela ukubusa kukaJehova?

6 Njengoba kubonisiwe, ukulwela ukubusa kukaJehova kuyindaba ebaluleke kakhulu ethinta abantu. Kubaluleke ukudlula ukujabula kwabantu ngabanye. Ingabe lokho kusho ukuthi ukusindiswa kwethu akubalulekile noma uJehova akanendaba nathi? Lutho neze! Kungani kungenjalo?

7, 8. Kungani ukulwela ukubusa kukaNkulunkulu kuhlanganisa ukugcwaliseka kwezithembiso zakhe?

7 Abantu bayigugu kuJehova futhi ubathanda kakhulu. Wasebenzisa igazi leNdodana yakhe ukuze sikwazi ukuphila phakade. (Joh. 3:16; 1 Joh. 4:9) UDeveli ubengaba nesizathu sokubiza uNkulunkulu ngomqambimanga ogodlela abantu okuhle nobusa ngokungabi nabulungisa, ukube uJehova ubengahluleka ukufeza isithembiso sakhe. Bekungasekela nabahleki bosulu abaphikisayo bathi: “Kuphi lokhu kuba khona kwakhe okuthenjisiwe? Phela, kusukela osukwini okhokho bethu abalala ngalo, zonke izinto ziqhubeka ngokufana ncamashí nasekuqaleni kwendalo.” (2 Pet. 3:3, 4) Yingakho uJehova ezoqikelela ukuthi lapho elwela ukubusa kwakhe usindisa nabantu abamlalelayo! (Funda u-Isaya 55:10, 11.) Ngaphezu kwalokho, uJehova ubusa ngothando. Ngakho singaqiniseka ngokuthi uzohlala  ezithanda futhi ezazisa izinceku zakhe eziqotho.​—Eks. 34:6.

8 Ukuqonda kwethu ukubaluleka kokubusa kukaJehova akusho ukuthi sekufanele sizibheke njengabangabalulekile emehlweni akhe. Simane siba nombono ofanele ngokubusa kukaNkulunkulu nokusindiswa kwethu. Lowo mbono ofanele ubalulekile ukuze sikwazi ukugcina izingqondo zethu endabeni ebalulekile futhi sisekele ukubusa kukaJehova okulungile.

SIFUNDANI NGOKUBA NOMBONO OFANELE?

9. Yini uSathane agomela ukuthi uJobe uzoyenza? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

9 Incwadi kaJobe, enye yezincwadi zokuqala zeBhayibheli, ikubeke kwacaca ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba nombono ofanele ngokubusa kukaNkulunkulu nokusindiswa kwethu. Lapho sifunda ukuthi uSathane wathi uma uJobe engavivinywa kakhulu wayengamlahla uNkulunkulu. Wabe esecela ukuba uNkulunkulu avivinye uJobe. UJehova wenqaba kodwa wamvumela uSathane ukuba avivinye uJobe lapho ethi: “Konke anakho kusesandleni sakho.(Funda uJobe 1:7-12.) Ngesikhashana nje uJobe walahlekelwa izinceku zakhe, izinto ayeziphilisa ngazo nezingane zakhe eziyishumi. USathane wenza kwabonakala sengathi uJehova obangele lezi zinto. (Jobe 1:13-19) USathane wabe eseshaya uJobe ngesifo esibuhlungu. (Job 2:7) Usizi lwakhe lwandiswa nangamazwi adumazayo omkakhe nabangane bakhe abathathu ababenza sengathi bayamsiza.​—Jobe 2:9; 3:11; 16:2.

10. (a) Yini uJobe ayenza eyabonisa ubuqotho kuNkulunkulu? (b) Yiliphi iphutha alenza?

10 Waba yini umphumela? Lokho uSathane agomela ngakho kwabonakala kungamanga. UJobe akavumanga ukulahla uNkulunkulu. (Jobe 27:5) Noma kunjalo, uJobe walahlekelwa umbono ofanele okwesikhashana. Wagxila ekuziboneni elungile, efuna ngisho nezizathu zokuhlupheka kwakhe. (Jobe 7:20; 13:24) Singase sicabange ukuthi kuyaqondakala lokho ngenxa yakho konke abhekana nakho. Nokho, uNkulunkulu wasibona isidingo sokulungisa ukucabanga kukaJobe. UJehova wathini kuJobe?

