(IHubo 139)

1. Jehova wena uyangazi,

Ukuhlala nokusukuma kwam’.

Uhlola ukuthambekela kwami,

Nokuphila kwami

konke uyakwazi.

Wangibona ngisengumbungu,

Wabona ngisho namathambo am’.

Akukho okwakufihliwe kuwe.

Maw’dunyiswe

ngokuhlakanipha kwakho.

Ulwazi lwakho luyamangalisa;

Umphefum’lo wami wazi kahle.

Noma bengingahaqwa ubumnyama,

Umoya wakh’ uyongikhulula.

Ngingacasha kuphi Jehova,

Ngizifihle ebusweni bakho?

Ngeke ngicashe ngisho naseShiyol’,

Noma ebumnyameni noma olwandle.