Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INDABA YOKUPHILA

Ukuqeqeshwa Engakuthola Kwangenza Ngaphumelela

Ukuqeqeshwa Engakuthola Kwangenza Ngaphumelela

SASIMI phambi koMfula iNiger phakathi nobusuku, umfula obanzi ngamakhilomitha angu-1,6. IMpi Yombango YaseNigeria yayisiqhubeka, ngakho ukuwela umfula iNiger kwakungasifaka engozini. Kodwa kwakumelwe siwele izikhathi ezingaphezu kwesisodwa. Kwakwenzenjani? Ake siphindele emuva ngaphambi kokuba ngizalwe.

Ngo-1913, ubaba uJohn Mills, wabhapathizwa eNew York eneminyaka engu-25. UMfoweth’ uRussell nguye owanikeza inkulumo yobhapathizo. Ngokushesha ngemva kwalokho, ubaba waya eTrinidad, washada noConstance Farmer, uMfundi WeBhayibheli oshisekayo. Ubaba wasiza umngane wakhe uWilliam R. Brown ukuba adlale i-“Photo-Drama of Creation.” Wamsiza baze bathutha abakwaBrown, ngesikhathi babelwa eNtshonalanga Afrika ngo-1923. Ubaba nomama, bobabili ababenethemba lokuphila ezulwini, baqhubeka behlala eTrinidad.

ABAZALI BETHU BABESITHANDA

Abazali bami baba nezingane ezingu-9, eyizibulo bayiqamba ngoRutherford, bethathela egameni likamongameli wangaleso sikhathi we-Watch Tower Bible and Tract Society. Mina ngazalwa ngoDisemba 30, 1922, bangiqamba besusela egameni likaClayton J. Woodworth, umhleli we-Golden Age (manje ebizwa ngokuthi i-Phaphama!). Sonke safunda saze saqeda esikoleni, kodwa abazali basikhuthaza kakhulu ukuba sizibekele imigomo engokomoya. Umama wayenekhono elingavamile lokuchaza imiBhalo ngendlela ekholisayo. Ubaba wayethanda ukusixoxela izindaba zeBhayibheli aze ashukumise nomzimba ukuze enze indaba ayixoxayo iphile.

Imizamo yabo yathela izithelo ezinhle. Abafana abathathu kithi baya eSikoleni SaseGileyadi. Odadewethu abathathu baphayona iminyaka eminingi eTrinidad and Tobago. Abazali basifundisa futhi basibekela isibonelo esihle, ‘basitshala endlini kaJehova.’ Isikhuthazo sabo sasisiza sahlala endlini kaJehova futhi saqhakaza “emagcekeni kaNkulunkulu wethu.”—IHu. 92:13.

Umsebenzi wokushumayela wawuhlelwa ekhaya. Amaphayona ayehlangana khona futhi evame ukuxoxa ngoMfoweth’ uGeorge Young, isithunywa sevangeli saseCanada  esasike savakasha eTrinidad. Abazali bami babekuthanda ukuxoxa ngabakwaBrown ababephayona nabo, ababeseNtshonalanga Afrika ngaleso sikhathi. Konke lokhu kwangenza ngaqala ukushumayela lapho ngineminyaka eyishumi ubudala.

IMISEBENZI YAKUQALA

Ngaleso sikhathi, omagazini bethu babenezihloko ezinamandla ezidalula inkolo yamanga, osomabhizinisi abangamagovu nabezepolitiki abakhohlakele. Ngo-1936, abefundisi batshela umbusi waseTrinidad ukuthi zonke izincwadi ze-Watch Tower kufanele zivalwe. Sazifihla izincwadi kodwa saqhubeka sizisebenzisa kwaze kwavalwa yonke imigudu esasizithola ngayo. Sasimasha ngezinyawo nangamabhayisikili, sisebenzisa amapheshana nezingqwembe ukuze sishumayele. Sasishumayela ngisho nasezindaweni ezikude kakhulu zeTrinidad, sihambe neqembu laseTunapuna elalishumayela ngemoto enombhobho. Kwakumnandi! Ukuba phakathi kwabantu ababethanda inkonzo kwangenza ngabhapathizwa lapho ngineminyaka engu-16.

Iqembu laseTunapuna elalishumayela ngemoto enombhobho

Ukuqeqeshwa ekhaya kanye nezinto ezinjengalezi esasizenza enkonzweni kwangenza ngafisa ukuba isithunywa sevangeli. Leso sifiso sasisekhona lapho ngiya e-Aruba ngo-1944, ngesikhathi ngihlangana noMfoweth’ u-Edmund W. Cummings. Sakwazi ukumema abantu abayishumi eSikhumbuzweni ngo-1945 futhi lokhu kwasijabulisa. Ngonyaka olandelayo, kwamiswa ibandla lokuqala kuleso siqhingi.

