Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

INqabayokulinda—Efundwayo  |  February 2017

Injongo KaJehova Izogcwaliseka!

Injongo KaJehova Izogcwaliseka!

“Ngikukhulumile nokukukhuluma; ngizokuletha futhi. Ngikwakhile, ngizokwenza futhi.”—ISAYA 46:11.

IZINGOMA: 147, 149

1, 2. (a) Yini uJehova asembulele yona? (b) Yikuphi ukuqinisekiswa esikuthola ku-Isaya 46:10, 11 naku-55:11?

IVESI lokuqala leBhayibheli linamazwi alula kodwa ajulile athi: “Ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba.” (Gen. 1:1) Kuyiqiniso ukuthi kuncane kakhulu esikuqondayo ngezinto eziningi uNkulunkulu azidalile, njengomkhathi, ukukhanya, namandla adonsela phansi futhi kuncane esikwaziyo ngamazulu nomhlaba. (UmSh. 3:11) Nokho, uJehova usembulele injongo yakhe ngomhlaba nangesintu. Umhlaba wawuzoba ikhaya elihle labantu abenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. (Gen. 1:26) Babeyoba izingane zakhe futhi uJehova abe uBaba wabo.

2 Njengoba kuchaziwe esahlukweni sesithathu sikaGenesise, injongo kaJehova yaphazamiseka. (Gen. 3:1-7) Nokho, injongo kaNkulunkulu ayizange ishintshe. Akhekho ongavimba uJehova. (Isaya 46:10, 11; 55:11) Ngakho, singaqiniseka ngokuthi injongo kaJehova yasekuqaleni izongcwaliseka ngaso kanye isikhathi esimisiwe!

3. (a) Yimaphi amaqiniso ayisisekelo asisiza siqonde umyalezo weBhayibheli? (b) Kungani sixoxa ngalezi zimfundiso manje? (c) Yimiphi imibuzo esizoxoxa ngayo?

3 Ngokuqinisekile, sijwayelene namaqiniso eBhayibheli mayelana nenjongo kaNkulunkulu ngomhlaba nangesintu, nangendima  eyinhloko kaJesu Kristu ekugcwalisekeni kwenjongo kaNkulunkulu. La maqiniso abaluleke kakhulu futhi kungenzeka yiwo esawafunda kuqala lapho siqala ukutadisha iZwi likaNkulunkulu. Nathi sifuna ukusiza abantu abaqotho ukuba bazazi lezi zimfundiso ezibalulekile. Njengoba manje sifunda lesi sihloko njengebandla, sisebenza kanzima ukuze simemele abantu abaningi ngangokunokwenzeka eSikhumbuzweni sokufa kukaKristu. (Luka 22:19, 20) Labo abazobe bekhona bazofunda okuningi mayelana nenjongo kaNkulunkulu. Ngakho, lezi zinsuku ezimbalwa ezisele ngaphambi kweSikhumbuzo zisinika ithuba elihle lokucabanga ngemibuzo eqondile esingayisebenzisa ukuze sivuse isithakazelo kulabo esibafundela iBhayibheli, nakulabo abanhliziyo ziqotho ngalesi senzakalo esibalulekile. Sizoxoxa ngale mibuzo emithathu: Yayiyini injongo kaNkulunkulu yasekuqaleni ngomhlaba nangesintu? Konakalaphi? Kungani umhlatshelo wesihlengo sikaJesu uwukuphela kwendlela injongo kaNkulunkulu engagcwaliseka ngayo?

YAYIYINI INJONGO YOMDALI YASEKUQALENI?

4. Indalo iyimemezela kanjani inkazimulo kaJehova?

4 UJehova unguMdali omangalisayo. Yonke into ayidala isenzingeni eliphezulu kakhulu. (Gen. 1:31; Jer. 10:12) Ubuhle nokuhleleka okubonakala endalweni kungasifundisani? Lapho sibheka indalo, isihlaba umxhwele indlela zonke izinto uJehova azidalile— ezincane nezinkulu— ezisebenzisana ngayo ngokuphumelelayo. Ubani elingammangazi ingqamuzana lomuntu eliyinkimbinkimbi, usana olusanda kuzalwa noma ubukhazikhazi bokushona kwelanga obuhle kakhulu? Siyazazisa lezi zinto ngenxa yokuthi sidalwe sinekhono lokubona ubuhle bangempela.—Funda iHubo 19:1; 104:24.

