Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Kungani Kufanele ‘Sidumise UJah?

Kungani Kufanele ‘Sidumise UJah?

Dumisani uJah, ngoba kumnandi futhi uyakufanelekela ukudunyiswa.’​—IHU. 147:1.

IZINGOMA: 104, 152

1-3. (a) Kucatshangwa ukuthi labhalwa nini iHubo 147? (b) Sifundani ngokutadisha iHubo 147?

LAPHO othile enza kahle esabelweni sakhe noma eye wabonisa imfanelo enhle yobuKristu, kufanele anconywe. Uma abantu benza kanjalo kangakanani-ke ngoJehova uNkulunkulu? Singamdumisa ngenxa yamandla akhe amakhulu esiwabona endalweni yakhe emangalisayo noma ngenxa yendlela athanda ngayo abantu, esiyibona elungiselelweni lomhlatshelo wesihlengo ngeNdodana yakhe.

2 Umbhali wencwadi yeHubo 147 wadumisa uJehova. Wakhuthaza nabanye ukuba bahlanganyele kanye naye ekudumiseni uNkulunkulu.—Funda iHubo 147:1, 7, 12.

3 Asazi ukuthi ubani owabhala leli hubo, kodwa kungenzeka ukuthi umbhali walo wayephila phakathi nesikhathi lapho uJehova ebuyisela eJerusalema ama-Israyeli ayethunjelwe eBhabhiloni. (IHu. 147:2) Ngokuqinisekile ukubuyiselwa kwabantu bakaNkulunkulu endaweni yabo yokukhulekela kweqiniso kwenza lo mhubi wadumisa uJehova. Noma kunjalo, waveza nezinye izizathu zokumdumisa. Yiziphi? Wena yiziphi izithathu onazo ‘zokudumisa’ uJehova?—IHu. 147:1.

 UJEHOVA UYABADUDUZA ABANTU BAKHE

4. Ama-Israyeli ayethunjiwe azizwa kanjani lapho iNkosi uKoresi iwakhulula futhi kungani azizwa kanjalo?

4 Cabanga ngendlela ama-Israyeli ayezizwa ngayo ngesikhathi eseBhabhiloni. Abathumbi bawo ngokwedelela babethi: “Sihlabeleleleni enye yezingoma zaseZiyoni.” Ngaleso sikhathi, iJerusalema elaliyisizathu esikhulu sokudumisa uJehova lalibhujisiwe. (IHu. 137:1-3, 6) Ngenxa yalokho amaJuda ayengafuni ukucula. Ayephatheke kabi futhi ayedinga ukududuzwa. Noma kunjalo, isiprofetho sikaNkulunkulu sagcwaliseka lapho inkosi yasePheresiya, uKoresi ekhulula ama-Israyeli. Wanqoba iBhabhiloni wabe esethi: “UJehova . . . ungithumé ukuba ngimakhele indlu eJerusalema . . . Noma ubani phakathi kwenu kubo bonke abantu bakhe, uJehova uNkulunkulu wakhe makabe naye. Ngakho makakhuphuke.” (2 IziKr. 36:23) Yeka indlela lokhu okwawaduduza ngayo ama-Israyeli ayeseBhabhiloni!

5. Yini umhubi ayisho ngoJehova?

5 UJehova akaduduzanga ama-Israyeli njengesizwe nje kuphela kodwa wayeduduza umuntu ngamunye. Usakwenza lokhu namanje. Umhubi wathi uNkulunkulu “uphulukisa abanenhliziyo eyaphukile, abophe izindawo zabo ezibuhlungu.” (IHu. 147:3) Ngempela uJehova ududuza abantu abanezinkinga kungakhathaliseki ukuthi hlobo luni lwezinkinga. Namuhla uJehova uyakulangazelela ukusiduduza. (IHu. 34:18; Isaya 57:15) Usinikeza ukuhlakanipha namandla okubhekana nanoma iziphi izinkinga.—Jak. 1:5.

