1. “Ekuqaleni . . . ”

 2. 4026 B.C.E. Ukudalwa kuka-Adamu

 3.  3096 B.C.E. Ukufa kuka-Adamu

 4.  2370 B.C.E. UZamcolo

 5.  2018 B.C.E. Ukuzalwa kuka-Abrahama

 6. 1943 B.C.E. Isivumelwano sika-Abrahama

 7.  1750 B.C.E. UJosefa uthengiswa njengesigqila

 8.  ngaphambi kuka-1613 B.C.E. Uvivinyo lukaJobe

 9.  1513 B.C.E. UFuduko lwaseGibhithe

 10.  1473 B.C.E. U-Israyeli ungena eKhanani eholwa uJoshuwa

 11. 1467 B.C.E. Ukunqotshwa okukhulu kweKhanani kuyaphela

 12.  1117 B.C.E. USawule ugcotshwa njengenkosi

 13.  1070 B.C.E. UNkulunkulu wenza isithembiso soMbuso kuDavide

 14. 1037 B.C.E. USolomoni uba inkosi

 15. 1027 B.C.E. Ithempeli eJerusalema liyaphothulwa

 16. cishe ngo-1020 B.C.E. IsiHlabelelo seziHlabelelo siyaqedwa

 17.  997 B.C.E. U-Israyeli uyahlukaniswa abe imibuso emibili

 18.  cishe ngo-717 B.C.E. Ukuhlanganiswa kwezAga kuyaphela

 19.  607 B.C.E. IJerusalema liyabhujiswa; kuqala inkathi yokuthunjwa eBhabhiloni

 20.  539 B.C.E. IBhabhiloni linqotshwa uKoresi

 21. 537 B.C.E. AmaJuda athunjiwe abuyela eJerusalema

 22. 455 B.C.E. Izindonga zaseJerusalema zakhiwa kabusha; amasonto eminyaka angu-69 ayaqala

 23.  Ngemva kuka-443 B.C.E. UMalaki uqeda incwadi yakhe eyisiprofetho

 24.  ngo-2 B.C.E. Ukuzalwa kukaJesu cishe

 25.  29 C.E. UJesu uyabhapathizwa futhi uqala ukushumayela ngoMbuso kaNkulunkulu

 26. 31 C.E. UJesu ukhetha abaphostoli abangu-12; unikeza iNtshumayelo yaseNtabeni

 27.  32 C.E. UJesu uvusa uLazaru

 28.  Nisani 14, 33 C.E. UJesu uyabethelwa (UNisani uhambisana nengxenye ka-March neka-April)

 29. Nisan 16, 33 C.E. UJesu uyavuswa

 30.  Sivani 6, 33 C.E. IPhentekoste; kuthululwa umoya ongcwele (USivani uhambisana nengxenye ka-May neka-June)

 31. 36 C.E. UKorneliyu uba umKristu

 32.  cishe ngo-47-48 C.E. Uhambo lokuqala lukaPawulu lokushumayela

 33. cishe ngo-49-52 C.E. Uhambo lwesibili lukaPawulu lokushumayela

 34. cishe ngo-52-56 C.E. Uhambo lwesithathu lukaPawulu lokushumayela

 35.  cishe ngo-60-61 C.E. UPawulu ubhala izincwadi lapho eboshwe eRoma

 36.  ngaphambi kuka-62 C.E. Umfowabo kaJesu ngamzali munye, uJakobe, ubhala incwadi yakhe

 37.  66 C.E. AmaJuda avukela iRoma

 38. 70 C.E. IJerusalema nethempeli lalo libhujiswa amaRoma

 39.  cishe ngo-96 UJohane ubhala isAmbulo

 40. cishe ngo-100 C.E. Ukufa kukaJohane, umphostoli wokugcina