5. UJehova uqikelela kanjani ukuthi indalo yakhe isebenza ngokubambisana?

5 Njengoba kubonakala endalweni, ngothando uJehova wabeka imingcele. Wabeka imithetho yemvelo neyokuziphatha ukuze aqikelele ukuthi konke kusebenza ngokubambisana. (IHu. 19:7-9) Ngakho, zonke izinto ezidaliwe zinendawo yazo eziyabelwe futhi zifeza indima yazo enjongweni kaNkulunkulu. UJehova onqumayo ukuthi indalo yakhe kumelwe isebenzelane kanjani. Umthetho wamandla adonsela phansi ugcina umkhathi nomhlaba kundawonye, ulawule ukuphakama kwamagagasi futhi usiza ekugcineni umhlaba usebenza ngendlela ehlelekile ukuze ukuphila kuqhubeke. Yonke indalo, kuhlanganise nabantu, iphila ngokuvumelana nale mingcele. Ngokusobala, ukuhleleka esikubona endalweni kufakazela ukuthi uNkulunkulu unenjongo ngomhlaba nangesintu. Lapho sishumayela, singakwazi yini ukusiza abantu babone iSizathu salokhu kuhleleka okubabazekayo?—IsAm. 4:11.

6, 7. Yiziphi ezinye izipho uJehova azinika u-Adamu no-Eva?

6 Injongo kaJehova yasekuqaleni kwakuwukuba abantu baphile phakade la emhlabeni. (Gen. 1:28; IHu. 37:29) Ngesandla esivulekile, wapha u-Adamu no-Eva izipho ezihlukahlukene eziyigugu ezabenza bakujabulela ukuphila. (Funda uJakobe 1:17.) UJehova wabanika inkululeko yokuzikhethela, ikhono lokucabanga nokukwazi ukuthanda nokwakha ubungane. UMdali wakhuluma no-Adamu futhi wamnika iziqondiso zokulungile nokungalungile. U-Adamu wafunda nendlela yokunakekela izidingo zakhe nokunakekela izilwane nomhlaba. (Gen. 2:15-17, 19, 20) UJehova wadala u-Adamu no-Eva benezinzwa zokunambitha, ukuthinta, ukubona, ukuzwa nokuhogela. Ngakho babekwazi ukubujabulela ngokuphelele ubuhle obabuthé  chithi saka ekhaya labo, iPharadesi. Abantu bokuqala ababili babenamathuba amaningi omsebenzi owanelisayo, bekwazi ukwenza nokufunda izinto eziningi ezintsha.

7 Yini enye eyayiyingxenye yenjongo kaNkulunkulu? UJehova wadala u-Adamu no-Eva bekwazi ukuba nabantwana abaphelele. UNkulunkulu wayehlose ukuba abantu bazalane baze bagcwalise umhlaba. Wayefuna u-Adamu no-Eva, nabo bonke abazali ababeyobalandela, ukuba bathande izingane zabo njengoba nje naye ayezithanda izingane zakhe eziphelele ezingabantu. Umhlaba nakho konke okukuwo kwakuzoba ikhaya labo phakade.—IHu. 115:16.

KONALAPHI?

8. Yayiyini injongo yomthetho otholakala kuGenesise 2:16, 17?

8 Ekuqaleni izinto azenzekanga ngendlela uNkulunkulu ayeyihlosile. Kwenzekani? UJehova wanika u-Adamu no-Eva umthetho olula owawuzobonisa ukuthi bayayiqaphela yini imingcele yenkululeko yabo. Wathi: “Kuyo yonke imithi yensimu ungadla usuthe. Kodwa ngokuqondene nomuthi wolwazi lokuhle nokubi ungadli kuwo, ngoba ngosuku oyodla ngalo kuwo uyokufa nokufa.” (Gen. 2:16, 17) Kwakulula ukuba u-Adamu no-Eva bawuqonde futhi bawulalele lowo myalo. Empeleni, babenenala yokudla.

9, 10. (a) USathane wamnyundela wathini uJehova? (b) U-Adamu no-Eva bakhetha ukwenzani? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

9 Esebenzisa inyoka, uSathane uDeveli wakhohlisa u-Eva ukuba angamlaleli uYise, uJehova. (Funda uGenesise 3:1-5; IsAm. 12:9) USathane wenza ihaba ngokuthi uNkulunkulu wenqabela abantu ukuba ‘badle kuyo yonke imithi yensimu.’ Kwakufana nokuthi uthi: ‘Nisho ukuthi anikwazi ukwenza into eniyithandayo?’ Ngemva kwalokho, waqamba amanga aluhlaza cwé wathi: “Ngokuqinisekile ngeke nife.” Wabe esezama ukuyenga u-Eva ukuba angamlaleli uNkulunkulu, ethi: “UNkulunkulu uyazi ukuthi ngalo kanye usuku enidla ngalo kuwo nakanjani amehlo enu ayovuleka.” USathane wasikisela ukuthi uJehova wayengafuni badle isithelo ngoba sazizobenza bahlakaniphe. Ngaphezu kwalokho, uSathane wenza isithembiso esingamanga, wathi: “Nakanjani niyoba njengoNkulunkulu, nazi okuhle nokubi.”