11, 12. Yini uJehova asiza uJobe ukuba ayiqonde futhi uJobe wasabela kanjani?

11 Amazwi kaNkulunkulu awasho kuJobe atholakala encwadini kaJobe izahluko-38 kuya ku-41. Akukho lapho sithola khona uNkulunkulu etshela uJobe ngokukhethekile ngesizathu sovivinyo lwakhe. Isizathu esiyinhloko samazwi kaJehova kwakungesona esokuchazela uJobe ukuthi kungani eye wavivinywa, njengokungathi uNkulunkulu kufanele  azibonise ukuthi umsulwa. Kunalokho, uJehova wayefuna ukusiza uJobe aqonde ukuthi uJehova mkhulu kakhulu kunaye. Wasiza uJobe waqonda nokuthi kwakunezindaba ezibaluleke kakhulu kunokuvivinywa kwakhe. (Funda uJobe 38:18-21.) Lokhu kwasiza uJobe waphinde waba nombono ofanele.

12 UJehova wayenokhahlo yini ngokunika uJobe leso siyalo esiqondile ngemva kokubhekana novivinyo olunzima? Cha, akunjalo, noJobe akacabanganga kanjalo. Ekugcineni uJobe wakhuluma kahle naphezu kosizi lwakhe. Waze wathi: ‘ngiyahoxa, futhi ngiyaphenduka othulini nasemlotheni.’ Washo lokho ngenxa yokuthi uJehova wamyala ngokuqinile kodwa ngendlela enothando. (Jobe 42:1-6) Ngaphambili wayethole isiyalo ku-Elihu osemusha. (Jobe 32:5-10) Ngemva kokuba uJobe eye wasamukela isiyalo nokuqondiswa okuvela kuNkulunkulu, uJehova wabonisa nakwabanye ukuthi uyakwamukela ukuba nokholo kukaJobe lapho evivinywa.​—Jobe 42:7, 8.

13. Isiyalo sikaJehova sasingamsiza kanjani uJobe lapho ukuvivinywa kwakhe sekuphelile?

13 Isiyalo sikaJehova sasiyoqhubeka simzuzisa uJobe ngisho nalapho ukuvivinywa kwakhe sekuphelile. Kanjani? Nakuba ‘uJehova abusisa isiphetho sikaJobe kamuva ngaphezu kwesiqalo sakhe,’ ukubuyela kwakhe esimweni esivamile kumelwe ukuba kwathatha isikhathi. Kamuva “waba namadodana ayisikhombisa namadodakazi amathathu.” (Jobe 42:12-14) Akungatshazwa ukuthi uJobe wayezikhumbula izingane zakhe ezabulawa uSathane. Cishe ngezinye izikhathi wayebuyelwa usizi adlula kulo. Ngisho noma ekugcineni asiqonda kangcono isizathu sovivinyo lwakhe, kungenzeka ngezinye izikhathi wayezibuza ukuthi kungani kwakufanele ezwe ubuhlungu obungaka. Kungakhathaliseki ukuthi wayecabangani, wayengakhumbula isiyalo sikaNkulunkulu. Ukwenza kanjalo kwakungamsiza ahlale enombono ofanele, bese lokho kuyamduduza.​—IHu. 94:19.

Singakwazi yini ukubheka ngale kwezinkinga zethu? (Bheka isigaba 14)

14. Singafundani endabeni kaJobe?

14 Nathi singafunda ukuba nombono ofanele futhi siduduzeke lapho sifunda incwadi kaJobe. Empeleni, uJehova wenza ukuba ibhalwe ukuze “kufundiswe thina, ukuze kuthi ngokukhuthazela kwethu nangenduduzo evela emiBhalweni sibe nethemba.” (Roma 15:4) Sifundani kule ndaba? Ngokuyinhloko sifunda ukuthi: Akufanele sigxile kakhulu ezinkathazweni zethu size singakuboni ukubaluleka kokulwela ukubusa kukaJehova. Kufanele siqonde ukuthi ukuze sisekele ukubusa kukaJehova kufanele sibe qotho lapho sivivinywa, njengoba kwenza uJobe.

