Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Kwangathi Ukuzinikela Kwakho Ngokuzithandela Kungaletha Udumo KuJehova!

Kwangathi Ukuzinikela Kwakho Ngokuzithandela Kungaletha Udumo KuJehova!

“Ngokuzinikela kwabantu ngokuzithandela, tusani uJehova!”—ABAHL. 5:2.

IZINGOMA: 150, 10

1, 2. (a) Yini eyashiwo u-Elifazi noBhilidadi mayelana nenkonzo yethu kuNkulunkulu? (b) UJehova wayiveza kanjani indlela ayezizwa ngayo?

“INGABE indoda enamandla ingaba lusizo kuNkulunkulu, ukuba onokuqondisisa abe lusizo kuye? Ingabe uMninimandla onke uyajabula ngokuthi ulungile, noma ikhona yini inzuzo ayitholayo ngoba wenza indlela yakho ingasoleki?” (Jobe 22:1-3) Wake wacabanga yini ngezimpendulo zemibuzo efana nalena? Lapho u-Elifazi umThemani ebuza uJobe le mibuzo, ngokuqinisekile u-Elifazi wayekholelwa ukuthi impendulo ingu-cha. Ayehamba naye, uBhilidadi umShuhi, waze wagomela ngokuthi umuntu ngeke abe olungile phambi kukaNkulunkulu.—Funda uJobe 25:4.

2 Laba baduduzi bamanga bagomela ngokuthi imizamo yethu yokukhonza uJehova ngokwethembeka ayizuzisi nakancane, bathi kuJehova sifana nje nenundu, nempethu noma isibungu. (Jobe 4:19; 25:6) Lapho singaqapheli, singase siphethe ngokuthi babonisa ukuthobeka o-Elifazi noBhilidadi. (Jobe 22:29) Empeleni, yilokho okwenzekayo lapho sibuka izinto ezenziwa abantu sikude—mhlawumbe siphezulu esiqongweni sentaba—siye singakuboni ngokucacile abakwenzayo. Nokho, ingabe kwenzeka okufanayo nakuJehova lapho ebuka umsebenzi esiwenzela uMbuso njengoba esendaweni ephakeme ezulwini? UJehova wayiveza  ngokucacile indlela azizwa ngayo lapho ekhuza u-Elifazi, uBhilidadi noSofari ngokukhuluma amanga, kodwa wancoma uJobe wambiza ngokuthi “inceku yami.” (Jobe 42:7, 8) Ngakho, umuntu ngokuqinisekile ‘angaba lusizo kuNkulunkulu.’

“UMNIKANI?”

3. Yini eyashiwo u-Elihu ngemizamo yethu yokukhonza uJehova futhi wayesho ukuthini?

3 UJehova akazange amlungise u-Elihu ngokubuza: “Uma ngempela ungenaphutha, umnikani [uNkulunkulu], Noma yini ayamukelayo esandleni sakho?” (Jobe 35:7) Ingabe u-Elihu wayethi imizamo yethu enkonzweni kaNkulunkulu iyize? Cha. Wayethi uJehova akadingi ukuba simkhulekele ukuze athuthukise ukuphila kwakhe. UJehova uphelele. Thina ngeke simenze abe ngcono noma acebe noma abe namandla. Nokho, noma yikuphi okuhle, ikhono noma amandla esinawo sikuthola kuJehova futhi uyayibona indlela esikusebenzisa ngayo.

4. UJehova ukufanisa nani ukupha kwethu abanye?

4 UJehova ubheka izenzo zothando oluqotho eziboniswa ezincekwini zakhe njengeziboniswa kuye uqobo. IzAga 19:17 zithi “Ombonisa umusa ophansi uboleka uJehova, futhi Yena uyombuyisela ngempatho yakhe.” Ingabe lo mBhalo usho ukuthi uJehova ubona zonke izenzo zomusa ezenzelwa abahluphekile? Ingabe singaphetha ngokuthi uMdali wakho konke okukhona uzibona ekweleta abantu abenza izenzo zomusa nokuthi leso sikweletu uzosikhokha ngokubabonisa umusa futhi ababusise? Yebo, nendodana kaNkulunkulu yakufakazela lokhu.—Funda uLuka 14:13, 14.

