“Lowo oza kuNkulunkulu kumelwe akholelwe ukuthi ukhona nokuthi uba umvuzi walabo abamfuna ngobuqotho.”—HEB. 11:6.

IZINGOMA: 85, 134

1, 2. (a) Uthando nokholo kuhlobene kanjani? (b) Yimiphi imibuzo esizoxoxa ngayo?

SIYAMTHANDA uJehova “ngoba yena wasithanda kuqala.” (1 Joh. 4:19) Njengenye yezindlela abonisa ngazo uthando lwakhe, uJehova uye wathatha isinyathelo sokubusisa izinceku zakhe eziqotho. Njengoba siqhubeka sithanda uNkulunkulu wethu, ukholo lwethu luya luqina, hhayi nje ekutheni ukhona kodwa nasekutheni uvuza labo abathandayo.—Funda amaHebheru 11:6.

2 Ukuba umvuzi kuyingxenye eyinhloko yalokho uJehova ayikho nalokho akwenzayo. Ukuze ukholo lwethu luphelele kudingeka siqiniseke ngokuphelele ukuthi uNkulunkulu uyobavuza labo abamfuna ngobuqotho ngoba “ukholo luwukulindelwa okuqinisekisiwe kwezinto ezithenjwayo.” (Heb. 11:1) Yebo, ngokwezinga elithile ukholo luhilela ukulindela ukugcwaliseka kwezibusiso zikaNkulunkulu ezithenjisiwe. Nokho, ithemba lokuthola umvuzo lisizuzisa kanjani? UJehova uye wazivuza kanjani izinceku zakhe, kokubili endulo nanamuhla? Ake sibone.

UJEHOVA UTHEMBISA UKUBUSISA IZINCEKU ZAKHE

3. Yisiphi isithembiso esitholakala kuMalaki 3:10?

3 UJehova uNkulunkulu uye wazibophezela ukuthi uyozibusisa izinceku zakhe ezithembekile, ngakho usimema ukuba sisifune  isibusiso sakhe. Siyafunda: “‘Ngiyanicela ukuba ningivivinye kulesi sici,’ kusho uJehova wamabutho, ‘ukuthi ngeke yini nginivulele amasango ezikhukhula asemazulwini empeleni ngithululele phezu kwenu isibusiso kuze kungabikho ukuswela.’” (Mal. 3:10) Sibonisa ukwazisa kwethu okujulile nokubonga lapho samukela isimemo sikaJehova esinomusa.

4. Kungani singasethemba isithembiso sikaJesu esilotshwe kuMathewu 6:33?

4 UJesu waqinisekisa abafundi bakhe ngokuthi uma bebeka uMbuso kuqala, uNkulunkulu uyobasekela. (Funda uMathewu 6:33.) Ukuqiniseka kwesithembiso sikaJesu kwakusekelwe ekutheni uJehova uhlale ekwenza akuthembisile. UJesu wayazi ukuthi izithembiso zikaNkulunkulu zihlale zigcwaliseka. (Isaya 55:11) Nathi ngokufanayo singaqiniseka ngokuthi uma sibonisa ukholo kuJehova ngokusuka enhliziyweni, uyosigcwalisa isithembiso sakhe: “Angisoze ngakushiya noma ngikulahle nganoma iyiphi indlela.” (Heb. 13:5) Singahlobanisa la mazwi nalokho okwashiwo uJesu ngokufuna kuqala uMbuso nokulunga kukaNkulunkulu.

UJesu wabonisa ukuthi abafundi bakhe babeyovuzwa ngokuzidela kwabo (Bheka isigaba 5)

5. Kungani indlela uJesu aphendula ngayo uPetru iqinisa ukholo?

5 Ngesinye isikhathi umphostoli uPetru wabuza uJesu: “Bheka! Sishiyé zonke izinto sakulandela; siyotholani ngempela.” (Math. 19:27) Kunokuba athethise uPetru ngokubuza lowo mbuzo, uJesu watshela abafundi bakhe ukuthi babeyobusiswa ngokuzidela kwabo. Abaphostoli abathembekile nabanye bayobusa naye ezulwini. Kodwa kwamanje ikhona imivuzo. UJesu wathi: “Wonke umuntu oshiye izindlu noma abafowabo noma odadewabo noma uyise noma unina noma abantwana noma amasimu ngenxa yegama lami uyokwamukela  okuphindwe kaningi futhi azuze ngefa ukuphila okuphakade.” (Math. 19:29) Abafundi bakhe babeyothola izibusiso ezikudlula kude lé ukuzidela umuntu angakwenza. Obaba abangokomoya, omama, abafowethu, osisi nezingane, ababalulekile yini ngaphezu kwanoma yini esilahlekele noma esiye sayiyeka ngenxa yoMbuso?    

