Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 ISIHLOKO ESIFUNDWAYO 30

Ukusiza Abantu Abangasonti Nabangakholelwa KuNkulunkulu

Ukusiza Abantu Abangasonti Nabangakholelwa KuNkulunkulu

“Ngiye ngaba yizinto zonke kubantu bazo zonke izinhlobo, ukuze ngazo zonke izindlela ngisindise abathile.”​—1 KOR. 9:22.

INGOMA 82 “Ukukhanya Kwenu Makukhanye”

AMAZWIBELA *

1. Yiluphi ushintsho oluye lwenzeka kwamanye amazwe eminyakeni edlule?

SEKUPHELE iminyaka eminingi abantu abaningi emhlabeni benamasonto abakuwo. Kodwa muva nje kube noshintsho olukhulu. Abantu abaningi abasayi emasontweni. Empeleni, kwamanye amazwe abantu abaningi bathi abasonti noma abakholelwa kuNkulunkulu. *​—Math. 24:12.

2. Kungani abantu abaningi bengasonti?

2 Kungani beba baningi abantu abathi abasonti? Abanye kungenzeka bathanda ubumnandi noma bakhathazwa izinkinga. (Luka 8:14) Abanye abasakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Abanye bayakholelwa kuNkulunkulu kodwa bacabanga ukuthi ukuya esontweni kuyisidala, akusizi ngalutho, akuvumelani nesayensi futhi akunangqondo. Bangase bezwe abangane, othisha nabantu abadumile bethi ukuphila kwazivelela, kodwa kuyethukela bezwe ngezizathu ezinengqondo zokuthi kungani kufanele bakholelwe kuNkulunkulu. Abanye bacasulwa abefundisi abanobugovu nabathanda izikhundla. Kwamanye amazwe, ohulumeni bayibekela imingcele inkolo.

3. Lesi sihloko sizosisiza ngani?

3 UJesu wasiyala ukuba senze “abantu bazo zonke izizwe babe abafundi.” (Math. 28:19) Singabasiza kanjani abantu abangasonti ukuba bathande uNkulunkulu futhi babe abafundi  bakaKristu? Kumelwe sazi ukuthi indlela umuntu ayosabela ngayo lapho simshumayeza iyoncika endleleni akhuliswe ngayo. Ngokwesibonelo, abantu abakhulele eYurophu bangase bangasabeli ngendlela efana neyabantu abakhulele e-Asia. Kungani? EYurophu, abantu abaningi kukhona abakwaziyo ngeBhayibheli futhi bayazi ukuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto. Kodwa e-Asia, abaningi abazi lutho ngeBhayibheli futhi bangase bangakholelwa ekutheni ukhona uMdali. Lesi sihloko sizosisiza sifinyelele izinhliziyo zabantu esihlangana nabo ensimini, kungakhathaliseki ukuthi yini abayikholelwayo.

UNGASHESHI UKUBAHLULELA

4. Kungani kufanele sibe nombono omuhle?

4 Yiba Nombono Omuhle. Minyaka yonke, kunabantu abangasonti ababa oFakazi BakaJehova. Abanye babevele beziphatha kahle futhi becasulwa ubuzenzisi babantu abasontayo. Abanye babengaziphathi kahle futhi kunemikhuba emibi eminingi okwadingeka bayiyeke. Ngosizo lukaJehova, singaqiniseka ukuthi sizobathola labo ‘abathambekele ngokufanele ekuphileni okuphakade.’​—IzE. 13:48; 1 Thim. 2:3, 4.

Sebenzisa ezinye izindlela lapho ushumayeza abantu abangakholelwa eBhayibhelini (Bheka izigaba 5-6) *

5. Yini ngokuvamile eyenza abantu basabele kahle lapho sibashumayeza?

5 Yiba Nomusa Futhi Ucabangele. Abantu bavame ukusabela kahle lapho sibashumayeza, hhayi ngenxa yalokho esikushoyo kodwa ngenxa yendlela esikusho ngayo. Bayajabula lapho sibabonisa umusa, sibacabangela futhi sibakhathalela. Asibaphoqi ukuba basilalele. Kunalokho sizama ukuqonda izizathu zalokho abakukholelwayo. Ngokwesibonelo, abanye abathandi ukuxoxa ngenkolo nomuntu abangamazi. Abanye bacabanga ukuthi akukuhle ukubuza umuntu ngalokho akucabangayo ngoNkulunkulu. Abanye banamahloni okubonwa befunda iBhayibheli, ikakhulukazi noFakazi BakaJehova. Kungakhathaliseki ukuthi yikuphi, sizama ukuqonda indlela abazizwa ngayo.​—2 Thim. 2:24.