Ukuphila kwami no-Oris kwakuqhakaza

Ngemva nje kwalokho, ngashumayeza umuntu engangisebenza naye, u-Oris Williams. U-Oris wayezivikela ngokuqinile izinkolelo ayezifundisiwe. Kodwa isifundo seBhayibheli samsiza wafunda lokho iZwi likaNkulunkulu elikushoyo ngempela futhi ngo-Januwari 5, 1947, wabhapathizwa. Ngemva kwesikhathi, saqala ukuthandana futhi sashada. Waqala ukuphayona ngo-November 1950. Ukuphila kwethu sino-Oris kwaqhakaza.

UKUKHONZA KAMNANDI ENIGERIA

Ngo-1955 samenyelwa eSikoleni SaseGileyadi. Ukuze silungele ukuya kulesi sikole, mina no-Oris sashiya emsebenzini, sadayisa umuzi wethu nezinye izinto esasinazo, sathutha e-Aruba. Ngo-Julayi 29, 1956, sathweswa iziqu ekilasini lama-27 laseGileyadi futhi sabelwa eNigeria.

Sinomndeni waseBethel eLagos, eNigeria, ngo-1957

Ecabanga ngalokhu u-Oris wathi: “Umoya kaJehova ungamsiza umuntu akwazi ukuba isithunywa sevangeli. Ngokungafani nomyeni wami, ngangingafuni ukuba isithunywa sevangeli. Ngangifisa ukuba nomuzi nezingane. Ngayishintsha indlela engangicabanga ngayo lapho ngibona ukuthi kuphuthuma kangakanani ukuba sishumayele izindaba ezinhle. Lapho sithweswa iziqu eGileyadi, ngangikulungele ngokuphelele ukuba isithunywa sevangeli. Lapho sigibela umkhumbi i-Queen Mary, savaleliswa uWorth Thornton, owayekhonza ehhovisi likaMfoweth’ uKnorr. Wasitshela ukuthi sizobe sikhonza eBethel. Ngathi, ‘We bakithi!’ Kodwa ngashesha ukujwayela futhi ngayithanda iBethel, ngasebenza naseminyangweni ehlukahlukene. Isabelo engasijabulela kunazo zonke esokwamukela izivakashi. Ngiyabathanda abantu, futhi kulesi sabelo ngangisebenzelana ngokuqondile nabafowethu baseNigeria. Abaningi babefika begcwele izintuli, bekhathele, bomele amanzi futhi belambile. Ngangikujabulela ukubasiza, ngibalungisele okokuphuza futhi ngibatholele nendawo ukuze bahlale baphumule. Konke lokhu kwakuyinkonzo engcwele kuJehova futhi kwakunginika ukwaneliseka nenjabulo.” Zonke izabelo zazisenza siqhakaze.

Ngesikhathi sihlangene nabasekhaya eTrinidad ngo-1961, uMfoweth’ uBrown wasixoxela ngezinto ezinhle ezazenzeke e-Afrika. Mina ngakhuluma ngokwanda kwaseNigeria. UMfoweth’ uBrown wangigaxa ngezingalo wabe esethi kubaba: “Johnny, ubungakaze uye e-Afrika, uWoodworth usebuya khona!” Ephendula, ubaba wathi: “Uyibambe kanjalo Worth!” Leso sikhuthazo salezo zingqalabutho sajulisa isifiso sami sokuyifeza ngokuphelele inkonzo yami.

UWilliam “Bible” Brown nomkakhe, u-Antonia, basikhuthaza kakhulu

Ngo-1962, ngathola ilungelo lokuphinde ngiqeqeshwe ekilasini lama-37 laseGileyadi, elathatha izinyanga eziyishumi. UMfoweth’ uWilfred Gooch, owayengumbonisi wegatsha eNigeria ngaleso sikhathi, waya ekilasini  lama-38 futhi wabelwa eNgilandi. Kwadingeka ngibe umbonisi wegatsha laseNigeria. Ngalingisa isibonelo sikaMfoweth’ uBrown, ngahamba izindawo eziningi, ngifuna ukwazi nokuthanda abafowethu baseNigeria. Nakuba babengenazo izinto ezikhona emazweni achumayo, injabulo nokwaneliseka ababenako kwenza kwacaca ukuthi ukuphila okunenjongo akuxhomekile emalini nasezintweni onazo. Kwakujabulisa ukubabona behlanzekile, becocekile futhi bebukeka behloniphekile esifundweni. Lapho beya emihlanganweni abaningi babefika ngamaloli nangama-bolekajas * (amabhasi avuleke ngapha nangapha enziwa eNigeria.) Ngokuvamile la mabhasi ayebhaliwe. Elinye lalibhalwe ukuthi, “Amaconsi amancane amanzi agcina ewulwandle olukhulu.”