6. Sifundani kulokho okwashiwo umhubi ngezinkanyezi kuyiHubo 147:4? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

6 Umhubi wabe esekhuluma ngamazulu, ethi uJehova “ubala izinkanyezi; zonke uzibiza ngamagama azo.” (IHu. 147:4) Kungani ashintsha indaba wakhuluma ngezinkanyezi? Cabanga ngalokhu: Umhubi wayekwazi ukubona izinkanyezi kodwa wayengazi kahle hle ukuthi zingaki. Muva nje, inani lezinkanyezi esikwazi ukuzibona liye lakhuphuka kakhulu. Abanye bacabanga ukuthi kunezinkulungwane zezigidi zezinkanyezi emthaleni wethu nje kuphela. Ekubeni kunemithala eyizigidi zezigidi emazulwini! Yiqiniso thina asikwazi ukubala izinkanyezi! Kodwa uMdali zonke uzibiza ngamagama. Lokhu kusho ukuthi uJehova wazi inkanyezi ngayinye. (1 Kor. 15:41) Kuthiwani ngabantu? UNkulunkulu owazi kahle inkanyezi ngayinye ukuthi ikuphi nganoma isiphi isikhathi, usazi kahle kakhulu thina njengabantu ukuthi sikuphi, sizizwa kanjani nokuthi yini esiyidingayo ngaso sonke isikhathi!

7, 8. (a) Lapho uJehova esiza abantu bakhe uma benezinkinga, yini acabanga ngayo? (b) Bonisa indlela uJehova anozwela ngayo lapho esiza abantu.

7 UJehova akagcini nje ngokuba nendaba nawe kodwa unamandla nozwela lokukusiza ezinkingeni onazo. (Funda iHubo 147:5.) Ungase uzizwe sengathi esakho isimo singaphezu kwamandla. UNkulunkulu uyazi ukuthi yini ongakwazi nongeke ukwazi ukuyenza, ‘ekhumbula ukuthi uluthuli.’ (IHu. 103:14) Ngenxa yokuthi sinesono senza amaphutha njalo. Yeka ukuthi siphatheka kabi kanjani lapho sisho into ebingafanele, siphindaphinda imikhuba engemihle noma lapho siba nomona ngezinto abanye abanazo! Nakuba lezi zinto zingenzeki kuJehova uyazi kahle indlela esizizwa ngayo.—Isaya 40:28.

8 Kungenzeka usuke wazibonela indlela uJehova akusize ngayo ezinkingeni  zakho ngesandla sakhe esinamandla. (Isaya 41:10, 13) Ngokwesibonelo cabanga ngoKyoko, udade oyiphayona owayedikibele ngemva kokwamukela isabelo esisha. UJehova wabonisa kanjani ukuthi uyayazi indlela azizwa ngayo? Esabelweni sakhe esisha, uKyoko wayenabantu ababeyiqonda indlela azizwa ngayo. Kwakungathi uJehova uthi: “Ngiyakuthanda hhayi ngoba uyiphayona nje kuphela kodwa ngenxa yokuthi uyindodakazi yami futhi uzinikezele kimi. Ngifuna ukuthi ukujabulele ukuphila kwakho njengomunye woFakazi bami!” UMninimandla Onke ukubonise kanjani ukuthi “ukuqonda kwakhe akuphenyeki”?

UJEHOVA USINIKA LOKHO KANYE ESIKUDINGAYO

9, 10. UJehova uqale asisize ngani? Nikeza isibonelo.

9 Ngezinye izikhathi uyaye ushode ngezinto ezisekela ukuphila. Ngokwesibonelo, ungase ukhathazeke ngokuthi ngeke ube nakho ukudla okwanele. Nokho, uJehova owenza ukudla okutshalwayo kukhule, upha ngisho namaphuphu amagwababa ukudla! (Funda iHubo 147:8, 9.) Uma ekwazi ukondla amagwababa ungaqiniseka ngokuthi nawe uJehova uyokunika lokho kanye okudingayo.—IHu. 37:25.

