Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Ukwethembeka Kuholela Ekwamukelweni UNkulunkulu

Ukwethembeka Kuholela Ekwamukelweni UNkulunkulu

“Nibe abalingisi balabo okuthi ngokholo nangokubekezela bazuze izithembiso njengefa.”—HEBHERU 6:12.

IZINGOMA: 86, 54

1, 2. Iziphi izinselele uJefta nendodakazi yakhe ababhekana nazo?

OWESIFAZANE osemusha wagijima eyohlangabeza uyise. Wayejabule kakhulu ukumbona ebuya ephephile empini. Ukunqoba kukayise okukhulu kwamenza wahlabelela futhi wadansa ngenjabulo. Kodwa kumelwe ukuba kwammangaza lokho uyise abe esekwenza nakusho. Uyise waklebhula izingubo zakhe futhi wamemeza: “Awu, ndodakazi yami! Ungithobisile impela.” Wabe eseyitshela indodakazi yakhe ukuthi wayenze isithembiso kuJehova esasizokushintsha phakade ukuphila kwayo. Leso sithembiso ayesenzile sasisho ukuthi indodakazi yakhe yayingasoze yashada noma ibe nabantwana. Kodwa ngokushesha yamphendula kamnandi uyise, imkhuthaza ukuba asigcine isithembiso ayesenze kuJehova. Impendulo yayo yabonisa ukuthi yayithemba ngokuphelele ukuthi noma yini uJehova acela ukuba iyenze yayilungile. (AbaHluleli 11:34-37) Lapho uyise ebona ukholo lwayo, waziqhenya ngayo ngoba wayazi ukuthi ukuzimisela kwayo kwakuyojabulisa uJehova.

 2 UJefta nendodakazi yakhe babemethemba ngokuphelele uJehova nendlela yakhe yokwenza izinto. Bathembeka ngisho nalapho kungelula kubo ukwenza kanjalo. Babefuna ukwamukelwa uJehova, futhi babezimisele ukwenza konke abangakwenza.

3. Kungani isibonelo sikaJefta nendodakazi yakhe singaba usizo kithi namuhla?

3 Akulula ngaso sonke isikhathi ukuhlala sithembekile kuJehova. Kudingeka ‘silulwele kanzima ukholo.’ (Jude 3) Ukuze sithole usizo lokwenza kanjalo, ake sifunde indlela uJefta nendodakazi yakhe abakhuthazelela ngayo izinselele ekuphileni kwabo. Bahlala kanjani bethembekile kuJehova?

UKUHLALA UTHEMBEKILE NAPHEZU KWAMATHONYA EZWE

4, 5. (a) Yimuphi umyalo uJehova awunika ama-Israyeli lapho engena eZweni Lesithembiso? (b) NgokweHubo 106, yini eyenzeka kuma-Israyeli ngenxa yokungalaleli kwawo?

4 Nsuku zonke, kumelwe ukuba uJefta nendodakazi yakhe babekhunjuzwa ngemiphumela yama-Israyeli yokungamlaleli uJehova. Cishe eminyakeni engu-300 ngaphambili, uJehova wayeyale ama-Israyeli ukuba abulale bonke abakhulekeli bamanga eZweni Lesithembiso, kodwa awalalelanga. (Duteronomi 7:1-4) Ama-Israyeli amaningi aqala ukulingisa amaKhanani, ayekhulekela onkulunkulu bamanga futhi ephila ukuphila okuxekethile.—Funda iHubo 106:34-39.

5 Ngenxa yokungalaleli, uJehova akazange awavikele ama-Israyeli ezitheni zawo. (AbaHluleli 2:1-3, 11-15; IHubo 106:40-43) Kumelwe ukuba kwakunzima kakhulu emindenini eyayithanda uJehova ukuhlala ithembekile phakathi naleyo minyaka enzima. Noma kunjalo, iBhayibheli lithi babekhona abathembekile, njengoJefta nendodakazi yakhe kanye no-Elkana, uHana noSamuweli. Babezimisele ukujabulisa uJehova.—1 Samuweli 1:20-28; 2:26.