Ayiqiniso lawo mazwi! Imizamo yomuntu ngamunye yenza lukhulu; nathi senza owethu umzamo. Ngo-1974, iNigeria yaba izwe lokuqala ngaphandle kwe-United States ukufinyelela inani labamemezeli abangu-100 000. Umsebenzi wathela izithelo!

Phakathi nalokhu kwanda, iMpi Yombango YaseNigeria yayiviva kusukela ngo-1967 kuya ku-1970. Kwaphela izinyanga abafowethu baseBiafran ngaphesheya koMfula iNiger bengakwazi ukuxhumana nehhovisi legatsha. Kwakumelwe nakanjani sibatholele ukudla okungokomoya. Njengoba kushiwo ekuqaleni kwale ndaba, sathandaza futhi sathembela kuJehova, sawuwela lo mfula izikhathi eziningana.

Ngeke ngizikhohlwe lezo zikhathi siwela iNiger, sisengozini yokubulawa amasosha adubula noma yini ayibonayo, izifo nezinye izinto eziyingozi. Sasiqala ngokudlula emasosheni kahulumeni angasethembi bese siwelela eBiafran, indawo evalwe ngci ekwenza uthuthumele. Ngesinye isikhathi, ngawela uMfula iNiger ebusuku ngesikebhe ngisuka e-Asaba ngiya e-Onitsha futhi ngaqhubekela e-Enugu ngiyokhuthaza abadala bakhona. Kolunye uhambo, ngakhuthaza abadala base-Aba, indawo eyayicishwe izibani phakathi nempi. EPort Harcourt, umhlangano wethu washeshe waphethwa ngomthandazo ngesikhathi amabutho kahulumeni engena ngendlov’ iyangena eBiafran, endaweni okwakuvinjwe kuyo.

Leyo mihlangano yayibalulekile ngoba yayiqinisekisa abafowethu ngokuthi uJehova uyabathanda futhi bethola neseluleko esidingekayo ngokungathathi hlangothi nangokuba nobunye. Abafowethu eNigeria bakwazi ukukhuthazela phakathi nalezo ziyaluyalu. Babonisa uthando olwanqoba inzondo yobuzwe, futhi bahlala benobunye. Kwakuyisibusiso ngempela ukuba ngasohlangothini lwabo ngaleso sikhathi!

Ngo-1969, uMfoweth’ uMilton G. Henschel wayengusihlalo eMhlanganweni Wezizwe owawuseYankee Stadium, eNew York owawunesihloko esithi “Ukuthula Emhlabeni,” futhi ngafunda okuningi kuye njengoba ngangingumsizi wakhe. Lo mhlangano wawufike ngesikhathi ngoba ngo-1970 saba noMhlangano Wezizwe othi “Abantu Abathokozelwa UNkulunkulu” eLagos, eNigeria. Lo mhlangano owaba khona ngemva nje kwempi yombango waphumelela ngenxa yesibusiso sikaJehova. Kwakungumhlangano oyingqophamlando owawuqhutshwa ngezilimi ezingu-17, kwaba khona abangu-121 128. UMfoweth’ uKnorr noHenschel nezihambeli ezazifike ngezindiza zivela e-United States naseNgilandi zabona kubhapathizwa inani labantu elikhulu kunawo wonke kusukela ngePhentekoste—abafundi abasha abangu-3 775! Ukusiza ekuhleleni lowo mhlangano cishe kwakuyisikhathi esimatasa kunazo zonke ekuphileni kwami. Isibalo sabamemezeli sakhula ngendlela engakaze ibonwe!

EMhlanganweni Wezizwe othi “Abantu Abathokozelwa UNkulunkulu” kwaba nabantu abangu-121 128, abakhuluma izilimi ezingu-17, kuhlanganise nesi-Ibo

Phakathi neminyaka engaphezu kuka-30 ngikhonza eNigeria, ngajabulela ukujikeleza nokuba umbonisi wamagatsha eNtshonalanga Afrika. Izithunywa zevangeli zazikujabulela ukuvakashelwa nokukhuthazwa ngisho nalapho zizodwa. Kwakumnandi ukubaqinisekisa laba bafowethu ngokuthi abashiyiwe dengwane. Le nkonzo yangifundisa ukuthi ukubanaka abantu kuyindlela yokubasiza bathele izithelo, bahlale beqinile futhi bemunye nenhlangano kaJehova.

