Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 EZASENDULO | INCWADI YESIMEMEZELO

Ukunqunyelwa Ugwayi Katiki Egameni LikaNkulunkulu

Ukunqunyelwa Ugwayi Katiki Egameni LikaNkulunkulu

“Uma ningakwenzi lokhu, . . . ngosizo lukaNkulunkulu, ngizongena ngendlov’ iyangena lapho, futhi nginihlasele nxazonke nangazo zonke izindlela, nginenze nithobele iSonto neNkosi; futhi ngizothatha omkenu nabantwana benu ngibenze izigqila, . . . ngizothatha nendawo yenu futhi nginenze isilo sengubo. . . . Ukufa nokulimala okuzonehlela, kuyobe kungenxa yephutha lenu hhayi leNkosi noma lethu.”

EZIMEMEZELWENI ezingokomthetho, cishe lesi singesinye sezixake ukuzedlula zonke. Siyingxenye yesimemezelo esaziwa ngokuthi i-el Requerimiento ngeSpanishi, okwadingeka ukuba abanqobi baseSpain basifunde ngokuzwakalayo lapho befika eMelika ngenjongo yokuyinqoba enkathini ethile phakathi nekhulu le-16.

Yini ngempela abanqobi baseSpain abayimemezela kubantu bendawo, futhi ngani?

Ukuguqulelwa Enkolweni YobuKatolika Ngempoqo

Ngemva nje kokufika kukaColumbus eMelika ngo-1492, izwe laseSpain nelasePortugal, ngalinye lathi linegunya lokubusa la mazwe amasha. Njengoba womabili ayebheka upapa njengommeleli kaKristu emhlabeni, acela yena ukuba axazulule umbango wawo. Ngaphansi kokuqondisa kukapapa, isonto laba la mazwe ayesanda kutholakala, amanye aba ngaweSpain amanye aba ngawePortugal—ngombandela wokuthi womabili la mazwe ayezothumela izithunywa zevangeli ukuze ziguqule abantu bendawo.

Njengoba wawuqhubeka unqoba, umbuso waseSpain wafuna ukugunyaza ukuphanga amazwe okwakwenziwa abanqobi bawo. AbaseSpain bama kwelokuthi njengoba upapa ayemelele uNkulunkulu lapho ebanika la mazwe, abanqobi bakhona babevumelekile ukuxosha abantu bomdabu nempahla yabo futhi babaphuce inkululeko.

AbaseSpain babhala incwadi ukuze batshele izakhamuzi zendawo  ngesinqumo sikapapa. Abomdabu kwakudingeka bamukele inkolo yobuKristu futhi babuswe inkosi yaseSpain. Uma benqaba, abaseSpain babezizwa benegunya lokuphaka impi “yokulunga” bahlasele abomdabu egameni likaNkulunkulu.

“Kwakucatshangwa ukuthi, ubudlova buyamukeleka uma kunezizathu ezizwakalayo. Ngakho, elaseSpain kwadingeka liqambe izizathu ezizwakalayo.”—UFrancis Sullivan, uprofesa wezenkolo OngumRoma Katolika

“Ayinabulungisa, Ayinanhlonipho, Iyihlazo”

INkosi yaseSpain yayiyala ukuba kufundwe Incwadi Yesimemezelo ukuze idambise iminjunju kanembeza wayo futhi ithethelele ukudliwa kwamazwe ngempi. Abanqobi baseSpain babevame ukufunda isimemezelo lapho besemkhunjini beyohlasela noma lapho sebefikile ezweni, bafundele izakhamuzi ezazingaziqondi izilimi zaseYurophu. Ngezinye izikhathi le ncwadi yayifundwa phambi kwezindlu ezazingenamuntu abantu bendawo ababebaleke bazishiya ngenxa yokwesaba.

Lo mzamo wokuguqula abantu ngempoqo waholela ekuphalaleni kwegazi okukhulu. Ngokwesibonelo, kwabulawa ama-Araucania angaba ngu-2 000 empini eyayiseChile ngo-1550. Ngokuqondene nalabo abasinda, omunye wabanqobi uPedro de Valdivia watshela inkosi: “Abangamakhulu amabili banqunywe izandla basuswa namakhala ngenxa yokuvukela kwabo, njengoba ngangithumele izithunywa kubo ngokuphindaphindiwe ngibanika imiyalo [incwadi yesimemezelo] evela kuwe Nkosi.” *

Ukufundwa kweNcwadi Yesimemezelo kungenzeka kwakuwuthoba unembeza wabahlaseli. Nokho, akukho lutho olutheni eyalwenza ekuthuthukiseni inkolo yabaseSpain. Isithunywa sevangeli esingumRoma Katolika sangekhulu le-16 uBartolomé de las Casas, owazibonela mathupha imiphumela yencwadi yesimemezelo, wabhala: “Yeka ukuthi lo myalo wawungenabulungisa kanjani, ungenanhlonipho, uyihlazo, ungenangqondo futhi uxakile! Angisayiphathi eyedumela elibi owaliletha enkolweni yobuKristu.” Isazimlando uGonzalo Fernández de Oviedo wakhala ngokuthi unya olwenziwa kubantu bomdabu baseMelika lwabenza baba nesithombe esibi ngenkolo yobuKristu.

Ingabe kufanele kusolwe uNkulunkulu ngonya olunjalo olwenziwa abaholi bezombangazwe nabezenkolo, bethi balwenza egameni likaNkulunkulu? IBhayibheli lithi: “Makube kude noNkulunkulu weqiniso ukwenza ngendlela yokukhohlakala, noMninimandla onke ukwenza ngokungabi nabulungisa!”—Jobe 34:10.

^ isig. 12 Ngokusho kweminye imithombo, incwadi yesimemezelo yayeka ukusebenza ngo-1573.