“Buyiselani . . . izinto zikaNkulunkulu kuNkulunkulu.”—MATHEWU 22:21.

IZINGOMA: 33, 137

1. Singamlalela kanjani uNkulunkulu ngesikhathi esifanayo silalele nohulumeni babantu?

IBHAYIBHELI lisifundisa ukuba silalele ohulumeni babantu, kodwa lisitshela nokuthi kumelwe silalele uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. (IzEnzo 5:29; Thithu 3:1) Kungenzeka kanjani lokhu? UJesu wachaza isimiso esisisiza sazi ukuthi kufanele silalele bani. Wathi kufanele sibuyisele “kuKhesari izinto zikaKhesari, kodwa izinto zikaNkulunkulu kuNkulunkulu.” [1] (Bheka umbhalo osekugcineni.) (Mathewu 22:21) Sibuyisela “kuKhesari izinto zikaKhesari” lapho silalela imithetho kahulumeni, sihlonipha iziphathimandla zikahulumeni nalapho sikhokha intela. (Roma 13:7) Nokho, uma uhulumeni esitshela ukuba senze into uNkulunkulu angayivumeli, siyenqaba kodwa lokho sikwenza ngenhlonipho ngaso sonke isikhathi.

2. Sibonisa kanjani ukuthi asithathi hlangothi ezindabeni zezwe zezombusazwe?

2 Enye indlela esibuyisela ngayo “izinto zikaNkulunkulu kuNkulunkulu” ukungathathi hlangothi ezindabeni zezombusazwe zaleli zwe. Asithathi hlangothi kulezi zindaba. (Isaya 2:4)  Njengoba uJehova ebavumela ohulumeni babantu ukuba babuse, asiphikisani nabo. Futhi asihileleki kunoma yiziphi izenzo zokushisekela izwe noma ubuzwe. (Roma 13:1, 2) Asizami ukushintsha ohulumeni noma sizame ukuthonya abezombusazwe, futhi asivoti lapho kunokhetho noma sifune izikhundla kwezombusazwe.

3. Kungani kumelwe singathathi hlangothi?

3 Ziningi izizathu ezenza uNkulunkulu asiyale ukuba singathathi hlangothi. Esinye sazo ukuthi silingisa uJesu, ‘owayengeyona ingxenye yezwe.’ Akakaze athathe hlangothi kwezombusazwe noma ezimpini. (Johane 6:15; 17:16) Esinye isizathu ukuthi sisekela uMbuso kaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi asibasekeli ohulumeni babantu, siba nonembeza omsulwa lapho sishumayela ukuthi nguMbuso kaNkulunkulu kuphela oyoxazulula zonke izinkinga zesintu. Izinkolo zamanga zithatha uhlangothi kwezombusazwe futhi lokhu kuyabahlukanisa abantu. Kodwa ngenxa yokuthi thina asithathi hlangothi, sinobunye nabafowethu nodadewethu emhlabeni wonke.—1 Petru 2:17.

4. (a) Sazi kanjani ukuthi kuzoya ngokuya kuba nzima ukuhlala singathathi hlangothi? (b) Kungani kufanele sizilungiselele manje ukulondoloza ukungathathi hlangothi?

4 Kungenzeka sihlala endaweni lapho abantu bengalindele khona ukuba sithathe uhlangothi kwezombusazwe. Kodwa njengoba sisondela ekupheleni kwesimiso sikaSathane, kuzoya kuba nzima kakhulu ukuba siqhubeke singathathi hlangothi. Kakade abantu namuhla ‘abafuni sivumelwano’ futhi ‘banenkani,’ kanti basazohlukana ngisho nakakhulu. (2 Thimothewu 3:3, 4) Abanye babafowethu sezibathintile kakade izinguquko zezombusazwe ezenzeke kungalindelekile emazweni abo. Yingakho kudingeka sizilungiselele manje ukuze silondoloze ukungathathi hlangothi ngisho nangezikhathi ezinzima. Ake sihlole izinto ezine esingazenza ukuze sizilungiselele.

