Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INGXOXO NOTHILE | UGUILLERMO PEREZ

Udokotela Ohlinzayo Uchaza Ngokholo Lwakhe

Udokotela Ohlinzayo Uchaza Ngokholo Lwakhe

UGuillermo Perez obengudokotela omkhulu kwezokuhlinzwa kwabantu esibhedlela esinemibhede engu-700 eNingizimu Afrika usanda kuthatha umhlala-phansi. Kwaphela iminyaka eminingi ekholelwa ukuthi indalo yazivelela. Kodwa kamuva wakholiseka ukuthi umzimba womuntu waklanywa uNkulunkulu. I-Phaphama! yambuza ngokholo lwakhe.

Sicela usitshele ukuthi kungani wawukholelwa ukuthi indalo yazivelela.

Nakuba ngakhuliswa njengomKatolika, ngangimngabaza uNkulunkulu. Ngokwesibonelo, ngangingenakukholelwa kuNkulunkulu oshisa abantu esihogweni. Ngakho lapho oprofesa bami basenyuvesi bengifundisa ukuthi izinto eziphilayo zazivelela futhi azidalwanga uNkulunkulu, ngawamukela lowo mbono, ngicabanga ukuthi kunobufakazi obuwusekelayo. Kanti nesonto lami lalingayenqabi le mfundiso futhi lalithi ivela kuNkulunkulu.

Yini eyakwenza wafuna ukwazi ngeBhayibheli?

Umkami uSusana, waqala ukufunda iBhayibheli noFakazi BakaJehova, abambonisa ngokuqondile eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu akahluphi abantu esihogweni esivutha umlilo. * Bambonisa nesithembiso sikaNkulunkulu sokwenza umhlaba wethu ube ikhaya eliyipharadesi. * Ekugcineni sazithola izimfundiso ezinengqondo! Ngo-1989, uFakazi ogama lakhe linguNick waqala ukungivakashela. Engxoxweni esaba nayo mayelana nomzimba womuntu kanye nemvelaphi yawo, kwangihlaba umxhwele ukuzwa amazwi alula kodwa anengqondo atholakala eBhayibhelini kumaHebheru 3:4 athi: “Yileyo naleyo ndlu yakhiwa othile, kodwa lowo owakha izinto zonke uNkulunkulu.”

Ingabe ukufunda kwakho ngomzimba womuntu kwakusiza ukuba wamukele ukuthi izinto zadalwa?

Yebo. Ngokwesibonelo, indlela imizimba yethu ezivuselela ngayo yaklanywa ngobuciko. Ngokwesibonelo nje, ukuze inxeba liphole kunezigaba ezine ezilandelanayo ezihilelekile, okwangikhumbuza ukuthi njengodokotela ohlinzayo, umsebenzi wami umane nje uwukubambisana nesimiso somzimba sokuzivuselela.

Ake usitshele, kwenzekani lapho umuntu elimala?

Ngemva nje kwemizuzwana, isigaba sokuqala sezinqubo eziwuchungechunge  eziklanyelwe ukunqamula ukopha siqala ukusebenza. Lezi zinqubo ziyinkimbinkimbi kakhulu futhi zisebenza kahle. Ngingasho nokuthi isimiso sethu sokuhamba kwegazi, esinemithambo yegazi ejikeleza ibanga elingaba amakhilomitha angu-100 000, sisebenza kangcono kakhulu kunonjiniyela abalungisa amapayipi amanzi ngoba sikwazi ukuvala lapho kuvuza khona nokuzivuselela.

Kwenzekani esigabeni sesibili?

