Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 Indaba Yokuphila

Zonke Izinto Zingenzeka Ngosizo LukaJehova

Zonke Izinto Zingenzeka Ngosizo LukaJehova

“UKUFA ngeke kusaba khona, ngisho nabafile bayovuswa baphinde baphile.” Umkami, uMairambubu wezwa la mazwi ebhasini ayeligibele. Lokhu kwamenza wafisa ukwazi okwengeziwe. Lapho abagibeli behla ebhasini, wagijima waya kowesifazane owayesho la mazwi. Igama lakhe kwakungu-Apun Mambetsadykova futhi wayenguFakazi kaJehova. Ukukhuluma noFakazi ngalezo zikhathi kwakungabeka ukuphila kwakho engozini, kodwa esakufunda ku-Apun kwashintsha ukuphila kwethu.

UKUSEBENZA KUSUKELA EKUSENI KUZE KUHLWE

Ngazalwa ngo-1937 emasimini abizwa ngokuthi i-kolkhoz eduze kwaseTokmok, eKyrgyzstan. Umndeni wakithi ungamaKyrgyz futhi sikhuluma ulimi lwesiKyrgyz. Abazali bami babesebenza emasimini abizwa ngokuthi yi-kolkhoz kusukela ekuseni kuze kuhlwe. Abasebenza emasimini babenikwa ukudla njalo, kodwa umholo babewuthola kanye ngonyaka. Kwakunzima ngomama ukuba anakekele mina nodadewethu omncane. Ngemva kweminyaka emihlanu ngifunda isikole, nami ngaqala ukusebenza ekolkhoz.

Intaba iTeskey Ala-Too

Endaweni yangakithi abantu babehlupheka futhi umsebenzi wokuziphilisa owawukhona wawukhandla. Ngesikhathi ngiyinsizwa ngangingazihluphi ngokucabanga ngenjongo yokuphila noma ngekusasa. Ngangingakaze ngicabange ukuthi amaqiniso ajabulisayo ngoJehova uNkulunkulu nangenjongo yakhe angashintsha ukuphila kwami. Indlela umyalezo weBhayibheli owafika ngayo eKyrgyzstan nendlela owasakazeka ngayo kuyindaba ethakazelisayo. Konke lokhu kwaqala endaweni yangakithi enyakatho yeKyrgyzstan.

ABANTU ABABEDINGISIWE BABUYA NEQINISO EKYRGYZSTAN

Iqiniso ngoJehova uNkulunkulu laqala ukuhluma eKyrgyzstan ngawo-1950. Ukuze lihlume, iqiniso kwadingeka linqobe izimfundiso ezazimbelwe ngokujulile ezingqondweni zabantu. Kungani? Indawo manje eyaziwa ngokuthi yiKyrgyzstan, ngaleso sikhathi yayingaphansi kwe-Union of Soviet Socialist Republics (USSR). Kulo lonke elase-USSR, oFakazi  BakaJehova babengathathi hlangothi kwezombusazwe. (Joh. 18:36) Ngenxa yalokho babeshushiswa njengezitha zombuso wobuKhomanisi. Kodwa ayikho imfundiso engavimba iZwi likaNkulunkulu ukuba lifinyelele izinhliziyo zabantu abaqotho. Ngempela, esinye sezifundo ezibaluleke kakhulu engiye ngazifunda kukho konke ukuphila kwami ngihamba noJehova ukuthi, “zonke izinto zingenzeka.”—Marku 10:27.

U-Emil Yantzen

Ukushushiswa koFakazi BakaJehova kwabangela ukuba bande eKyrgyzstan. Kwabangelwa yini lokho? Isifundazwe saseSiberia, okwakudingiselwe kuso izitha zombuso, sasiyingxenye ye-USSR. Lapho labo abadingisiwe bekhululwa, abaningi kubo beza eKyrgyzstan futhi abanye kubo beza neqiniso. Omunye owayedingisiwe kwakungu-Emil Yantzen owazalwa ngo-1919 eKyrgyzstan. U-Emil wathunyelwa ekamu lokuhlushwa futhi wahlangana noFakazi lapho. Walamukela iqiniso wabe esephindela ekhaya ngo-1956. U-Emil wafike wazinza ngaseSokuluk, esifundeni sangakithi. Ibandla lokuqala laseKyrgyzstan lamiswa eSokuluk ngo-1958.

