Iyini injongo kaNkulunkulu ngomhlaba?

“Yilokhu uJehova akushilo, . . . uMbumbi womhlaba noMenzi wawo, . . . ongazange awudalele ize nje, owawubumba ukuze uhlalwe ngisho nokuhlalwa.”—Isaya 45:18.

OKUSHIWO ABANTU

Abantu abaningi bagomela ngokuthi umhlaba wazivelela. Ezinye izinkolo zifundisa ukuthi umhlaba uyindawo yesikhashana lapho uNkulunkulu evivinya khona abantu, ukuze abone ukuthi bayafaneleka yini ukuyophila ezulwini noma bafanelwe yisihogo somlilo.

OKUSHIWO YIBHAYIBHELI

IBhayibheli lithi “uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba.” (Genesise 1:1) Watshela abantu ababili bokuqala: ‘Zalani nande nigcwalise umhlaba niwunqobe, nithotshelwe yizo zonke izidalwa eziphilayo ezihamba phezu komhlaba.’ (Genesise 1:28) Ukufa kwathintwa kuphela lapho kukhulunywa ngokungalaleli. (Genesise 2:17) Ngakho, uNkulunkulu wayehlose ukuba umhlaba ube yikhaya laphakade lesintu. Wawuzogcwaliswa abantu abalalelayo ababezowunakekela futhi baphile kuwo phakade.

 Ingabe umhlaba uzobhujiswa?

“Usekelé umhlaba phezu kwezindawo zawo ezimisiweyo; ngeke untengantengiswe kuze kube nini nanini, noma kuze kube phakade.”—IHubo 104:5.

OKUSHIWO ABANTU

Ososayensi baye bahlawumbisela izindlela ezihlukahlukene umhlaba ongase ubhujiswe ngazo noma ube yindawo okungaphileki kuyo. Lezi zindlela ngezinye izikhathi ezichazwa ngokuthi izingozi ezisongela ikusasa lesintu, zihlanganisa izinhlekelele zemvelo—njengokwehla kwamadwala amakhulu emkhathini azoshayisana nomhlaba, ukuqhuma kwezintaba-mlilo okukhulu, ukushabalala kwelanga noma ukufudumala kwembulunga yonke—zihlanganisa nezinhlekelele ezibangelwa abantu—njengempi yenuzi noma ukusetshenziswa kwezikhali zamakhemikhali namagciwane.

OKUSHIWO YIBHAYIBHELI

Injongo kaNkulunkulu ngomhlaba ayikashintshi. IZwi likaNkulunkulu lisho ngokucacile lithi: “Umhlaba umi kuze kube nini nanini.” (UmShumayeli 1:4) Ngaphezu kwalokho, uyohlale unabantu ngaso sonke isikhathi: “Abalungile bayokudla ifa lomhlaba, futhi bayohlala kuwo kuze kube phakade.”—IHubo 37:29.

KUNGANI LOKHU KUBALULEKILE?

Inkolelo yokuthi umhlaba uyobhujiswa ngelinye ilanga iye yabangela abanye ukuba bawuphange izinto zawo eziyigugu. Iye yenza abanye balahlekelwa yithemba ngekusasa futhi baphilela olwanamuhla nje kuphela. Lokhu kungaholela ekuphileni ukuphila okungenanjongo. Ngakolunye uhlangothi, uma sikholelwa ukuthi singaphila phakade emhlabeni, cishe siyokwenza izinqumo ezizosizuzisa thina kanye nemindeni yethu—ngisho nasesikhathini eside esizayo.

Ingabe izulu yindawo lapho bonke abantu beyophelela khona?

“Ngokuqondene namazulu, wona angakaJehova, kodwa umhlaba uwuniké abantwana babantu.”—IHubo 115:16.

OKUSHIWO ABANTU

Abaningi bakholelwa ukuthi bonke abantu abalungile baya ezulwini.

OKUSHIWO YIBHAYIBHELI

Izulu lingelikaNkulunkulu, kodwa umhlaba ungowabantu. IBhayibheli likhuluma ‘ngomhlaba owakhiwe ozayo.’ (Hebheru 2:5) UJesu ungumuntu wokuqala owanyukela ezulwini, futhi iBhayibheli libonisa ukuthi kunabanye abambalwa abakhethiwe abazoya ezulwini ngenjongo ethile. Bekanye noJesu, “bayobusa njengamakhosi phezu komhlaba.”—IsAmbulo 5:9, 10; Luka 12:32; Johane 3:13.

KUNGANI LOKHU KUBALULEKILE?

Inkolelo yokuthi abantu abalungile bazoya ezulwini ayivumelani nalokho iBhayibheli elikufundisayo ngempela. Ukube uNkulunkulu ubengathatha bonke abantu abalungile abayise ezulwini, lokho bekungasho ukuthi uhlulekile ukufeza injongo yakhe yokuqala ngomhlaba nokuthi izithembiso zakhe ngokuphila okuphakade emhlabeni azilona iqiniso. Ngokuphambene nalokho, iZwi likaNkulunkulu liyathembisa: “Themba uJehova ugcine indlela yakhe, uyokuphakamisa ukuba udle ifa lomhlaba.”—IHubo 37:34.