Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

“Khalani Nabakhalayo”

“Khalani Nabakhalayo”

Qhubekani niduduzana futhi nakhana.”​1 THES. 5:11.

IZINGOMA: 121, 75

1, 2. Kungani kudingeka sixoxe ngokuthi bangaduduzwa kanjani abashonelwe? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

USUSI uthi: “Sezwa ubuhlungu obukhulu ngisho nalapho sekuphele unyaka indodana yethu ishonile.” Omunye umKristu wathi lapho kushona umkakhe wezwa “ubuhlungu obungachazeki emzimbeni.” Ngokudabukisayo baningi abantu abazizwa njengalaba. Kungenzeka ukuthi amaKristu amaningi ayengakucabangi ukuthi angase ashonelwe ngaphambi kokuba kufike i-Armagedoni. Kungakhathaliseki ukuthi uke washonelwa noma kukhona omaziyo oshonelwe, ungase uzibuze: ‘Abashonelwe bangasizwa kanjani ukuze bakwazi ukubhekana nalolu sizi?’

2 Mhlawumbe uke ubezwe abantu bethi ubuhlungu buyaphola ngokuhamba kwesikhathi. Nokho ingabe ukudlula kwesikhathi yikona ngempela okududuzayo? Omunye umfelokazi wathi: “Ngiphawule ukuthi yilokho okwenziwa umuntu phakathi naleso sikhathi okumduduzayo.” Yiqiniso, njengenxeba, ubuhlungu bokushonelwa bungase buphole ngokuhamba  kwesikhathi uma bunakekelwa kahle. Yini engaduduza abashonelwe?

UJEHOVA UNGUMTHOMBO WENDUDUZO

3, 4. Yini esenza siqiniseke ngokuthi uJehova uyabazi ubuhlungu bokushonelwa?

3 Akungatshazwa ukuthi uJehova, uBaba wethu wasezulwini onozwela ungumthombo wenduduzo. (Funda eyesi-2 Korinte 1:3, 4.) UJehova oyisibonelo esivelele somuntu oduduzayo, waqinisekisa abantu bakhe wathi: “Mina Nginguye oniduduzayo.”—Isaya 51:12; IHu. 119:50, 52, 76.

4 UBaba wethu onomusa naye wake washonelwa abantu abathandayo abanjengo-Abrahama, u-Isaka, uJakobe, uMose neNkosi uDavide. (Num. 12:6-8; Math. 22:31, 32; IzE. 13:22) Izwi likaNkulunkulu lisiqinisekisa ngokuthi uJehova uyakulangazelela ukuvusa abafile. (Jobe 14:14, 15) Bayojabula futhi bayoba imiqemane. Khumbula nokuthi iNdodana kaNkulunkulu, ayithanda ngokukhethekile nayo yafa kabuhlungu. (IzAga 8:22, 30) Akekho umuntu ongakwazi ukuchaza ubuhlungu uJehova abuzwa.—Joh. 5:20; 10:17.

5, 6. Angasiduduza kanjani uJehova?

5 Singaqiniseka ngokuthi uJehova uyosiduduza lapho sishonelwe. Ngakho akufanele sinqikaze ukuthululela isifuba sethu kuye mayelana nosizi esibhekana nalo. Ave kududuza ukwazi ukuthi uJehova uyayazi indlela esizizwa ngayo futhi usiduduza ngalokho kanye esikudingayo. Kodwa ukwenza kanjani lokho?

6 UNkulunkulu usiduduza ‘ngomoya ongcwele’. (IzE. 9:31) Umoya ongcwele kaNkulunkulu ungumthombo onamandla asiduduza ngawo. UJesu wathembisa ukuthi uBaba osezulwini, nakanjani “uyobanika umoya ongcwele labo abawucela kuye.” (Luka 11:13) USusi ocashunwe ngenhla uthi: “Izikhathi eziningi sasivele sithandaze kuJehova simnxuse ukuba asisize. Njalo lapho sithandaza uNkulunkulu wayesinika ukuthula ezinhliziyweni nasezingqondweni zethu.”—Funda eyabaseFilipi 4:6, 7.