‘IHANGE LOMPHEFUMULO’

6. Kungani uJehova ethembisa abakhulekeli bakhe umvuzo?

6 Ngokuthembisa izinceku zakhe umvuzo, uJehova uzisiza ukuba zihlale ziqinile lapho ubuqotho bazo buvivinywa. Ngaphandle kokujabulela izibusiso ezicebile ezingokomoya manje, izinceku ezithembekile zikaJehova uNkulunkulu zilangazelela ukuthola izibusiso ezinkulu nakakhulu esikhathini esizayo. (1 Thim. 4:8) Yebo, ukuqiniseka kwethu ngokuphelele ukuthi uJehova “uba umvuzi walabo abamfuna ngobuqotho” kuyosisiza ukuba sihlale siqinile okholweni.—Heb. 11:6.

7. Ithemba lifana kanjani nehange?

7 Entshumayelweni yaseNtabeni, uJesu wathi: “Jabulani nigxumagxume ngenjabulo, ngoba umvuzo wenu mkhulu emazulwini; ngoba babashushisa ngaleyo ndlela abaprofethi ngaphambi kwenu.” (Math. 5:12) Umvuzo awutholwa yilabo abayophila ezulwini nje kuphela kodwa uyotholwa nayilabo abanethemba lokuphila okuphakade emhlabeni oyipharadesi futhi lokho kuyimbangela ‘yokujabula bagxumagxume ngenjabulo.’ (IHu. 37:11; Luka 18:30) Kungakhathaliseki ukuthi ezulwini noma emhlabeni, ithemba lethu lingaba “njengehange lomphefumulo, liqinisekile liqinile.” (Heb. 6:17-20) Njengehange eligcina umkhumbi unganyakazi phakathi nesiphepho, ithemba eliqinisekisiwe lokuthola umvuzo lingasisiza sizinze ngokomzwelo, ngokwengqondo nangokomoya. Lingasisiza sibe namandla okukhuthazelela ubunzima.

8. Ithemba linamandla okunciphisa ukucindezeleka ngayiphi indlela?

8 Ithemba lethu elisekelwe eBhayibhelini linamandla okunciphisa ukukhathazeka esinakho. Izithembiso zikaNkulunkulu zifana nomuthi ongokomoya othoba inhliziyo ekhathazekile. Yeka ukuthi kusiduduza kanjani ‘ukuphonsa umthwalo wethu phezu kukaJehova’ sazi ukuthi ‘uyosisekela’! (IHu. 55:22) Singaqiniseka ngokugcwele ukuthi uNkulunkulu angenza “okungaphezu kakhulu kwazo zonke izinto esizicelayo noma esizicabangelayo.” (Efe. 3:20) Cabanga nje—hhayi nje okuningi noma okuningi kakhulu kodwa “okungaphezu kakhulu kwazo zonke izinto”!

9. Singaqiniseka kangakanani ngesibusiso sikaJehova?

9 Ukuze sithole umvuzo, kudingeka sibonise ukholo oluphelele kuJehova futhi silalele iziqondiso zakhe. UMose watshela isizwe sakwa-Israyeli: “UJehova uyokubusisa nokukubusisa ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona njengefa ukuba ulithathe, kuphela nje uma uyolilalela nokulilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho ukuba uqaphele ukwenza wonke lo myalo engikuyala ngawo namuhla. Ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uyokubusisa impela njengoba nje ekuthembisile.” (Dut. 15:4-6) Ingabe uqiniseka ngokuphelele ukuthi uJehova uyokubusisa uma uqhubeka umkhonza ngokwethembeka? Unesizathu esihle sokuqiniseka ngalokho.

UJEHOVA WAYENGUMVUZI WABO

10, 11. UJehova wamvuza kanjani uJosefa?

10 IBhayibheli lalotshelwa ukuba kuzuze thina. Liqukethe ukulandisa okubonisa indlela uNkulunkulu avuza ngayo izinceku zakhe ezithembekile. (Roma 15:4) UJosefa wayeyisibonelo esivelele. Ngenxa yetulo abafowabo abamakhela lona nangenxa yobuqili benkosikazi yenkosi yakhe, wazithola esejele eGibhithe. Ingabe uNkulunkulu wakhe wayemlahlile? Lutho neze! “UJehova  waba noJosefa futhi waqhubeka edlulisela kuye umusa wothando . . . uJehova wayenoJosefa futhi lokho ayekwenza uJehova wayekuphumelelisa.” (Gen. 39:21-23) Phakathi nalezo zikhathi ezivivinyayo, uJosefa walinda uNkulunkulu wakhe ngesineke.

