Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

 ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Abantu Bangakwenza Kanjani Ukuthula?

Abantu Bangakwenza Kanjani Ukuthula?

UFrank noJerry babengomakhelwane abazwanayo, kwaze kwaba yilapho uJerry eba nomcimbi owadonsa kwaze kwaba sebusuku kakhulu. * Lapho uFrank ekhala ngalo msindo, uJerry wacasulwa yindlela uFrank akhuluma ngayo. Baxabana. Ngemva kwalokho, babe sebegwemana.

INKINGA uFrank noJerry ababhekana nayo ivamile. Lapho abantu ababili bengaboni ngaso linye, ngokuvamile bayacasukelana, mhlawumbe omunye akhombe omunye. Uma bengakulungisi ukungezwani kwabo, ubungane babo bunganqamuka.

Mhlawumbe uke wabhekana nesimo esifanayo. Uma kunjalo, cishe awuzange usijabulele neze! Yiqiniso, iningi lethu lifuna ukuphila ngokuthula nangobunye nabangane nomakhelwane. Kodwa lokho singakwenza kanjani njengoba sibuye singaboni ngaso linye ngezinye izikhathi? Singakwazi yini ukulwa nesimo sengqondo esingesihle okungenzeka sinaso futhi sibaxolele labo okungenzeka basizwise ubuhlungu? Singakwazi yini ukulungisa ukungezwani ngomoya omuhle?

Cabangela lesi simo esibucayi uFrank noJerry ababhekana naso. Empeleni, ubungane babo baqala ukuqhekeka lapho bethatha izinyathelo ezithile ezingezinhle: (1) UJerry akazange abonise ukucabangela, (2) uFrank waveza ukucikeka kwakhe ngendlela eyacasula uJerry, (3) bobabili bathukuthela futhi (4) akekho phakathi kwabo owavuma ukwehlela ngezansi.

Nokho, njengoba isikhathi siqhubeka, bafunda ukucabangela. Bobabili bakudlulisa ukungezwani kwabo futhi baxolelana. Yini eyabenza baphumelela? Basebenzisa izimiso ezihlakaniphile, esezisize abantu abaningi bakwazi ukugcina ubungane buqinile, hhayi nje phakathi nezikhathi ezinzima kuphela kodwa futhi buqine nakakhulu ngemva kwalokho.

Lezo zimiso zingatholakala encwadini esakazwa kabanzi kunazo zonke emhlabeni—iBhayibheli. Lisikhuthaza ukuba sihlakulele izimfanelo ezithuthukisa ukuthula futhi zelaphe amanxeba angokomzwelo—izimfanelo ezinjengokuqonda, umusa, uthando nokubekezela.—IzAga 14:29; 1 Korinte 13:4, 5.

UFrank noJerry bamane nje bayizibonelo ezimbili zendlela amandla eBhayibheli akuguqula  ngayo ukuphila kwabantu. Kunenqwaba yezinye izibonelo ezihlanganisa abantu abakwazi ukunqoba imikhuba emibi eyayisigxilile. Ngokwesibonelo, uRobert ohlala e-Australia, wakwazi ukunqoba intukuthelo. UNelson ohlala ezweni lase-Timor-Leste, wayinqoba inzondo eyayisidonse isikhathi eside futhi wakha ubungane nalowo owayekade eyisitha sakhe. IBhayibheli lamsiza kanjani uRobert noNelson? I-Phaphama! yaxoxa nabo ukuze ithole.

INGXOXO NOTHILE 1

ROBERT, awusithi fahla ngemvelaphi yakho.

Ngakhulela emndenini owawungenakho ukuthula. Ngokwesibonelo, ubaba wayenolaka futhi wayehlale engishaya. Ngezinye izikhathi wayengishiya ngopha futhi ngiqulekile. Ngenxa yalokho, ngaya ngokuya ngiba nentukuthelo futhi ngiba yisidlova. Phakathi neminyaka yami yobusha, ngachitha iminyaka emibili ngisesikoleni sokuqondiswa kwezigwegwe. Kamuva, ngenza isenzo sokuhlasela okunonya, esangenza ngavalelwa ejele lezigelekeqe eziyingozi kakhulu emphakathini. Lapho sengikhululiwe, ngathuthela e-Australia nginethemba lokuqala impilo entsha.

URobert wakhula egcwele intukuthelo futhi eyisidlova, waze wachitha ngisho nesikhathi esithile ejele

Ingabe ukuthutha kwakusiza ukuba ushintshe ukuphila kwakho?

Ukuthutha ngokwako akungisizanga kodwa ngasizwa yiBhayibheli, engalifunda ngisizwa oFakazi BakaJehova. Nokho, ngangisakuthola kunzima ukulawula intukuthelo yami futhi lokho kwakungikhungathekisa, kungenze ngizizwe ngingento yalutho. Kwathi ngolunye usuku, ngacabangisisa ngencwadi yezAga 19:11, ethi: “Ukuqondisisa komuntu ngokuqinisekile kubambezela intukuthelo yakhe, futhi kungubuhle kuye ukweqa isiphambeko.” Nginesifiso esinamandla sokuba nalokho kuqondisisa, ngaqala ukucabangisisa ngalokho okuyimbangela yemizwa yethu, amazwi nezenzo. Ngenxa yalokho, kancane kancane ngaqala ukuba umuntu onokuqonda, obekezelayo nothethelelayo.

Sikhona yini isibonelo ongasinika sona?

