“Zonke izipho ezinhle nazo zonke izipho eziphelele zivela . . . kuYise.”—JAK. 1:17.

IZINGOMA: 148, 109

1. Ilungiselelo lesihlengo livula ithuba laziphi izibusiso?

ZININGI izibusiso ezilethwa umhlatshelo wesihlengo sikaJesu Kristu. Ilungiselelo lesihlengo livula ithuba lokuba, enzalweni ka-Adamu, bonke labo abathanda ukulunga bagcine beyingxenye yomndeni kaNkulunkulu. Isihlengo senza sikwazi nokuba nethuba lokuphila phakade ngenjabulo. Noma kunjalo, isihlengo sikaKristu senza okungaphezu kokunikeza abantu abalalelayo ikusasa elinezibusiso. Ukuzimisela kukaJesu ukufa ngesikhathi esifanayo esekela ukulunga kukaJehova kuxazulula izinkinga ezithinta indalo yonke.—Heb. 1:8, 9.

2. (a) Yiziphi izinto ezibalulekile ezitholakala emthandazweni kaJesu? (Bheka isithombe esisekuqaleni.) (b) Sizoxoxa ngani kulesi sihloko?

2 Eminyakeni emibili ngaphambi kokuba uJesu afe abe umhlatshelo wesihlengo, wafundisa abafundi bakhe ukuba bathandaze bathi: “Baba wethu osemazulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawuze. Intando yakho mayenzeke nasemhlabeni, njengasezulwini.” (Math. 6:9, 10) Ukuze sijulise ukwazisa kwethu ngesihlengo, ake sixoxe ngendlela esihlobana ngayo nokungcweliswa kwegama likaNkulunkulu, ukubusa  koMbuso kaNkulunkulu nokugcwaliseka kwenjongo kaNkulunkulu.

“MALINGCWELISWE IGAMA LAKHO”

3. Lihilelani igama likaJehova futhi uSathane walihlambalaza kanjani lelo gama elingcwele?

3 Into yokuqala uJesu ayicela emthandazweni wakhe kwaba ukungcweliswa kwegama likaNkulunkulu. Igama likaJehova lihilela ubukhulu, ukuphakama nobungcwele bakhe. Ngesinye isikhathi ethandaza uJesu wabiza uJehova ngokuthi ‘uBaba oNgcwele.’ (Joh. 17:11) Njengoba uJehova engcwele, yonke imithetho nezimiso azibekile zingcwele. Naphezu kwalokho, ensimini yase-Edene uSathane ngobuqili wabekela inselele ilungelo likaNkulunkulu lokubekela abantu izindinganiso. Wahlambalaza igama likaNkulunkulu elingcwele, lapho eqamba amanga ngoJehova.—Gen. 3:1-5.

4. UJesu waba kanjani nesandla ekungcwelisweni kwegama likaNkulunkulu?

4 Ngakolunye uhlangothi, uJesu wayelithanda ngempela igama likaJehova. (Joh. 17:25, 26) UJesu waba nesandla ekungcwelisweni kwegama likaNkulunkulu. (Funda iHubo 40:8-10.) Ngenkambo yokuphila kwakhe okuphelele kwasemhlabeni, uJesu wabonisa ukuthi kuyafaneleka nokuthi kulungile ngoJehova ukuba abekele izidalwa zakhe ezihlakaniphile izindinganiso. Ngisho nalapho uSathane ebangela ukuba uJesu abulawe kabuhlungu, uJesu wahlala eqotho ngokuphelele kuYise osezulwini. Ngokuhlala eqotho, uJesu wabonisa ukuthi umuntu ophelele angakwazi ukuzilalela ngokuphelele izindinganiso zikaNkulunkulu ezilungile.

5. Singahlanganyela kanjani ekungcwelisweni kwegama likaNkulunkulu?

5 Singabonisa kanjani ukuthi siyalithanda igama likaJehova? Ngendlela esiziphatha ngayo. UJehova ufuna sibe ngcwele. (Funda eyoku-1 Petru 1:15, 16.) Lokhu kusho ukuthi sikhonza uJehova kuphela futhi simlalela ngenhliziyo yethu yonke. Ngisho nalapho sishushiswa, senza konke okusemandleni ukuze siphile ngokuvumelana nemithetho nezimiso zakhe ezilungile. Ngokwenza okulungile, senza ukukhanya kwethu kukhanye, ngaleyo ndlela sikhazimulisa igama likaJehova. (Math. 5:14-16) Njengabantu abangcwele, sibonisa ngendlela esiphila ngayo ukuthi imithetho kaJehova ilungile nokuthi izinsolo zikaSathane zingamanga. Lapho senza amaphutha, njengoba sonke siwenza, siphenduka ngobuqotho bese siyeka ukwenza izinto ezingamdumisi uJehova.—IHu. 79:9.

