Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

 INDABA YOKUPHILA

UJehova Ungenze Ngaphumelela Enkonzweni Yakhe

UJehova Ungenze Ngaphumelela Enkonzweni Yakhe

Ngatshela iphoyisa ukuthi ngase ngike ngaboshwa kakade ngenxa yokwenqaba ukuya empini. Ngalibuza, “Ingabe nizongiphindisela ejele futhi?” Kwase kungokwesibili ngibizelwa eButhweni Lezempi Lase-United States.

NGAZALWA ngo-1926 eCrooksville, e-Ohio, e-United States. Ubaba nomama babengasonti, kodwa bathi sonke thina zingane ezingu-8 asiye esontweni. Ngaya eSontweni LaseWeseli. Lapho ngineminyaka engu-14, umfundisi wangipha umklomelo ngenxa yokuthi ngangingazange ngiphuthe esontweni unyaka wonke.

UMargaret Walker (udade wesibili ukusuka kwesobunxele) wangisiza ngafunda iqiniso

Phakathi naleso sikhathi, umakhelwane okuthiwa uMargaret Walker, owayengomunye woFakazi BakaJehova, waqala ukuvakashela umama ukuze axoxe naye ngeBhayibheli. Ngolunye usuku, nganquma ukuhlala nabo ngilalele. Umama wacabanga ukuthi ngangizophazamisa isifundo, ngakho wathi angiphumele phandle. Kodwa ngaqhubeka ngizama ukubalalela lapho bexoxa. Ngemva kokuvakasha izikhathi ezimbalwa, uMargaret wangibuza, “Uyazi yini ukuthi ubani igama likaNkulunkulu?” Ngathi, “Wonke umuntu uyakwazi lokho—uNkulunkulu.” Wathi, “Thatha iBhayibheli lakho ubheke iHubo 83:18.” Ngakwenza lokho, futhi ngathola ukuthi igama likaNkulunkulu uJehova. Ngaphuma ngejubane ngaya kubangane bami, ngathi kubo: “Uma nifika emakhaya namuhla, nithathe amaBhayibheli nibheke iHubo 83:18 nibone ukuthi ubani igama likaNkulunkulu.” Ungase uthi ngaqala ukushumayela zisuka nje.

Ngatadisha iBhayibheli ngabe sengibhapathizwa ngo-1941. Ngokushesha ngemva kwalokho, ngabelwa ukuqhuba isifundo sencwadi sebandla. Ngakhuthaza umama nezingane zakithi ukuba beze, futhi bonke baqala ukuba khona esifundweni sencwadi engangisiqhuba. Nokho, ubaba wayengenandaba neqiniso.

UKUPHIKISWA EKHAYA

Nganikezwa imithwalo eyengeziwe ebandleni futhi ngazitholela izincwadi eziningi ezinyatheliswa oFakazi BakaJehova. Ngolunye usuku, ubaba wakhomba izincwadi zami wathi: “Uyazibona zonke lezi zinto? Aziphume ziphele kule ndlu futhi nawe ungazilandela.” Ngahamba ekhaya ngayohlala endaweni esakhelene nayo eZanesville, e-Ohio, kodwa ngangilokhu ngiya ekhaya ngiyobakhuthaza.

Ubaba wazama ukumyekisa umama ukuya emihlanganweni. Ngezinye izikhathi lapho esesendleleni, ubaba wayemjaha bese emdonsa ambuyisele endlini. Kodwa wayevele abaleke aphume ngomunye umnyango  aye emhlanganweni. Ngathi kumama: “Ungakhathazeki. Uzokhathala ukulokhu ekujaha.” Ngokuhamba kwesikhathi, ubaba wayeka ukulokhu ezama ukumvimba, wabe eseya ngokukhululeka emihlanganweni.

Lapho kuqala iSikole Senkonzo Esingokwasezulwini ngo-1943, ngaqala ukunikeza izinkulumo zabafundi ebandleni. Iseluleko engangisithola ngemva kwezingxenye zami esikoleni sangisiza ngaba yisikhulumi esingcono.