5. Yimiphi imibuzo esizoxoxa ngayo manje?

5 UJehova wamema umprofethi u-Isaya ukuba abe umkhulumeni waKhe, okubonisa indlela akujabulela ngayo ukuba nabantu abathembekile abafeza indima ethile ekugcwalisekeni kwenjongo yakhe. (Isaya 6:8-10) Ngokuzithandela u-Isaya wasamukela leso simemo. Namuhla izinkulungwane zibonisa umoya ofanayo ngokwamukela izabelo ezinzima enkonzweni kaJehova, zithi: “Nangu mina! Thuma mina.” Noma kunjalo, singase sizibuze: ‘Ingabe engikwenzayo kuyaphawuleka ngempela? Nakuba uJehova engibonise umusa ngokungivumela ukuba ngihlanganyele enkonzweni ngokuzithandela, ngeke yini enze noma yini edingekayo ukuze agcwalise iZwi lakhe kungakhathaliseki ukuthi mina ngikhetha ukwenza okungakanani enkonzweni yakhe?’ Ukuze siphendule le mibuzo, ake sihlole indlela izinto ezenzeka ngayo ezinsukwini zikaDebora noBharaki.

BAKHWANTABALISWA UKWESABA, BAQINISWA UNKULUNKULU

6. Yimuphi umehluko owawukhona phakathi kuka-Israyeli nebutho likaJabini.

6 Kwase kuphele iminyaka engu-20 ama-Israyeli ‘ecindezelwa ngonya’ uJabini inkosi yaseKhanani. Abantu babesaba ngisho nokuphuma emizini yabo. Babengenawo amandla okulwa, bengenazo izikhali zokuhlasela nezokuzivikela, kuyilapho izitha zabo zinezinqola zempi ezingu-900 ezinamasikela amakhulu ensimbi.—AbaHl. 4:1-3, 13; 5:6-8. *

7, 8. (a) UJehova wamnika ziphi iziqondiso uBharaki? (b) Ama-Israyeli alinqoba kanjani ibutho likaJabini? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

7 Noma kunjalo, uJehova wanika uBharaki isiqondiso esicacile ngomprofethikazi uDebora: “Hamba uthi chithi saka eNtabeni iThabori, uthathe amadoda ayizinkulungwane eziyishumi kubantwana bakwaNafetali nakubantwana bakwaZebhuloni. Ngokuqinisekile ngizodonsela kuwe esigodini sesifufula saseKishoni uSisera induna yempi kaJabini nezinqola zakhe zempi  nesixuku sakhe, futhi ngizomnikela impela esandleni sakho.”—AbaHl. 4:4-7.

8 Izwi lasakazeka. Abantu babuthana ngokuzithandela eNtabeni iThabori. Ngokushesha uBharaki walandela iziqondiso zikaJehova. (Funda abaHluleli 4:14-16.) Njengoba impi iqhubeka eThahanaki, ngokungazelelwe imvula enkulu yaphendula leyo ndawo yaba udaka. UBharaki wajaha ibutho likaSisera kwaze kwaba seHarosheti, ibanga elingamakhilomitha angu-24. Njengoba ebaleka, uSisera washiya inqola yakhe eyayesabeka kodwa manje eyayingenakumsiza, wabalekela eZahananimu, okungenzeka yayiseduze neKedeshi. Wabalekela etendeni likaJayeli, umkaHebere umKheni futhi uJayeli wamamukela. Ekhathele ngenxa yempi, wavele wazumeka. Manje kwakulula ngoJayeli ukuqunga isibindi abulale uSisera. (AbaHl. 4:17-21) Isitha sika-Israyeli sanqotshwa! *

ISIMO SENGQONDO ESIHLUKILE NGENKONZO YOKUZITHANDELA

9. Yimiphi imininingwane etholakala kubaHluleli 5:20, 21 mayelana nempi ngokumelene noSisera?

9 Izahluko 4 no-5 zencwadi yabaHluleli kufanele zifundwe ndawonye, ngoba isahluko ngasinye siveza imininingwane engavezwanga kwesinye. Ngokwesibonelo, incwadi yabaHluleli 5:20, 21 ithi: “Izinkanyezi zalwa zisezulwini, zalwa noSisera zisemikhondweni yazo. Isifufula saseKishoni sabakhukhula.” Ingabe lokhu kubonisa ukusekela kwezingelosi, noma ukuthi kunamatshe awa evela ezulwini? Ukulandisa akusho. Kodwa yini enye ngaphandle kokungenela kukaNkulunkulu engabangela ukuba imvula enamandla ine endaweni efanele nangesikhathi esifanele, ukuze izinqola zempi ezingu-900 zibhajwe? Kathathu encwadini yabaHluleli 4:14, 15, kubhekiselwa kuJehova njengowabangela lokho kunqoba. Akekho noyedwa kuma-Israyeli angu-10 000 ayelapho ngokuzithandela, owayengaziqhayisa ngokubangela lokhu kusindiswa.

10, 11. Laliyini “iMerozi” futhi kungani laqalekiswa?

