(Mathewu 22:37)

1. Thatha inhliziyo yam’

Ithande iqiniso.

Thatha nengqondo yami

Ngikukhonze njalo Nkos’.

2. Thatha i’nyawo zami,

Nezandla zikukhonze.

Thatha kanyenezwi lam’

Likuhubele njalo.

3. Thatha ukuphila kwam’,

Kuvumelane nawe.

Thatha noluqobo lwam’,

Mangikujabulise.