UKUNGATHATHI HLANGOTHI PHAKATHI NEMPI

Ngo-1944, phakathi neMpi Yezwe II, ngayalwa ukuba ngijoyine ibutho lezempi. Ngaya eFort Hayes eColumbus, e-Ohio, ngahlolwa isimo sempilo, ngabe sengigcwalisa namafomu. Ngabe sengitshela neziphathimandla ukuthi ngeke ngikwazi ukuba yisosha. Zangidedela ngaphindela ekhaya. Kodwa ezinsukwini ezimbalwa kamuva, kwafika iphoyisa ekhaya futhi lathi, “Corwin Robison, ngizokubopha.”

Ekuqulweni kwecala emasontweni amabili kamuva, ijaji lathi: “Ukube kuya ngami, bengizokugweba udilika jele. Kukhona ofisa ukukusho?” Ngaphendula ngathi: “Nkosi yenkantolo, bekumelwe ngibhekwe njengomfundisi. Umuzi nomuzi uyipulpiti lami, futhi baningi abantu esengishumayele kubo izindaba ezinhle zoMbuso.” Ijaji latshela isigungu sabahluleli: “Anizelanga ukuzonquma ukuthi le nsizwa ingumfundisi yini noma cha. Nilapha ukuzonquma ukuthi yangena yini ebusosheni noma cha.” Kungakapheli nehora, isigungu samajaji sase singilahle ngecala. Ijaji langigweba iminyaka emihlanu ngibhadla ejele lase-Ashland, eKentucky.

UJEHOVA UYANGIVIKELA EJELE

Ngachitha amasonto amabili okuqala ejele laseColumbus, e-Ohio, futhi ngosuku lokuqala angizange ngiphume esitokisini sami. Ngathandaza kuJehova ngathi: “Ngeke ngikwazi ukuhlala esitokisini iminyaka emihlanu. Angazi ukuthi ngenzenjani.”

Ngosuku olulandelayo, onogada bangivumela ukuba ngiphumele ngaphandle. Ngaya kwesinye isiboshwa eside, esiyisidlakela futhi sama ndawonye silunguze efasiteleni. Sangibuza, “Uboshelweni, Shoti?” Ngathi, “Ngingomunye woFakazi BakaJehova.” Sathi, “Ngempela? Pho ufunani lapha?” Ngathi, “OFakazi BakaJehova abayi empini futhi abababulali abantu.” Sathi, “Bakuvalele ejele ngenxa yokwenqaba ukubulala abantu. Abanye bavalelwe ngenxa yokuthi babulala abantu. Kuzwakala kunengqondo lokho?” Ngathi, “Cha, akunangqondo.”

Ngangiphakathi koFakazi ababeboshelwe ukungathathi hlangothi e-Ashland, eKentucky

Sabe sesithi, “Ngachitha iminyaka engu-15 kwelinye ijele, futhi ngafunda ezinye zezincwadi zenu ngenkathi ngilapho.” Lapho ngizwa lokho, ngathandaza, “Jehova, ngicela ungisize ukuze le ndoda ibe sohlangothini lwami.” Ngawo lowo mzuzu, lesi siboshwa, esigama laso kwakunguPaul, sathi: “Uma kukhona nje okuthintayo, ubovele ungimemeze. Ngizobalungisa.” Ngakho, ngesikhathi ngilapho, azizange zingikhathaze iziboshwa ezingu-50 ezazikuleyo ngxenye yejele.