10 Manje u-Adamu no-Eva kwakudingeka bakhethe ukuthi bazokwenzani. Ingabe babezolalela uJehova noma babezolalela inyoka? Bakhetha ukungamlaleli uNkulunkulu. Ngokwenza kanjalo, bahlanganyela ekuvukeleni kukaSathane. Balahla uJehova njengoBaba wabo futhi bazisusa esivikelweni sokubuswa nguYe.—Gen. 3:6-13.

11. Kungani uJehova engakubekezeleli ukuvukela?

11 Ngokuvukela uJehova, u-Adamu no-Eva balahlekelwa ukuphila okuphelele. Ngaphezu kwalokho, ukuvukela kwabo kwabaqhelelanisa noJehova ngoba ‘amehlo akhe ahlanzeké kakhulu ukuba abone okubi.’ Ngenxa yalokho akakwazi ukubekezelela ububi. (Hab. 1:13) Ukube wakubekezelela, ukuphila kwazo zonke izidalwa—ezulwini nasemhlabeni—kwakuyoba sengozini. Ngaphezu kwakho konke, ukube uNkulunkulu akenzanga lutho ngesono esenziwa e-Edene, besiyokungabaza ukwethembeka kwakhe. Kodwa uJehova uthembekile ezindinganisweni zakhe, akazephuli nhlobo. (IHu. 119:142) Ngakho ukuba nenkululeko yokuzikhethela akumnikanga u-Adamu no-Eva igunya lokungawulaleli umthetho kaNkulunkulu. Umphumela wokuvukela kwabo uJehova kwaba ukufa futhi babuyela othulini ababethathwe kulo.—Gen. 3:19.

12. Yini eyenzeka ezinganeni zika-Adamu?

 12 Lapho u-Adamu no-Eva bedla leso sithelo, ababange besamukelwa njengamalungu omndeni kaNkulunkulu. UNkulunkulu wabaxosha e-Edene futhi babengasenalo ithemba lokuphindela khona. (Gen. 3:23, 24) Ngokwenza kanjalo, ngobulungisa uJehova wabenza babhekana nemiphumela yalokho ababekwenzile. (Funda uDuteronomi 32:4, 5.) Njengoba babengasaphelele, abantu babengasakwazi ukubonisa izimfanelo zikaNkulunkulu ngokuphelele. U-Adamu akalahlekelwanga nje kuphela ikusasa elihle kodwa wabangela nokuba izingane zakhe zonke zizuze ukungapheleli, isono nokufa. (Roma 5:12) Wancisha inzalo yakhe ithuba lokuphila okuphakade. Ngaphezu kwalokho, u-Adamu no-Eva babengeke besakwazi ukuba nengane ephelele; nenzalo yabo yayingeke ikwazi ukuthola izingane eziphelele. Ngemva kokubangela ukuba u-Adamu no-Eva bangamlaleli uNkulunkulu, uSathane uDeveli ubelokhu eqhubeka edukisa isintu kuze kube namuhla.—Joh. 8:44.

ISIHLENGO SIBANGELA UKUBUYISANA NONKULUNKULU

13. Yini uJehova ayifunela isintu?

13 Nokho, uthando lukaNkulunkulu ngesintu luhlala njalo. Naphezu kokuvukela kuka-Adamu no Eva, uJehova ufuna abantu babe nobuhlobo obuhle naye. Akafisi ukuba kufe noyedwa. (2 Pet. 3:9) Ngakho, ngemva nje kokuvukela kwabo, uNkulunkulu wenza amalungiselelo okuvumela abantu ukuba babe nobuhlobo naye, ngesikhathi esifanayo elondoloza izindinganiso zakhe zokulunga. UJehova wakwenza kanjani lokhu?

14. (a) NgokukaJohane 3:16, yiliphi ilungiselelo uNkulunkulu alenza ukuze abuyisane nesintu? (b) Yimuphi umbuzo esingawubuza labo abafuna iqiniso ngobuqotho?

14 Funda uJohane 3:16. Iningi lalabo esibamemela eSikhumbuzweni balazi ngekhanda leli vesi. Umbuzo uwukuthi, umhlatshelo kaJesu usenza kanjani sithole ukuphila okuphakade? Umkhankaso weSikhumbuzo, iSikhumbuzo ngokwaso nokuphindela kulabo abebe khona eSikhumbuzweni kuzosinika ithuba lokusiza labo abafuna iqiniso ngobuqotho ukuba baqonde impendulo yalo mbuzo obalulekile. Bangahlabeka umxhwele lapho beqala ukuqonda ngokugcwele indlela uthando lukaJehova nokuhlakanipha kwakhe okubonakala ngayo elungiselelweni lesihlengo. Yimaphi amaphuzu esingawagcizelela mayelana nesihlengo?

