Izingoma Eziqanjiwe

Izingoma ezibonisa indlela esilazisa ngayo ifa lethu lobuKristu.

Ngizokunika Konke

Nikeza uNkulunkulu okusemandleni akho lapho usemusha.

Uma Ungabona Engikubonayo

Ngiyinqola ehamba ishumayela.

Ngiyajabula Ngokuthi Nginqobile

Yini engasiza abasebasha babhekane nokucindezelwa intsha yasesikoleni?

Manje Isikhathi

Umoya wokuphayona usenza siphane komakhelwane.

Ukuthola Amagugu

Lapho sizitadishela futhi sikhulekela njengomkhaya singasondela nakakhulu kuJehova.

UJehova Uyakwamukela

Umoya ongcwele kaNkulunkulu ungakusiza uthathe izinyathelo ezidingekayo ukuze ubuyele kuye.

Momotheka

Ukumomotheka kungenza umehluko enkonzweni yethu nasekuphileni kwansuku zonke.

Ngikunike Okuy’gugu

Akukho lula kubazali ukubona izingane zabo zithuthela kude nasekhaya.

‘Ngenis’ Izihambi’

Yiziphi ezinye izindlela esingabonisa ngazo umoya wokungenisa izihambi?

Izinqumo

Kumelwe sibheke ukuthi izinqumo esizenzayo ziyithinta kanjani inkonzo yethu nabanye abantu.

Ubumnandi Bomhlangano Omkhulu

Lapho sisemhlanganweni omkhulu sibona ubunye nothando lwabafowethu abasemhlabeni wonke.

Masithethelelane

Funa amathuba ekuphileni kwakho lapho ungalingisa khona uJehova, uthethelele abanye.

Zicabange

Maduze sizobona kwenziwa konke kuba kusha.

Ususemnyango

Ukubheka phambili ePharadesi kungasisiza sikhuthazele.

Izibusiso Zokufunda Ulimi Olusha

Yiziphi izibusiso ongazithola ngokufunda olunye ulimi?

Ulwazi Lungamandla

Ukutadisha iZwi likaNkulunkulu lungasiza abasebasha basondelane noNkulunkulu.

IZwi Lakho Liyoma Phakade

Siyamdumisa uNkulunkulu ngokulondolozela isintu iZwi lakhe!

Yima, Zindla, Uthandaze

Yini esingayenza lapho sinezinkinga?

Ngenza Ikusasa NoJehova

Jabulisa uNkulunkulu usuku ngalunye ngalokho okukhethayo.

Ngibheke

Sisebenzise kahle isikhathi osichitha nabafowethu nodadewethu.

Indalo Iyamangalisa

Imisebenzi yezandla zikaJehova iyamangalisa futhi yenza sifune ukumculela.

Izinto Ezibalulekile

Kudingeka sibekele eceleni isikhathi sokwenza izinto ezibalulekile—ukuthandaza, ukutadisha nokwenza izinto ezibonisa ukuthi sizinikezele kuNkulunkulu

Ngik’thanda Ngempela

Lapho uJehova esemshadweni wenu, uyaqina!

Ngingavuka Qingqo

Bheka njengoba inceku kaJehova uNkulunkulu eyayishiseka ithola amandla okubuyela ebandleni elinothando.

Indawo Ezokunika Udumo

Siyakujabulela ukunikezela kuYe indawo ezokhazimulisa igama lakhe elikhulu.

Imisebenzi Yakho Iyamangalisa

Siyakujabulela ukunikwa ithuba lokusebenza noJehova!

Ngikwethemba Nakakhudlwana

Ukufunda nokuzindla ngeZwi likaNkulunkulu kungasisiza sikwazi ukubhekana nezinkinga zokuphila.

Ntombi Enhle

Ubaba ubona indodakazi yakhe ikhula ithuthuka ngokomoya.

Sengenza Ushintsho

Ingabe uye wakhuthazwa ukuba wenze ushintsho?