6. Umphostoli uPawulu wabonisa kanjani ukuthi uzivumelanisa nezimo, futhi singamlingisa kanjani?

6 Yini esingayenza uma kubonakala sengathi umuntu akathandi sisho amagama anjengokuthi “iBhayibheli,” “indalo,” “uNkulunkulu” noma “inkolo”? Singalingisa umphostoli uPawulu, sixoxe nabo ngendlela engeke ibaphazamise. Lapho ekhuluma namaJuda, wabonisana nawo ngemiBhalo. Nokho, lapho ekhuluma nezazi zefilosofi ezingamaGreki e-Areyophagu, akazange acaphune emiBhalweni. (IzE. 17:2, 3, 22-31) Singasilingisa kanjani isibonelo sikaPawulu? Uma uhlangana nomuntu ongakholelwa eBhayibhelini, kungakuhle ungalicaphuni lapho nixoxa. Uma ubona ukuthi umuntu oxoxa naye akathandi abanye bambone efunda nawe umBhalo, zama ukumbonisa imiBhalo ngendlela engeke imdonsele amehlo abantu, njengokumvulela wona kumakhalekhukhwini.

7. Ukuze silingise isibonelo sikaPawulu, yini okungase kudingeke siyenze, njengoba kuchazwe kweyoku-1 Korinte 9:20-23?

7 Zama Ukuqonda Izimo Zabo Futhi Ulalele. Kumelwe sizame ukuqonda ukuthi kungani abantu esihlangana nabo becabanga ngendlela abacabanga ngayo. (IzAga 20:5) Cabanga futhi ngesibonelo sikaPawulu. Wakhulela emphakathini wamaJuda. Ngakho kwadingeka acabangele abantu beZizwe lapho ebashumayeza ngenxa yokuthi babengamazi uJehova, bengayazi nemiBhalo. Kungase kudingeke sicwaninge noma sixoxe namaKristu asemnkantsh’ ubomvu ukuze siyiqonde kahle indlela abacabanga ngayo abantu abasensimini yethu.​—Funda eyoku-1 Korinte 9:20-23.

8. Iyiphi enye indlela esingaqala ngayo ingxoxo yeBhayibheli?

 8 Umgomo wethu uwukuthola ‘abafanelekayo.’ (Math. 10:11) Ukuze sibathole, kumelwe sicele abantu baveze imibono yabo bese sibalalelisisa. Umzalwane othile waseNgilandi ucela abantu basho imibono yabo ngendlela yokuba nomshado ojabulisayo, indlela yokukhulisa izingane nendlela yokubhekana nokungabi nabulungisa. Ngemva kokuba sebeyivezile imibono yabo, ube esebabuza, “Ucabangani ngalesi seluleko esabhalwa eminyakeni engaba ngu-2 000 edlule?” Ngaphandle kokuba asho igama elithi “iBhayibheli,” ube esebabonisa imiBhalo ayikhethe kahle kumakhalekhukhwini wakhe.

FINYELELA IZINHLIZIYO ZABANTU

9. Singabasiza kanjani abantu ngokuvamile abangathandi ukukhuluma ngoNkulunkulu?

9 Singazifinyelela izinhliziyo zabantu ngokuvamile abangathandi ukukhuluma ngoNkulunkulu ngokuthi sixoxe nabo ngezinto ezibathintayo. Ngokwesibonelo, abaningi iyabamangaza indalo. Ngakho singase sisho into enjengale: “Cishe uyazi ukuthi ososayensi abaningi baye benza izinto bekopela ezintweni ezadalwa. Ngokwesibonelo, abantu abenza isikhulisa-zwi baqale bafunde ngendlebe yomuntu, kanti abenza ikhamera bafunda ngamehlo. Yini oyicabangayo lapho ubheka indalo? Ingabe ucabanga ukuthi ingamandla amangalisayo, ingumuntu noma ingokunye?” Ngemva kokulalelisisa, singase sithi: “Lapho onjiniyela befunda endleleni izindlebe namehlo okwenziwe ngayo, kumelwe sizibuze ukuthi bafunda kubani. Ngimangazwe okuthile imbongi yakudala eyakubhala, yathi: ‘Obeka indlebe endaweni yayo angezwe yini? Noma lowo obumba iso, angebone yini? . . . Yebo Yena ofundisa abantu ulwazi?’ Abanye ososayensi bayavumelana nala mazwi.” (IHu. 94:9, 10) Singabe sesibabonisa ividiyo eku-jw.org® ngaphansi kwesihloko esithi “Izingxoxo Nokulandisa Kwabathile” kumavidiyo athi “Viewpoints on the Origin of Life.” (Bheka esithi IZINCWADI > AMA-VIDEO.) Noma singabanika incwajana ethi Ingabe Izinto Eziphilayo Zadalwa? noma incwajana ethi The Origin of Life​—Five Questions Worth Asking.