 Ngosizo lukaJehova, sakwazi ukubhekana nezinkinga ezazibangelwa yimpi yombango nokugula. Sasihlale sisibona njalo isibusiso sikaJehova. U-Oris wathi:

“Sobabili sagula saba nomalaleveva. Ngesinye isikhathi, uWorth walala esibhedlela saseLagos. Ngatshelwa ukuthi ngeke aphile, kodwa ngenhlanhla walulama! Lapho evuka, washumayeza umhlengikazi owayemnakekela ngoMbuso kaNkulunkulu. Kamuva, sahamba sinoWorth siyomvakashela lo mhlengikazi, uMnu. Nwambiwe, siyomxoxela okwengeziwe ngeBhayibheli. Walamukela iqiniso futhi waba umdala e-Aba. Ngakwazi nami ukusiza abaningi babe izikhonzi zikaJehova, ngisho namaSulumane, angavamile ukusilalela. Sakujabulela kakhulu ukwazi abantu baseNigeria, amasiko abo, indlela yabo yokuphila nolimi lwabo.”

Nakhu okunye esakufunda: Ukuze sithele izithelo esabelweni sethu eNigeria, kwakufanele sifunde ukuthanda abafowethu nodadewethu kungakhathaliseki ukuthi indlela yabo yokuphila ihluke kanjani kweyethu.

IZABELO EZINTSHA

Ngemva kokukhonza eBethel eNigeria, ngo-1987 sathola isabelo sokuba yizithunywa zevangeli esiqhingini esihle saseSt. Lucia eCaribbean. Sasijabulela lesi sabelo, kodwa sathola izinkinga esasingakaze sibhekane nazo. Ngokungafani nase-Afrika, lapho indoda ikwazi ukuba namakhosikazi amaningi, eSt. Lucia inkinga yayiwukuthi kwakuvumelekile ukuba owesilisa nowesifazane bakipite. IZwi likaNkulunkulu elinamandla lashukumisa abaningi esasibafundela ukuba benze izinguquko ezidingekayo.

Ngangimthanda kakhulu u-Oris kuyo yonke iminyaka engu-68 yomshado wethu

Njengoba amandla eya ngokuya encipha, ngothando iNdikimba Ebusayo yasithumela endlunkulu yomhlaba wonke eBrooklyn, eNew York, e-U.S.A., ngo-2005. Ngimbonga nsuku zonke uJehova ngokungipha u-Oris. Wanqotshwa isitha esiwukufa ngo-2015, futhi yaba buhlungu kakhulu iminjunju yokulahlekelwa nguye. Wayengumngane nenkosikazi enothando, ngangimthanda. Ngamthanda kuyo yonke iminyaka engu-68 sishadile. Sathola ukuthi injabulo emshadweni nasebandleni itholakala ngokuhlonipha ubunhloko, ukuthethelela ngokukhululekile, ukuhlala sithobekile nokubonisa izithelo zomoya.

Lapho sidumazekile noma sidangele, sasincika kuJehova ukuba asisize sikwazi ukuqhubeka sinikela inkonzo kuye. Njengoba sasiqhubeka silungiswa, sabona izinto zilokhu ziba ngcono—futhi kukhulu okuseza!—Isaya 60:17; 2 Kor. 13:11.

ETrinidad and Tobago, uJehova wayibusisa inkonzo yabazali bami nabanye ngoba imibiko yamuva ibonisa ukuthi sekunabamemezeli abangu-9 892. E-Aruba abaningi bazikhandla baqinisa ibandla lokuqala lakhona engangikulo. Leso siqhingi manje sesinamabandla angu-14 akhulayo. ENigeria, inani labamemezeli liye lakhula laba ngu-381 398. Kanti esiqhingini saseSt. Lucia, bangu-783 abamemezeli boMbuso kaJehova.

Sengiphile iminyaka engu-90 manje. IHubo 92:14 lisho lokhu ngalabo abatshalwe endlini kaJehova: “Basayoqhubeka bechuma nasebumpungeni, bayohlala bekhuluphele bencwaba.” Ngijabula kakhulu ngesikhathi engiye ngasichitha enkonzweni kaJehova. Ukuqeqeshwa engakuthola kubazali kuye kwangikhuthaza ukuba ngikhonze uJehova ngokugcwele. Ngothando lwakhe, uJehova uye wangivumela ukuba ‘ngiqhakaze emagcekeni kaNkulunkulu wami.’—IHu. 92:13.

^ par. 18 Bheka i-Phaphama! yesiNgisi kaMashi 8, 1972, kk. 24-26.