Emahoreni angemangaki ukopha kuyanqamuka bese kuqala ukuvuvukala. Ukuvuvukala kuhlanganisa izenzakalo ezilandelanayo ezimangalisayo. Okokuqala, imithambo yegazi ebikade ivalekile ukuze inciphise ukopha iyavuleka. Yenza lokhu ukuze igazi ligeleze kakhudlwana endaweni elimele. Ngemva kwalokho uketshezi olunamaprotheni amaningi lwenza indawo elimele ivuvukale. Lolu ketshezi lubalulekile ekulweni namagciwane, ekukhipheni ubuthi nasekususeni izicubu ezonakele. Isigaba ngasinye sidinga ukuba kukhiqizwe izigidigidi zamangqamuzana akhethekile azosebenza kulezi zinqubo eziwuchungechunge. Ezinye zalezi zinqubo zishukumisa isigaba esilandelayo bese kuthi ngemva kwalokho zona zime.

Kuqhubeka kanjani lokhu kuphola kwenxeba?

Ezinsukwini ezimbalwa, umzimba uqala ukukhiqiza izakhi eziwuvuselelayo, okuwukuqala kwesigaba sesithathu futhi esifinyelela umvuthwandaba waso emasontweni acishe abe mabili. Amangqamuzana akha imicu yezicubu enxebeni aya endaweni elimele abese eziphindaphinda. Kanti imithambo emincane engasendaweni elimele iyakhula ifinyelele enxebeni, lapho ifike isuse khona udoti futhi ilethe izakhi ezengeziwe phakathi nenqubo yokuzivuselela. Kwesinye isenzakalo salolu chungechunge oluyinkimbinkimbi, kukhiqizwa amangqamuzana akhethekile ahlanganisa inxeba.

Umsebenzi omkhulu lona! Kuthatha isikhathi esingakanani lokhu kuzivuselela?

Isigaba sokugcina nesingathatha izinyanga, ukuhlangana kwenxeba. Amathambo abephukile ayahlangana aphinde aqine bese kuvela neminye imicu yezicubu ethe ukuqina. Ukuphola kwenxeba kuyisibonelo esimangalisayo senqubo ehlelwe kahle.

Sikhona yini isenzakalo esinjengalesi esakuhlaba umxhwele ngokukhethekile?

Lapho ngibona indlela umzimba okwazi ukuzivuselela ngayo ngisala ngibambe ongezansi

Yebo. Ngikhumbula ngelapha intombazane eyayineminyaka engu-16 ubudala eyalimala engozini yemoto embi kakhulu. Le ntombazane yayisesimweni esibucayi kakhulu, idabuke ubende futhi yophela ngaphakathi. Eminyakeni edlule, sasiyoyihlinza ukuze siluthunge noma silususe. Namuhla, odokotela bathembela kakhulu emandleni omzimba okuzivuselela. Lapho ngelapha le ntombazane, ngamane ngasebenzisa umuthi olwa namagciwane, nganqanda ukopha, ngalungisa nenkinga yokuncipha kwamangqamuzana abomvu ngadambisa nezinhlungu. Ngemva kwamasonto ambalwa, lapho ixilongwa kwatholakala ukuthi ubende lwase lupholile! Lapho ngibona indlela umzimba okwazi ukuzivuselela ngayo, ngisala ngibambe ongezansi. Lokhu kungenza ngiqiniseke nakakhulu ukuthi saklanywa uNkulunkulu.

Yini eyakusondeza koFakazi BakaJehova?

Ngathola ukuthi banobungane, futhi njalo imibuzo yami babeyiphendula ngeBhayibheli. Ngangisazisa kakhulu nesibindi abanaso sokukhuluma ngezinkolelo zabo nabanye nokubasiza ukuba bafunde ngoNkulunkulu.

Ingabe ukuba uFakazi KaJehova kuye kwakusiza emsebenzini wakho?

Yebo. Okokuqala, kuye kwangisiza ukuba ngikwazi ukubhekana nenkinga yokuphelelwa uzwela, okuwuhlobo lokutubeka ngokomzwelo oluhlupha odokotela nabahlengikazi abahlale besebenza ngabantu abagulayo nabalimele. Okwesibili, lapho iziguli zifuna ukuxoxa ngezinkinga zazo, ngiye ngakwazi ukuchaza ngesithembiso soMdali sokuqeda ukugula nokuhlupheka * futhi alethe izwe okungekho muntu kulo oyothi, “Ngiyagula.” *