Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Ukholo—Imfanelo Esisiza Siqine

Ukholo—Imfanelo Esisiza Siqine

UKHOLO lunamandla amakhulu. Ngokwesibonelo, nakuba uSathane efuna ukusiyekisa ukukhonza uJehova, ukholo lusisiza ‘sicime yonke imicibisholo evuthayo yomubi.’ (Efe. 6:16) Ngokholo, singamelana nezinkinga ezinkulu kakhulu. UJesu watshela abafundi bakhe: “Uma ninokholo olulingana nohlamvu lwesinaphi, niyothi kule ntaba, ‘Suka lapha uye laphaya,’ isuke.” (Math. 17:20) Njengoba ukholo lunamandla okusenza siqine ngokomoya, senza kahle ngokuzibuza le mibuzo: Luyini ukholo? Isimo sethu senhliziyo siluthinta kanjani ukholo lwethu? Singaluqinisa kanjani ukholo lwethu? Kufanele silubonise kubani ukholo?—Roma 4:3.

LUYINI UKHOLO?

Ukholo lusho okungaphezu nje kokukholelwa noma ukwazi iqiniso, ngoba ngisho “namademoni ayakholwa [ukuthi uNkulunkulu ukhona] aqhaqhazele.” (Jak. 2:19) Pho-ke luyini ukholo?

Njengoba siqiniseka ngokuthi kuzohlale kunemini nobusuku, siyaqiniseka ngokuthi izwi likaNkulunkulu liyohlale lifezeka

IBhayibheli lithi ukholo luhlukene kabili. Okokuqala, “ukholo luwukulindelwa okuqinisekisiwe kwezinto ezithenjwayo.” (Heb. 11:1a) Uma unokholo, ukholelwa ngokuqinile ukuthi konke uJehova akushoyo kuyiqiniso futhi kuzokwenzeka. Ngokwesibonelo, uJehova watshela ama-Israyeli: “Uma nina bantu ningase nikwazi ukuphula isivumelwano sami semini nesivumelwano sami sobusuku, yebo ukuze imini nobusuku kungabi khona ngesikhathi sako, singaphulwa ngokufanayo nesivumelwano sami noDavide.” (Jer. 33:20, 21) Kuyenzeka yini ukhathazeke ngokuthi ilanga lingase lingaphumi ngolunye usuku, kungabe kusaba nemini nobusuku? Uma ungayingabazi imithetho yemvelo egcina umhlaba uzungeza ilanga, kufanele yini ungabaze ukuthi uMdali wale mithetho uyozifeza izithembiso zakhe? Lutho neze!—Isaya 55:10, 11; Math. 5:18.

Okwesibili, ukholo “ukuboniswa okusobala kwezinto ezingokoqobo nakuba zingabonakali.” Ukholo kuthiwa ‘luwukuboniswa ngokusobala’ noma ubufakazi obukholisayo bezinto esingaziboni ngamehlo kodwa ezingokoqobo. (Heb. 11:1b) Kanjani? Ake sithi ingane iyakubuza, ‘Wazi kanjani ukuthi ukhona umoya?’ Nakuba ungakaze uwubone umoya, cishe ungayisiza ingane ukuba ibheke ubufakazi obukhona—njengokuthi siphefumula umoya, izinto zipheshulwa umoya, nokunye. Lapho ingane isiqiniseka ngalobo bufakazi, iyavuma ukuthi umoya ukhona. Ngendlela efanayo, ukholo lusekelwe ebufakazini obuqinile.—Roma 1:20.