10. Singayiqala kanjani ingxoxo nomuntu ongathandi ukukhuluma ngoNkulunkulu?

10 Abantu abaningi bayakufisa ukuba nekusasa elihle. Nokho, abaningi besaba ukuthi umhlaba uzobhujiswa ungabe usaba namuntu. Umbonisi ojikelezayo eNorway uthi abantu abangathandi ukukhuluma ngoNkulunkulu ngokuvamile bayathanda ukukhuluma  ngezinto ezenzeka emhlabeni. Ngemva kokubingelela umuntu, uyambuza: “Ucabanga ukuthi ikusasa lisiphatheleni? Ingabe abezepolitiki, ososayensi noma abanye bangasilethela ikusasa elingcono?” Ngemva kokulalelisisa, ufunda noma acaphune umBhalo okhuluma ngekusasa elingcono. Abanye sibahlaba umxhwele isithembiso seBhayibheli sokuthi umhlaba uzohlala phakade nokuthi abantu abalungile bazophila kuwo kuze kube phakade.​—IHu. 37:29; UmSh. 1:4.

11. Kungani kufanele sizame izindlela ezihlukahlukene zokuqala ingxoxo, futhi singasilingisa kanjani isibonelo sikaPawulu, njengoba kuchazwe kweyabaseRoma 1:14-16?

11 Kufanele sisebenzise izindlela ezihlukahlukene lapho sixoxa nabantu. Kungani? Abantu abafani. Into ethandwa othile, omunye angase angayithandi. Abanye bayakuthanda ukukhuluma ngoNkulunkulu noma ngeBhayibheli, kodwa abanye bathanda ukuqale baxoxe ngezinye izinto. Kunoma ikuphi, kufanele siwasebenzise wonke amathuba okukhuluma nabantu bazo zonke izinhlobo. (Funda eyabaseRoma 1:14-16.) Noma kunjalo, kufanele sikhumbule ukuthi uJehova nguye owenza iqiniso likhule ezinhliziyweni zalabo abathanda ukwenza okulungile.​—1 Kor. 3:6, 7.

UKUSHUMAYEZA ABANTU BASE-ASIA

Abamemezeli abaningi boMbuso bayabakhathalela abantu basemazweni angakholelwa kuNkulunkulu futhi baxoxa nabo ngokuhlakanipha okuzuzisayo okuseBhayibhelini (Bheka izigaba 12-13)

12. Yini esingayenza ukuze sisize abantu base-Asia abangazi lutho ngoMdali?

12 Emhlabeni wonke, abamemezeli abaningi bahlangana nabantu base-Asia, kuhlanganise nabathile abavela ezindaweni lapho inkolo ibekelwe khona imingcele. Emazweni amaningana ase-Asia, abaningi abakaze bacabange ngokuthi uMdali ukhona yini noma cha. Abanye bayafisa ukwazi futhi bayavuma ukufundelwa iBhayibheli, kodwa abanye abakuthandisisi ukwamukela imibono emisha. Yini esingayenza ukuze sibasize? Abanye abamemezeli abangomakad’ ebona baye baphumelela ngokuqala ingxoxo enobungane, ukubonisa ukuthi banendaba nalowo muntu futhi lapho kufaneleka bamxoxele ukuthi iBhayibheli libasize kanjani ekuphileni kwabo.

13. Yini esingayenza ukuze sisize abantu bathande ukufunda iBhayibheli? (Bheka isithombe esisesembozweni.)

13 Abantu abaningi bayakujabulela ukufunda ngokuhlakanipha okutholakala eBhayibhelini. (UmSh. 7:12) ENew York, udade ovakashela abantu abakhuluma isiMandarin uthi: “Ngiyazama ukubabonisa ukuthi ngiyabakhathalela futhi ngibalalele. Uma ngithola ukuthi basanda kufika endaweni, ngiyababuza: ‘Kuyajwayeleka kodwa? Usuwutholile umsebenzi? Bakuphethe kahle abantu balapha?’” Ngezinye izikhathi lokhu kuyamsiza akwazi ukubaxoxela ngeBhayibheli. Uma kufaneleka, uphinde athi: “Ucabanga ukuthi yini engasisiza sikwazi ukuphilisana kahle nabantu? Ngicela ukukufundela amazwi ayisaga aseBhayibhelini. Athi: ‘Ukuqala kombango kunjengomuntu ovulela amanzi; ngakho ngaphambi kokuba kuqhume ingxabano, hamba.’ Ucabanga ukuthi lesi seluleko singasisiza?” (IzAga 17:14) Izingxoxo ezifana nalezi zingasisiza sikwazi ukubona abantu abathanda ukufunda iBhayibheli.