10 Nokho, kuyathakazelisa ukuthi phakathi nengoma kaDebora noBharaki yokudumisa uJehova ngokunqoba okuyisimangaliso, kukhona la mazwi: “‘Liqalekiseni iMerozi,’ kusho ingelosi kaJehova, ‘Baqalekiseni ngokungaphezi abakhileyo kulo, Ngoba abazange bamsize uJehova, abazange bamsize uJehova kanye nabanamandla.’”—AbaHl. 5:23.

11 Kubonakala sengathi iMerozi laqalekiswa ngempela kangangokuba kunzima nokusho ngokuqiniseka ukuthi lalikuphi. Kungenzeka yini ukuthi laliwumuzi owawunabantu abehluleka ukusiza lapho kucelwa izisebenzi zokuzithandela? Uma kuwukuthi uSisera wadlula kulowo muzi ngesikhathi ebaleka, ingabe izakhamuzi zehluleka ukusebenzisa ithuba ezazinalo lokubamba uSisera? Kungenzeka kanjani ukuthi abazange basizwe isicelo sikaJehova sezisebenzi zokuzithandela? Abantu abangu-10 000 abavela esigodini sabo babebuthene ngale njongo. Babone ngeso lengqondo abantu baseMerozi njengoba bebona leli sosha elibi libaleka lidlula emigwaqweni yabo lizama ukuzifihla. Leli kwakungaba yithuba elihle kakhulu lokuthuthukisa injongo kaNkulunkulu nelokuthola isibusiso sakhe. Nokho, ngaleso sikhathi esibucayi, lapho benikwe ithuba lokwenza okuthile, ingabe abazange bazihluphe? Yeka ukuthi lokhu kwakuyoba okuhluke kanjani esenzweni sesibindi sikaJayeli okukhulunywa ngaso emavesini alandelayo!—AbaHl. 5:24-27.

12. Yimuphi umehluko wesimo sengqondo sabantu ovezwe encwadini yabaHluleli 5:9, 10 futhi lokho kufanele kusithinte kanjani namuhla?

12 Encwadini yabaHluleli 5:9, 10, sibona  omunye umehluko phakathi kwesimo sengqondo salabo abahamba noBharaki nalabo abangazange bahambe naye. UDebora noBharaki babancoma abaholi bempi ‘bakwa-Israyeli, abavuma ngokuzithandela’ ukuhamba nabo. Yeka indlela ababehluke ngayo ‘kubagibeli bezimbongolokazi,’ ababenqaba ukuhlanganyela ngenxa yokuqhosha nalabo abahlala “kokhaphethi abanothile,” abathanda ukuphila kokunethezeka! Ngokungafani nalabo abahamba “emgwaqweni” bekhetha ukwenza okulula, labo abahamba noBharaki babezimisele ukulwa eTabhori elinemiqansa enamatshe nasesigodini saseKishoni esinamanzi! Bonke abathandi bobumnandi banxuswa: “Cabangani ngalokhu!” Yebo kwakudingeka bazindle ngethuba elalibalahlekele lokusiza ekufezeni injongo kaJehova. Ngakho, nathi namuhla kufanele singazigodli ekufezeni inkonzo kaNkulunkulu ngokugcwele.

13. Isimo sengqondo sesizwe sakwaRubeni, esakwaDani nesakwa-Asheri sasihluke kanjani kwesakwaZebhuloni nesakwaNafetali?

13 Labo abasiza ngokuzithandela bazibonela mathupha indlela uJehova akhazimulisa ngayo ubukhosi bakhe. Babenokuthile okuthakazelisayo abangaxoxa ngakho njengoba ‘belandisa ngezenzo ezilungile zikaJehova.’ (AbaHl. 5:11) Ngakolunye uhlangothi, incwadi yabaHluleli 5:15-17 ibonisa ukuthi izizwe ezintathu—isizwe sakwaRubeni, esakwaDani nesakwa-Asheri—zazingagxilile emsebenzini owawenziwa uJehova ngaleso sikhathi, kunalokho zazigxile ezintweni zazo ezibonakalayo, imihlambi, imikhumbi kanye namatheku. Ngokuphambene nalokho, izizwe ezimbili—uZebhuloni noNafetali—‘zaklolodela imiphefumulo yazo kwaze kwaba seqophelweni lokufa’ ukuze zisekele uDebora noBharaki. (AbaHl. 5:18) Singafunda isifundo esibalulekile kule mibono engafani ngenkonzo yokuzithandela.

“TUSANI UJEHOVA!”