UVictor Vinter

Ngemva konyaka, uVictor Vinter wathuthela eSokuluk. Lo mzalwane othembekile wabhekana nobunzima izikhathi eziningi. Kabili waboshwa iminyaka emithathu ngenxa yokungathathi hlangothi, wabe esegwetshwa eminye iminyaka eyishumi, waphinde wadingiswa iminyaka emihlanu. Noma kunjalo, ushushiso alukuvimbanga ukwanda kokukhulekela kweqiniso.

IQINISO LISONDELA NGASEKHAYA

U-Eduard Varter

Ngo-1963 kwakunoFakazi abangaba ngu-160 eKyrgyzstan, abaningi kubo babedabuka eJalimane, e-Ukraine naseRussia. Kulaba kwakukhona no-Eduard Varter owayebuya ekudingisweni, owabhapathizwa eJalimane ngo-1924. Ngawo-1940 amaNazi amthumela ekamu lokuhlushwa, kwathi ngemva kweminyaka embalwa amaKhomanisi ase-USSR athumela u-Eduard ekudingisweni. Ngo-1961 lo mzalwane othembekile wathuthela edolobheni laseKant elisondelene nedolobha langakithi.

U-Elizabeth Fot; U-Aksamai Sultanalieva

U-Elizabeth Fot, incekukazi kaJehova ethembekile, naye wayehlala eKant. Wayeziphilisa ngokuthunga. Ngenxa yokuthi wayewenza kahle umsebenzi wakhe, odokotela nothisha babemcela ukuba abathungele izimpahla. Omunye wabantu ayebathungela kwakungowesifazane ogama lakhe lingu-Aksamai Sultanalieva owayeshade nesikhulu esisebenza ehhovisi lomshushisi womphakathi. U-Aksamai weza ku-Elizabeth ezofuna izimpahla, wabe esebuza imibuzo eminingi ngenjongo yokuphila nesimo sabafile. U-Elizabeth wamphendula esebenzisa iBhayibheli. U-Aksamai waba ummemezeli oshisekayo wezindaba ezinhle.

UNikolai Chimpoesh

Cishe ngaleso sikhathi, uNikolai Chimpoesh odabuka eMoldova wamiswa njengombonisi wesigodi futhi wakhonza iminyaka engaba ngu-30. UNikolai akagcinanga nje ngokuvakashela amabandla, kodwa wahlela nokunyatheliswa nokusakazwa kwezincwadi zethu. Izikhulu zikahulumeni zakubona lokho. Yingakho u-Eduard Varter akhuthaza uNikolai ngalesi seluleko, wathi: “Lapho iziphathimandla zikuphonsa ngemibuzo, zitshele ngokukhululekile ukuthi sizithola endlunkulu eseBrooklyn izincwadi zethu. Vele uyibheke ezinhlanvwini zamehlo inhloli ye-KGB. Akudingeki wesabe.”—Math. 10:19.

Ngokushesha ngemva kwale ngxoxo, uNikolai wabizelwa endlunkulu ye-KGB eseKant. Walandisa okwenzeka, wathi: “Inhloli yabuza ukuthi sizithola  kuphi izincwadi zethu. Ngayitshela ukuthi sizithola eBrooklyn. Ayazanga ukuthi ithini ngemva kwalokho. Yavele yangidedela futhi ayibange isangibiza.” OFakazi abanesibindi baqhubeka besakaza izindaba ezinhle ngokuqapha endaweni yangakithi enyakatho yeKyrgyzstan. Lapho iqiniso eliyigugu ngoJehova ekugcineni lifika emndenini wami ngawo-1980, umuntu owalizwa kuqala umkami, uMairambubu.

NGOKUSHESHA UMKAMI UYALIBONA IQINISO

UMairambubu udabuka esifundeni saseNaryn eKyrgyzstan. Ngo-Agasti 1974 wavakashela udadewethu okuyilapho esabonana khona okokuqala. Zisuka nje, ngavele ngamthanda uMairambubu. Ngalo kanye lolo suku sashada.

U-Apun Mambetsadykova

NgoJanuwari 1981 ngesikhathi uMairambubu esebhasini eliya emakethe, wezwa ingxoxo esikhulume ngayo ekuqaleni. Umkami wayefuna ukwazi okwengeziwe, ngakho wabuza igama lalona wesifazane nekheli lakhe. Wathi igama lakhe u-Apun, kodwa wayeqaphile ngoba ngisho nangawo-1980 umsebenzi woFakazi wawuvinjiwe. Kunokuba u-Apun anike umkami ikheli lakhe, wambuza ukuthi thina sihlala kuphi. Umkami wafika ekhaya ejabule.