UJESU UNGUMPRISTI OPHAKEME ONOZWELA

7, 8. Yini esenza siqiniseke ngokuthi uJesu uzosiduduza?

7 Lapho uJesu esemhlabeni wakubonisa ngamazwi nangezenzo ukuthi uJehova unozwela. (Joh. 5:19) Wayeze emhlabeni ukuzoduduza ‘abaphukile ezinhliziyweni’ nabo “bonke abalilayo.” (Isaya 61:1, 2; Luka 4:17-21) Yingakho uJesu ayaziwa ngokuba nozwela ngoba wayeluqaphela usizi lwabantu bese efuna ukubasiza.—Heb. 2:17.

8 Lapho esakhula, uJesu wabuzwa ubuhlungu bokufelwa izihlobo nabangane. Kubonakala sengathi uJosefa ubaba wakhe, washona uJesu esemncane cishe eneminyaka engu-20. * Cabanga nje ngobuhlungu uJesu abhekana nabo nobokubona umama wakhe, abafowabo nodadewabo besosizini.

9. UJesu walubonisa kanjani uzwela lapho kushona uLazaru?

9 Lapho uJesu eqala inkonzo yakhe  wayeyiqonda ngempela indlela abantu abakheke ngayo futhi wayezwelana nabo. Ngokwesibonelo, cabanga ngesikhathi lapho kushona umngane wakhe omkhulu, uLazaru. Ngisho noma ayazi ukuthi uzomvusa, waluzwa usizi uMartha noMariya ababebhekene nalo. Wayethinteke kangangokuthi waze wakhala izinyembezi.—Joh. 11:33-36.

10. Yini esenza siqiniseke ngokuthi nanamuhla uJesu usazwelana nathi?

10 Ingasisiza kanjani namuhla indlela uJesu aduduza nabonisa ngayo uzwela? ImiBhalo isiqinisekisa ngokuthi “uJesu Kristu uyefana izolo nanamuhla, kuze kube phakade.” (Heb. 13:8) Njengoba “uMmeli Oyinhloko wokuphila” ebazi kahle ubuhlungu bokushonelwa, “uyakwazi ukusiza labo abavivinywayo.” (IzE. 3:15; Heb. 2:10, 18) Ngakho, singaqiniseka ngokuthi namanje busamthinta ubuhlungu babanye, uyabuqonda futhi uyabaduduza “ngesikhathi esifanele.”—Funda eyamaHebheru 4:15, 16.

‘INDUDUZO EVELA EMIBHALWENI’

11. Wena yimiphi imiBhalo ekududuzayo?

11 Indaba yokukhala kukaJesu ngesikhathi kushone uLazaru ingenye yezindaba eziduduzayo eziseZwini likaNkulunkulu. Yingakho “zonke izinto ezalotshwa esikhathini esingaphambili zalotshelwa ukuba kufundiswe thina, ukuze kuthi ngokukhuthazela kwethu nangenduduzo evela emiBhalweni sibe nethemba.” (Roma 15:4) Uma ushonelwe nawe ingakududuza le miBhalo elandelayo:

  • “UJehova useduze nalabo abaphukile enhliziyweni; futhi uyabasindisa abanomoya ochobozekile.”IHu. 34:18, 19.

  • “Lapho imicabango yami engincisha ukuthula iba miningi ngaphakathi kimi, induduzo yakho yaqala ukuwotawota umphefumulo wami.”IHu. 94:19.