KUDINGEKA ISIMO ESIHLE SENHLIZIYO

Ukuze umuntu abe nokholo, kumelwe aqale abe ‘nolwazi olunembile lweqiniso’ ngoba ukholo lusekelwe ebufakazini. (1 Thim. 2:4) Kodwa lokho akwanele. Umphostoli uPawulu wabhala: “Ngenhliziyo umuntu ubonisa ukholo.” (Roma 10:10) Umuntu akufanele agcine nje ngokulikholelwa iqiniso kodwa kumelwe alithande. Yilapho kuphela lapho eyokwazi khona ukubonisa ukholo, okuwukuthi, ukwenza ngokuvumelana neqiniso. (Jak. 2:20) Umuntu ongalithandi ngokusuka enhliziyweni iqiniso angaphika ngisho nobufakazi obukholisayo uma ebambelela ngenkani ezinkolelweni zakhe noma ezama ukubeka izaba zokuqhubeka enza  okubi. (2 Pet. 3:3, 4; Jude 18) Yingakho ngezikhathi zeBhayibheli kungebona bonke ababona izimangaliso ababa nokholo. (Num. 14:11; Joh. 12:37) Umoya ongcwele kaNkulunkulu uveza ukholo kuphela kulabo abalithanda ngokusuka ezinhliziyweni iqiniso.—Gal. 5:22; 2 Thes. 2:10, 11.

INDLELA UDAVIDE ABA NGAYO NOKHOLO OLUQINILE

UDavide ungomunye wabantu ababenokholo oluqinile. (Heb. 11:32, 33) Nokho, akubona bonke emndenini wakubo ababenokholo oluqinile. Ngokwesibonelo, ngesinye isikhathi u-Eliyabe, umfowabo omdala, wabonisa ukuthi akanalo ukholo lapho ethethisa uDavide ethi kwakungafanele eze empini ngesikhathi beklolodelwa uGoliyati. (1 Sam. 17:26-28) Akekho umuntu ozalwa enokholo futhi akekho oluthola njengefa kubazali bakhe, ngakho uDavide wayenokholo ngoba wayenobuhlobo obuhle noJehova.

Encwadini yeHubo 27, uDavide uyasitshela ukuthi waba kanjani nokholo oluqinile. (Ivesi 1) UDavide wazindla ngezinto ezazenzeke ekuphileni kwakhe nangendlela uJehova ayemophule ngayo ezitheni zakhe. (Amavesi 2, 3) Wayenokwazisa ngelungiselelo lokukhonza uJehova. (Ivesi 4) UDavide wayekhonza uNkulunkulu nabanye etabernakele. (Ivesi 6) Wayekhuluma noJehova ngobuqotho ngomthandazo. (Amavesi 7, 8) Wayefuna nesiqondiso esivela kuNkulunkulu. (Ivesi 11) Le mfanelo yayibaluleke kakhulu kuDavide kangangokuba wazibuza ukuthi kaze kwakuyoba njani ukube ‘wayengenalo ukholo lokubona ubuhle bukaJehova ezweni labaphilayo.’—Ivesi 13.

INDLELA YOKUQINISA UKHOLO LWAKHO

Ungaba nokholo olunjengolukaDavide uma ulingisa indlela yokucabanga nezenzo okukhulunywa ngazo encwadini yeHubo 27. Njengoba ukholo lusekelwe olwazini olunembile, lapho uqhubeka utadisha iZwi likaNkulunkulu nezincwadi ezisekelwe kulo, kuyoba lula ukubonisa lesi sithelo somoya kaNkulunkulu. (IHu. 1:2, 3) Ziphe isikhathi sokuzindla lapho utadisha. Lapho sizindla ngalokho esikufundayo, siyomazisa nakakhulu uJehova. Njengoba ukwazisa kwakho ngoJehova kujula, siyokhula nesifiso sakho sokubonisa ukholo ngokumkhonza emihlanganweni yebandla futhi utshele abanye ngethemba onalo. (Heb. 10:23-25) Sibonisa ukholo ‘nangokuthandaza singayeki.’ (Luka 18:1-8) Ngakho thandaza njalo kuJehova, uqiniseke ngokuthi ‘uyakukhathalela.’ (1 Thes. 5:17; 1 Pet. 5:7) Ukholo lusenza senze okulungile futhi uma sikwenza, ukholo lwethu luyaqina.—Jak. 2:22.

