Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 EZASENDULO

URobert Boyle

URobert Boyle

Izazimlando zingase zikhumbule uRobert Boyle njengososayensi owaqamba umthetho i-Boyle’s law ngegama lakhe—umthetho wemvelo ochaza ukuhlobana okukhona phakathi komfutho nomthamo wamagesi. Ulwazi oluningi aluthola lwaba isisekelo sentuthuko enkulu eyalandela kwezesayensi. Kodwa uRobert Boyle akagcinanga nje ngokuba usosayensi onekhono. Uphinde abhekwe njengendoda eyayikholelwa ngokuqinile kuNkulunkulu naseZwini laKhe eliphefumulelwe, iBhayibheli.

UBOYLE wazalelwa emndenini ocebile eLismore Castle, e-Ireland ngo-1627. Kwakungasekuqaleni kwenkathi ebizwa izazimlando ngokuthi inkathi yokujula ngengqondo—isikhathi lapho amadoda ahlakaniphile ayezama ukukhulula khona abantu ekushisekeleni izinkolelo-ze okwase kungamakhulu eminyaka zibagqilazile. NoBoyle wayenalowo mgomo. Encwadini elandisa ngokukhula kwakhe, wayeziqambe igama elithi Philaretus, elisho ukuthi “Umthandi Wobuhle.”

Isifiso sikaBoyle sokufunda iqiniso sasihambisana nesifiso sakhe esijulile sokukucobelela abanye konke ayekufundile. Wabhala izincwadi eziningi, futhi lokho akubhala kwaba nethonya elikhulu kwabaningi ababephila ngesikhathi sakhe, kuhlanganise nososayensi odumile uSir Isaac Newton. Ngo-1660, uBoyle waba ngomunye wabasunguli beRoyal Society, isikhungo sesayensi esisekhona namanje eLondon, eNgilandi.

INDODA YESAYENSI

UBoyle uye wachazwa ngokuthi umsunguli wesayensi yokuthakwa kwamakhemikhali. Wenza okuhluke kakhulu kulokho okwakwenziwa izazi-mbumbulu zokuthakwa kwamakhemikhali (alchemists) zosuku lwakhe. Zazikugcina kuyimfihlo ezazikuthola noma zikubhale ngendlela okunzima ukuba iqondwe abantu ababengekho emkhakheni wazo. Ngokuphambene nalokho, uBoyle wayishicilela yonke imininingwane ephathelene nomsebenzi wakhe. Ngaphezu kwalokho,  kunokuba avele amukele imibono eyayisinesikhathi eside ikhona, wasekela ukwenziwa kocwaningo ukuze kutholakale amaqiniso.

Ucwaningo lukaBoyle lwalusekela umbono wokuthi izinto ezidaliwe zakhiwa yilokho ákubiza ngokuthi izinhlayiya, okuyizinhlayiya ezithile ezihlangana ngezindlela ezihlukahlukene ukuze ziveze izinto.

Indlela kaBoyle yokwenza ucwaningo lwesayensi ivezwe kahle encwadini yakhe edumile ethi The Sceptical Chymist. Kuyo utusa ukuba ososayensi bagweme ukuqhosha noma ukugomela futhi bazimisele ukuvuma lapho benze amaphutha. Wama kwelokuthi labo abanemibono eqinile kufanele bahlukanise kahle phakathi kwezinto abazaziyo ukuthi ziyiqiniso nezinto abacabanga ukuthi ziyiqiniso.

UBoyle wama kwelokuthi labo abanemibono eqinile kufanele bahlukanise kahle phakathi kwezinto abazaziyo ukuthi ziyiqiniso nezinto abacabanga ukuthi ziyiqiniso

INDODA YOKHOLO

UBoyle wenza okufanayo nasezintweni ezingokomoya. Akuthola mayelana nendawo yonke kanye nendlela emangalisayo izinto eziphilayo ezenziwe ngayo, kwamenza waqiniseka ukuthi kumelwe ukuba ukhona uMklami noMdali. Ngakho, wamelana nomoya wokungakholelwa kuNkulunkulu owawanda phakathi kwezihlakaniphi zosuku lwakhe. UBoyle waphetha ngokuthi, akekho umuntu onengqondo ehluzekile ongeke akholelwe kuNkulunkulu.

Nokho, uBoyle wayengakholelwa ukuthi ukucabanga komuntu kukodwa kwanele ukumenza akhanyelwe iqiniso. Wabona kunesidingo sokwambulelwa uNkulunkulu ngandlela-thile. Wathi, leso sambulo sasiyiZwi likaNkulunkulu, iBhayibheli.

Kwakumkhathaza uBoyle ukubona ukuthi abantu abaningi babengajwayelene nezimfundiso zeBhayibheli futhi bebonakala bengenaso isisekelo esiqinile sezinkolelo zabo. Wathi, akulungile ukuba izinkolelo zomuntu zisekelwe kuphela kulokho abazali bakhe ababekukholelwa noma ekutheni wazalelwaphi. Waba nesifiso esijulile sokusiza abantu ukuba bajulise ulwazi lwabo lweBhayibheli.

Ngenxa yalokho, wanikela ngemali ukuze asekele ukunyatheliswa kweBhayibheli ngezilimi eziningi. Lezi zilimi zazihlanganisa ezithile zabomdabu baseNyakatho Melika, isi-Arabhu, isi-Irish, isiMalay nesiTurkish. Ngale ndlela uRobert Boyle wazibonakalisa engumuntu onesiphiwo, nokho othobekile nonesifiso esijulile sokuthola iqiniso mayelana nazo zonke izinto futhi asize abanye ukuba nabo balithole.