Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Uhlu Lwezihloko Ze-Nqabayokulinda Ne-Phaphama! Ka-2019

Uhlu Lwezihloko Ze-Nqabayokulinda Ne-Phaphama! Ka-2019

Lubonisa nomagazini isihloko esivela kuwo

INQABAYOKULINDA EFUNDWAYO

IBHAYIBHELI

 • Ukuvulwa Komqulu Wakudala, Juni

UKUPHILA NEZIMFANELO ZOBUKRISTU

 • ‘Bonga Ngakho Konke,’ Disemba

 • Isibonelo Esingasisiza Sihlale Sijabule (UJohane UMbhapathizi), Agasti

 • Ubuhle—Yini Ongayenza Ukuze Ube Nabo?, Mashi

 • Ukholo—Imfanelo Esisiza Siqine, Agasti

UJEHOVA

 • U-“Amen” Wakho Ubalulekile KuJehova, Mashi

 • Ukhipha Izixwayiso Kusenesikhathi? Okthoba

OFAKAZI BAKAJEHOVA

 • 1919—Eminyakeni Eyikhulu Edlule, Okthoba

 • Ilungu Elisha LeNdikimba Ebusayo (K. Cook, Jr.), Januwari

UJESU KRISTU

 • Ingabe Wafela Mina Ngempela? Julayi

IZINDABA ZOKUPHILA

 • UJehova Wangibusisa Ngaphezu Kwalokho Engangikulindele (M. Tonak), Julayi

 • Ukuqeqeshwa Engakuthola Kwangenza Ngaphumelela (W. Mills), Febhuwari

 • Sathola ‘Iparele Lenani Eliphakeme’ (W. no P. Payne), Ephreli

INGXUBEVANGE

 • Indlela Yokuzivikela Esicuphweni SikaSathane (izithombe namavidiyo ocansi), Juni

 • Ukuhamba Ngomkhumbi Ngezikhathi ZeBhayibheli, Ephreli

 • Umsebenzi Wabaphathi Ngezikhathi ZeBhayibheli, Novemba

 • Umsuka Wesinagoge, Febhuwari

IMIBUZO EVELA KUBAFUNDI

 • Ingabe imfundiso yomphefumulo ongafi yaqala e-Edene? (Gen 3:4), Disemba

 • Kungani intombazane edlwengulwe “endle” yayingenakubekwa cala nakuba bengekho ofakazi ababili? (Dut 22:25-27), Disemba

IZIHLOKO EZIFUNDWAYO

 • “Asiyeki”! Agasti

 • Bazali—Qeqeshani Izingane Zenu Ukuze Zithande UJehova, Disemba

 • “Bheka! Isixuku Esikhulu,” Septhemba

 • Cabangela Imizwa Yabanye, Mashi

 • Dumisa UJehova Ebandleni, Januwari

 • Funani Ubumnene Nijabulise UJehova, Febhuwari

 • Gumbuqela Yonke Imicabango Emelene Nolwazi NgoNkulunkulu! Juni

 • “Hambani Niyokwenza . . . Abafundi,” Julayi

 • Hlala Umatasa Engxenyeni Yokugcina ‘Yezinsuku Zokugcina,’ Okthoba

 • Hlala Uqotho! Febhuwari

 • Hlala Uthembekile Phakathi ‘Nosizi Olukhulu,’ Okthoba

 • I-Armagedoni Iyizindaba Ezinhle! Septhemba

 • Indlela Umoya Ongcwele Osisiza Ngayo, Novemba

 • Ingabe Uyasinakekela Isihlangu Sakho Esikhulu Sokholo? Novemba

 • Ingabe Uyifeza Ngokugcwele Inkonzo Yakho? Ephreli

 • Izifundo Esingazifunda Encwadini KaLevitikusi, Novemba

 • “Kukhona Isikhathi Esimisiwe” Sokusebenza Nesokuphumula, Disemba

 • Kulungele Manje Ukubhekana Noshushiso, Julayi

 • Kungani Kumelwe Sibonise Ukwazisa? Febhuwari

 • Labo “Abakulalelayo” Bayosindiswa, Agasti

 • Lalela Izwi LikaJehova, Mashi

 • Limelele Iqiniso Ngokufa, Ephreli

 • Lingisa UJesu Uhlale Unokuthula, Ephreli

 • Lokho Isidlo Esilula Esisifundisa Kona NgeNkosi Yasezulwini, Januwari

 • Okusenza Sifune Ukuya Emihlanganweni Yethu, Januwari

 • Qedela Lokho Okuqalile, Novemba

 • Qhubeka Ukhonza UJehova Lapho Umsebenzi Wethu Uvinjelwe, Julayi

 • Siza Abanye Babhekane Nokucindezeleka, Juni

 • Thembela KuJehova Lapho Ucindezelekile, Juni

 • Thuthukisa Indlela Otadisha Ngayo! Meyi

 • UJehova Ukunikeza Inkululeko, Disemba

 • UJehova Uyazithanda Izinceku Zakhe Ezithobekile, Septhemba

 • Ukududuza Abanukubeziwe, Meyi

 • Ukujabulela Isabelo Esisha, Agasti

 • Ukusiza Abantu Abangasonti Nabangakholelwa KuNkulunkulu, Julayi

 • Umazi Kahle Kangakanani UJehova? Disemba

 • Ungakhohliswa “Ukuhlakanipha Kwaleli Zwe,” Meyi

 • “Ungaqalazi Ngapha Nangapha, Ngoba NginguNkulunkulu Wakho,”Januwari

 • Ungayiqapha Kanjani Inhliziyo Yakho? Januwari

 • Uthando Lwenu Malukhule, Agasti

 • Uthando Nobulungisa Ebandleni LobuKristu, Meyi

 • Uthando Nobulungisa Ezweni Elonakele, Meyi

 • Uthando Nobulungisa Kwa-Israyeli Wasendulo, Febhuwari

 • “Wozani Kimi, . . . Ngizonenza Niqabuleke,” Septhemba

 • “Xwayani: Mhlawumbe Kungase Kube Khona Oyomuka Nani Njengezisulu Zakhe”! Juni

 • Yakhani Ubungane Obuqinile Ngaphambi Kokuba Ukuphela Kufike, Novemba

 • Yamukela Usizo LukaJehova Ukuze Umelane Nemimoya Emibi, Ephreli

 • Yiba Nozwela Enkonzweni Yakho, Mashi

 • Yini Engivimbela Ukuba Ngibhapathizwe? Mashi

 • Yini UJehova Azobangela Ukuba Ube Yiyo? Okthoba

 • Zinikele KuJehova Kuphela, Okthoba

 • Zithobe Ngokuzithandela KuJehova, Septhemba

I-NQABAYOKULINDA YOMPHAKATHI

 • Ingabe Yilokhu Kuphela Esasidalelwe Kona? No. 3

 • Kungani Ngingavele Ngife? No. 2

 • Singamazi Yini UNkulunkulu? No. 1

I-PHAPHAMA

 • IBhayibheli Lingakuthuthukisa Yini Ukuphila Kwakho? No. 3

 • Ingabe Siyoke Sizizwe Siphephile? No. 1

 • Izinto Eziyisithupha Okufanele Zifundiswe Izingane, No. 2