14. Sibusekela kanjani ubukhosi bukaJehova namuhla?

14 Namuhla asicelwa ukuba siye empini engokoqobo kodwa sinelungelo lokubonisa isibindi ngokushisekela umsebenzi wethu wokushumayela. Isidingo sezisebenzi  zokuzithandela enhlanganweni kaJehova sikhulu kunanini ngaphambili. Izigidi zabafowethu, odadewethu nentsha zizinikela ngokuzithandela emikhakheni ehlukahlukene yenkonzo yesikhathi esigcwele njengokuphayona, ukukhonza eBethel, ukwakha amaHholo OMbuso nokusiza emihlanganweni yesigodi neyesifunda. Cabanga nangabadala abasebenza ngokuzikhandla emaKomitini Okubonisana Nezibhedlela nabalungiselela imihlangano emikhulu. Qiniseka ngokuthi uJehova uwazisa ngokujulile umoya wakho wokuzidela futhi ngeke awukhohlwe.—Heb. 6:10.

Ngaphambi kokwenza isinqumo, zibuze ukuthi sizowuthinta kanjani umndeni wakho nebandla (Bheka isigaba 15)

15. Singabona kanjani ukuthi asinqotshwa ukunganaki lapho kuziwa emsebenzini kaJehova?

15 Ngamunye kithi angazibuza: ‘Ingabe kuyanganelisa ukwenza okuncane kuyilapho abanye benza okuningi? Ingabe ngivumela ukuthanda izinto ezibonakalayo kuphazamise umoya wami wokuzinikela ngokuzithandela? NjengoDebora, uBharaki, uJayeli nezisebenzi zokuzithandela ezingu-10 000, ingabe nginalo ukholo nesibindi okungangisiza ngilandele isiqondiso sikaJehova esicacile? Uma ngicabangela ukuthuthela kwelinye idolobha noma izwe ngenxa yokufuna amadlelo aluhlaza, ngiyathandaza yini kuqala ukuze ngihlole indlela lokho okuzothinta ngayo umndeni wami nebandla?’ *

16. Yini esingayinika uJehova angenayo?

16 UJehova usinika ilungelo lokuba sibe nengxenye ekusekeleni ubukhosi bakhe. Njengoba uDeveli ezama ukuheha abantu ukuba basekele ubukhosi bakhe, ukusekela kwakho ubukhosi bukaJehova kwenza kucace ukuthi usohlangothini lukaJehova hhayi olukaSathane. Ukholo nobuqotho okukushukumisela ukuba wenze inkonzo yokuzithandela kuyamjabulisa uJehova. (IzAga 23:15, 16) Usebenzisa indlela omsekela ngayo ukuze aphendule omklolodelayo uSathane. (IzAga 27:11) Ngakho, lapho uqotho kuye usuke unika uJehova okuthile akubheka njengokuyigugu futhi lokho kumenza ajabule.

17. Yini ebikezelwa abaHluleli 5:31 ngekusasa?

17 Maduzane umhlaba uzogcwala abantu abathanda ukubuswa uJehova. Yeka ukuthi silulangazelela kangakanani lolo suku! Ngazwi linye sihlabelela noDebora noBharaki sithi: “Mazishabalale zonke izitha zakho, Jehova, abakuthandayo mababe njengalapho ilanga liphuma ngamandla alo.” (AbaHl. 5:31) Lesi sicelo sizophendulwa lapho uJehova eshabalalisa lesi simiso esibi sikaSathane. Lapho kuqala impi ye-Armagedoni, ngeke sibe khona isidingo sezisebenzi zokuzithandela ezingabantu ezizolwa nesitha. Leso kuyobe kuyisikhathi sokuba ‘sime sibone insindiso uJehova asenzela yona.’ (2 IziKr. 20:17) Kodwa okwamanje sinamathuba amaningi okusekela injongo kaJehova ngesibindi nangentshiseko.

18. Bathinteka kanjani labo abazuza emoyeni wakho wokuzinikela ngokuzithandela?

18 “Ngokuzinikela kwabantu ngokuzithandela, tusani uJehova!” UDebora noBharaki baqala ingoma yokunqoba ngokudumisa oPhezukonke hhayi abantu. (AbaHl. 5:1, 2) Nanamuhla, kwangathi umoya wakho wokuzinikela ngokuzithandela ungashukumisa labo abazuza kuwo ukuba ‘batuse uJehova!’

^ isig. 6 Isikela insimbi yokusika utshani egobile enamazenga. Kungenzeka amasikela ayevela emasondweni njengamadlebe. Ubani owayengasondela emishinini enjalo yempi esabisayo?

^ isig. 8 Imininingwane eyengeziwe yalokhu kulandisa okuvusa amadlingozi itholakala kuyi-Nqabayokulinda ka-August 1, 2015, kk. 12-15.

^ isig. 15 Bheka isihloko esithi “Ukukhathazeka Ngemali” kuyi-Nqabayokulinda ka-July 1, 2015.