6. Yimaphi amathonya ezwe akhona namuhla, futhi yini okumelwe siyenze?

6 Kulesi sikhathi esiphila kuso, abantu bacabanga futhi benze njengamaKhanani. Ukuphila kwabo kugxile ezenzweni zobulili, ubudlova nasemalini. Kodwa uJehova usinika izixwayiso ezicacile. Ufuna ukusivikela njengoba nje ayefuna ukuvikela ama-Israyeli kulawo mathonya amabi. Siyofunda yini emaphutheni awo? (1 Korinte 10:6-11) Kumelwe senze konke esingakwenza ukuze sigweme ukucabanga kwezwe. (Roma 12:2) Ingabe siyokwenza konke yini okusemandleni ethu ukuze senze kanjalo?

UJEFTA WAHLALA ETHEMBEKILE NAPHEZU KOKUDUMAZEKA

7. (a) Yini abantu bakubo kaJefta abayenza kuye? (b) UJefta wasabela kanjani?

7 Ezinsukwini zikaJefta, ama-Israyeli ayecindelwe amaFilisti nama-Amoni ngenxa yokungamlaleli uJehova. (AbaHluleli 10:7, 8) Ngaphezu kwezizwe eziyizitha, uJefta wayecindezelwe nangabafowabo nabaholi bakwa-Israyeli. Ngenxa yokuthi abafowabo babenomona futhi bemzonda, bamxosha endaweni eyayiyifa lakhe. (AbaHluleli 11:1-3) UJefta akazange avumele unya lwabo lushintshe indlela yakhe yokucabanga. Sikwazi kanjani lokho? Sikwazi ngoba lapho abadala besizwe bemncenga ukuba abasize, wasukumela phezulu. (AbaHluleli 11:4-11) Yini okungenzeka yashukumisela  uJefta ukuba asabele ngendlela asabela ngayo?

8, 9. (a) Yiziphi izimiso eziseMthethweni KaMose okungenzeka zasiza uJefta? (b) Yini eyayisemqoka kuJefta?

8 UJefta wayeyiqhawe elinamandla, futhi wayewazi kahle umlando ka-Israyeli kanye noMthetho KaMose. Indlela uJehova ayephatha ngayo abantu baKhe yamfundisa izindinganiso zikaNkulunkulu zokulungile nokungalungile. (AbaHluleli 11:12-27) UJefta wasebenzisa lolo lwazi ekuphileni kwakhe lapho enza izinqumo. Wayazi kahle ukuthi uJehova uzizwa kanjani ngentukuthelo nokuziphindiselela nendlela afuna abantu baKhe bathandane ngayo. Ngaphezu kwalokho, uMthetho wamfundisa indlela yokuphatha abanye, ngisho nalabo ababemzonda.—Funda u-Eksodusi 23:5; Levitikusi 19:17, 18.

9 Cishe isibonelo sikaJosefa samsiza uJefta. Kumelwe ukuba wafunda ngendlela uJosefa ababonisa ngayo umusa abafowabo nakuba babemzonda. (Genesise 37:4; 45:4, 5) Ukucabanga ngalesi sibonelo kungenzeka kwamsiza uJefta wasabela ngendlela eyamjabulisa uJehova. Kwamzwisa ubuhlungu ngempela uJefta lokho okwenziwa abafowabo. Kodwa ukulwela igama likaJehova nabantu bakhe kwakubaluleke kakhulu kuye kunemizwa yakhe. (AbaHluleli 11:9) Wayezimisele ukuba qotho kuJehova. Lesi simo sengqondo senza ukuba yena nama-Israyeli babusiswe uJehova.—Hebheru 11:32, 33.

Akufanele sivumele ukuphatheka kabi kusivimbele ukuba sikhonze uJehova

10. Singazivumela kanjani izimiso zikaNkulunkulu ukuba zisisize siziphathe njengamaKristu namuhla?

10 Siyofunda yini esibonelweni sikaJefta? Yini esiyoyenza uma abafowethu abangamaKristu besidumaza noma uma sinomuzwa wokuthi abasiphathi kahle? Akufanele sivumele ukuphatheka kabi kusivimbele ukuba sikhonze uJehova. Ungalinge uyeke ukuya emihlanganweni yobuKristu noma ukuba nebandla. Masilingise isibonelo sikaJefta, silalele uJehova. Lokhu kuyosisiza sinqobe izimo ezinzima ukuze nathi sibe isibonelo esihle.—Roma 12:20, 21; Kolose 3:13.