BHEKA OHULUMENI BABANTU NGENDLELA UJEHOVA ABABHEKA NGAYO

5. UJehova ubabheka kanjani ohulumeni babantu?

5 Enye indlela esingazilungiselela ngayo manje ukuze singathathi hlangothi, ukubheka ohulumeni babantu ngendlela uJehova ababheka ngayo. Lapho uJehova edala abantu akabanikanga ilungelo lokuba omunye abuse omunye. (Jeremiya 10:23) Ubheka bonke abantu njengomndeni owodwa. Kodwa ohulumeni babantu badale uqhekeko kubantu ngoba ngamunye uthi izwe lakhe lingcono kunamanye. Ngisho nalapho ohulumeni bebonakala benza kangcono, abanakukwazi ukuxazulula zonke izinkinga. Kanti futhi bayizitha zoMbuso kaNkulunkulu, owaqala ukubusa ngo-1914. Maduzane lo Mbuso uzosusa bonke ohulumeni babantu.—Funda iHubo 2:2, 7-9.

Zilungiselele manje ukuhlala ungathathi hlangothi ngisho nangaphansi kwesimo esinzima

6. Kufanele siziphathe kanjani iziphathimandla zikahulumeni?

6 UNkulunkulu uvumela ohulumeni babantu ukuba baqhubeke bekhona ngenxa yokuthi bangakwazi ukulondoloza ukuthula nokuhleleka ngokwezinga elithile. Lokhu kusisiza sikwazi ukushumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu. (Roma  13:3, 4) UNkulunkulu uze asiyale nokuba sibathandazele labo abasemagunyeni ukuze sikwazi ukumkhulekela ngokuthula. (1 Thimothewu 2:1, 2) Lapho siphathwa ngokungenabulungisa, singacela usizo ezikhulwini zikahulumeni. Yilokho uPawulu akwenza. (IzEnzo 25:11) Nakuba iBhayibheli lithi uSathane ulawula ohulumeni babantu, alilokothi lithi ulawula umuntu ngamunye oyisiphathimandla sikahulumeni. (Luka 4:5, 6) Ngakho akufanele nanini sidlulisele umqondo wokuthi isikhulu esithile sikahulumeni silawulwa nguDeveli. IBhayibheli lithi akufanele sikhulume kabi ngabanye.—Thithu 3:1, 2.

7. Iyiphi indlela yokucabanga okumelwe siyigweme?

7 Silalela uNkulunkulu ngokungachemi nanoma yimuphi umholi wezombusazwe noma iqembu, ngisho nalapho imibono yabo ingase isizuzise. Ngezinye izikhathi, lokhu kungase kungabi lula. Ngokwesibonelo, ake sithi abantu bavukela uhulumeni oye wabangela ukuhlupheka okukhulu ngisho nakoFakazi BakaJehova. Yiqiniso ukuthi ngeke wazihlanganisa nalabo abavukela umbuso, kodwa ingabe uyocabanga ukuthi bavukela kufanele futhi ufise sengathi bangaphumelela? (Efesu 2:2) Uma sifuna ukuhlala singathathi hlangothi, kufanele sigweme ukuba nomuzwa wokuthi olunye uhlangothi lungcono kunolunye. Lokhu kuyobonakala ngalokho esikushoyo nesikwenzayo.

YIBANI “ABAQAPHILE” NOKHO NIBE “MSULWA”

8. Lapho kunzima ukuhlala singathathi hlangothi, singaba kanjani “abaqaphile” nokho sibe “msulwa”?

8 Indlela yesibili yokulondoloza ukungathathi hlangothi ‘ukuqapha njengezinyoka nokho sibe msulwa njengamajuba.’ (Funda uMathewu 10:16, 17.) Sisuke ‘siqaphile’ lapho sicabanga ngobunzima esizobhekana nabo ngaphambi kokuba bufike. Futhi sihlala ‘simsulwa’ lapho silondoloza ukungathathi hlangothi kulezo zimo ezinzima. Ake sixoxe ngezinye zalezo zimo nokuthi yini esingayenza ukuze silondoloze ukungathathi hlangothi.