  • “Kwangathi iNkosi yethu uJesu Kristu ngokwayo noNkulunkulu uBaba wethu, owasithanda futhi wanikeza induduzo yaphakade nethemba elihle ngomusa ongafanelwe bangaduduza izinhliziyo zenu futhi baniqinise.”2 Thes. 2:16, 17. *

IBANDLA LIWUMTHOMBO WENDUDUZO

12. Iyiphi enye indlela esingabaduduza ngayo abanye?

12 Omunye umthombo wenduduzo kwabashonelwe ibandla lobuKristu. (Funda eyoku-1 Thesalonika 5:11.) Ungabaduduza futhi ubaqinise kanjani ‘abanomoya omunyu’? (IzAga 17:22) Khumbula ukuthi ‘kunesikhathi sokuthula nesikhathi sokukhuluma.’ (UmSh. 3:7) Umfelokazi obizwa ngokuthi uDalene uyachaza: “Abashonelwe kumelwe baveze indlela abazizwa ngayo. Ngakho, into ebaluleke kunazo zonke ongayenza kumuntu oshonelwe ukumlalela, ungamngeni emlonyeni.” UJunia, onomfowabo owazibulala uyanezela: “Nakuba ungeke ukuqonde ngokuphelele lokho ababhekene nakho, okubalulekile ukuthi uyafuna ukukwazi.”

13. Yini okumelwe siyikhumbule ngendlela abantu abashonelwe abazizwa ngayo?

13 Khumbula nokuthi abantu bayiveza ngendlela engafani indlela abazizwa ngayo. Ezikhathini eziningi umuntu obhekene nosizi kuphela ongalwazi kahle usizi lwakhe futhi kungase kube nzima ukuveza imizwa yakhe. IZwi likaNkulunkulu lithi: “Inhliziyo iyakuqaphela  ukuba munyu komphefumulo . . . futhi akukho sihambi esiyogxambukela ekujabuleni kwawo.” (IzAga 14:10) Ngisho nalapho umuntu angase ayiveze imizwa yakhe akubi lula ngaso sonke isikhathi ngabanye ukuyiqonda.

14. Singabaduduza kanjani abashonelwe?

14 Kuyaqondakala ukuthi kungaba nzima ukwazi ukuthi uzothini kumuntu okhungathekile ngenxa yokufelwa. Noma kunjalo, iBhayibheli lithi “ulimi lwabahlakaniphile lungukuphulukisa.” (IzAga 12:18) Abaningi baye bakuthola kududuza ukuxoxa ngencwajana ethi Lapho Ufelwa Othandekayo. * Nokho, ngokuvamile into esiza kakhulu ‘ukukhala nalabo abakhalayo.’ (Roma 12:15) UGaby ongumfelokazi uthi: “Ngihlale ngikhala. Yingakho ngiduduzeka lapho abangane bami bekhala kanye nami. Ngaleso sikhathi, ngisuke ngizwa ukuthi bazwelana nami.”

15. Yiziphi izindlela esingabaduduza ngazo abanye lapho singazi ukuthi sizothini? (Bheka nebhokisi elithi “ Amazwi Enduduzo Amnandi.”)

15 Uma ungazi ukuthi uzothini kumuntu oshonelwe, mhlawumbe kungcono ukumduduza ngokumthumelela ikhadi, i-email, i-sms noma umbhalele incwadi. Ungacaphuna umBhalo oduduzayo, ukhulume ngezinto ezinhle noma izinto ozithandayo ozikhumbulayo ngalo oshonile. UJunia uthi: “Kuyangiduduza ukuthola i-sms noma ukucelwa umKristu ukuba ngimvakashele. Lokho kungenza ngibone ukuthi ngiyathandwa.”

16. Iyiphi enye indlela yokududuza?

16 Ungakuthathi kancane ukuthandaza nabashonelwe noma ukubathandazela lapho uwedwa. Kungase kube nzima  ukuyiveza kahle indlela ozizwa ngayo lapho usesimweni esicindezela kakhulu. Nokho ukunxusa kwakho okusuka enhliziyweni, mhlawumbe ngisho nezinyembezi, kungamsiza oshonelwe. UDalene uyakhumbula: “Ngezinye izikhathi lapho odade bezongibona, ngangibacela bangithandazele. Lapho besawuqala umthandazo, kwakungakhulumeki, amazwi engaphumi kahle ngenxa yesibibithwane. Nokho lapho beqhubeka nokuthandaza amazwi ayaqina futhi benze imithandazo ethinta inhliziyo ngempela. Ukholo lwabo oluqinile, uthando nozwela, kwaluqinisa kakhulu ukholo lwami.”