UKUZIDELA NGOKUZITHANDELA KWEMBULA UKHOLO LWETHU

11, 12. Yisiphi isithembiso esenziwa uJefta, futhi lokhu kwakuhilelani?

11 UJefta wayazi ukuthi wayedinga usizo lukaNkulunkulu ukuze akhulule ama-Israyeli kuma-Amoni. Wathembisa uJehova ukuthi uma engamsiza anqobe, wayezonikela kuYe ngomuntu wokuqala ophuma emzini wakhe lapho ebuya empini, abe “ngumnikelo wokushiswa.” (AbaHluleli 11:30, 31) Kwakusho ukuthini lokho?

12 UJehova uyakuzonda ukubulawa kwabantu benziwe imihlatshelo, ngakho siyazi ukuthi uJefta wayengeke enze umhlatshelo ongokoqobo. (Duteronomi 18:9, 10) Ngaphansi koMthetho KaMose, umnikelo wokushiswa wawuyisipho  esikhethekile umuntu ayesinikela ngokuphelele kuJehova. Ngakho uJefta wayesho ukuthi umuntu ayeyonikela ngaye kuJehova wayeyokhonza etabernakele ukuphila kwakhe konke. UJehova wamlalela uJefta futhi wamsiza wanqoba ngokuphelele. (AbaHluleli 11:32, 33) Kodwa ubani uJefta ayeyonikela ngaye kuJehova?

13, 14. Amazwi kaJefta alotshwe encwadini yabaHluleli 11:35 embulani ngokholo lwakhe?

13 Cabanga ngesenzakalo okukhulunywe ngaso ekuqaleni kwalesi sihloko. Lapho uJefta ebuya empini, umuntu wokuqala owaphuma ezomhlangabeza kwakuyindodakazi yakhe ayithandayo, okuwukuphela kwengane ayenayo! Ingabe uJefta wayeyothembeka esithembisweni sakhe? Wayeyonikela yini ngendodakazi yakhe kuJehova ukuze ikhonze etabernakele ukuphila kwayo konke?

14 Nakulokhu, kumelwe ukuba izimiso eziseMthethweni kaNkulunkulu zamsiza uJefta ukuba enze isinqumo esihle. Kungenzeka wakhumbula amazwi aku-Eksodusi 23:19, ayeyala abantu bakaNkulunkulu ukuba bazimisele ukunikela kuJehova okungcono kakhulu. Lowo Mthetho wawubuye uthi lapho umuntu enza isithembiso kuJehova, “akumelwe aliphule izwi lakhe. Kufanele enze ngokuvumelana nakho konke lokho okuphume emlonyeni wakhe.” (Numeri 30:2) NjengoHana othembekile, okungenzeka wayephila ngesikhathi sakhe, uJefta kwakumelwe asigcine isithembiso sakhe, ngisho noma ayazi ukuthi lokho kwakusho ukuthini ngendodakazi yakhe nangaye. Ngenxa yokuthi indodakazi yakhe yayizokhonza etabernakele, yayingeke ibe nezingane. Ngakho kwakungeke kube namuntu ozothatha igama likaJefta nezwe lakhe. (AbaHluleli 11:34) Noma kunjalo, ngokuthembeka uJefta wathi: “Ngivulé umlomo wami  kuJehova, futhi angikwazi ukuhlehla.” (AbaHluleli 11:35) UJehova wakwamukela ukuzidela kukaJefta okukhulu futhi wambusisa. Ingabe wawuyothembeka njengoJefta?

15. Yisiphi isithembiso iningi lethu elisenzile, futhi singazibonakalisa kanjani sithembekile?

15 Lapho sinikezela ukuphila kwethu kuJehova, samthembisa ukuthi sizokwenza intando yakhe kumnyama kubomvu. Sasazi ukuthi ngeke kube lula ngaso sonke isikhathi ukugcina leso sithembiso. Kodwa sisabela kanjani lapho sicelwa ukuba senze okuthile esingakuthandi? Uma singayivumeli imizwa yethu futhi silalela uNkulunkulu wethu ngokuzithandela, sinikeza ubufakazi bokuthi sithembekile kulokho esikuthembisile. Singase sibhekane nobunzima lapho sizidela, kodwa ngaso sonke isikhathi izibusiso zikaJehova zikudlula kude lokho kuzidela. (Malaki 3:10) Kodwa kuthiwani ngendodakazi kaJefta? Yasabela kanjani esithembisweni esasenziwe uyise?