10 Okubaluleke nakakhulu ukuthi uJehova usisiza sibe nobuhlobo obuqinile naye ngokusinika ‘ukuthula kwakhe okudlula konke ukucabanga.’ (Fil. 4:6, 7) Cabanga ngesibonelo sikaMutsuo nomkakhe, abazibonela ngokwabo ukusekelwa uJehova ngemva kwe-tsunami yaseJapan yango-2011. Basinda ngokulambisa kuyi-tsumani, ngokugibela phezu kwendlu yabo. Noma kunjalo, ngalolo suku cishe balahlekelwa yikho konke ababe nakho. Kwaphela ubusuku bonke besekamelweni elisesitezi sesibili endlini yabo kubanda futhi kumnyama. Ekuseni, babheka izinto ezazingaqinisa ubuhlobo babo noNkulunkulu. Ukuphela kwencwadi abakwazi ukuyithola kwakuyiNcwadi Yonyaka YoFakazi BakaJehova Ka-2006. Ngokushesha uMutsuo wavula isihloko esithi “Ama-tsunami Abulala Ngendlela Engakaze Ibonwe.” Sasimayelana nokuzamazama komhlaba kwaseSumatra kwango-2004 okwabangela ama-tsunami abulala abantu abaningi. UMutsuo nomkakhe bakhihla isililo njengoba befunda lokhu kulandisa. Baluzwa uthando lukaNkulunkulu nokunakekela kwakhe lapho ebanika isikhuthazo esasifike ngesikhathi. UJehova waphinde wabanika nezinto ezisekela ukuphila. Bathola izinto ababezidinga kubafowabo abakhonza nabo. Nokho okwabaqinisa nakakhulu ukuvakashelwa ebandleni abameleli benhlangano kaNkulunkulu. UMutsuo uthi: “Ngabona ukuthi uJehova useduze nathi futhi uyasinakekela. Yeka ukududuzwa!” UNkulunkulu uqala ngokusinika okuzoqinisa ubuhlobo bethu naye bese esinika nezinto ezisekela ukuphila.

YINI ONGAYENZA UKUZE UZUZE EMANDLENI KANKULUNKULU OKUSINDISA?

11. Kumelwe benzeni labo abafuna ukuzuza emandleni kaNkulunkulu okusindisa?

11 UJehova uhlale ekulungele ukusiza futhi “ukhulula abamnene.” (IHu. 147:6a) Kodwa thina singazuza kanjani kulokhu? Kufanele sibe nobuhlobo obuhle naye. Ukuze sibe nobuhlobo obuhle naye kufanele sithobeke. (Zef. 2:3) Abantu abathobekile balinda uNkulunkulu ukuba alungise izinto futhi abathobe amanxeba. UJehova uyabathanda abantu abanjalo.

12, 13. (a) Yini okufanele siyigweme uma sifuna uNkulunkulu asisize? (b) UJehova ujabuliswa abantu abanjani?

 12 Ngakolunye uhlangothi uNkulunkulu “wehlisela ababi emhlabathini.” (IHu. 147:6b) Ajulile ngempela la mazwi! Ukuze sizuze othandweni lukaJehova futhi sigweme intukuthelo yakhe kufanele sizonde akuzondayo. (IHu. 97:10) Ngokwesibonelo, kufanele sizonde ukuziphatha okubi ngokocansi. Lokho kusho ukuthi kufanele sigweme izinto ezingasenza sigcine sesiziphathe kabi ngokocansi, kuhlanganise nokubuka izithombe ezingcolile. (IHu. 119:37; Math. 5:28) Kungaba nzima lokhu, kodwa kuwufanele umzamo ngoba ukuthandwa uJehova yikona okubalulekile.

13 Ukuze siyinqobe le mpi kudingeka sithembele kuJehova, hhayi emandleni ethu. Uyojabula yini lapho sithembela ‘emandleni ehhashi,’ lapho abantu abavame ukufuna khona usizo? Cha! Akufanele futhi sithembele ‘emilenzeni yomuntu,’ senze sengathi thina noma omunye umuntu angakwazi ukusisiza. (IHu. 147:10) Kunalokho, kufanele sisondele kuJehova simncenge ukuba asisize. Ngokungafani nabeluleki, uJehova akakhathali ukulalela imithandazo yethu ngisho nalapho sicela usizo lwakhe njalo. “UJehova ujabula ngalabo abamesabayo, ngalabo abalinda umusa wakhe wothando.” (IHu. 147:11) Singaqiniseka ngokuthi uyosondelana nathi futhi asisize sinqobe izifiso ezimbi ngoba uyasithanda.