6. Yini engenza uJehova asibheke njengabalungile ngisho noma singaphelele?

6 Ngesisekelo somhlatshelo kaKristu, uJehova uthethelela izono zalabo ababonisa ukholo. Ubamukela njengabakhulekeli bakhe labo abazinikezela kuye. UJehova ubiza amaKristu agcotshiwe ngokuthi alungile njengamadodana akhe, “nezinye izimvu” ngokuthi zilungile njengabangane bakhe. (Joh. 10:16; Roma 5:1, 2; Jak. 2:21-25) Ngakho ngisho nanamuhla, isihlengo senza sikwazi ukuba abalungile phambi kukaBaba wethu futhi sihlanganyele ekungcwelisweni kwegama lakhe.

“UMBUSO WAKHO MAWUZE”

7. Isihlengo siletha ziphi izibusiso ngaphansi koMbuso kaNkulunkulu?

7 Emthandazweni wakhe oyisibonelo, isicelo sesibili esenziwa uJesu sithi: “Umbuso wakho mawuze.” Isihlengo sihlobana kanjani noMbuso kaNkulunkulu? Isihlengo senza kwaba ngokoqobo ukukhethwa kwabantu abangu-144 000 abazokhonza njengamakhosi nabapristi kanye noKristu ezulwini. (IsAm. 5:9,  10; 14:1) UJesu nalabo abayobusa kanye naye—amakhosi oMbuso kaNkulunkulu—bazolethela isintu esilalelayo izinzuzo zesihlengo phakathi neminyaka eyinkulungwane. Umhlaba uyolungiswa ube yipharadesi futhi bonke abantu abathembekile bayokwenziwa baphelele; ingxenye ezulwini nesemhlabeni yomndeni kaNkulunkulu iyoba nobunye ngokuphelele. (IsAm. 5:13; 20:6) UJesu uyochoboza ikhanda lenyoka bese eqeda yonke iminonjana yokuvukela kukaSathane.—Gen. 3:15.

8. (a) UJesu wabasiza kanjani abafundi bakhe ukuba babone ukubaluleka koMbuso kaNkulunkulu? (b) Siwusekela kanjani uMbuso kaNkulunkulu namuhla?

8 Ngesikhathi esemhlabeni uJesu wasiza abafundi bakhe babona ukubaluleka koMbuso kaNkulunkulu. Ngokushesha nje ngemva kokubhapathizwa, uJesu wamemezela “izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu” ngisho nasezindaweni ezikude. (Luka 4:43) Lapho ekhuluma nabafundi bakhe okukugcina ngaphambi kokubuyela ezulwini, uJesu wabayala ukuba babe ofakazi bakhe “ezingxenyeni ezikude kakhulu zomhlaba.” (IzE. 1:6-8) Ngomsebenzi wokushumayela ngoMbuso, abantu emhlabeni wonke babezothola ithuba lokufunda ngesihlengo futhi babuswe uMbuso kaNkulunkulu. Namuhla, sisekela uMbuso ngokusiza abafowabo bakaKristu emhlabeni ukuba bafeze umsebenzi wokushumayela izindaba ezinhle zoMbuso emhlabeni wonke.—Math. 24:14; 25:40.

“INTANDO YAKHO MAYENZEKE”