9. Yini okumelwe siyiqaphele lapho sixoxa nabanye?

9 Izingxoxo. Kumelwe siqaphele lapho abantu beqala ukuxoxa ngezindaba zezombusazwe. Ngokwesibonelo, lapho sikhuluma nothile ngoMbuso kaNkulunkulu, ngeke siveze uvo lwethu ngokuthi siyavumelana noma asivumelani yini nemibono yeqembu elithile noma umholi wezombusazwe. Kunokuba uxoxe ngalokho abantu abafuna ukukwenza ukuze baxazulule izinkinga zesintu, bonisa ngokweBhayibheli indlela uMbuso kaNkulunkulu oyozixazulula ngayo unomphela izinkinga. Uma abantu befuna ukuba niqagulisane ngesihloko esithile, njengokushada kwabobulili obufanayo noma ukukhipha isisu, batshele lokho iZwi likaNkulunkulu elikushoyo nokuthi uzama kanjani ukulilalela ekuphileni kwakho. Uma othile ethi imithetho ethile kufanele iqedwe noma ishintshwe, asithathi hlangothi futhi asiphikeleli ngokuthi kufanele ashintshe umbono wakhe.

Qhathanisa lokho okuzwayo ‘nesibonelo samazwi anempilo’ aseBhayibhelini

10. Singaqiniseka kanjani ukuthi asithathi hlangothi lapho sibukele noma sifunda noma yini esemthonjeni wezindaba?

10 Imithombo yezindaba. Ngezinye izikhathi izindaba zethulwa ngendlela esekela uhlangothi oluthile. Lokhu kuvame kakhulu emazweni lapho izindaba zilawulwa uhulumeni. Uma abemithombo yezindaba noma izintatheli zithatha uhlangothi, kumelwe siqaphele ukuba singaqali ukucabanga njengabo. Ngokwesibonelo, zibuze,  ‘Ingabe ngiyakujabulela ukulalela intatheli ethile ngenxa yokuthi ngiyavumelana nalokho ekushoyo ngezindaba zezombusazwe?’ Ukuze ulondoloze ukungathathi hlangothi, gwema ukubukela noma ukufunda imibiko ethatha uhlangothi kwezombusazwe. Kunalokho, zama ukuthola imibiko engachemi. Futhi ngaso sonke isikhathi qhathanisa lokho okuzwayo ‘nesibonelo samazwi anempilo’ aseBhayibhelini.—2 Thimothewu 1:13.

11. Kungani kungase kube nzima ukuhlala singathathi hlangothi uma impahla yethu ibaluleke kakhulu kithi?

11 Ukuthanda izinto ezibonakalayo. Lapho imali nezinto esinazo kubaluleke kakhulu kithi, singakuthola kunzima ukuhlala singathathi hlangothi. Ngemva kuka-1970 oFakazi abaningi eMalawi kwadingeka badele konke ababenakho ngenxa yokwenqaba ukujoyina iqembu lezombusazwe. Ngokudabukisayo, abanye babengazimisele ukudela ukuphila okuntofontofo. Udade okuthiwa nguRuth uyakhumbula, “Abanye badingiswa kanye nathi kodwa kamuva bajoyina iqembu lezombusazwe base bebuyela emakhaya ngoba babengazimisele ukubekezelela ukuphila okunzima kwasekamu lababaleki.” Kodwa abantu bakaNkulunkulu abaningi abanjalo. Bayaqhubeka nokungathathi hlangothi, ngisho noma umphumela kuwukulahlekelwa yimali noma yiyo yonke impahla yabo.—Hebheru 10:34.

12, 13. (a) UJehova ubabheka kanjani abantu? (b) Singabona kanjani uma sesiziqhayisa kakhulu ngezwe lethu?