14. Umhubi wayeqiniseka ngani?

14 UJehova usenza siqiniseke ngokuthi uzobasiza abantu bakhe lapho bedinga usizo. Lapho ecabanga ngokubuyiselwa kweJerusalema, umhubi wathi ngoJehova: “Ngoba wenzé imigoqo yamasango akho yaqina; ubusisé amadodana akho aphakathi kwakho. Ubeka ukuthula endaweni yakho.” (IHu. 147:13, 14) Yeka ukuthi kwakuqinisekisa kanjani kumhubi ukwazi ukuthi uNkulunkulu wenze amasango omuzi aqina, ukuze avikele abakhulekeli bakhe!

IZwi likaNkulunkulu lingakusiza kanjani lapho ucindezelwe izinkathazo? (Bheka izigaba 15-17)

15-17. (a) Ngenxa yezinkathazo, singazizwa kanjani ngezinye izikhathi, nokho uJehova usisiza kanjani ngeZwi lakhe? (b) Nikeza isibonelo esibonisa ukuthi iZwi likaNkulunkulu lisisiza ngesikhathi esifanele.

15 Nawe ungase ubhekane nezinkathazo. UJehova angakunika ukuhlakanipha okungakusiza ubhekane nazo. Umhubi wathi uNkulunkulu “uthumela izwi lakhe emhlabeni; izwi lakhe ligijima ngejubane.” Ebhekisela kuJehova ‘njengonika iqhwa; ohlakaza isithwathwa nophonsa iqhwa lakhe njengesichotho,’ wabuza: “Ubani ongama phambi kwamakhaza akhe?” Wanezela nokuthi uJehova “uthumela izwi lakhe awancibilikise.” (IHu. 147:15-18) UNkulunkulu wethu ohlakaniphile nonamandla kunabo bonke, okwazi ukulawula isichotho samatshe neqhwa, angasisiza sinqobe noma iyiphi inkathazo esibhekana nayo.

16 Namuhla uJehova usihola ngeZwi lakhe iBhayibheli. “Izwi lakhe ligijima ngejubane” ngokuthi isiqondiso sisithola ngaso kanye isikhathi esisidinga ngaso. Cabanga nje indlela ozuza ngayo lapho ufunda iBhayibheli, utadisha izincwadi ezivela ‘kuyinceku ethembekile neqondayo,’ ubukela uhlelo lwe-JW Broadcasting, ungena engosini yethu ethi jw.org, ukhuluma nabadala nalapho unamanye amaKristu. (Math. 24:45) Kungenzeka ubonile ukuthi uJehova uyashesha ukukuqondisa.

17 USimone uye wawezwa amandla eZwi likaNkulunkulu. Wayenenkinga yokuzenyeza. Lokhu kwakumenza angabaze  ngisho nokuthi uNkulunkulu uyamamukela. Nokho lapho edikibele, wayethandaza njalo, acele uJehova ukuba amsize. Wayelitadisha njalo neBhayibheli. Uthi: “Ngaso sonke isikhathi ngiyawezwa amandla kaJehova, ngisibone nesiqondiso sakhe.” Lokhu kumsize wahlala enombono ofanele.

18. Yini ekwenza uzizwe wamukelwa uNkulunkulu futhi yiziphi izizathu ezikwenza uthi “Dumisani uJah!”?

18 Umhubi wayazi ukuthi uNkulunkulu wayebathanda kangakanani abantu bakhe basendulo. Babewukuphela kwesizwe esinikwe “izwi” likaNkulunkulu, “iziqondiso zakhe nezinqumo zakhe zokwahlulela.” (Funda iHubo 147:19, 20.) Namuhla sibusiswe ngokuba ukuphela kwabantu emhlabeni ababizwa ngegama likaNkulunkulu. Ukwazi uJehova nokuphila ngeZwi lakhe, kusenza sijabulele ubuhlobo obukhethekile naye. Wena unazo yini izizathu zokumemeza uthi: “Dumisani uJah!” futhi ukhuthaze nabanye ukuba benze okufanayo, njengomlobi weHubo 147?