 Lapho iziphathimandla zingithumela ejele lase-Ashland, ngahlangana nabafowethu abavuthiwe abase belapho kakade. Bangisiza mina nabanye ukuba sihlale siseduze noJehova. Basinika isabelo sokufundwa kweBhayibheli kwamasonto onke, futhi sasilungiselela imibuzo nezimpendulo zemihlangano esasiyibiza ngokuthi yi-Bible Bees. Sasisesitokisini esikhulu esasinemibhede eyayigudle udonga. Kwakunomfowethu owayesihlelela insimu. Wayevame ukuthi kimi: “Robison, umbhede othile nothile wabelwe wena. Noma ubani olala kulowo mbhede kufanele ashunyayezwe nguwe. Qiniseka ukuthi uyafakaza kuye ngaphambi kokuba ahambe.” Yileyo ndlela esasishumayela ngayo ngokuhlelekile.

ENGAKUTHOLA LAPHO SENGIPHUMILE EJELE

IMpi Yezwe II yaphela ngo-1945 kodwa ngaqhubeka ngisejele isikhathi esithile ngemva kwalokho. Ngangikhathazekile ngomndeni wami ngoba ubaba wayethe kimi, “Uma nje ngingasusa wena, laba abanye ngeke bangixake.” Ngemva kokukhululwa, ngathola into ejabulisayo engangingayilindele. Amalungu omndeni wami angu-7 ayeba khona emihlanganweni kanti omunye wodadewethu wayesebhapathiziwe, naphezu kokuphikisa kukababa.

Siya enkonzweni sinoDemetrius Papageorge, umfowethu ogcotshiwe owaqala ukukhonza uJehova ngo-1913

Lapho kuqala iMpi YaseKorea ngo-1950, ngayalwa ukuba ngingene ebusosheni okwesibili. Ngatshelwa ukuba ngiye eFort Hayes. Ngemva kokuhlolwa isimo sempilo, isikhulu sathi kimi, “Ungomunye wabaphumelele ngamalengiso eqenjini lakho.” Ngathi, “Kulungile, kodwa angiyi ebusosheni.” Ngacaphuna eyesi-2 Thimothewu 2:3 ngabe sengithi: “Sengiyilo kakade isosha likaKristu.” Ngemva kokuthula isikhathi eside, lesi sikhulu sathi: “Ungahamba.”

Ngokushesha ngemva kwalokho, ngaya emhlanganweni wabafisa ukuyokhonza eBethel owawusemhlanganweni wesifunda eCincinnati, e-Ohio. UMfoweth’ uMilton Henschel wasitshela ukuthi kwakudingeka abazalwane abazimisele ukusebenza kanzima ngenxa yoMbuso eBethel. Ngafaka isicelo sokuyokhonza eBethel futhi samukelwa. Ngaqala ukukhonza eBrooklyn ngo-August 1954, futhi ngilokhu ngaba seBethel kusukela ngaleso sikhathi.

Bengilokhu nginomsebenzi omningi eBethel. Iminyaka eminingana, ngangisebenza emathangini okubilisa amanzi esakhiweni sokunyathelisa nesamahhovisi, ngasebenza ngemishini futhi ngalungisa nezihluthulelo. Ngasebenza nasemaHholo Omhlangano edolobheni laseNew York.

Nginakekela amathangi okubilisa amanzi ezakhiweni zamahhovisi eBethel yaseBrooklyn

Ngiyasithanda isimiso saseBethel esinjengokukhulekela kwasekuseni neSifundo se-Nqabayokulinda somkhaya, kuhlanganise nokushumayela nebandla. Empeleni, lezi izinto okufanele ngabe noma yimuphi umndeni woFakazi BakaJehova uzenza njalo. Lapho abazali nezingane bexoxa ngomBhalo wosuku ndawonye, beba nokuKhulekela Komkhaya njalo, beba nengxenye  emihlanganweni yebandla futhi bekushisekela ukushumayela izindaba ezinhle, cishe bonke emndenini bayohlala beseduze noJehova.

Sengizakhele abangane abaningi eBethel nasebandleni. Abanye babegcotshiwe futhi sebaya ezulwini. Abanye babengagcotshiwe. Kodwa zonke izinceku zikaJehova ziyawenza amaphutha, kuhlanganise nezikhonzi zaseBethel. Uma kunomfowethu esingaboni ngaso linye naye, njalo ngizama ukwenza ukuthula. Ngicabanga ngoMathewu 5:23, 24 nokuthi kufanele sikusingathe kanjani ukungaboni ngaso linye. Akulula ukuthi “ngiyaxolisa,” kodwa izingxabano eziningi zilungiswa ngale ndlela.