15. Kuba namiphi imiphumela ukuba qotho kwethu lapho sivivinywa?

 15 Kungani kududuza ukucabanga ngemiphumela yokuba qotho? Kungenxa yokuthi lapho siqotho uJehova uyajabula. Uvivinyo alubonisi ukuthi uJehova akajabule ngathi, kunalokho lusinikeza ithuba lokubonisa ukuthi siyakusekela ukubusa kukaNkulunkulu. (IzAga 27:11) Lapho sikhuthazela uJehova ‘uyasamukela’ futhi kuqinisa ithemba lethu. (Funda eyamaRoma 5:3-5.) Indaba kaJobe ibonisa ukuthi “uJehova unothando futhi unesihe.” (Jak. 5:11) Ngakho singaqiniseka ngokuthi uzosivuza nabo bonke abasekela ukubusa kwakhe. Ukwazi lokhu kusisiza ukuba ‘sikhuthazele ngokugcwele futhi sibe ababekezela ngenjabulo.’​—Kol. 1:11.

HLALA UGXILILE

16. Kungani kufanele sizikhumbuze ngokubaluleka kokulwela ukubusa kukaJehova?

16 Ngempela, ukuhlala sigxilile ekulweleni ukubusa kukaJehova kungaba inselele. Ngezinye izikhathi izinkinga zethu zingabukeka zingaphezu kokuvamile. Ngisho nezinkinga ezincane zingabukeka zinkulu uma sikhathazeka ngazo kakhulu. Ngakho senza kahle ngokuzikhumbuza njalo ngokubaluleka kokusekela ukubusa kukaNkulunkulu lapho sibhekene nobunzima.

17. Ukushumayela njalo kusisiza kanjani sigxile ekusekeleni ukubusa kukaJehova?

17 Ukushumayela njalo kuyosenza sihlale sigxile kokubaluleke kakhulu. Ngokwesibonelo, uFakazi kaJehova obizwa ngokuthi uRenee, owashaywa uhlangothi unezinhlungu ezingamahlalakhona nomdlavuza. Ngesikhathi esesibhedlela, washumayeza izisebenzi zasesibhedlela, iziguli nabazobona iziguli. Kwesinye isibhedlela washumayela amahora angu-80 ngamasonto amabili nengxenye nje kuphela. Ngisho nalapho esegulela ukufa, uRenee wagxila ekusekeleni ukubusa kukaJehova. Lokho kwakunciphisa ukukhathazeka kwakhe.

18. Isibonelo somunye udade sizibonisa kanjani izinzuzo zokusekela ukubusa kukaJehova?

18 Ngempela, sifuna ukubusa kukaJehova kuhlale kuza kuqala ekuphileni kwethu ngisho nalapho sibhekene nezingcindezi zansuku zonke. UJennifer wahlala izinsuku ezintathu esikhumulweni sezindiza elinde indiza ezomyisa ekhaya. Izindiza zazilokhu zikhanselwa. Lapho ezizwa enesizungu futhi ekhathele, kalula nje wayengavele azidabukele. Kunalokho, wathandaza ukuze abone ukuthi angabashumayeza kanjani abanye ababelinde indiza kanye naye. Kwaba namiphi imiphumela? Washumayela kubantu abaningi futhi wahambisa nezincwadi eziningi. Uthi, “UJehova wangibusisa naphezu kwezimo ezicindezelayo wanginika amandla ukuze ngikwazi ukumdumisa.” Ngempela, wahlala egxilile enjongweni kaJehova.

19. Abantu bakaNkulunkulu basekela ukubusa kukabani?

19 Ukuqonda ukubusa kukaJehova, kwenza sibone umehluko phakathi kwenkolo yeqiniso neyamanga. Abantu bakaNkulunkulu bebelokhu bekusekela ukubusa kwakhe. Njengabasekeli benkolo yeqiniso, ngamunye kufanele azikhandle ukuze ahlale ekusekela ukubusa kukaNkulunkulu.

20. UJehova uzizwa kanjani ngemizamo yakho yokusekela ukubusa kwakhe?

20 Qiniseka ngokuthi uJehova uyayazisa imizamo yakho yokwethembeka nokukhuthazela lapho ubhekene novivinyo njengoba usekela ukubusa kwakhe. (IHu. 18:25) Esihlokweni esilandelayo sizoxoxa ngokuthi kungani kufaneleka ukuba usekele ukubusa kukaJehova ngenhliziyo yakho yonke nokuthi ungakusekela kanjani.