Ngake ngacasula umngane wami ngingahlosile, wavele wakhwela wazehlela kimi phambi kwabantu. Mangisho khona ukuthi ngaphoxeka impela. Nokho, ngakhumbula iseluleko seBhayibheli esithi “ningabuyiseli muntu okubi ngokubi,” futhi ngaxolisa ngokushesha. (Roma 12:17) Lapho selehlile igwebu kumngane wami, ngaya kuye ngasese futhi ngathola ukuthi wayekhungethwe izinkinga zomndeni. Saxolelana futhi kamuva wangipha elihle ibhantshi leli. Ngizwa ngishaywa uvalo uma ngicabanga ngalokho okwakuyokwenzeka ukube ngasabela ngolaka njengoba ngangivame ukwenza uma ngiphoxwa othile.

Uzisingatha kanjani izinkinga zomndeni?

Mina nomkami sinendodana eneminyaka engu-20, futhi njengeminye imindeni kuyenzeka singaboni ngaso linye. Kodwa kuningi engikufunde eBhayibhelini, kuhlanganise nokubaluleka kokuthi, “Ngiyaxolisa.” Iyamangalisa indlela lawo mazwi uma eshiwo ngokusuka enhliziyweni, angavimba noma adambise ngayo ingxabano.

 INGXOXO NOTHILE 2

NELSON, uyindoda ehlale imomotheka futhi enobungane. Kodwa kukhona isikhathi lapho wawugcwele khona inzondo. Ingabe kunjalo?

Yebo kunjalo. Lapho ngiseyinsizwa ngazihlanganisa neqembu lezombangazwe elalimelene nohulumeni. Ngangilizonda neqembu eliphikisayo elalilwela ukubusa isifunda sakithi. Ukuze ngikwazi ukulwa kangcono, ngafunda i-karate futhi ngangishaya noma ubani ongicasulayo.

Lapho eseyinsizwa, uNelson wazihlanganisa neqembu lezombangazwe eliphikisayo

Yini eyakwenza washintsha?

Ngaqala ukufunda iBhayibheli nokusebenzisa izimfundiso zalo, ezimbili kulezi zimfundiso zayithinta ngokujulile inhliziyo yami. Eyokuqala ithi: “Zonke izinto enifuna abantu bazenze kini, nani kumelwe nizenze ngokufanayo kubo.” (Mathewu 7:12) Eyesibili ithi: “Kumelwe uthande umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena.” (Mathewu 22:39) Ngaphawula ukuthi oFakazi, okuyibona abangifundisa iBhayibheli, babenalolo thando naphezu kokwehluka kwabo ngokwebala nangohlanga. Ngangifuna ukufana nabo. Kusobala ukuthi ngaphumelela, ngoba abantu ababengazi bamangala futhi ngokushesha bayeka ukungesaba.

Ingabe wake wazithola usunqotshwa imikhuba emidala?

Hhayi phambi kwabantu. Kodwa ngezinye izikhathi ngangikuthola kunzima ukulawula intukuthelo yami ekhaya. Empeleni, ngake ngathukuthelela umkami ngaze ngamshaya, okuyinto engizisola kakhulu ngayo. Nokho, ngomusa wavele wangixolela futhi lokho kwangenza ngazimisela nakakhulu ukulawula imizwa yami.

Uthe abantu babengasakwesabi. Sikhona isibonelo ongasinika sona?

Sikhona. Ngolunye usuku ngahlangana nelungu eliqavile leqembu eliphikisayo engikhulume ngalo ngaphambili, igama lalo kwakungu-Augusto. Ekuqaleni, wayengakhululekile neze. Kodwa, ngavele ngambingelela kahle, ngaveza nokuthi kungakuhle sikhohlwe izinto ezisixabanisayo, ngabe sengimmemela emzini wami. Wavuma futhi wamangazwa izinguquko engase ngizenzile ekuphileni—kangangokuthi naye waqala ukufunda iBhayibheli. Ngikhuluma nje, u-Augusto akayena nje umngane oseduze kuphela kodwa futhi ungumfowethu ongokomoya.

 “Yibani Nokuthula Nabantu Bonke”

Izimbangela zokungezwani ziyinkimbinkimbi futhi ziyehlukahluka, kanti futhi akubona bonke abayosabela kahle emizamweni yakho yokwenza ukuthula. Ngenxa yalokho, iBhayibheli linikeza lesi seluleko esinengqondo: “Uma kungenzeka, ngokusemandleni enu, yibani nokuthula nabantu bonke.”—Roma 12:18.

Abantu okukhulunywe ngabo kulesi sihloko bayizibonelo ezingokoqobo ezibonisa ukuthi iBhayibheli linokuhlakanipha okusebenza ngempela—ukuthi linamandla okugumbuqela ngisho nezimo zengqondo “ezimbelwe ngokuqinile,” uma silivumela. (2 Korinte 10:4) Ngokuphathelene nalokho kuhlakanipha, izAga 3:17, 18 zithi: “Izindlela zako ziyizindlela zobumnandi, futhi yonke imendo yako ingukuthula. Kungumuthi wokuphila kulabo abakubambayo, futhi labo abakubamba bakuqinise kuyothiwa bayajabula.”

UNelson no-Augusto manje sebengabangane

Uyafuna yini ukuthola injabulo eyengeziwe futhi ube nokuthula nabanye? Uyabulangazelela yini ubungane obungasoze baqhekeka lapho buvivinywa? Uma kunjalo, awusoze wadumazeka uma uvumela iBhayibheli likubonise indlela.

^ isig. 3 Amagama ashintshiwe.