11 Ngemva kweminyaka, uFaro wamkhipha uJosefa ejele futhi wenza lesi sigqila esiphansi saba umbusi wesibili ngobukhulu eGibhithe. (Gen. 41:1, 37-43) Lapho umkakhe emzalela amadodana amabili, “uJosefa waqamba izibulo ngokuthi uManase, ngoba, uma simcaphuna, ‘UNkulunkulu ungenzé ngazikhohlwa zonke izinkathazo zami nayo yonke indlu kababa.’ Eyesibili wayiqamba ngokuthi u-Efrayimi, ngoba, uma simcaphuna, ‘UNkulunkulu ungenzé nganda ezweni losizi lwami.’” (Gen. 41:51, 52) Ngenxa yokuthi uJosefa wahlala eqotho kuNkulunkulu, wavuzwa ngezibusiso ezaholela ekulondolozweni kokuphila kokubili kwama-Israyeli nokwabaseGibhithe. Iphuzu liwukuthi uJosefa waqaphela ukuthi kwakunguJehova owayemvuza futhi embusisa.—Gen. 45:5-9.

12. UJesu wahlala kanjani ethembekile ngaphansi kovivinyo?

12 Ngendlela efanayo, uJesu Kristu, wahlala ethembekile kuNkulunkulu kuzo zonke izilingo zokholo lwakhe futhi wavuzwa. Yini eyamsiza wakhuthazela? IZwi likaNkulunkulu liyachaza: “Ngenxa yenjabulo eyayibekwe phambi kwakhe wakhuthazelela isigxobo sokuhlushwa, edelela ihlazo.” (Heb. 12:2) Ngokuqinisekile kwakumjabulisa uJesu ukukwazi ukungcwelisa igama likaNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, wavuzwa ngokwamukelwa uYise futhi wathola amalungelo amaningi amahle. IBhayibheli libika ukuthi “useye wahlala phansi ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu.” Kwelinye ivesi sifunda ukuthi, ‘uNkulunkulu wamphakamisela esikhundleni esiphakeme futhi ngomusa wamnika igama elingaphezu kwawo wonke amanye amagama.”—Fil. 2:9.

UJEHOVA AKAKUKHOHLWA ESIKWENZAYO

13, 14. UJehova uzizwa kanjani ngalokho esimenzela khona?

13 Singaqiniseka ngokuthi uJehova uyazisa yonke imizamo esiyenzayo ukuze simkhonze. Uyakuqonda ukungazethembi esingase sibe nakho. Usibonisa uzwela lapho sicindezelwa izinkathazo zezimali noma uma impilo noma imizwelo ilinganisela lokho esingakwenza enkonzweni engcwele. Singayethemba ngokuphelele indlela enomusa uJehova akwazisa ngayo lokho okwenziwa izinceku zakhe ukuze zihlale zithembekile kuye.—Funda amaHebheru 6:10, 11.

14 Khumbula nokuthi singasondela ‘kuMuzwi womthandazo’ siqiniseka ngokuthi uyozilalela izinkathazo zethu. (IHu. 65:2) “UYise wesihe noNkulunkulu wenduduzo yonke” uyosinika ngesandla esivulekile ukusekela okungokomzwelo nokungokomoya esikudingayo, mhlawumbe esebenzisa umkhulekeli esikanye naye. (2 Kor. 1:3) Lapho sibonisa abanye uzwela uJehova uthinteka inhliziyo. “Ombonisa umusa ophansi uboleka uJehova, futhi Yena uyombuyisela ngempatho yakhe.” (IzAga 19:17; Math. 6:3, 4) Ngakho, lapho sisiza labo abasebunzimeni ngokungenabugovu, uJehova ubheka leso senzo sethu esihle njengokuboleka Yena. Uthembisa ukusivuza leso senzo somusa.

IMIVUZO MANJE NAPHAKADE

15. Yimiphi imivuzo olangazelela ukuyithola? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

15 AmaKristu agcotshwe ngomoya aqiniswa ithemba lokuthola “umqhele wokulunga, lowo iNkosi, umahluleli olungileyo,” [eyowanika] wona njengomvuzo ngalolo suku.” (2 Thim. 4:7, 8) Nokho, akusho ukuthi uNkulunkulu ukunika umvuzo ongaphelele uma unethemba elihlukile.  Izigidi ‘zezinye izimvu’ zikaJesu zilindele ngokulangazela umvuzo wekusasa wokuphila okuphakade emhlabeni oyipharadesi. Lapho ‘ziyothola injabulo enkulu ngokuchichima kokuthula.’—Joh. 10:16; IHu. 37:11.

