(IHubo 34:8)

1. Siyayazisa inkonzo;

Lomsebenz’ uyilungelo.

Siyazidela sikhonze uJah,

Sifundis’ abantu ngaye.

(CHORUS)

‘O nina bantu, nambithani,

Nibon’ ubuhle baKhe.’

Masiz’nikele ngok’phelele,

S’thol’ ukwaneliseka.

2. Inkonzo yes’khath’ es’gcwele

Iletha izibusiso.

UJehova uyas’nakekela,

Sithole esik’dingayo.

(CHORUS)

‘O nina bantu, nambithani,

Nibon’ ubuhle baKhe.’

Masiz’nikele ngok’phelele,

S’thol’ ukwaneliseka.