UJesu usho izimpawu ezaziyobonisa ukuba khona kwakhe emandleni ombuso nokuphela kwalesi simiso sezinto

ENTABENI Yeminqumo, belibona kahle iJerusalema nethempeli lalo ngezansi, abaphostoli bakaJesu abane bambuza ngasese ngezinye zezinto ayebatshele zona. UJesu wayesanda kubatshela ukuthi ithempeli eliseJerusalema lalizobhujiswa. Ngaphambili, wayekhulume nabo ‘ngesiphelo sesimiso sezinto.’ (Mathewu 13:40, 49) Manje abaphostoli bambuza: “Siyoba yini isibonakaliso sokuba khona kwakho nesesiphelo sesimiso sezinto?”Mathewu 24:3.

Empendulweni yakhe, uJesu washo izinto ezaziyokwenzeka ngaphambi kokuba iJerusalema libhujiswe. Kodwa amazwi akhe ayebhekisela kokukhulu kunalokho. Kamuva, isiprofetho sakhe sasiyogcwaliseka ngezinga elikhulu emhlabeni wonke. UJesu waprofetha ngenhlanganisela yezenzakalo nezimo zomhlaba ezaziyoba isibonakaliso. Leso sibonakaliso sasiyobonisa labo abasemhlabeni ukuthi uJesu useqalile ukubusa njengeNkosi ezulwini. Ngamanye amazwi, isibonakaliso sasiyobonisa ukuthi uJehova uNkulunkulu usembekile uJesu njengeNkosi yoMbuso kaMesiya owawuthenjisiwe. Sasiyosho ukuthi uMbuso usuzoqeda ububi, ulethele isintu ukuthula kwangempela. Ngakho, izinto uJesu azibikezela zaziyoba uphawu lwezinsuku zokugcina zalesi simiso sezinto esidala—isimiso sezenkolo, sezombusazwe nesezenhlalo esikhona manje—nokuqala kwesimiso esisha.

Echaza ukuthi kwakuyokwenzekani emhlabeni phakathi nokuba khona kwakhe njengeNkosi ezulwini, uJesu wathi kwakuyoba khona izimpi emhlabeni wonke, ukusweleka kokudla, ukuzamazama okukhulu komhlaba nokusakazeka kwezifo. Ukungabi namthetho kwakuyokwanda. Abafundi bakaJesu bangempela babeyoshumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu emhlabeni wonke. Zonke lezi zinto zaziyophela ‘osizini olukhulu’ olungakaze lube khona ngaphambili.Mathewu 24:21.

Abalandeli bakaJesu babezokwazi kanjani ukuthi lolo sizi seluseduze? UJesu wathi: “Fundani emkhiwaneni.” (Mathewu 24:32) Ukuvela kwamaqabunga emagatsheni omkhiwane kuwuphawu olucacile lokuthi ihlobo seliseduze. Ngokufanayo, ukwenzeka ngasikhathi sinye kwazo zonke izinto uJesu azibikezela kwakuyoba isibonakaliso esicacile sokuthi ukuphela kuseduze. Akekho omunye ngaphandle kukaYise olaziyo usuku oluqondile nehora usizi olukhulu oluyoqala ngalo. Yingakho uJesu anxusa abafundi bakhe: “Nihlale niphapheme, ngoba anazi ukuthi sinini isikhathi esimisiwe.”Marku 13:33.

Isekelwe kuMathewu izahluko 24 no-25; uMarku isahluko 13; uLuka isahluko 21.

^ isig. 14 Ukuze uthole ingxoxo eyengeziwe ngesiprofetho sikaJesu, bheka amakhasi 86-95 encwadi ethi Lifundisani Ngempela IBhayibheli? enyatheliswa oFakazi BakaJehova.