9. Kungani singaqiniseka ngokuthi uJehova uzoyifeza injongo yakhe ngesintu?

9 Wayesho ukuthini uJesu lapho ethi: “Intando yakho mayenzeke”? UJehova unguMdali. Lapho nje esekhiphe izwi lokuthi into mayenzeke, kusuke sekufana nokuthi seyenzekile kakade. (Isaya 55:11) Ngeke avumele ukuvukela kukaSathane kuphazamise injongo yakhe ngesintu. Kusukela ekuqaleni, kwakuyintando kaJehova ukuba umhlaba ugcwale izingane eziphelele zika-Adamu no-Eva. (Gen. 1:28) Ukube u-Adamu no-Eva bafa bengenazo izingane, injongo kaNkulunkulu yokuba bagcwalise umhlaba ngenzalo yabo yayingeke igcwaliseke. Ngakho, ngemva kokona kuka-Adamu no-Eva, uJehova wabavumela ukuba babe nezingane. Ngesihlengo, uNkulunkulu unika bonke ababonisa ukholo ithuba lokwenziwa baphelele futhi baphile phakade. UJehova uyabathanda abantu futhi kuyintando yakhe ukuba abantu abalalelayo baphile ngendlela ayeyihlosile.

10. Abantu asebafa bazuza kanjani esihlengweni?

10 Kuthiwani ngezigidigidi zabantu abafa bengalitholanga nhlobo ithuba lokwazi nokukhonza uJehova? Ngesihlengo abantu abafileyo bayokwazi ukuvuswa. UBaba wethu osemazulwini onothando uzobavusa bese ebanika ithuba lokufunda ngenjongo yakhe futhi bazuze ukuphila okuphakade. (IzE. 24:15) UJehova akafuni abantu bafe, ufuna baphile. NjengoMthombo wokuphila, uba uBaba wabo bonke abavuswayo. (IHu. 36:9) Yeka ukuthi kufaneleka kanjani ukuthi uJesu wasifundisa ukuba sithandaze sithi: “Baba wethu osemazulwini.” (Math. 6:9) UJehova unikeze uJesu isabelo esibalulekile sokuvusa abafile. (Joh. 6:40, 44) EPharadesi uJesu uzofeza indima yakhe ‘njengokuvuka nokuphila.’—Joh. 11:25.

11. Iyini intando kaNkulunkulu ‘ngesixuku esikhulu’?

11 Umusa kaJehova akuwona owabantu abambalwa abakhethekile nje kuphela,  ngoba uJesu wathi: “Noma ubani owenza intando kaNkulunkulu, lowo ungumfowethu nodadewethu nomama.” (Marku 3:35) Kuyintando kaNkulunkulu ukuba “isixuku esikhulu” esingenakubalwa esivela kuzo zonke izizwe, abantu nezilimi sibe abakhulekeli bakhe. Labo ababonisa ukholo esihlengweni sikaKristu benze nentando kaNkulunkulu bangaba phakathi kwalabo abamemeza bathi: “Insindiso yethu ivela kuNkulunkulu wethu, ohlezi esihlalweni sobukhosi, nakulo iWundlu.”—IsAm. 7:9, 10.

12. Injongo kaJehova ngesintu esilalelayo ibonakala kanjani emthandazweni oyisibonelo?

12 Injongo kaJehova ngabantu abalalelayo ibonakala ekunxuseni okutholakala emthandazweni kaJesu oyisibonelo. Ngokuvumelana nalo mthandazo, sifuna ukwenza konke okusemandleni ethu ukuze singcwelise igama likaNkulunkulu. (Isaya 8:13) Igama likaJesu lisho ukuthi “UJehova Uyinsindiso,” insindiso yethu ngesihlengo idumisa futhi ikhazimulise igama likaJehova. UMbuso kaNkulunkulu uyosetshenziselwa ukulethela isintu esilalelayo izinzuzo zesihlengo. Ngempela, umthandazo oyisibonelo usiqinisekisa ngokuthi ayikho into engavimbela ukuba intando kaNkulunkulu yenzeke.—IHu. 135:6; Isaya 46:9, 10.

BONISA UKUBONGA NGESIHLENGO

13. Yini esiyibonisa ngokubhapathizwa kwethu?

13 Enye indlela ebalulekile esibonisa ngayo ukubonga ngesihlengo, ukuzinikezela kuJehova ngesisekelo sokholo lwethu esihlengweni nangokubhapathizwa. Lapho sibhapathizwa sibonisa ukuthi “singabakaJehova.” (Roma 14:8) Kumelela isicelo esisenza kuNkulunkulu sokuba nonembeza omuhle. (1 Pet. 3:21) UJehova uphendula leso sicelo ngokusihlanza  ngegazi lomhlatshelo kaKristu. Siyaqiniseka ukuthi uzosinika konke akuthembisile.—Roma 8:32.

