INSELELE

Ingane yakho eneminyaka eyisithupha iyakubuza, “Ingabe uzokufa ngelinye ilanga?” Umangazwe umbuzo wayo uyazibuza: ‘Ingabe ingane yami isikhule ngokwanele ukuba ikwazi ukuyiqonda impendulo? Ngingaxoxa kanjani nayo ngokufa?’

OKUFANELE UKWAZI

Izingane ziyacabanga ngokufa. Ezinye zize zidlale nemidlalo lapho enye yenza sengathi iyafa. Ngakho ukufa akufanele kubhekwe njengendaba okungamelwe kukhulunywe ngayo, futhi kufanele uphendule noma imiphi imibuzo ingane engase ibe nayo ngakho. Ngokujwayela ukukhuluma ngokukhululekile ngokufa, usiza ingane yakho ukuba ikwazi ukubhekana nokufa kothandekayo.

Ukuxoxa ngokufa ngeke kuyenze ingane ibe nemicabango ethusayo. Kunalokho kuyoyisiza inciphise ukwesaba. Nokho, kungase kudingeke ulungise imibono ethile eyiphutha. Ngokwesibonelo, abanye ochwepheshe bathi izingane eziningi ezingaphansi kweminyaka eyisithupha azikubheki ukufa njengokungokoqobo. Emidlalweni yazo, ingane “iyafa” bese masishane iphinde “iphile.”

Nokho, lapho izingane sezikhulakhulile ziqala ukukuqonda lokho okushiwo ukufa ngempela—okungazenza zibe nemibuzo, zikhathazeke, zize zesabe, ikakhulu uma kufé othandekayo. Ngakho, kubalulekile ukuxoxa ngakho. UMarion Haza oyisazi sokusebenza kwengqondo uthi: “Ingane iyoqala ukukhathazeka ngezinto eziphathelene nokufa uma inomuzwa wokuthi ayivumelekile ukuba ikhulume ngakho ekhaya.”

Akudingeki ukhathazeke ngokweqile ngokuthi uzothini. Olunye ucwaningo luthi, izingane zifuna nje “ukuzwa iqiniso libekwe ngamazwi anomusa.” Qiniseka ngokuthi, ngokuvamile ingane ngeke ikubuze umbuzo engakulungele ukuzwa impendulo yawo.

 ONGAKWENZA

Sebenzisa wonke amathuba avelayo okukhuluma ngokufa. Uma ingane ibona inyoni efile eceleni komgwaqo noma kufa isilwane esifuyiwe, sebenzisa imibuzo elula ukuze uyikhuthaze ukuba ixoxe. Ngokwesibonelo, ungase uyibuze: “Ingabe isilwane esifile siyabuzwa ubuhlungu? Ingabe siyagodola noma silambe? Ubona kanjani ukuthi isilwane noma umuntu ufile.”—Isimiso seBhayibheli: UmShumayeli 3:1, 7.

Ungayifihleli iqiniso. Lapho kushona umuntu enimjwayele noma isihlobo, gwema ukusebenzisa izinkulumo ezihloniphisayo ezifana nethi, “Usishiyile.” Ingane ingase iphethe ngokuthi umufi usazobuya ekhaya. Kunalokho, sebenzisa amagama alula nangagwegwesi. Ngokwesibonelo, ungase uthi: “Lapho uGogo efa, umzimba wakhe awubange usasebenza. Asikwazi ukukhuluma naye kodwa asisoze samkhohlwa.”Isimiso seBhayibheli: Efesu 4:25.

Njengoba ingane esencane ingase icabange ukuthi ukufa kuyathelelana, yiqinisekise ukuthi akukho okuzoyivelela

Yiqinisekise ingane yakho. Ingase icabange ukuthi izenzo zayo noma imicabango yayo iyona ebangele ukuthi lowo muntu afe. Kunokumane nje uthi akudingeki ukuba izisole ngokwenzekile, ungase uyibuze, “Kungani ucabanga ukuthi iphutha lakho?” Yilalelisise, futhi ungayeyi imizwa yayo. Okunye, njengoba ingane esencane ingase icabange ukuthi ukufa kuyathelelana, yiqinisekise ukuthi akukho okuzoyivelela.

Yenza ingane ikhulume. Xoxa ngokukhululekile ngabathandekayo asebashona, ngisho nalabo ingane engabazi. Ungase ukhumbule izinto ezinhle ngo-anti, umalume, noma ugogo nomkhulu bese uxoxa okuthile okuhlekisayo ngabo. Uma uxoxa ngokukhululekile ngabo, usiza ingane ukuba ibone ukuthi akudingeki igweme ukukhuluma noma ukucabanga ngabo. Ngesikhathi esifanayo, ungayiphoqi ukuba ikhulume. Ungabuye ukhulume ngakho kamuva, lapho ubona ukuthi sekuyafaneleka.Isimiso seBhayibheli: IzAga 20:5.

Izahluko 34 no-35 zencwadi ethi, Funda KuMfundisi Omkhulu zingayisiza ingane ukuba ibone lokho okufundiswa yiBhayibheli ngokufa. Bheka ngaphansi kwesithi IZINCWADI > IZINCWADI NEZINCWAJANA