15. UJesu wayehluke kanjani ku-Adamu?

15 UJehova wasinika umuntu ophelele owayengaba umhlengi. Lowo muntu ophelele kwakudingeka abe qotho kuJehova futhi azimisele ukunikela ngokuphila kwakhe ngenxa yabantu abalahliwe. (Roma 5:17-19) UJehova wadlulisela ukuphila kwendodana yakhe eyizibulo; yasuka ezulwini yeza emhlabeni. (Joh. 1:14) Ngaleyo ndlela uJesu waba umuntu ophelele njengo-Adamu ekuqaleni. Kodwa ngokungafani no-Adamu, uJesu waphila ngezindinganiso uJehova azilindele kumuntu ophelele. Ngisho nalapho evivinywa kanzima, uJesu akazange one noma aphule umthetho kaNkulunkulu.

16. Kungani isihlengo siyisipho esiyigugu kangaka?

16 Njengomuntu ophelele, uJesu wayengasindisa isintu esonweni nasekufeni ngokusifela. Waba yilokho kanye u-Adamu okwakufanele abe yikho—umuntu ophelele, oqotho ngokuphelele futhi olalela uNkulunkulu. (1 Thim. 2:6) UJesu waba umhlatshelo wesihlengo owavulela “abaningi” ithuba lokuthola ukuphila okuphakade—abesilisa, abesifazane nezingane. (Math. 20:28) Ngempela, isihlengo siwukuphela kwendlela injongo kaNkulunkulu yasekuqaleni  engagcwaliseka ngayo. (2 Kor. 1:19, 20) Isihlengo sinika bonke abantu abathembekile ithuba lokuphila okuphakade.

UJEHOVA WASENZELA INDLELA YOKUBUYELA KUYE

17. Isihlengo sisivulela liphi ithuba?

17 Inani lesihlengo uJehova alikhokha lalilikhulu kakhulu. (1 Pet. 1:19) Bayigugu kakhulu kuye abantu kangangokuthi wayezimisele ukuvumela iNdodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ife ngenxa yethu. (1 Joh. 4:9, 10) Ngaleyo ndlela, uJesu uthatha indawo kababa wethu wokuqala, u-Adamu. (1 Kor. 15:45) Ngokwenza kanjalo, uJesu wenza okungaphezu kokusindisa ukuphila, usinikeza ithuba lokubuyela emndenini kaNkulunkulu. Ngesisekelo somhlatshelo kaJesu, uJehova angakwazi ukwamukela abantu emndenini wakhe ngaphandle kokuyekethisa izindinganiso zakhe zokulunga. Akuyithinti yini inhliziyo ukucabanga ngesikhathi lapho bonke abantu abathembekile beyokwenziwa baphelele? Ingxenye esezulwini nesemhlabeni yomndeni wakhe iyoba nobunye ngokuphelele. Ngomqondo ophelele, sonke siyoba ngabantwana bakaNkulunkulu.—Roma 8:21.

18. UJehova uyoba nini “yikho konke kuwo wonke umuntu”?

18 Ukuvukela kukaSathane akuzange kumvimbe uJehova ukuba abonise abantu uthando futhi ngeke kuvimbele abantu abangaphelele ukuba babe qotho kuJehova. Ngelungiselelo lakhe lesihlengo, uJehova uzosiza zonke izingane zakhe ukuba zilunge ngokuphelele. Ake ucabange nje ukuthi ukuphila kuyoba njani lapho wonke umuntu “obona iNdodana futhi abonise ukholo” ephila phakade. (Joh. 6:40) Ngothando nangokuhlakanipha, uJehova uyokwenza bonke abantu baphelele, ngokuvumelana nenjongo yakhe yasekuqaleni. UBaba wethu, uJehova, uyobe eseba “yikho konke kuwo wonke umuntu.”—1 Kor. 15:28.

19. (a) Ukubonga ngesihlengo kufanele kusishukumisele ukuba senzeni? (Bheka ibhokisi elithi “ Masiqhubeke Sifuna Abafanelekayo.”) (b) Yini esizoxoxa ngayo ngesihlengo esihlokweni esilandelayo?

19 Ukubonga ngesihlengo kufanele kusishukumisele ukuba senze konke esingakwenza ukuze sitshele abantu ukuthi bangazuza kuleso sipho esiyigugu. Abantu kumelwe bazi ukuthi isihlengo siyindlela uJehova anikeza ngayo isintu ngothando ithuba lokuphila phakade. Noma kunjalo, isihlengo safeza okungaphezu kwalokho. Isihloko esilandelayo sizoxoxa ngendlela umhlatshelo kaJesu owaphendula ngayo impikiswano eyaphakayiswa uSathane ensimini yase-Edene.