Yiziphi izindlela esibonisa ngazo ukubonga ngesihlengo? (Bheka izigaba 13, 14)

14. Kungani siyalwa ukuba sithande omakhelwane bethu?

14 Iyiphi enye indlela esingabonisa ngayo ukubonga ngesihlengo? Njengoba yonke into uJehova ayenzayo ishukunyiswa uthando, kuyintando yakhe ukuba bonke abakhulekeli bakhe babonise uthando njengemfanelo yabo evelele. (1 Joh. 4:8-11) Sinikeza ubufakazi bokuthi sifisa ukuba “amadodana [kaBaba wethu] osemazulwini” ngokuthanda omakhelwane bethu. (Math. 5:43-48) Umyalo wokuqala uthi kumelwe sithande uJehova, owesibili uthi kumelwe sithande omakhelwane bethu. (Math. 22:37-40) Enye indlela ebalulekile esibonisa ngayo ukuthi siyabathanda omakhelwane, ukulalela umyalo wokushumayela izindaba ezinhle ngoMbuso kaNkulunkulu. Njengoba sithanda abantu, sibonisa inkazimulo kaNkulunkulu. Empeleni, uthando lwethu ngoNkulunkulu “lwenziwa luphelele kithi” lapho silalela umyalo wokuthanda abanye, ikakhulukazi abafowethu.—1 Joh. 4:12, 20.

ISIHLENGO SILETHA “IZINKATHI ZOKUQABULEKA” EZIVELA KUJEHOVA

15. (a) Yiziphi izibusiso esizithola kuJehova manje? (b) Yiziphi izibusiso esizilindele?

15 Lapho sibonisa ukholo esihlengweni kuvuleka ithuba lokuthola intethelelo ephelele. IZwi likaNkulunkulu lisiqinisekisa ngokuthi izono zethu ‘zingasulwa.’ (Funda izEnzo 3:19-21.) Njengoba sibonile ngaphambili, ngesisekelo sesihlengo uJehova uthenga izinceku zakhe ezigcotshwe ngomoya ukuze zibe abantwana bakhe. (Roma 8:15-17) UJehova umema ‘abezinye izimvu’ ukuba babe ingxenye yomndeni wakhe emhlabeni. Ngemva kokwenziwa baphelele kuyoba novivinyo lokugcina. Uma beqhubeka bethembekile kuJehova, nabo bayobhekwa njengezingane zokutholwa. (Roma 8:20, 21; IsAm. 20:7-9) Uthando lukaJehova ngezingane zakhe eziyigugu alupheli. Izinzuzo zesihlengo zihlala njalo. (Heb. 9:12) Lesi sipho siyohlala sibalulekile. Akukho muntu oyosiphuca sona.

16. Isihlengo sisikhulula kanjani ngokuphelele?

16 Ayikho into uDeveli angayenza ukuze avimbe noma ubani ophenduka ngobuqotho ukuba agcine eyingxenye yomndeni kaJehova. UJesu weza emhlabeni futhi wafa “kwaba kanye kuphela.” Ngakho asikho esinye isihlengo esiyophinde sikhokhwe. (Heb. 9:24-26) Sibangela ukuba sibuyisane noNkulunkulu. Ngenxa yomhlatshelo kaKristu sikhululekile ebugqilini baleli zwe elibuswa uSathane futhi asisakwesabi ukufa.—Heb. 2:14, 15.

17. Lusho ukuthini uthando lukaJehova kuwe?

17 Singazethemba ngempela izithembiso zikaNkulunkulu. Njengoba nje imithetho yakhe yendalo ingakaze ihluleke, uJehova ngeke ahluleke ukufeza izithembiso zakhe. Akashintshi. (Mal. 3:6) UJehova usipha okungaphezu kwesipho sokuphila. Usinika uthando lwakhe. “Siye salwazi futhi salukholelwa uthando uNkulunkulu analo ngathi. UNkulunkulu uluthando.” (1 Joh. 4:16) Umhlaba wonke uzoba ipharadesi futhi wonke umuntu emhlabeni uzobonisa uthando lukaNkulunkulu. Kwangathi sonke singasho ngazwi linye nezidalwa zikaNkulunkulu ezithembekile zasezulwini sithi: “Isibusiso nenkazimulo nokuhlakanipha nokubonga nodumo namandla makube kuNkulunkulu wethu kuze kube phakade naphakade. Amen.”—IsAm. 7:12.