(Zefaniya 2:3)

1. Ababusi balwa

NoJehova noKristu.

Siphelil’ is’khathi sabo,

Konke okungokwabo.

Kumelwe basuswe;

Kubus’ uMbuso kaJah.

UKrist’ uzobhubhis’ izitha.

Manje yiso is’khathi.

(CHORUS)

Funani uJah, nisinde,

Yebo, mfuneni ngethemba.

Nenz’ ukulunga,

Nibe nokholo,

Nimele uMbuso wakhe.

Ukuze anikhulule

Ngesandla sakhe.

2. Abantu bakhetha,

Ukulalela manje.

Sibanikeza ithuba

Lokuba baz’khethele.

Silwa nezilingo,

Azisenzi sethuke.

UJah uyabezw’ abaqotho;

Bonk’ abamkhalelayo.

(CHORUS)

Funani uJah, nisinde,

Yebo, mfuneni ngethemba.

Nenz’ ukulunga,

Nibe nokholo,

Nimele uMbuso wakhe.

Ukuze anikhulule

Ngesandla sakhe.