Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

 INGXENYE 17

UJesu Ufundisa NgoMbuso KaNkulunkulu

UJesu Ufundisa NgoMbuso KaNkulunkulu

UJesu ufundisa abafundi bakhe izinto eziningi, nokho ugxila esihlokweni esisodwa—uMbuso kaNkulunkulu

WAYEZOKWENZANI uJesu emhlabeni? Yena ngokwakhe wathi: “Kumelwe ngishumayele izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu, ngoba yilokhu engathunyelwa kona.” (Luka 4:43) Cabanga ngezinto ezine uJesu azifundisa ngalowo Mbuso, isihloko esiyinhloko sokushumayela kwakhe.

1. UJesu wamiswa ukuba abe yiNkosi. UJesu washo ngokuqondile ukuthi unguMesiya owayebikezelwe. (Johane 4:25, 26) Wabonisa nokuthi uyiNkosi umprofethi uDaniyeli ayibona embonweni. UJesu watshela abaphostoli bakhe ukuthi ngelinye ilanga uyohlala “esihlalweni sobukhosi esikhazimulayo” nokuthi nabo babeyohlala ezihlalweni zobukhosi. (Mathewu 19:28) Wabiza leli qembu lababusi ngokuthi ‘umhlambi [wakhe] omncane’ waveza nokuthi ‘unezinye izimvu,’ ezingeyona ingxenye yalelo qembu.Luka 12:32; Johane 10:16.

2. UMbuso kaNkulunkulu uyokhuthaza ubulungisa bangempela. UJesu wabonisa ukuthi uMbuso uyoqeda ukungalungi okukhulu ngokungcwelisa igama likaJehova uNkulunkulu, ususe sonke isihlamba uSathane alithela ngaso kusukela ekuhlubukeni kwase-Edene. (Mathewu 6:9, 10) Usuku nosuku uJesu wabonisa nokungakhethi ngokufundisa amadoda nabesifazane, abacebile nabampofu ngendlela efanayo. Nakuba ngokuyinhloko ayezele ukuzofundisa ama-Israyeli, wawasiza namaSamariya kanye nabeZizwe, noma abangewona amaJuda. Ngokungafani nabaholi benkolo bangosuku lwakhe, akazange abonise noluncane ubandlululo noma ukukhetha.

3. UMbuso kaNkulunkulu wawungeke ube ingxenye yaleli zwe. UJesu waphila ngesikhathi sezinxushunxushu ezinkulu zombangazwe. Izwe lakubo lalibuswa umbuso welinye izwe. Noma kunjalo, lapho abantu bezama ukumfaka ezindabeni zezombangazwe zangosuku lwakhe, wasuka kubo. (Johane 6:14, 15) Watshela esinye isikhulu sezombusazwe: “Umbuso wami awuyona ingxenye yaleli zwe.” (Johane 18:36) Kubalandeli bakhe wathi: “Aniyona ingxenye yezwe.” (Johane 15:19) Akabavumelanga ukuba basebenzise izikhali, ngisho noma babevikela yena.Mathewu 26:51, 52.

‘Wahamba umzana ngomzana, eshumayela futhi ememezela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu.’Luka 8:1

4. Ukubusa kukaKristu kwakuyosekelwa othandweni. UJesu wathembisa ukwenza abantu baqabuleke, abaphumuze emithwalweni yabo. (Mathewu 11:28-30) Wenza njengokusho kwakhe. Wanikeza iseluleko sothando nesisebenzayo sokubhekana nokukhathazeka, ukuthuthukisa ubuhlobo, ukulwa nokuthanda izinto ezibonakalayo nokuthola injabulo ekuphileni. (Mathewu, izahluko 5-7) Ngenxa yokuthi wayenothando, zonke izinhlobo zabantu zamthola engeneka. Ngisho nababecindezeleke kakhulu beza bezile kuye, beqiniseka ukuthi uzobaphatha ngomusa nangenhlonipho. Yeka uMbusi omuhle uJesu ayoba nguye!

Kukhona nenye indlela enamandla kakhulu uJesu afundisa ngayo ngoMbuso kaNkulunkulu. Wenza izimangaliso eziningi. Wayezenzelani? Ake sibone.

—Isekelwe encwadini kaMathewu, uMarku, uLuka nekaJohane.