UMairambubu wathi, “Ngizwe izindaba ezimnandi. Kunowesifazane ongitshele ukuthi abantu ngeke besafa. Ngisho nezilwane zasendle ngeke zisaba yingozi.” Kimi, lokhu kwakuzwakala njengenganekwane. Ngathi kuye, “Ake simlinde afike azosichazela.”

U-Apun wasivakashela ngemva kwezinyanga ezintathu. Wabe esesivakashela kaningana, okwenza ukuba sazane noFakazi bokuqala ababengamaKyrgyz. Labo dade basifundisa amaqiniso amangalisayo ngoJehova nangenjongo yakhe ngesintu. Basifundisa ngencwadi ethi Ukusuka EPharadesi Elilahlekile Ukuya EPharadesi Elizuziwe. * Ngenxa yokuthi kwakunekhophi elilodwa lale ncwadi eTokmok, sazikopishela yona ngesandla.

Into yokuqala esayifunda kwakuyisiprofetho esikuGenesise 3:15. Lesi siprofetho siyogcwaliseka ngoJesu oyiNkosi enguMesiya ebekwe uNkulunkulu. Lona umyalezo obalulekile okumelwe wonke umuntu awuzwe. Okusinika isizathu esengeziwe sokuhlanganyela ekumemezeleni lo myalezo. (Math. 24:14) Ngokushesha, iqiniso eliseBhayibhelini laqala ukushintsha ukuphila kwethu.

IMIHLANGANO NOKUBHAPATHIZWA SISAVINJIWE

Umzalwane waseTokmok wasimemela emshadweni. Ngokushesha mina nomkami saqaphela ukuthi  oFakazi babehlukile. Kulowo mshado babungekho utshwala futhi kwakuhlelekile. Lokhu kwakuhluke ngokuphelele kweminye imishado esasike saya kuyo, ngokuvamile eyayinabantu abadakwayo, abaziphatha ngendlela engahlelekile nabathuka inhlamba.

Saya nasemihlanganweni yobuKristu ebandleni laseTokmok. Yayiqhutshelwa ehlathini uma isimo sezulu sivuma. Abafowethu nodadewethu babazi ukuthi amaphoyisa asibhekile, ngakho abazalwane babehlale beqaphile. Ebusika, imihlangano sasiyiqhubela endlini. Izikhathi eziningana amaphoyisa ayefika kuleyo ndlu afune ngenkani ukwazi ukuthi senzani. Kwadingeka ukuba siqaphe ngesikhathi mina noMairambubu sibhapathizwa ngoJulayi 1982 eMfuleni iChüy. (Math. 10:16) Abafowethu abambalwa bahlangana ehlathini. Sabe sesicula izingoma zoMbuso, salalela inkulumo yobhapathizo.

SANDISA INKONZO YETHU

Ngo-1987 umzalwane othile wangicela ukuba ngivakashele umuntu owayenesithakazelo edolobheni laseBalykchy. Kwakuthatha amahora amane ukuya lapho ngesitimela. Ngemva kokuya kaningana eBalykchy, sathola ukuthi kwakunabantu abaningi abafuna ukufunda ngoNkulunkulu. Ngokucacile, leli kwakuyithuba lokwandisa inkonzo yethu.

Mina noMairambubu sasivame ukuya eBalykchy. Ziningi izimpelasonto esazichitha lapho, siya ensimini futhi siba nemihlangano yobuKristu. Isidingo sezincwadi zethu sanda kakhulu. Lapho sisuka eTokmok siya eBalykchy sasifaka izincwadi zethu kuyi-mishok, okuyisaka lamazambane. Nakuba ngenyanga sasiphatha amasaka amabili agcwele izincwadi, isidingo sasiqhubeka sikhona. Sasishumayela ngisho nasesitimeleni.

Ngo-1995, ngemva kweminyaka engu-8 sishumayela eBalykchy, kwamiswa ibandla. Yiningi imali esayisebenzisa sisuka eTokmok siya eBalykchy ngokuphindaphindiwe. Pho, sakwazi kanjani ukukhokhela izindleko njengoba sasingenayo imali eningi? Umzalwane ongumKristu wayesinika imali njalo ukuze sikwazi ukukhokhela zonke izindleko zethu. UJehova wabona ukuthi siyafisa ukwandisa inkonzo yethu, ngakho wasivulela “amasango ezikhukhula asemazulwini.” (Mal. 3:10) Ngempela zonke izinto zingenzeka ngosizo lukaJehova!