IMIPHUMELA EMIHLE ENKONZWENI

Manje sengikuthola kunzima ukushumayela endlini ngendlu ngenxa yokukhula, kodwa angikaliphonsi ithawula. Ngifunde ukukhuluma isiShayina sesiMandarin kancane futhi ngiyakujabulela ukukhuluma namaShayina emgwaqweni. Ngezinye izinsuku ekuseni nginikeza abantu abanesifiso sokufunda omagazini abangu-30 noma abangu-40.

Ngishumayela kubantu abakhuluma isiShayina eBrooklyn, eNew York

Sengike ngenza ngisho nempindelo eChina! Ngolunye usuku, intombazanyana enomusa yamamatheka njengoba inikeza abantu izikhangiso zetafula lezithelo. Nami ngamamatheka ngabe sengiyinikeza INqabayokulinda ne-Phaphama! ngolimi lwesiShayina. Yabathatha lab’ omagazini yabe isingitshela ukuthi igama layo nguKatie. Ngemva kwalokho, noma nini lapho uKatie engibona, wayeza azoxoxa nami. Ngangimfundisa amagama ezithelo nemifino ngesiNgisi abese ewasho emva kwami. Ngangimchazela namavesi eBhayibheli futhi wamukela nencwadi ethi Okufundiswa IBhayibheli. Nokho, ngemva kwamasonto ambalwa, wanyamalala.

Emva kwezinyanga ezithile kamuva, ngahambisa omagazini kwenye intombazane eyayinikeza abantu izikhangiso, futhi yabamukela. Ngesonto elilandelayo, yanginikeza umakhalekhukhwini wayo yabe isithi, “Khuluma nomuntu waseChina.” Ngathi, “Angazi muntu eChina.” Kodwa yaphikelela, ngakho ngaluthatha ucingo ngathi, “Hello, uRobison okhulumayo.” Izwi lokhulumayo lathi, “Robby, uKatie lona. Sengibuyele eChina.” Ngathi, “eChina?” UKatie waphendula, “Yebo. Robby, uyayibona le ntombazane ekunikeze ucingo? Ingudadewethu. Wangifundisa izinto eziningi ezinhle. Ngicela umfundise naye lokho owangifundisa khona.” Ngathi, “Katie, ngizokwenza konke okusemandleni ami. Ngiyabonga ngokungazisa ukuthi ukuphi.” Ngemva kwalokho, ngakhuluma nodadewabo kaKatie okokugcina. Noma ngabe akuphi lawo mantombazane amabili, ngifisa sengathi angafunda okwengeziwe ngoJehova.

Sengikhonze uJehova iminyaka engu-73 futhi ngiyajabula ngokuthi wangisiza ngangathatha hlangothi futhi ngahlala ngithembekile ngenkathi ngisejele. Kanti nezingane zakwethu zingitshela ukuthi zakhuthazeka lapho ngibhekana nokuphikisa kukababa ngaphandle kokuyekethisa. Ngokuhamba kwesikhathi, umama nabafowethu nodadewethu abayisithupha babhapathizwa. Ngisho nesimo sengqondo sikababa sashintsha kancane, futhi waya kweminye imihlangano ngaphambi kokuba ashone.

Uma kuyintando kaNkulunkulu, amalungu omndeni wami nabangane bami asebashona bazobuyela ekuphileni ezweni elisha. Cabanga ngenjabulo esiyoba nayo lapho sesikhonza uJehova phakade sikanye nabantu esibathandayo! *—Bheka umbhalo waphansi.

^ isig. 32 Ngesikhathi lesi sihloko sisalungiselelwa, uCorwin Robison wafa ethembekile kuJehova.