PHAPHAMA! Agasti 2014 | Abantu Bangakwenza Kanjani Ukuthula?

Abantu abaningi bafuna ukuphila ngokuthula nobunye nomakhelwane babo, kodwa izimo zengqondo ezingezinhle nokwephuka kwezinhliziyo kuyaphazamisa. Singakulungisa kanjani ukungaboni kwethu ngaso linye ngomoya omuhle?

ISIHLOKO ESISESEMBOZWENI

Abantu Bangakwenza Kanjani Ukuthula?

Izimiso zeBhayibheli ziye zasiza labo ababeyizitha ngaphambili ukuba babe nokuthula phakathi kwabo futhi baba ngisho nangabangane.

Ukubuka Okwezwe

Okukhulunywa ngakho kuhlanganisa: okuzosetshenziswa esikhundleni sezincwadi zesikole nezasenyuvesi, uphethiloli ‘ohlanzekile’ ohlobene nokufa kwabantu okubangelwa ukungcola okwandayo komoya, kanye nesonto lobuKristu elimalungu alo amaningi awakaze alifunde iBhayibheli.

USIZO LOMNDENI

Indlela Yokuthi Cha

Kufanele wenzenjani uma ingane ivivinya ukwenqaba kwakho ngokuklabalasa noma ngokukuncenga?

“Qaphelisisani Izinyoni”

Wayefundisa siphi isifundo uJesu lapho esho lokhu?

EZASENDULO

UWilliam Whiston

“Wasuka ekubeni usaziwayo kwezemfundo wagcina esekhishwa inyumbazane”—kodwa kungani?

UMBONO WEBHAYIBHELI

Amaphupho Avela KuNkulunkulu

Ingabe uNkulunkulu uyawasebenzisa amaphupho ukuze akhulume nabantu?

INGABE KWAKLANYWA?

Iphiko Lovemvane Elibamba Ukukhanya

Izimpiko zovemvane azigcini ngokuba mnyama nje kuphela kodwa kunokwengeziwe ezikwenzayo.

Ezinye Izihloko Ezikuyi-Internet

Ingabe Kufanele Sihlukane?—(Ingxenye 1)

Umshado uyisibopho okungamelwe sinqamuke. Ngakho, uma ungaqiniseki ngomuntu othandana naye, ungayizibi leyo mizwa!

Intsha Ikhuluma Ngendlela Yokuphila Enempilo

Ingabe ukuthola kunzima ukudla ngendlela efanele nokuvivinya umzimba? Kule video intsha ikhuluma ngalokho ekwenzayo ukuze ihlale inempilo enhle.

Ikhadi leBhayibheli likaFaro

Ingabe uFaro waseGibhithe wasinda lapho amabutho akhe ebhujiswa oLwandle Olubomvu?