INKONZO NOKUNAKEKELA UMNDENI

Ngo-1992 ngakhonza njengomdala, ngaba umdala wokuqala ezweni ongumKyrgyz. Ebandleni laseTokmok, kwavuleka izindlela ezintsha zokwandisa inkonzo. Sasifundela intsha eningi engamaKyrgyz eyayifunda ezikhungweni zemfundo. Kuleyo ntsha esayifundela, omunye kuyo manje ukhonza eKomitini Yegatsha, kanti ababili bakhonza njengamaphayona akhethekile. Sazama nokusiza abanye ebandleni. Ngasekuqaleni kwawo-1990 sasisebenzisa izincwadi ezibhalwe ngesiRussia, nemihlangano yethu yayiqhutshwa ngalolo limi. Kodwa kwakunenani elandayo ebandleni elalikhuluma isiKyrgyz. Ngakho ngangitolika ukuze baliqonde kangcono iqiniso.

Nginomkami nezingane zethu ezingu-8 ngo-1989

Mina noMairambubu sasimatasa sinakekela umndeni wethu owandayo. Sasihamba nezingane zethu emsebenzini wokushumayela nasemihlanganweni yebandla. Indodakazi yethu uGulsayra—eyayineminyaka engu-12 ngaleso sikhathi—yayikujabulela  ukukhuluma nabantu emgwaqweni ibatshele ngeBhayibheli. Izingane zethu zazithanda ukubamba imiBhalo ngekhanda. Ngale ndlela, izingane zethu nabazukulu bethu babehileleke ngokugcwele emisebenzini yebandla. Ezinganeni ezingu-9 nabazukulu abangu-11 abasaphila, abangu-16 bakhonza uJehova noma bayaya emihlanganweni yebandla nabazali babo.

IZINGUQUKO EZIPHAWULEKAYO

Abafowethu nodadewethu abaqala ukwenza umsebenzi kaJehova kule ndawo ngawo-1950 bangamangala ukubona izinguquko esezenzekile. Ngokwesibonelo, kusukela ngawo-1990 sesinenkululeko eyengeziwe yokushumayela izindaba ezinhle nokuba nemihlangano emikhulu.

Ngikanye nomkami enkonzweni

Ngo-1991 mina nomkami saya emhlanganweni omkhulu okokuqala ngqa e-Alma-Ata manje eyaziwa ngokuthi yi-Almaty eKazakhstan. Kwathi ngo-1993 abazalwane baseKyrgyzstan baba nomhlangano omkhulu wokuqala enkundleni yemidlalo iSpartak eBishkek. Abamemezeli basebenza isonto lonke behlanza inkundla ngaphambi komhlangano. Umqondisi wenkundla wajabula kangangokuthi wasivumela ukuba siyisebenzise mahhala.

Ngo-1994 saqopha omunye umlando lapho kunyatheliswa incwadi yethu yokuqala ngesiKyrgyz. Manje izincwadi ngesiKyrgyz zihunyushwa njalo abahumushi abasehhovisi legatsha eBishkek. Ngo-1998 umsebenzi woFakazi waqashelwa ngokusemthethweni eKyrgyzstan. Inhlangano iye yakhula futhi manje sekunabamemezeli abangaphezu kuka-5 000. Manje sinamabandla angu-83 namaqembu angu-25 ngesiChina, isiNgisi, isiKyrgyz, isiRussia, uLimi Lwezandla LwaseRussia, isiTurkish, isi-Uighur, nesi-Uzbek. Bonke laba bafowethu nodadewethu abavela ezizindeni ezingafani bakhonza uJehova ngobunye. UJehova wenze zonke lezi zinguquko ezibabazekayo zenzeka.

UJehova washintsha ukuphila kwami. Ngakhulela emndenini ophansi futhi ngafunda iminyaka emihlanu kuphela esikoleni. Noma kunjalo, uJehova wangisebenzisa ukuba ngikhonze njengomdala futhi ngifundise abantu ababeyizifundiswa amaqiniso eBhayibheli ayigugu. Ngempela, uJehova wenza izimangaliso. Okwenzeke kimi kungishukumisela ukuba ngiqhubeke ngishumayela ngobuqotho ngoJehova, ngoba “zonke izinto zingenzeka” ngosizo lwakhe.—Math. 19:26.

^ isig. 21 Yayinyatheliswa oFakazi BakaJehova, kodwa ayisanyatheliswa manje.