UDavide nabanye baqamba izingoma zokukhulekela. Incwadi yamaHubo inamazwi ezingoma ezingu-150

INCWADI ende kunazo zonke eBhayibhelini iyiqoqo lezingoma ezingcwele. Isiyonke le ncwadi yabhalwa iminyaka engaba yinkulungwane. Incwadi yamaHubo inamazwi okholo anamandla nashukumisa kunawo wonke ake alotshwa. Ichaza imizwelo ehlukahlukene yabantu, ehlanganisa injabulo, ukudumisa, imithandazo yosizi, ukudabuka nokuphenduka. Kusobala ukuthi abahubi babenobuhlobo obuseduze noNkulunkulu futhi bemethemba. Cabangela ezinye zezihloko okukhulunywa ngazo kulezi zingoma.

UJehova unguMbusi ofanele, ufanelwe ukukhulekelwa nokudunyiswa. Encwadini yeHubo 83:18 siyafunda: “Wena, ogama lakho linguJehova, wena wedwa ungoPhezukonke emhlabeni wonke.” Amahubo amaningana adumisa uJehova ngenxa yemisebenzi yakhe yokudala, njengesibhakabhaka esigcwele izinkanyezi, izimangaliso zokuphila emhlabeni nobuhle bomzimba womuntu. (AmaHubo 8, 19, 139, 148) Amanye adumisa uJehova njengoNkulunkulu osindisa futhi avikele labo abaqotho kuye. (AmaHubo 18, 97, 138) Kanti amanye amkhazimulisa njengoNkulunkulu wokulunga, olethela abacindezelekile impumuzo, ajezise nababi.AmaHubo 11, 68, 146.

UJehova usiza futhi aduduze labo abamthandayo. Kungenzeka ukuthi ihubo elidume kunawo wonke elama-23, lapho uDavide echaza uJehova njengoMalusi onothando oqondisa, avikele futhi anakekele izimvu zakhe. IHubo 65:2 likhumbuza izikhonzi zikaNkulunkulu ukuthi uJehova ‘unguMuzwi womthandazo.’ Abaningi balabo abaye benza izono ezimbi kakhulu baduduzwe amaHubo 39 no-51, lapho uDavide echaza ukuphenduka kwakhe ezonweni ezimbi futhi enokholo lokuthi uJehova uzomthethelela. IHubo 55:22 lisinxusa ukuba sithembele kuJehova futhi simtshele zonke izinkinga zethu.

UJehova uzoguqula umhlaba ngoMbuso KaMesiya. Kusobala ukuthi amavesi amaningana encwadini yamaHubo asebenza kuMesiya, iNkosi eyabikezelwa. IHubo 2 liprofetha ukuthi lo Mbusi uzobhubhisa izizwe ezingalaleli, ezimelene naye. IHubo 72 lembula ukuthi le Nkosi izoqeda indlala, ukungalungi nokucindezela. Ngokusho kweHubo 46:9, uNkulunkulu uzoqeda izimpi futhi aze abhubhise nazo zonke izikhali zempi, esebenzisa uMbuso KaMesiya. Encwadini yeHubo 37, sifunda ukuthi ababi bazochithwa, kuthi abalungile baphile phakade emhlabeni, bajabulele ukuthula nokuzwana kuyo yonke indawo.

Isekelwe encwadini yamaHubo.