12 Ukuqhosha. Kuvamile ukuba abantu baziqhenye futhi baqhoshe ngohlanga lwabo, isizwe, isiko, idolobha noma izwe lakubo. Kodwa uJehova akabheki umuntu othile noma iqembu labantu njengelingcono kunelinye. Phambi kwakhe, sonke siyalingana. Yiqiniso ukuthi uJehova wasenza sahluka komunye nomunye, futhi singakujabulela, sikwazise lokhu kwehlukahluka. Akalindele ukuba silahle isiko lethu. Kodwa futhi akafuni ukuba sicabange ukuthi singcono kunabanye.—Roma 10:12.

13 Akufanele siziqhenye ngezwe lethu noma isizwe sakithi kangangokuba sicabange ukuthi lingcono kunanoma yiliphi elinye. Uma sizizwa kanjalo, kungaba nzima kakhulu ukuba singathathi hlangothi. Lokhu kwenzeka ekhulwini lokuqala. Abanye abafowethu abangamaHebheru abazange babaphathe ngobulungisa abafelokazi abangamaGreki. (IzEnzo 6:1) Singabona kanjani uma sesiqala ukuba naleyo nkinga yokuqhosha? Uma umfowethu noma udade ovela kwelinye izwe esikisela okuthile, ingabe uvele ucabange, ‘Sinendlela engcono kabi yokwenza izinto lapha,’ bese uyakwenqaba akushoyo? Uma kunjalo, khumbula lesi seluleko esibalulekile: “Ngokuthobeka kwengqondo nibheka abanye njengabakhulu kunani.”—Filipi 2:3.

UJEHOVA UZOKUSIZA

14. Umthandazo ungasisiza kanjani futhi yisiphi isibonelo esiseBhayibhelini esifakazela lokhu?

14 Indlela yesithathu yokulondoloza ukungathathi hlangothi ukuncika kuJehova.  Thandazela umoya ongcwele, ongakusiza ubekezele futhi uzibambe. Lezi zimfanelo zizokusiza lapho uhulumeni enza isenzo sokungathembeki noma esingenabulungisa. Cela uJehova akunike ukuhlakanipha ukuze ukwazi ukuqaphela isimo esingenza kube nzima ukuba ulondoloze ukungathathi hlangothi. Mcele nokuba akusize wenze okulungile ngaphansi kwaleso simo. (Jakobe 1:5) Ungase ugqunywe ejele noma ujeziswe ngenye indlela ngenxa yobuqotho bakho kuJehova. Uma kuba njalo, thandazela isibindi ukuze ukwazi ukuchazela abanye ngokucacile isizathu sakho sokungathathi hlangothi. Ungaqiniseka ngokuthi uJehova uzokusiza ukhuthazele.—Funda izEnzo 4:27-31.

Funda amavesi eBhayibheli azokusiza ulondoloze ukungathathi hlangothi namavesi akhuluma ngezwe elisha

15. IBhayibheli lingasisiza kanjani ukuba silondoloze ukungathathi hlangothi? (Bheka ibhokisi elithi, “ IZwi LikaNkulunkulu Labenza Bazimisela Ngokuqinile.”)

15 UJehova usinikeze iBhayibheli ukuze lisiqinise. Zindla ngamavesi azokusiza ulondoloze ukungathathi hlangothi. Zama ukuwafunda uze uwazi ngekhanda lawo mavesi, ngoba ayokusiza uma kwenzeka uzithola ungasenalo iBhayibheli. IBhayibheli lingaqinisa nethemba lakho kulokho uNkulunkulu akushoyo ngekusasa. Siyalidinga leli themba ukuze sikhuthazelele ukushushiswa. (Roma 8:25) Khetha amavesi akhuluma ngezinto ofisa ukuzijabulela ngokukhethekile ezweni elisha, futhi uzicabange usulapho.

ZUZA EZINCEKWINI ZIKAJEHOVA EZITHEMBEKILE

16, 17. Yini esingayifunda ezibonelweni zezinceku zikaNkulunkulu ezithembekile ezalondoloza ukungathathi hlangothi? (Bheka isithombe esisekuqaleni.)