14. Umzalwane wasezweni eliseMpumalanga ubasiza kanjani abantu abathi abakholelwa kuNkulunkulu?

14 Kuthiwani ngalabo abathi abakholelwa kuNkulunkulu? Umzalwane ovame ukushumayeza abantu abangasonti ezweni eliseMpumalanga uyachaza: “Ngokuvamile, lapho umuntu ethi, ‘Angikholelwa kuNkulunkulu,’ usuke echaza ukuthi akakholelwa konkulunkulu abakhonzwayo kuleyo ndawo. Ngakho ngivame ukuvumelana naye ngisho ukuthi onkulunkulu abaningi benziwe abantu futhi abaphili. Ngivame ukufunda uJeremiya 16:20: ‘Ingabe  umuntu wasemhlabeni angazenzela onkulunkulu bebe bengebona onkulunkulu?’ Ngibe sengimbuza: ‘Singazi kanjani-ke ukuthi yimuphi unkulunkulu wangempela?’ Ngiyalalelisisa bese ngifunda u-Isaya 41:23: ‘Yishoni izinto ezizoza kamuva, ukuze sazi ukuthi ningonkulunkulu.’ Ngibe sengimbonisa isibonelo sendlela uJehova aye wabikezela ngayo ikusasa.”

15. Yini esingayifunda esibonelweni somzalwane waseMpumalanga Asia?

15 Umzalwane waseMpumalanga Asia usebenzisa le ndlela lapho ephindela kubantu. Uthi: “Ngibabonisa izibonelo ezikhombisa ukuhlakanipha okutholakala eBhayibhelini, iziprofetho zeBhayibheli ezigcwalisekile nemithetho elawula izinto ezidaliwe. Ngibe sengimbonisa indlela konke lokhu okufakazela ngayo ukuthi ukhona uMdali ophilayo nohlakaniphile. Lapho umuntu eqala ukubona ukuthi uNkulunkulu ukhona, ngibe sengimbonisa lokho iBhayibheli elikushoyo ngoJehova.”

16. NgokweyamaHebheru 11:6, kungani abantu esibafundelayo kudingeka babe nokholo kuNkulunkulu naseBhayibhelini, futhi singabasiza kanjani?

16 Lapho sifundela abantu abangasonti, kumelwe sibasize ngokuqhubekayo ukuba bakholelwe ukuthi uNkulunkulu ukhona. (Funda eyamaHebheru 11:6.) Kudingeka sibasize nokuba bakholelwe eBhayibhelini. Lokhu kungadinga ukuba sidamane siziphindaphinda izimfundiso ezithile. Isikhathi ngasinye lapho sifunda naye, kungase kudingeke sixoxe ngobufakazi bokuthi iBhayibheli liyiZwi likaNkulunkulu. Lokhu kungahlanganisa nokuxoxa kafushane ngeziprofetho zeBhayibheli esezigcwalisekile, ubufakazi bokuthi liyavumelana nesayensi futhi umlando walo unembile nokuthi ukuhlakanipha okukulo kuyazuzisa.

17. Uthando esilubonisa abantu lungabasiza kanjani?

17 Sisiza abantu babe abafundi bakaKristu ngokubabonisa ukuthi siyabathanda, kungakhathaliseki ukuthi bayasonta noma cha. (1 Kor. 13:1) Lapho sibafundisa, umgomo wethu uwukubabonisa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda futhi ufuna nathi simthande. Unyaka ngamunye izinkulungwane zabantu ababengakholelwa kuNkulunkulu nababengasonti ziye zabhapathizwa ngoba ziye zafunda ukuthanda uNkulunkulu. Ngakho yiba nombono omuhle futhi ubonise ukuthi uthanda zonke izinhlobo zabantu. Balalele. Zama ukuqonda indlela abacabanga ngayo. Bafundise ngesibonelo sakho esihle ukuze babe abafundi bakaKristu.

INGOMA 76 Uzizwa Kanjani?

^ isig. 5 Namuhla singase sihlangane nabantu abaningi abangasonti nabangakholelwa kuNkulunkulu kunanini ngaphambili. Lesi sihloko sikhuluma ngokuthi singaxoxa kanjani nabo ngeqiniso eliseBhayibhelini nangokuthi singabasiza kanjani balethembe iBhayibheli futhi babe nokholo kuJehova uNkulunkulu.

^ isig. 1 Ngokwezinhlolo-vo ezithile, amanye amazwe yilawa: e-Albania, e-Australia, e-Austria, e-Azerbaijan, eCanada, eChina, eCzech Republic, eDenmark, eFrance, eHong Kong, e-Ireland, e-Israel, eJalimane, eJapane, eNetherlands, eNingizimu Korea, eNorway, eSpain, eSweden, eSwitzerland, e-United Kingdom naseVietnam.

^ isig. 53 INCAZELO YESITHOMBE: Umzalwane ushumayeza umuntu asebenza naye esibhedlela, kamuva lo muntu ubheka izifundo zokutadisha iBhayibheli kuwebusayithi yethu.