(Roma 16:2)

1. USara noEsteri noMariya

Babengabes’fazane abaqotho.

Babezinikele kuNkulunkulu.

Siyakwazi ukwethembeka kwabo.

Kunabanye abafananabo,

Amagama abo awazang’ alotshwe.

2. Ubuqotho, isibindi nobuhle,

Izimfanelo ezithandekayo,

Ezaboniswa yilabes’fazane.

Bayiz’ bonelo esingaz’lingisa.

Bodade enibalingisayo,

Umsebenzi wenu uyababazeka.

3. Bodadeweth’ abasha nabadala,

Nenz’ umsebenzi ngokuzimisela.

Nibonis’ isizotha nok’thobeka,

UJehova unani, ningesabi.

Sengathi anganilonda njalo;

Qhubekani njalo, niyothol’ umvuzo.