16 Into yesine ezosisiza silondoloze ukungathathi hlangothi ukucabanga ngesibonelo sezinceku zikaJehova ezithembekile. Abaningi ngezikhathi zeBhayibheli babenesibindi, futhi benza izinqumo ezihlakaniphile ezabasiza balondoloza ukungathathi hlangothi. Cabanga ngoShadiraki, uMeshaki no-Abhedinego, abenqaba ukukhulekela isithombe esasimelela uhulumeni waseBhabhiloni. (Funda uDaniyeli 3:16-18.) Lokhu kulandisa kweBhayibheli kusiza oFakazi abaningi namuhla ukuba babe nesibindi futhi benqabe ukukhulekela  ifulege lezwe abahlala kulo. UJesu akazange ahileleke kwezombusazwe noma kwezinye izindaba ezibangela uqhekeko kubantu. Wayazi ukuthi isibonelo sakhe esihle sasizosiza abafundi bakhe. Wathi: “Yimani isibindi! Mina ngilinqobile izwe.”—Johane 16:33.

17 OFakazi abaningi namuhla baye bahlala bengathathi hlangothi. Abanye babo baye bahlukunyezwa, abanye baboshwa futhi baze ngisho babulawa ngenxa yokuhlala beqotho kuJehova. Isibonelo sabo singasisiza sibe nesibindi. Omunye umfowethu waseTurkey wathi: “UFranz Reiter wayengumzalwane osemusha owabulawa ngenxa yokwenqaba ukujoyina ibutho likaHitler. Incwadi ayibhalela umama wakhe ngobusuku obandulela ukufa kwakhe ibonisa ukholo oluqinile nokwethembela kwakhe kuJehova, futhi ngangifuna ukulingisa isibonelo sakhe lapho ngibhekana novivinyo olufanayo.” [2]—Bheka umbhalo osekugcineni.

18, 19. (a) Amalungu ebandla lakini angakusiza kanjani ukuba ulondoloze ukungathathi hlangothi? (b) Yini ozimisele ukuyenza?

18 Abafowethu nodadewethu ebandleni okulo bangakusiza ulondoloze ukungathathi hlangothi. Bikela abadala uma ubhekene nesimo esinzima. Bangakunikeza iseluleko esihle esivela eBhayibhelini. Kanti uma amalungu ebandla esazi isimo obhekene naso, angakukhuthaza. Wacele akuthandazele. Kodwa nathi kufanele sibasekele abafowethu futhi sibathandazele. (Mathewu 7:12) Ukuze uthole uhlu lwamagama abafowethu ababoshiwe, bheka isihloko esikuyi-jw.org/zu esithi “OFakazi BakaJehova Baboshelwe Ukholo Lwabo—Ngokwezindawo,” esitholakala ngaphansi kwesithi, IZINDABA > IZINDABA ZOMTHETHO. Khetha amagama ambalwa bese ucela uJehova ukuba asize laba bafowethu nodade ukuba babe nesibindi futhi balondoloze ubuqotho babo kuye.—Efesu 6:19, 20.

19 Njengoba sisondela ekupheleni, singalindela ukuba ohulumeni basicindezele nakakhulu ukuba sithathe uhlangothi. Yingakho kubalulekile ngathi ukuba sizilungiselele manje ukuhlala singathathi hlangothi kuleli zwe elihlukene phakathi!

^ [1] (isigaba 1) UJesu wayebhekisela kuhulumeni lapho ekhuluma ngoKhesari. Ngaleso sikhathi, uKhesari wayengumbusi futhi wayenegunya eliphakeme kunabo bonke abantu.

^ [2] (isigaba 17) Bheka incwadi ethi OFakazi BakaJehova—Abamemezeli BoMbuso KaNkulunkulu, ikhasi 662, nebhokisi elithi “Wafela Ukukhazimulisa UNkulunkulu” ekhasini 150 encwadini ethi UMbuso KaNkulunkulu Uyabusa!