16. Iyiphi induduzo esiyithola kweyoku-1 Johane 3:19, 20?

16 Ngezinye izikhathi, singase sibe nomuzwa wokuthi sifeza okuncane noma singase sizibuze ukuthi uJehova iyamjabulisa yini imizamo yethu. Singase singabaze nokuthi siyakufanelekela ukuthola noma yimuphi umvuzo. Nokho, masingalokothi sikhohlwe ukuthi “uNkulunkulu mkhulu kunezinhliziyo zethu futhi wazi zonke izinto.” (Funda eyoku-1 Johane 3:19, 20) Uvuza lonke uhlobo lwenkonzo engcwele esuka enhliziyweni eshukunyiswa ukholo nothando, kungakhathaliseki ukuthi sikubona kukuncane kangakanani esinikela ngakho.—Marku 12:41-44.

17. Yimiphi eminye yemivuzo esiyijabulela kwamanje?

17 Ngisho nakulezi zinsuku zokugcina ezinzima zesimiso sikaSathane sezinto, uJehova uyababusisa abantu bakhe. Uyaqikelela ukuthi abakhulekeli beqiniso bayachuma ngokomoya, njengoba sibona intuthuko ebabazekayo. (Isaya 54:13) Njengoba uJesu athembisa, uJehova usivuza manje ngokusivumela ukuba sibe yingxenye yomndeni onothando wabafowethu nodadewethu abangokomoya, umndeni womhlaba wonke. (Marku 10:29, 30) Ngaphezu kwalokho, labo abafuna uNkulunkulu ngobuqotho bathola umvuzo wezibusiso ezingenakuqhathaniswa zokuthula kwengqondo, ukwaneliseka nenjabulo.—Fil. 4:4-7.

18, 19. Izinceku zikaJehova zizizwa kanjani ngemivuzo eziyitholayo?

18 Izinceku zikaJehova kuwo wonke umhlaba zinganikeza ubufakazi bemivuzo emihle eziyithola kuye. Ngokwesibonelo, uBianca waseJalimane uthi: “Angikwazi ukumbonga ngokwanele uJehova ngokungisiza ngezinkathazo zami nangokungisekela usuku nosuku. Umhlaba unesiyaluyalu futhi alikho ithemba. Kodwa njengoba ngisebenzelana eduze noJehova, ngizizwa ngilondekile ezingalweni zakhe. Noma nini lapho nginikela ngokuthile kuye, ungibusisa ngokuphindwe ngekhulu.”

19 Cabanga nangoPaula oneminyaka engu-70 eCanada onezinkinga zempilo ezibangelwa yi-spina bifida. Uthi, “Ukungakwazi ukuhamba kahle akusho ukuthi ngeke ngikwazi ukwenza inkonzo. Ngiye ngisebenzise izinhlobo ezihlukahlukene zenkonzo njengokufakaza ngocingo noma ukufakaza okungahleliwe. Ukuze ngizikhuthaze, ngigcina incwajana enemibhalo namaphuzu engiwathole ezincwadini zethu engingawahlola njengoba isikhathi siqhubeka. Ngiyibiza ngokuthi ‘Incwajana Yami Yokusinda.’ Ukudumazeka kuba yinto yesikhashana uma sigxila ezithembisweni zikaJehova. UJehova uhlale ekhona ukuze asisize, kungakhathaliseki ukuthi zinjani izimo zethu.” Isimo sakho kungenzeka sihlukile kwesikaBianca noma uPaula. Nokho, cishe ungacabanga ngezindlela uJehova aye wakuvuza ngazo nalabo abaseduze nawe. Yeka ukuthi kuhle kanjani ukucabanga ngendlela uJehova akuvuza ngayo manje nendlela ayokuvuza ngayo esikhathini esizayo!

20. Yini esingaba nethemba lokuyithola uma siqhubeka sikhonza uJehova ngomphefumulo wonke?

20 Ungakhohlwa nanini ukuthi uyothola ‘umvuzo omkhulu’ ngomthandazo wakho osuka enhliziyweni nangokukhuluma ngokukhululekile noNkulunkulu. Ungaqiniseka ngokuthi ‘ngemva kokuba usuyenzile intando kaNkulunkulu, [uyothola] ukugcwaliseka kwesithembiso.’ (Heb. 10:35, 36) Ngakho manje masiqhubeke siqinisa ukholo lwethu futhi sisebenzele uJehova ngomphefumulo wonke. Lokhu singakwenza, sazi ukuthi kuvela kuJehova futhi siyothola umvuzo osifanele—Funda eyabaseKolose 3:23, 24.