Angingedwa

Uma uNkulunkulu wethu kunguJehova, asisodwa.!

Masiz’jube

Ukwandisa noma yiluphi uhlobo lwenkonzo kungasijabulisa kakhulu njengoba siyizinceku zikaJehova.

Uthando Lobuzalwane

Abekho abantu emhlabeni abasizana njengabantu bakaJehova.

Ungesabi

Uma sibhekene nezikhathi ezinzima kudingeka sikhumbule ukuthi asisodwa.

Ukufuna

Labo abafuna ngempela ukumazi uNkulunkulu nezinjongo zakhe bangamazi uma benza umzamo wokumfuna.

Abangane Beqiniso

Ungabatholaphi abangane beqiniso?

Ungancika Kim

Sinabangane esingancika kubo, sijabule nabo basisiza nalapho sibhekene nezikhathi ezinzima.

Simunye

Nakuba siphila ezweni elibi, siyingxenye yabafowethu abanokuthula nobunye.

Ngiphe Isibindi

UJehova angasipha isibindi sokukhuthazelela noma yibuphi ubunzima esingabhekana nabo.

Konke Engingakunikela

Kufanele sizinikele ngomphefumulo wonke kuJehova.

Usuku Olulandelayo Luyoba Nezalo Izinkathazo

Singaba nokuthula nenjabulo naphezu kwezinkinga esibhekana nazo.

Yiba Nesibindi Uqine

Ingoma esiyithandayo esisiza sikhuthazele.

Mbonge UNkulunkulu Ngendalo

Ziphe isikhathi sokuzindla ngendalo kaJehova bese uyambonga ngomthandazo.

Singabandawonye

Siwumndeni kaJehova kungakhathaliseki ukuthi sikuphi.

“Yilwa Ukulwa Okuhle Kokholo”

Singaqhubeka sithembekile kuJehova naphezu kwezinkinga nobunzima.

UJah Uhlal’ Esisiza

UJehova uhlale ekulungele ukusisiza.

Sisezwen’ Elisha

Singazithonya izingqondo zethu ngalokho esikubona ngeso lengqondo. Le ngoma isisiza sigxile ezweni elisha.

Ngikuph’ Uk’phila Kwam

Sinikezela ukuphila kwethu kuJehova sibhapathizwe ngenxa yokuthi siyamthanda.

Uthand’ Ol’qotho

Uthando lukaJehova luqotho. Lokho kuyasiduduza futhi kusijabulise.

Z’phonse kuJah

Qhubeka uncika kuJehova ukuze akuphe amandla nenduduzo lapho ucindezelekile.

Njengezingane

Yini esingayenza ukuze sibe njengezingane endleleni esibonisa ngayo uthando?

Qinisekani

Siyaqiniseka ukuthi uJehova uyasithanda ngisho noma sibhekana noshushiso.

Ungabi Namagqubu

Ukhona yini okuphathe kabi? Ukuzwa kunzima ukumthethelela? Thola ukuthi ungenze njani ukuba umthethelele, ungambambeli amagqubu.

Masiqhubekeni Sigijima

Yenza izinqumo ezihlakaniphile ukuze unqobe emncintiswaneni wokuphila.

Ngeke S’hlehle

Ukholo oluqinile lwakhiwa ngezinto zokwakha zezinga eliphezulu.

S’thandwa Sami

Sijabulele isipho sikaJehova somshado.

Qaph’ Inhliziyo

Ungakwazi ukunqoba ukucindezeleka ngosizo lukaJehova.

Singabant’ Abanobunye

Naphezu kovivinyo nosizi esibhekana nalo, sihlala sinobunye.

S’yojabula Phakade

UJehova nguye osenza sijabule ngempela manje futhi uyohlale esenza sijabule.

Nginokholo

Cabanga ngekusasa elihle ngokubabazekayo uNkulunkulu aligcinele isintu.