Singalubonisa kanjani ukholo olunjengolukaJefta nendodakazi yakhe? (Bheka izigaba 16, 17)

16. Indodakazi kaJefta yasabela kanjani esithembisweni esasenziwe uyise? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

16 Isithembiso sikaJefta sasihlukile kwesikaHana. UHana wathembisa ukunikela ngendodana yakhe uSamuweli ukuze ikhonze etabernakele ibe ngumNaziri. (1 Samuweli 1:11) UmNaziri wayevunyelwe ukushada futhi abe nomndeni. Kodwa indodakazi kaJefta yayinikelwe ‘njengomnikelo wokushiswa’ ophelele, yayingeke ibe nalo ilungelo lokuba yinkosikazi noma umama. (AbaHluleli 11:37-40) Cabanga nje! Yayingase ishade nowesilisa ongcono kunabo bonke ezweni ngoba uyise wayengumholi kwa-Israyeli. Kodwa manje yayisizokuba isikhonzi esiphansi etabernakele. Wasabela kanjani lona wesifazane osemusha? Wabonisa ukuthi inkonzo kaJehova yayiza kuqala ngokuba athi kuyise: “Yenza kimi ngokwalokho okuphumé emlonyeni wakho.” (AbaHluleli 11:36) Wadela izifiso zakhe ezingokwemvelo zokuba nomyeni nezingane ukuze akhonze uJehova. Singasilingisa kanjani isimo sakhe sengqondo sokuzidela?

Indodakazi kaJefta yadela isifiso sayo semvelo sokuba nomyeni nezingane ukuze ikhonze uJehova

17. (a) Singalulingisa kanjani ukholo lukaJefta nendodakazi yakhe? (b) Amazwi asencwadini yamaHebheru 6:10-12 akukhuthaza kanjani ukuba uzidele?

 17 Izinkulungwane zabesilisa nabesifazane abangamaKristu asemasha zizimisele ukuhlala zingashadile noma zikhetha ukungabi nazingane, okungenani okwamanje. Kungani? Kungenxa yokuthi zifuna ukugxila ekukhonzeni uJehova ngokwengeziwe. Kanti nabaningi asebekhulile badela ithuba lokuba nezingane zabo nabazukulu. Kunalokho, banikela ngesikhathi nangamandla abo kuJehova. Abanye babo basebenza ezakhiweni noma baye eSikoleni Sabashumayeli Bevangeli LoMbuso bese bethuthela ebandleni elinesidingo esikhulu sabamemezeli. Abanye bahlela ukwandisa inkonzo abayinikela kuJehova phakathi nenkathi yeSikhumbuzo. Akasoze akukhohlwa ukuzidela okushukunyiswa uthando kwalaba abathembekile. (Funda eyamaHebheru 6:10-12.) Kuthiwani ngawe? Ungakwazi yini ukuzidela ukuze umkhonze ngokugcwele nakakhulu uJehova?

YINI ESIYIFUNDILE?

18, 19. Sifundeni ekulandiseni kweBhayibheli okuphathelene noJefta nendodakazi yakhe, futhi singabalingisa kanjani?

18 Yini eyasiza uJefta ukuba anqobe izinselele eziningi ayebhekene nazo? Wavumela uJehova ukuba amqondise lapho enza izinqumo ekuphileni. Akavumanga ukuthonywa abantu ababemzungezile. Futhi wahlala ethembekile ngisho nalapho abanye bemdumaza. UJehova wambusisa uJefta nendodakazi yakhe ngokuzidela kwabo ngokuzithandela, futhi bobabili wabasebenzisa ukuze athuthukise ukukhulekela kweqiniso. Ngisho nalapho abanye beyeka ukwenza okulungile, uJefta nendodakazi yakhe baqhubeka bethembekile kuJehova.

19 IBhayibheli lithi: “Nibe abalingisi balabo okuthi ngokholo nangokubekezela bazuze izithembiso njengefa.” (Hebheru 6:12) Masilingise uJefta nendodakazi yakhe, sazi ukuthi lapho sihlala sithembekile, uJehova uzosibusisa.