UNGAYEKI UKUDUDUZA ABANYE

17-19. Kungani kufanele singayeki ukumduduza umuntu oshonelwe?

17 Indlela abantu ababhekana ngayo nokushonelwa ayifani. Ngakho kumelwe ukulungele ukuchitha isikhathi esithe xaxa nomuntu oshonelwe, hhayi nje izinsukwana ezimbalwa lapho kusekhona bonke abangane nezihlobo. Ezinyangeni ezimbalwa ngemva kokushonelwa, lapho abanye sebephindele emisebenzini yabo, usuke esakudinga ukududuzwa. “Umngane weqiniso ubonisa uthando ngaso sonke isikhathi, futhi ungumfowabo womuntu ozalelwe isikhathi sosizi.” (IzAga 17:17) AmaKristu angaduduza umuntu oshonelwe kuze kube yilapho selubohlile usizi lwakhe.—Funda eyoku-1 Thesalonika 3:7.

18 Ungakhohlwa ukuthi usizi lungavuka ngezinsuku ezithile ezikhethekile kwabashonelwe, lungavuswa nawumculo othile, izithombe, imidlalo noma amaphunga, imisindo noma isikhathi esithile sonyaka. Izinto eziningi umuntu oshonelwe ashade naye okufanele aqale ukuzenza yedwa zingambangela usizi olukhulu. Kungaba ukuya emihlanganweni noma ukuya eSikhumbuzweni. Umzalwane othile uthi: “Ngangikulindele ukuthi usuku olulandelayo lokukhumbula umshado wethu lwaluzoba nzima, nangempela kwakungelula. Nokho abafowethu nodadewethu abambalwa babiza bonke abangane engisondelene nabo, bangivakashela ukuze ngingahlali ngedwa ngalolo suku.”

19 Khumbula nokuthi abashonelwe badinga isikhuthazo nangezinye izikhathi, hhayi nje ngezinsuku ezikhethekile kuphela. UJunia uyachaza: “Ngokuvamile ukuvakashelwa abantu ungalindele lutho futhi kungelona usuku oluthile olukhethekile kuyasiza kakhulu.” Yiqiniso, ngeke sikwazi ukuluqeda lonke usizi noma sivale isikhala somuntu oshonile. Nokho uyaduduzeka oshonelwe lapho senza okuthile. (1 Joh. 3:18) UGaby uthi: “Ngiyambonga uJehova ngabadala abanothando ababengisiza ngesikhathi esinzima. Bangenza ngaluzwa ngempela uthando lukaJehova.”

20. Kungani zisiduduza kakhulu izithembiso zikaJehova?

20 Kuyaduduza ngempela ukwazi ukuthi uJehova, uNkulunkulu wenduduzo yonke, uzoluqeda lonke usizi esibhekene nalo alethe induduzo yaphakade lapho ‘bonke abasemathuneni bekhunjulwa futhi bezwa izwi [likaKristu] baphume’! (Joh. 5:28, 29) UNkulunkulu uthembisa ukuthi “uyokugwinya ukufa kuze kube phakade, iNkosi EnguMbusi uJehova ngokuqinisekile iyosula izinyembezi ebusweni bonke.” (Isaya 25:8) Kunokuba ‘sikhale nabakhalayo,’ siyobe ‘sesijabula nabajabulayo.’—Roma 12:15.

^ isig. 8 IBhayibheli ligcina ukukhuluma ngoJosefa lapho uJesu eneminyaka engu-12. Lapho enza isimangaliso sokuqala, ephendula amanzi eba iwayini, iBhayibheli alisho lutho ngoJosefa. Kusukela lapho kuqhubuke alibanga lisakhuluma ngaye. Lapho esesigxotsheni sokuhlushwa uJesu wacela umphostoli uJohane ukuba anakekele uMariya. Wayengeke akusho lokho ukube uJosefa wayesaphila.—Joh. 19:26, 27.

^ isig. 14 Bheka INqabayokulinda kaNovemba 1, 2010, isihloko esithi “Duduza Abashonelwe, Njengoba Kwenza UJesu.”