BONISA UKHOLO KUJESU

Ngobusuku bangaphambi kokufa kwakhe, uJesu watshela abafundi bakhe: “Bonisani ukholo kuNkulunkulu, nibonise ukholo nakimi.” (Joh. 14:1) Ngakho kudingeka sibonise ukholo kuJehova nakuJesu. Singalubonisa kanjani  ukholo kuJesu? Ake sixoxe ngezindlela ezintathu.

Kusho ukuthini ukubonisa ukholo kuJesu?

Eyokuqala, bheka isihlengo njengelungiselelo uNkulunkulu alenzele wena. Umphostoli uPawulu wathi: “[Ngiphila] ngokholo eNdodaneni kaNkulunkulu, eyangithanda futhi yazinikela ngenxa yami.” (Gal. 2:20) Lapho ubonisa ukholo kuJesu ukholelwa ngokuqinile ukuthi isihlengo silungiselelwe wena, ukuthi siyisisekelo sokuba uthethelelwe izono zakho, ukuthi sikunika ithemba lokuphila okuphakade nokuthi siyisiqinisekiso esikhulu kunazo zonke sokuthi uNkulunkulu uyakuthanda. (Roma 8:32, 38, 39; Efe. 1:7) Lokhu kuzokusiza ukuba unqobe imizwa yokuzizwa unecala.—2 Thes. 2:16, 17.

Eyesibili, sondela kuJehova ngokuthandaza ngesisekelo somhlatshelo kaJesu. Ngenxa yesihlengo, singathandaza kuJehova “ngenkululeko yokukhuluma . . . , ukuze sizuze isihe futhi sithole umusa ongafanelwe wokusiza ngesikhathi esifanele.” (Heb. 4:15, 16; 10:19-22) Umthandazo usenza sizimisele nakakhulu ukumelana nesilingo sokwenza isono.—Luka 22:40.

Eyesithathu, lalela uJesu. Umphostoli uJohane wabhala: “Obonisa ukholo eNdodaneni unokuphila okuphakade; ongayilaleli iNdodana ngeke akubone ukuphila, kodwa ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe.” (Joh. 3:36) Phawula ukuthi uJohane waveza umehluko phakathi kokubonisa ukholo nokungalaleli. Ngakho, usuke ubonisa ukholo kuJesu uma umlalela. Ulalela uJesu ngokulalela “umthetho kaKristu,” okuwukuthi, konke lokho akufundisa nasiyala ukuba sikwenze. (Gal. 6:2) Usuke ulalela uJesu nalapho ulalela isiqondiso asinikeza ‘ngenceku ethembekile neqondayo.’ (Math. 24:45) Uma umlalela uJesu, uzokwazi ukukhuthazelela izinkinga ezinjengezimvula ezinkulu.—Luka 6:47, 48.

‘ZAKHE OKHOLWENI LWAKHO OLUNGCWELENGCWELE’

Indoda ethile yake yanxusa kuJesu: “Nginalo ukholo! Ngisize lapho ngidinga khona ukholo!” (Marku 9:24) Le ndoda yayinalo ukholo ngokwezinga elithile, kodwa ngokuthobeka yavuma ukuthi idinga ukholo olwengeziwe. Njengale ndoda, sonke ngezikhathi ezithile sizodinga ukholo olwengeziwe. Sonke singaluqinisa ukholo lwethu manje. Njengoba sibonile, siqinisa ukholo lwethu ngokutadisha iZwi likaNkulunkulu nangokuzindla ngalo futhi lokho kujulisa ukwazisa esinako ngoJehova. Ukholo lwethu luyokhula nalapho thina namaKristu esikanye nawo sikhonza uJehova, sitshela abanye ngethemba esinalo futhi siphikelela emthandazweni. Ngaphezu kwalokho, lapho siqinisa ukholo lwethu, sithola umvuzo omkhulu kunayo yonke. IZwi likaNkulunkulu liyasinxusa: “Bathandekayo, [zakheni] okholweni lwenu olungcwelengcwele, . . . [ukuze nizigcine] othandweni lukaNkulunkulu.”—Jude 20, 21.